Starostwo Powiatowe w Lesku
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu dofinansowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podkarpackiego 2021-2027, Działanie FEPK.07.13 Szkolnictwo zawodowe
(KONKURS NR FEPK.07.13-IP.01-002/23)
1. OGŁOSZENIE O NABORZE:
Powiat Leski ogłasza otwarty nabór partnera spoza sektora finansów publicznych, w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu dofinansowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podkarpackiego 2021-2027, Działanie FEPK.07.13 Szkolnictwo zawodowe.
Nabór partnera prowadzony jest na podstawie art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz.U. poz. 1079).
2. CEL PARTNERSTWA:
Wspólne przygotowanie i opracowanie wniosku, aplikowanie o dofinansowanie oraz realizacja projektu, w ramach którego przewiduje się realizację działań związanych ze wspieraniem równego dostępu do dobrej jakości kształcenia uwzględniających:
a) Podnoszenie umiejętności, kompetencji oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów i słuchaczy oraz wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia, w szczególności poprzez realizację wysokiej jakości staży uczniowskich.
b) Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli, w tym nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu.
c) Doradztwo zawodowe.
d) Rozwój kompetencji kluczowych społecznych i uniwersalnych.
e) Wyposażenie, doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych dla zawodów szkolnictwa branżowego w nowoczesny sprzęt, materiały dydaktyczne zapewniające wysoką jakość kształcenia.
f) Wsparcie cyfryzacji danej placówki.
g) Modernizacja oferty kształcenia zawodowego i dostosowanie jej do potrzeb regionalnego rynku pracy, w szczególności poprzez współpracę z przedsiębiorcami włączającą ich w proces kształcenia zawodowego i egzaminowania.
h) Działania w zakresie edukacji włączającej.
Powiat Leski będzie pełnił rolę Lidera partnerstwa / Partnera wiodącego. Procedurę naboru oraz wybór Partnera będzie przeprowadzał w imieniu i na rzecz Powiatu Leskiego/Zespołu Szkół Technicznych i Artystycznych, al. Jana Pawła II 18a,38-600 Lesko.
3. WYMAGANIA i OCZEKIWANIA W STOSUNKU DO PARTNERA
Działalność potencjalnego partnera musi być zgodna z celami partnerstwa i celami projektu.
Partner w celu wspólnej realizacji projektu zadeklaruje wniesienie wkładu w realizację zadań i celu partnerstwa w postaci wiedzy i doświadczenia, know–how, zasobów ludzkich, zasobów organizacyjnych i technicznych lub finansowych, którymi dysponuje w celu realizacji zadań / działań w projekcie.
Partner będzie odpowiedzialny za realizację uzgodnionych i wskazanych zadań. Udział partnera w projekcie nie może polegać wyłącznie na wniesieniu zasobów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.
Zadania realizowane przez partnera w ramach projektu nie mogą polegać na oferowaniu towarów, świadczeniu usług lub wykonywaniu robót budowlanych na rzecz pozostałych partnerów.
Partner musi posiadać udokumentowane doświadczenie w pozyskiwaniu i należytej realizacji projektów o podobnym charakterze, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego lub innych środków publicznych, realizowanych samodzielnie jako beneficjent (wnioskodawca) lub jako partner lub we współpracy z jednostką samorządu terytorialnego, w zakresie zbieżnym z celami projektu;
Partner musi posiadać bardzo dobrą znajomość zagadnień z zakresu: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1057 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+) oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 1296/2013, ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021- 2027, Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027, Wytycznych dotyczących realizacji projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w regionalnych programach na lata 2021–2027, Wytycznych dotyczących monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów na lata 2021-2027, Wytycznych dotyczących warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2021-2027, Wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027, Wytycznych dotyczących realizacji zasady partnerstwa na lata 2021-2027 oraz innych kluczowych zagadnień związanych z realizacją projektów/działań o przedmiotowym zakresie.
KRYTERIA WYBORU PARTNERA
Kryteria dostępu:
Do postępowania i oceny ofert zostaną zakwalifikowane wyłącznie podmioty, które łącznie spełniają następujące wymagania:
1. Prowadzona działalności potencjalnego partnera jest zgodna z zakresem i celami partnerstwa.
2. Podmiot nie zalega z opłaceniem składek z tytułu ubezpieczeń społecznych, podatków i innych opłat należnych na rzecz Skarbu Państwa.
3. Podmiot nie jest wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania na podstawie przepisów odrębnych.
4. Podmiot posiada przynajmniej (3) trzyletnie udokumentowane doświadczenie w pozyskiwaniu i należytej realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego lub innych środków publicznych, realizowanych samodzielnie jako beneficjent (wnioskodawca) lub jako partner, lub we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, w zakresie zbieżnym z celami projektu, w szczególności:
- co najmniej dwa (2) należycie zrealizowane projekty (oferent jako beneficjent/wnioskodawca/partner) lub usługa edukacyjna (oferent jako wykonawca), którego uczestnikami były szkoły podstawowe i/lub szkoły ponadpodstawowe i/lub osoby dorosłe, budżet projektów lub wartość usług wynosił (-a) co najmniej 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) każdy, a projekty obejmowały realizację co najmniej jednego z poniższych zadań:
a) szkolenia i/lub zajęcia podnoszące kompetencje i/lub prowadzące do uzyskania kwalifikacji uczniów i nauczycieli i/lub osób dorosłych
b) doradztwo edukacyjno-zawodowe lub zawodowe dla uczniów/osób dorosłych
c) organizację i realizację dodatkowej oferty dydaktycznej, przyczyniającej się do rozwoju kompetencji społeczno-emocjonalnych, umiejętności podstawowych, przekrojowych i zawodowych niezbędnych na rynku pracy, w tym kompetencji cyfrowych, zielonych oraz rozwijającej talenty i zainteresowania uczniów
5. Jeden podmiot może złożyć tylko jedną ofertę.
6. Nie dopuszcza się do udziału w postępowaniu podmiotów wspólnie składających ofertę, tzw. „konsorcjów”.
Kryteria oceny ofert:
1. Okres prowadzenia działalności w zakresie zgodnym z celami partnerstwa w okresie przed terminem składania ofert:
a) do 3 lat – 0 pkt
b) od 3 do 5 lat – 5 pkt
c) od 5 do 8 lat – 10 pkt
d) powyżej 8 lat – 15 pkt
2. Doświadczenie w realizacji projektów jako beneficjent (wnioskodawca/partner) lub usług edukacyjnych jako wykonawca usługi edukacyjnej, realizowanych we współpracy ze szkołami podstawowymi i/lub ponadpodstawowymi lub na ich rzecz, w zakresie zbieżnym z założeniami projektu: a) do 2 projektów lub usług – 0 pkt,
b) od 3 do 5 projektów lub usług – 10 pkt,
c) od 6 do 10 projektów lub usług – 20 pkt,
d) od 11 i więcej projektów lub usług – 30 pkt.
3. Posiadanie i wniesienie odpowiedniego wkładu partnera w postaci know-how, potencjału ludzkiego, organizacyjnego i technicznego oraz finansowego niezbędnego do realizacji proponowanych w projekcie działań – od 0 do 20 pkt.
4. Proponowany rodzaj i zakres merytoryczny działań - w tym działań edukacyjnych - w projekcie – od 0 do 20 pkt.
5. Posiadanie wdrożonej i realizowanej certyfikacji/akredytacji/standardu dotyczącego jakości działań Podmiotu świadczącego usługi rozwojowe, które są potwierdzane przez instytucje zewnętrzne i podlegają weryfikacji/kontroli/audytowi, potwierdzone stosownym certyfikatem (5 pkt. za każdy z posiadanych certyfikatów; maximum 10 pkt.);
za certyfikaty takie zostaną uznane certyfikaty spełniające wymagania (pozytywnie zweryfikowane) przez PARP na potrzeby wpisu jednostki do Bazy Usług Rozwojowych (BUR):
a) Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) – w zakresie powiązanym ze świadczeniem usług rozwojowych lub równoważny – 5 pkt,
b) Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0 lub równoważny – 5 pkt,
c) Certyfikat VCC Akademia Edukacyjna lub równoważny – 5 pkt,
Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie w/w certyfikatu (-ów) / akredytacji powinna zostać dołączona do oferty.
4. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY
Podmiot ubiegający się o wybór Partnera w procedurze konkursowej jest zobowiązany złożyć następujące dokumenty (w formie oryginału lub kopii potwierdzonej „za zgodność z oryginałem”):
1. Wypełniony „Formularza oferty” – zgodny co do treści - z wzorem dołączonym do ogłoszenia.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru (np. KRS, CEIDG) lub odpowiednio wyciąg z właściwej ewidencji potwierdzający formę organizacyjno–prawną podmiotu, osoby uprawnione do reprezentowania i zasady reprezentacji podmiotu.
3. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające, że oferent nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.
4. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika US potwierdzającego, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków i opłat.
5. Oświadczenie podmiotu składającego ofertę potwierdzające, że Podmiot nie jest wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania na podstawie przepisów odrębnych.
6. Oświadczenie podmiotu składającego ofertę o gotowości wniesienia wkładu własnego zgodnie z zasadami określonymi w dokumentach programowych.
7. Inne dokumenty, oświadczenia i informacje wymagane lub mogące mieć znaczenie.
5. TERMIN, MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT oraz WYBÓR OFERTY:
1. Ofertę wraz z załącznikami należy przedstawić w języku polskim w formie pisemnej lub formie dokumentu elektronicznego (tj. oferta wraz z wymaganymi załącznikami) podpisanego przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego, wg. wzoru załączonego do niniejszego ogłoszenia.
2. Oferta powinna zawierać wszystkie informacje zgodnie z wymaganiami ogłaszającego wobec partnera i zakresu oferty określonymi w niniejszym ogłoszeniu.
3. Oferta oraz wszystkie oświadczenia składane w ramach konkursu powinny być podpisane przez osobę/osoby upoważnioną/-e do reprezentowania podmiotu, zgodnie z zasadami reprezentacji podmiotu lub na podstawie pełnomocnictwa (pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty).
4. Oferta powinna być podpisana w sposób umożliwiający identyfikację osoby składającej podpis (np. czytelny podpis składający się z pełnego imienia i nazwiska lub podpis nieczytelny opatrzony pieczęcią imienną) lub podpis elektroniczny (.
5. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć:
- w formie pisemnej (osobiście lub korespondencyjnie) w zamkniętej kopercie z oznaczeniem podmiotu oraz opisem: „Oferta w konkursie na wybór partnera do projektu w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 PRIORYTET 7/ FEPK.07 Działanie 7.13 Szkolnictwo zawodowe (konkurs nr FEPK.07.13-IP.01-002/23)”, na adres: Zespół Szkół Technicznych i Artystycznych, al. Jana Pawła II 18a, 38-600 Lesko.
lub
- w formie dokumentu elektronicznego (tj. oferta wraz z wymaganymi załącznikami) podpisanego przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego, przesłać jako załącznik do wiadomości (np. w formacie pliku: *.pdf, *.doc, *.jpg, *.zip, *.7zip lub podobnych) na adres e- mail: projektlesko@wp.pl w tytule wiadomości (e-mail) podając: nazwę oferenta oraz informację „Oferta w konkursie na wybór partnera do projektu w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 PRIORYTET 7/ FEPK.07 Działanie 7.13 Szkolnictwo zawodowe.
6. Termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć w terminie 21 dni od dnia opublikowania ogłoszenia tj. nie później niż do dnia 10.10.2023r. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
7. Po upływie terminu składania ofert, Komisja Konkursowa dokona ich otwarcia, następnie przeprowadzi czynności badania i oceny złożonych ofert w celu wyboru oferty najkorzystniejszej/ych.
8. Spośród ocenionych ofert wybrana zostanie oferta, która spełniała wszystkie wymogi formalne i uzyskała najwyższą liczbę punktów w poszczególnych kryteriach oceny ofert przyznanych przez członków Komisji Konkursowej.
9. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do wyboru jednego i/lub więcej niż jednego Partnera spośród oferentów z najwyższą ilością punktów w kryteriach oceny ofert.
10. Wybranemu Podmiotowi/Podmiotom Ogłaszający konkurs zaproponuje zawarcie umowy partnerskiej, która w sposób szczegółowy określi: przedmiot porozumienia albo umowy; partnera wiodącego uprawnionego do reprezentowania pozostałych partnerów projektu; prawa i obowiązki stron; zadania lidera i partnera/partnerów oraz zakres i formę udziału poszczególnych partnerów w projekcie, w tym zakres realizowanych przez nich zadań; zasady zarządzania projektem, sposób przekazywania dofinansowania na pokrycie kosztów ponoszonych przez poszczególnych partnerów projektu, umożliwiający określenie kwoty dofinansowania udzielonego każdemu z partnerów; sposób postępowania w przypadku naruszenia lub niewywiązania się stron z porozumienia lub umowy; oraz inne kluczowe kwestie związane z realizacją projektu zgodnie z wymaganiami dokumentacji konkursowej.
11. W sytuacji niewyrażenia zgody na zawarcie umowy na warunkach określonych przez ogłaszającego w propozycji umowy partnerskiej przez wybranego partnera, ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do wyboru partnera spośród pozostałych podmiotów, które złożyły oferty w niniejszym konkursie i uzyskały kolejne lokaty na liście rankingowej.
12. Oferenci, którzy złożą oferty niezwłocznie zostaną powiadomieni o wynikach konkursu za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres wskazany do kontaktu). Informacja o wynikach konkursu / informacji o podmiotach wybranych do pełnienia funkcji partnera zostanie także podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej i/lub stronie BIP Ogłaszającego nabór.
13. Dane osób do kontaktu w sprawie naboru: Katarzyna Juźwik/Grzegorz Brajewski tel. 13 469 66 73 email: projektlesko@wp.pl
6. PROCEDURA ODWOŁAWCZA:
1. Od decyzji o wyborze partnera, podmioty, które złożyły ofertę, mają możliwość wniesienia odwołania w terminie 3 dni od dnia publikacji wyniku naboru na stronie internetowej ogłaszającego i/lub przesłania informacji o wynikach konkursu za pośrednictwem poczty elektronicznej. Decyduje data wpływu odwołania do ogłaszającego konkurs.
2. Podmiot składa odwołanie w formie i w sposób jak dla złożenia oferty.
3. Odwołanie rozpatrzy Komisja Konkursowa. Rozstrzygnięcie odwołania jest ostateczne. O rozstrzygnięciu odwołania wnoszący odwołanie zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej.
4. W przypadku uwzględnienia odwołania, jeżeli ten fakt będzie miał wpływ na kształt listy rankingowej wybranych partnerów zostanie ona zmieniona, a informacja ta zostanie niezwłocznie przekazana oferentom za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz opublikowana na stronie internetowej i/lub stronie BIP ogłaszającego konkurs.
7. DODATKOWE INFORMACJE:
1. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do negocjowania zakresu i warunków realizacji projektu, rozstrzygnięcia niniejszego konkursu bez wyboru żadnego z oferentów / partnerów oraz unieważnienia konkursu w każdej chwili bez podania przyczyn.
Lesko, dnia 19.09.2023
STAROSTA LESKI

Załączniki:
 
Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłJakub Hotloś - Kancelaria ogólna2023-09-19
Publikujący Jakub Hotloś - Jakub 2023-09-19 14:39

 

Powiatowy Zarząd Dróg w Lesku z/s w Baligrodzie

ogłasza III aukcję na sprzedaż samochodów:

Pozycja 1. 

LAND ROVER , model Defender 2.5 TD MR94, Rok prod. 1994  VIN SALLDVBF8MA944185, Pojemność 2495 ccm , moc silnika 83kW

  Badanie techniczne ważne do 23-06-2024 ,

Cena wywoławcza 26 390,00 zł (obniżona decyzją Zarządu Powiatu)

Wadium: 2 639,00 zł

Pozycja 2.

Samochód specjalny  Ził , model pojazdu 131H , rok produkcji 1988 VIN 781511. , wskazanie drogomierza 1079 km , rodzaj zabudowy : podwozie , rodzaj kabiny krótka, liczba osi 3 , rodzaj napędu 6×6 , pojemność 19100ccm, moc silnika 184KW(250KM). Pojazd od dłuższego czasu wyłączony z eksploatacji, brak ważnego badania technicznego

Cena wywoławcza 24 360,00 zł ( obniżona decyzją Zarządu Powiatu)

Wadium: 2 436,00 zł

Aukcja odbędzie się w dniu 06.10.2023r. o godz. 10,15 w Baligrodzie przy ul. Bieszczadzkiej 40.

Warunkiem przystąpienia do aukcji jest złożenie pisemnej oferty oraz wpłacenie wadium na konto:

PKO BP 02 1020 4391 0000 6102 0211 8057

Ofertę kupna należy przesłać pocztą lub złożyć w sekretariacie Powiatowego Zarządu Dróg w Lesku z/s w Baligrodzie przy ul. Bieszczadzkiej 40.

Oferty należy złożyć do dnia 06.10.2023r do godz. 10,00. Oferta powinna być złożona w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z napisem : „Oferta – aukcja sprzętu 06.10.2023r. „

Oferent przed złożeniem oferty zakupu proszony jest o zapoznanie się z rzeczywistym stanem technicznym sprzętu. Po zakończeniu aukcji nie będą uwzględniane zwroty towaru.

Jeden oferent składa w kopercie jedną ofertę zakupu ( może być na kilka sprzętów z podziałem kwot na poszczególne pozycje).

Obowiązujący wzór oferty załączony jest poniżej ( Załącznik nr 1) .

Sprzęty mogą nabyć osoby prawne jak i fizyczne .

Aukcję wygrywa ten kto zaoferuje najwyższą cenę zakupu na poszczególne sprzęty.

Na zakupiony sprzęt sprzedający wystawi umowę kupna – sprzedaży.

Wadium oferentów, którzy nie wygrali aukcji zostanie zwrócone na konto niezwłocznie po licytacji. Wadium złożone przez oferenta który wygrał aukcję zostanie zaliczone na poczet ceny.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy:

1) uczestnik aukcji nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej

2) uczestnik aukcji, który wygrał licytację uchyli się od zapłaty za wylicytowany sprzęt w terminie 3 dni roboczych od daty ukazania się wyników aukcji na Stronie Powiatowego Zarządu Dróg  w Lesku ( pzdlesko.pl)  w zakładce ” Strona główna”.

Wydanie nabywcy sprzętu nastąpi po dokonaniu pełnej zapłaty za wylicytowany sprzęt. Koszty związane z załadunkiem i transportem sprzętu z bazy ponosi nabywca.

Oferty z niższymi cenami niż wywoławcza nie będą brane pod uwagę.

Wyżej wymienione sprzęty można oglądać od 15 września 2023r. na bazie Powiatowego Zarządu Dróg w Lesku z/s w Baligrodzie przy ul. Bieszczadzkiej 40, po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu na nr 13 468 4012 lub 608 379 296   w godzinach od 8,00 do 14,00.

                                                                                           Dyrektor

                                                                  Powiatowego Zarządu Dróg w Lesku

                                                                                   z/s w Baligrodzie

                                                                                    Wioletta Siekaniec

Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłJakub Hotloś - Kancelaria ogólna2023-09-14
Publikujący Jakub Hotloś - Jakub 2023-09-14 09:04

Lesko, dnia 22 sierpnia 2023 r.
GN.II.6840.7.2023
 
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do  sprzedaży
 
Na podstawie art. 35 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 344) podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Forma sprzedaży: przetarg nieograniczony
Nr KW
KS1E/00029166/7
KS1E/00039712/3
 
KS1E/00040563/3
Nr działki
206/14
+ 1/12 cz.
dz. 206/13
dz. 206/17
 
Powierzchnia [ha] łącznie
0,1871 ha
0,1896 ha
0,0453 ha
 
Cena [zł] łącznie
104 401,00 zł
 

 
Opis nieruchomości Nieruchomość niezabudowana, położona w sąsiedztwie zabudowy rekreacji indywidualnej, po lewej stronie drogi powiatowej 2227 relacji Lesko - Załuż;, po lewej stronie ulicy Stawowej (w stronę Łukawicy). Działki nr 206/13 i 206/17 stanową dojazd do działki 206/14
Przeznaczenie nieruchomości Nieruchomości objęte MPZP "Lesko 7", symbol ZL3 las projektowany natomiast działka nr 206/13 oznaczona jest jako KD-W2.3 tereny dróg wewnętrznych projektowanych.
 
Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2023 r., poz. 344) wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. do 3 października 2023 r.
Wnioski należy składać na adres: Starostwo Powiatowe w Lesku, ul. Rynek 1, 38-600 Lesko.
Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od 22 sierpnia 2023 r. do 12 września 2023r.
 
 
 
Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłJakub Hotloś - Kancelaria ogólna2023-08-22
Publikujący Jakub Hotloś - Jakub 2023-08-22 07:23
INFORMACJA
z przebiegu II aukcji sprzedaży sprzętów PZD Lesko z/s w Baligrodzie
 
            Do dnia 13.07.2023r. do godz. 10,00 nie wpłynęła żadna oferta na zakup oferowanego na sprzedaż sprzętu  w związku z powyższym aukcja zostaje zamknięta bez rozstrzygnięcia  .

                                                                                                                  
DYREKTOR
PZD Lesko z/s w Baligrodzie
Wioletta Siekaniec


Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłJakub Hotloś - Kancelaria ogólna2023-07-14
Publikujący Jakub Hotloś - Jakub 2023-07-14 14:50
Modyfikacja Admin - Admin 2023-08-09 21:53

7 lipca 2023 r.
GN.II.6840.9.2023
 
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do  zbycia
 
 
Na podstawie art. 35 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) Starosta Leski podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia
Forma sprzedaży: bezprzetargowo
Nr KW KS1E/00001871/0
Nr działki 135/1, 135/2
Powierzchnia [ha] łącznie 0,0200 ha
Cena [zł] łącznie 11 506,00 zł netto
 
Opis nieruchomości Nieruchomość  położona w miejscowości Postołów gm. Lesko. Działki z bezpośrednim dostępem do publicznej,  niezabudowane, oznaczone w ewidencji jako W-Ps III – grunty pod rowami. Obszar dla którego obowiązuje Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lesko, oznaczony symbolem KSU – tereny usług i zaplecza komunikacji samochodowej.
Przeznaczenie nieruchomości Sprzedaż działki w drodze bezprzetargowej na podstawie Zarządzenia nr 138/23 Wojewody Podkarpackiego z dnia 3 lipca 2023 r.
 
Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2023 r., poz. 344) wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. do 21 sierpnia 2023 r.
Wnioski należy składać na adres: Starostwo Powiatowe w Lesku, ul. Rynek 1, 38-600 Lesko.
Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od 10 lipca 2023 r. do 31 lipca 2023r.
 
 
 
Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2023-07-07
Publikujący Admin - Admin 2023-07-07 11:57

Uwaga – zmiana ogłoszenia o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Bieszczadzki Związek Komunikacyjny ogłasza zmianę ogłoszenia o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.


Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2023-07-05
Publikujący Admin - Admin 2023-07-05 13:42

30 czerwca 2023 r.
GN.II.6845.1.11.2022
 
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do  dzierżawy
 
Na podstawie art. 35 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) Starosta Leski podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy:
Forma dzierżawy: bezprzetargowo
Nr KW KS1E/00003436/3
Nr działki 912
Powierzchnia [ha] 0,2201 ha
Wysokość rocznej opłaty za dzierżawę 900,00 zł (brutto) za ha/rok
Termin wnoszenia opłat za dzierżawę Z góry za dany rok dzierżawny
Opis nieruchomości Nieruchomość  położona w miejscowości Wołkowyja. Działka nie jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Solina, według SUiKZP Gminy Solina położona jest na terenach oznaczonych symbolami  Mu – obszary zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo – usługowej oraz ZL – obszary lasów.
Przeznaczenie nieruchomości Przedmiotową nieruchomość przeznacza się  w dzierżawę na cele rolnicze na czas oznaczony tj. na okres trzech lat
Zasady aktualizacji opłat Czynsz dzierżawny będzie podlegał corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski”
 
Wykaz wywiesza się na okres od dnia 30.06.2023 r. do dnia 21.07.2023 r.
Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Lesku, na stronie podmiotowej wojewody w Biuletynie Informacji Publicznej oraz ogłasza się w prasie lokalnej.
 
 


Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2023-06-30
Publikujący Admin - Admin 2023-06-30 14:26

Powiatowy Zarząd Dróg w Lesku z/s w Baligrodzie

ogłasza II aukcję na sprzedaż samochodów:

Pozycja 1. 

LAND ROVER, model Defender 2.5 TD MR94, Rok prod 1994  VIN SALLDVBF8MA944185, Pojemność 2495 ccm , moc silnika 90kW(122KM)  Badanie techniczne ważne do 23-06-2024,

Cena wywoławcza 37 700,00 zł

Wadium: 3 770,00 zł

Pozycja 2.

Samochód specjalny  Ził , model pojazdu 131H , rok produkcji 1988 VIN 781511. , wskazanie drogomierza 1079 km, rodzaj zabudowy : podwozie , rodzaj kabiny krótka, liczba osi 3 , rodzaj napędu 6×6 , pojemność 19100ccm, moc silnika 184KW(250KM). Pojazd od dłuższego czasu wyłączony z eksploatacji, brak ważnego badania technicznego

Cena wywoławcza: 34 800,00 zł

Wadium: 3 480,00 zł

Aukcja odbędzie się w dniu 13.07.2023 r. o godz. 10,05 w Baligrodzie przy ul. Bieszczadzkiej 40.

Warunkiem przystąpienia do aukcji jest złożenie pisemnej oferty oraz wpłacenie wadium na konto:

PKO BP 02 1020 4391 0000 6102 0211 8057

Ofertę kupna należy przesłać pocztą lub złożyć w sekretariacie Powiatowego Zarządu Dróg w Lesku z/s w Baligrodzie przy ul. Bieszczadzkiej 40.

Oferty należy złożyć do dnia 13.07.2023r do godz. 10,00. Oferta powinna być złożona w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z napisem: „Oferta – aukcja sprzętu 13.07.2023r. „

Oferent przed złożeniem oferty zakupu proszony jest o zapoznanie się z rzeczywistym stanem technicznym sprzętu. Po zakończeniu aukcji nie będą uwzględniane zwroty towaru.

Jeden oferent składa w kopercie jedną ofertę zakupu (może być na kilka sprzętów z podziałem kwot na poszczególne pozycje).

Obowiązujący wzór oferty załączony jest poniżej (Załącznik nr 1) .

Sprzęty mogą nabyć osoby prawne jak i fizyczne .

Aukcję wygrywa ten kto zaoferuje najwyższą cenę zakupu na poszczególne sprzęty.

Na zakupiony sprzęt sprzedający wystawi umowę kupna – sprzedaży oraz rachunek.

Wadium oferentów, którzy nie wygrali aukcji zostanie zwrócone na konto niezwłocznie po licytacji. Wadium złożone przez oferenta który wygrał aukcję zostanie zaliczone na poczet ceny.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy:

1) uczestnik aukcji nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej

2) uczestnik aukcji, który wygrał licytację uchyli się od zapłaty za wylicytowany sprzęt w terminie 3 dni roboczych od daty ukazania się wyników aukcji na Stronie Starostwa Powiatowego w Lesku w zakładce ” Aktualności” i na stronie internetowej Powiatowego Zarządu Dróg w Lesku.

Wydanie nabywcy sprzętu nastąpi po dokonaniu pełnej zapłaty za wylicytowany sprzęt. Koszty związane z załadunkiem i transportem sprzętu z bazy ponosi nabywca.

Oferty z niższymi cenami niż wywoławcza nie będą brane pod uwagę.

Wyżej wymienione sprzęty można oglądać od 29 czerwca 2023r. na bazie Powiatowego Zarządu Dróg w Lesku z/s w Baligrodzie przy ul. Bieszczadzkiej 40,  po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu na nr 13 468 4012 lub 608 379 296  w godzinach od 8,00 do 14,00.

Określenie wartości rynkowej – rzeczoznawca – pozycja 1

Określenie wartości rynkowej – rzeczoznawca – pozycja 2

Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłJakub Hotloś - Kancelaria ogólna2023-06-28
Publikujący Jakub Hotloś - Jakub 2023-06-28 10:43
Modyfikacja Jakub Hotloś - Jakub 2023-06-29 13:58
INFORMACJA
z przebiegu aukcji sprzedaży sprzętów PZD Lesko z/s w Baligrodzie
 
            Do dnia 20.06.2023r. do godz. 10,00 nie wpłynęła żadna oferta na zakup oferowanego na sprzedaż sprzętu  w związku z powyższym aukcja zostaje zamknięta bez rozstrzygnięcia  .
.
                                                                                                                 
                                                                               DYREKTOR
                                                                                 PZD Lesko z/s w Baligrodzie
                                                                                            Wioletta Siekaniec
Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłJakub Hotloś - Kancelaria ogólna2023-06-20
Publikujący Jakub Hotloś - Jakub 2023-06-20 10:32

Lesko, dnia 14 czerwca 2023 r.
GN.II.6840.8.2023
 
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny
 Na podstawie art. 35 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344) Starosta Leski podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia:
Forma sprzedaży: darowizna
Nr KW KS1E/00002009/4
Nr działki 872/10
Powierzchnia [ha] 0,0215 ha
Cena [zł] 27 735,00 zł
Opis nieruchomości Nieruchomość niezabudowana, położona w centrum miasta Lesko. Oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako Bz – tereny rekreacyjno- wypoczynkowe. Działka ma kształt foremny, prostokątny, teren płaski. Stanowi ogrodzoną i zagospodarowaną część obiektów LO w Lesku.
Przeznaczenie nieruchomości Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lesko. Zgodnie z wypisem ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lesko działka lezy w strefie A – miejskiej i oznaczona jest symbolem: UP – strefa usług publicznych.
 
Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2023 r., poz. 344) wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. do 26 lipca 2023 r.
Wnioski należy składać na adres: Starostwo Powiatowe w Lesku, ul. Rynek 1, 38-600 Lesko.
Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od 14 czerwca 2023 r. do 5 lipca 2023 r.
 Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2023-06-14
Publikujący Admin - Admin 2023-06-14 13:31
Powiatowy Zarząd Dróg w Lesku z/s w Baligrodzie
ogłasza aukcję na sprzedaż sprzętu:
 
Pozycja 1. 

LAND ROVER , model Defender 2.5 TD MR94, Rok prod 1994  VIN SALLDVBF8MA944185, Pojemność 2495 ccm , moc silnika 90kW(122KM)  Badanie techniczne ważne do 27-06-2023 ,
Cena wywoławcza 37 700,00 zł
Wadium: 3 770,00 zł
 
Pozycja 2.

Samochód specjalny  Ził , model pojazdu 131H , rok produkcji 1988 VIN 781511. , wskazanie drogomierza 1079 km , rodzaj zabudowy : podwozie , rodzaj kabiny krótka, liczba osi 3 , rodzaj napędu 6x6 , pojemność 19100ccm, moc silnika 184KW(250KM). Pojazd od dłuższego czasu wyłączony z eksploatacji, brak ważnego badania technicznego
Cena wywoławcza 34 800,00 zł
Wadium: 3 480,00 zł
 
Aukcja odbędzie się w dniu 20.06.2023r. o godz. 10,05 w Baligrodzie przy ul. Bieszczadzkiej 40.
Warunkiem przystąpienia do aukcji jest złożenie pisemnej oferty oraz wpłacenie wadium na konto:
PKO BP 02 1020 4391 0000 6102 0211 8057
 
Ofertę kupna należy przesłać pocztą lub złożyć w sekretariacie Powiatowego Zarządu Dróg w Lesku z/s w Baligrodzie przy ul. Bieszczadzkiej 40.
Oferty należy złożyć do dnia 20.06.2023r do godz. 10,00. Oferta powinna być złożona w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z napisem : "Oferta - aukcja sprzętu 20.06.2023r. "
Oferent przed złożeniem oferty zakupu proszony jest o zapoznanie się z rzeczywistym stanem technicznym sprzętu. Po zakończeniu aukcji nie będą uwzględniane zwroty towaru.
Jeden oferent składa w kopercie jedną ofertę zakupu ( może być na kilka sprzętów z podziałem kwot na poszczególne pozycje).
Obowiązujący wzór oferty załączony jest poniżej ( Załącznik nr 1) .
Sprzęty mogą nabyć osoby prawne jak i fizyczne .
Aukcję wygrywa ten kto zaoferuje najwyższą cenę zakupu na poszczególne sprzęty.
Na zakupiony sprzęt sprzedający wystawi umowę kupna - sprzedaży oraz rachunek.
Wadium oferentów, którzy nie wygrali aukcji zostanie zwrócone na konto niezwłocznie po licytacji. Wadium złożone przez oferenta który wygrał aukcję zostanie zaliczone na poczet ceny.
Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy:
1) uczestnik aukcji nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej
2) uczestnik aukcji, który wygrał licytację uchyli się od zapłaty za wylicytowany sprzęt w terminie 3 dni roboczych od daty ukazania się wyników aukcji na Stronie Starostwa Powiatowego w Lesku w zakładce " Aktualności"
Wydanie nabywcy sprzętu nastąpi po dokonaniu pełnej zapłaty za wylicytowany sprzęt . Koszty związane z załadunkiem i transportem sprzętu z bazy ponosi nabywca.
Oferty z niższymi cenami niż wywoławcza nie będą brane pod uwagę.
Wyżej wymienione sprzęty można oglądać od 31 maja 2023r. na bazie Powiatowego Zarządu Dróg w Lesku z/s w Baligrodzie przy ul. Bieszczadzkiej 40, po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu na nr 13 468 4012 lub 608 379 296  w godzinach od 8,00 do 14,00.
 
 Załącznik nr 1 (oferta) 
 
Określenie wartości rynkowej - rzeczoznawca - pozycja 1

Określenie wartości rynkowej - rzeczoznawca - pozycja 2

 

Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłJakub Hotloś - Kancelaria ogólna2023-05-30
Publikujący Jakub Hotloś - Jakub 2023-05-30 12:45
Modyfikacja Jakub Hotloś - Jakub 2023-05-30 14:22

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Prognozy Oddziaływania na Środowisko dla Planu Zrównoważonej Mobilności 2030+ obejmującego Gminę Miasta Sanoka, Gminę Sanok, Gminę Zagórz, Gminę Lesko, Gminę Bukowsko, Gminę Zarszyn, Gminę Besko, Gminę Tyrawa Wołoska, Gminę Komańcza, Powiat Sanocki oraz część Powiatu Leskiego


Na podstawie art. 39 ust. 1, art. 46 ust. 1 pkt 2 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, z późn. zm.).

Burmistrz Sanoka zaprasza udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu Prognoza Oddziaływania na Środowisko dla Planu Zrównoważonej Mobilności 2030+ obejmującego Gminę Miasta Sanoka, Gminę Sanok, Gminę Zagórz, Gminę Lesko, Gminę Bukowsko, Gminę Zarszyn, Gminę Besko, Gminę Tyrawa Wołoska, Gminę Komańcza, Powiat Sanocki oraz część Powiatu Leskiego.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z wyłożonym projektem dokumentu oraz składania do niego wniosków, zastrzeżeń i uwag. Dokumenty wyłożone są do wglądu:
- w siedzibie Urzędu Miasta Sanoka ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, w Wydziale Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestora, pokoju nr 9 w godzinach pracy Urzędu.
- na stronie internetowej Urzędu Miasta Sanoka w Biuletynie Informacji Publicznej.
 

Załączniki (4)

1. Obwieszczenie
2. Załącznik nr 1
3. Załącznik nr 2
4. Formularz zgłaszania uwag

 

Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2023-05-05
Publikujący Admin - Admin 2023-05-05 13:05
Modyfikacja Admin - Admin 2023-05-05 13:08


GN.II.6840.1.8.2022                                                                                                           Lesko, dnia 7 marca 2023 r.
 
Wykaz nieruchomości Powiatu Leskiego przeznaczonej do sprzedaży
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 w związku z art.13 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) oraz w oparciu o zarządzenie nr 39/23 Wojewody Podkarpackiego z dnia 22 lutego 2023 r. Starosta Leski działający imieniem Skarbu Państwa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia:
LP Nr KW Nr działki Powierzchnia [ha] Cena [zł] Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości
 Forma sprzedaży: darowizna
1.


2.
KS1E/00040459/1


KS1E/00010049/5
65/1
65/4

190/2

0,1084
1,3334


0,1478
293 178,00 złł
Przedmiotem darowizny na rzecz Gminy Cisna jest prawo własności dwóch nieruchomości, w skład których wchodzą działki oznaczone w ewidencji gruntów nr 65/1; 65/4 i 190/2 o łącznej powierzchni 1,5896 ha, położone w jednostce ewidencyjnej Cisna obręb Smerek. 
Nieruchomość składająca się z działki nr 65/1 i 65/4 stanowi teren płaski częściowo porośnięty trawami i samosiewami drzew i krzewów. Od strony wschodniej działki przylegają do rzeki Solinki, a ich bliskie sąsiedztwo stanowi nieruchomość zabudowana obiektami oczyszczalni ścieków.
Natomiast nieruchomość składająca się z działki nr 190/2 stanowi teren zadrzewiony i zakrzewiony. Zachodnią granicę działki wyznacza linia brzegowa potoku, a od strony południowo-wschodniej droga gruntowa. Zachodnia część działki częściowo ogrodzona ze względu na ustanowioną tam strefę ochronną obejmującą teren ochrony bezpośredniej dla ujęcia wody. Darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Cisna dokonuje się z przeznaczeniem na realizację celu publicznego związanego z gromadzeniem, przesyłaniem, oczyszczaniem i odprowadzaniem ścieków oraz zaopatrzeniem ludności w wodę. 
 
Dla przedmiotowych działek brak jest obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Zgodnie z zapisami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Cisna:
- działka nr 65/1 częściowo leży na terenie oznaczonym symbolem IIb – „potencjalne tereny usług”, a częściowo w terenie „korytarza ekologicznego”,
- działka nr 65/4 leży częściowo w terenie oznaczonym symbolem IIb – „potencjalne tereny usług turystycznych”, a częściowo w terenie korytarza ekologicznego.
- działka 190/2 znajduje się w terenie oznaczonym symbolem IIa – „potencjalne tereny budownictwa mieszkaniowo – usługowego o niskiej intensywności zabudowy niskiej intensywności”.
 
Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2023 r., poz. 344) wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. do 18 kwietnia 2023 r.
Wnioski należy składać na adres: Starostwo Powiatowe w Lesku, ul. Rynek 1, 38-600 Lesko.
 
Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od 7 marca 2023 r. do 28 marca 2023 r.
Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłJakub Hotloś - Kancelaria ogólna2023-03-07
Publikujący Jakub Hotloś - Jakub 2023-03-07 07:38
Modyfikacja Jakub Hotloś - Jakub 2023-03-08 07:43


20 lutego 2023 r.
GN.II.6840.1.7.2022
 
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży
 
 
Na podstawie art. 35 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) Starosta Leski podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:
Forma sprzedaży: przetarg ustny ograniczony
Nr KW KS1E/00011685/2
Nr działki 92/1
Powierzchnia [ha] 1,1717 ha
Cena [zł] 29 367,00 zł
Opis nieruchomości Nieruchomość  położona w miejscowości Żernica Wyżna gm. Baligród. Działka zlokalizowana jest w sąsiedztwie gruntów o charakterze leśnym i rolnym w tym pastwisk, oznaczona użytkiem Ps – pastwisko.  Teren zbliżony kształtem do prostokąta, zakrzaczony, porośnięty tarkami.  Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej.
Przeznaczenie nieruchomości Działka nie jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego  Gminy Baligród.  Według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Baligród działka leży na terenach otwartych pozostawionych w użytkowaniu rolniczym.
 
Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2021 r., poz. 1899) wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. do 3 kwietnia 2023 r.
Wnioski należy składać na adres: Starostwo Powiatowe w Lesku, ul. Rynek 1, 38-600 Lesko.
Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od 20 lutego 2023 r. do 13 marca 2023 r.
 
 Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2023-02-20
Publikujący Admin - Admin 2023-02-20 13:07

Wykaz nieruchomości Powiatu Leskiego przeznaczonej do sprzedaży 

14 lutego 2023 r.
GN.II.6840.1.6.2023
 
Wykaz nieruchomości Powiatu Leskiego przeznaczonej do  sprzedaży
 
 
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 w związku z art. 37 ust. 2 pkt 1 i art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) oraz w oparciu o zarządzenie nr 21/23 Wojewody Podkarpackiego z dnia 1 lutego 2023 r. Starosta Leski działający imieniem Skarbu Państwa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:
Forma sprzedaży: bezprzetargowo
Nr KW KS1E/00040729/5
Nr działki 1391/47
Powierzchnia [ha] 0,1799 ha
Cena [zł] 105 347,00 zł
Opis nieruchomości Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość stanowiąca lokal mieszkalny nr 3 wraz z przynależną do lokalu piwnicą o łącznej powierzchni użytkowej 46,52 m2 wraz z przysługującym mu udziałem w wysokości 4652/35398 w częściach wspólnych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Przemysłowej 19 w Lesku oraz gruncie stanowiącym działkę nr 1391/47 o pow. 0,1799 ha.
Przeznaczenie nieruchomości Dla przedmiotowej nieruchomości nie obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Zgodnie z zapisami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lesko teren, na którym zlokalizowany jest budynek mieszczący lokal opisany jest symbolem PU1- obszar zabudowy przemysłowej.
 
Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2021 r., poz. 1899) wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. do 28 marca 2023 r. 
Wnioski należy składać na adres: Starostwo Powiatowe w Lesku, ul. Rynek 1, 38-600 Lesko. 
Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od 14 lutego 2023 r. do 7 marca 2023 r.


więcej
Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłJakub Hotloś - Kancelaria ogólna2023-02-14
Publikujący Jakub Hotloś - Jakub 2023-02-14 09:52

OBWIESZCZENIE
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE


 
Informacja o wydaniu decyzji udzielającego Gminie Lesko pozwolenia wodno-prawnego
 
SKAN OGŁOSZENIA RZ.ZUZ.3.4210.430.2022.MP

 
Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2023-02-06
Publikujący Admin - Admin 2023-02-06 12:54
Modyfikacja Admin - Admin 2023-02-10 13:00
wykaz
 
6 lutego 2023 r.
GN.II.6845.4.2023
 
 
Wykaz nieruchomości Powiatu Leskiego przeznaczonej pod najem
 
Na podstawie art. 35 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) Zarząd Powiatu Leskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej pod najem:
Forma dzierżawy: bezprzetargowo
Nr KW KS1E/00009430/3
Nr działki 899
Opis nieruchomości Nieruchomość zabudowana budynkiem administracyjnym, położona w miejscowości Lesko obręb Lesko –M, gm. Lesko. Działka nie jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Lesko.
Powierzchnia lokali (m2) 37,78 m2
Wysokość rocznej opłaty 23,34 zł netto za m2/ miesiąc
Termin wnoszenia opłat Z góry za dany miesiąc
Przeznaczenie nieruchomości Przedmiotową nieruchomość przeznacza się  pod najem  na czas oznaczony tj. na okres 3 lat z przeznaczeniem na pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.
Zasady aktualizacji opłat Czynsz dzierżawny będzie podlegał corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski”
 
Wykaz wywiesza się na okres od dnia 06.02.2023 r. do dnia 27.02.2023 r. 
Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Lesku oraz ogłasza się w prasie lokalnej. 
Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2023-02-06
Publikujący Admin - Admin 2023-02-06 13:20
Modyfikacja Admin - Admin 2023-02-07 13:21


GN.II.6840.2.11.2022
Lesko, dnia 18 stycznia 2023 r.
Wykaz nieruchomości Powiatu Leskiego przeznaczonej do sprzedaży
Na podstawie art. 35 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:
  Nr KW Nr działki Powierzchnia [ha] Cena [zł] Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości
 Forma sprzedaży: przetarg nieograniczony
1. KS1E/00029166/7 306/15 0,1606 ha, 63 501,00 zł Nieruchomość niezabudowana położona po prawej stronie drogi powiatowej 2227 relacji Lesko - Załuż; obejmująca teren z pagórkowatym wzniesieniem, po prawej stronie ulicy Stawowej (w stronę Łukawicy) Nieruchomości objęte MPZP "Lesko 7", symbol MN/U15 tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z  dopuszczeniem obiektów usługowych, rzemiosła i handlu istniejące zespoły zabudowy o różnej intensywności wraz z funkcjami usługowymi.
2. 306/19 0,1275 ha, 47 112,00 zł
3. 306/22 0,1273 ha, 47 037,00 zł
4. 306/23 0,1289 ha 47,628,00 zł
5. 306/26 0,1464 ha, 61 079,00 zł
6. 306/27 0,2209 ha, 92 159,00 zł
7. 306/28 0,3235 ha, 116 218,00 zł
8. 306/29 0,1850 ha, 73 149,00 zł
9. 306/30 0,1119 ha, 44 246,00 zł
10. 306/31 0,1057 ha, 38 129,00 zł
11. 306/32 0,3017 ha, 125 869,00 zł
12. 306/33 0,1565 ha, 57 827,00 zł
13. 306/34 0,1377 ha 50 880,00 zł
Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2021 r., poz. 1899) wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. do 1 marca 2023 r.
Wnioski należy składać na adres: Starostwo Powiatowe w Lesku, ul. Rynek 1, 38-600 Lesko.
Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od 18 stycznia 2023 r. do 8 lutego 2023 r.Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2023-01-18
Publikujący Admin - Admin 2023-01-18 10:43
Modyfikacja Admin - Admin 2023-01-19 10:44
 
OBWIESZCZENIE
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE


Informacja o wszczęciu postępowania administracynego w sprawie wniosku Gminy Lesko
 
SKAN OGŁOSZENIA
 
Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2023-01-04
Publikujący Admin - Admin 2023-01-03 14:11
Starostwo   Powiatowe   w   Lesku   informuje,   iż   w   okresie   od   01.01.2023 r.
do 31.01.2023 r.
ze względu na realizację zadania pn.: „Przebudowa dwóch mostów drewnianych w ciągu drogi powiatowej nr 2266R Łukawica - Bezmiechowa Górna polegająca na rozbiórce istniejącego mostu drewnianego i budowę przepustu z blachy falistej w km 0+018, oraz na rozbiórce istniejącego mostu drewnianego i budowę nowego mostu w km 0+291”, ruch kołowy i pieszy w ciągu drogi powiatowej nr 2266R Łukawica - Bezmiechowa Górna będzie wstrzymany.
Na czas prowadzonych robót dla pojazdów wyznaczono objazd do miejscowości Bezmiechowa przez miejscowości Łukawica - Manasterzec z uwzględnieniem skrajnej pionowej - 2,8 m.
Uczestnicy ruchu proszeni są o zachowanie bezpieczeństwa, przestrzeganie znaków drogowych i stosowanie się do poleceń osób kierujących ruchem.
Przepraszamy za wszelkie utrudnienia związane z realizowaną inwestycją.

Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłJakub Hotloś - Kancelaria ogólna2023-01-04
Publikujący Jakub Hotloś - Jakub 2023-01-04 13:19

Zawiadomienie
o czynnościach wznowienia znaków granicznych - wyznaczania punktów granicznych - ustalenia przebiegu granic


Zawiadamia się, że w dniu 07.02.2023 r. (wtorek) o godz. 09:00 w miejscowości Bachlawa gm. Lesko zostaną okazane i trwale oznakowane linie graniczne między przedmiotową nieruchomością nr 215/5 z działkami sąsiednimi nr: 201/1, 214/4

SKAN ZAWIADOMIENIA
 
Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2022-12-30
Publikujący Admin - Admin 2022-12-30 20:47

Zawiadomienie
o czynnościach wznowienia znaków granicznych - wyznaczania punktów granicznych - ustalenia przebiegu granic


Zawiadamia się, że w dniu 9.01.2023 r.(poniedziałek) o godz. 13:00 w miejscowości Terka gm. Solina odbędzie się ustalenie granic działek 606 i 607 od działek 584, 744, 608/33, 604, 605

SKAN ZAWIADOMIENIA

 
Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2022-12-28
Publikujący Admin - Admin 2022-12-28 08:55

OBWIESZCZENIE
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE


 
Informacja o wydaniu decyzji udzielającej Gminie Cisna pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego.
 
SKAN OGŁOSZENIA
 
Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2022-12-21
Publikujący Admin - Admin 2022-12-21 10:20
Modyfikacja Admin - Admin 2022-12-22 10:30

OBWIESZCZENIE
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE


 
Informacja o wydaniu decyzji udzielającej Gminie Cisna pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego.
 
SKAN OGŁOSZENIA
 
Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2022-12-14
Publikujący Admin - Admin 2022-12-14 10:32

Zawiadomienie o czynnościach
ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

godzinie 1100 w miejscowości Stefkowa, gmina Olszanica, odbędą się czynności ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej numer 846, z działkami numer 845, 844, 817, 629/1, położonymi w miejscowości Stefkowa, gmina Olszanica, a następnie czynności przyjęcia granic nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 846.

Rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz przyjęcia granic nieruchomości nastąpi na gruncie na terenie działki nr 846 w miejscowości Stefkowa o godzinie 1100, w dniu 29.12.2022 roku.

W interesie Pana jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego przedstawiciela.

Osoby biorące udział w powyższych czynnościach powinny posiadać dokument umożliwiający ustalenie tożsamości, a w przypadku osób występujących w charakterze przedstawiciela- także pełnomocnictwo na piśmie.

Nieusprawiedliwione niewzięcie udziału w powyższych czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz w czynnościach przyjęcia granic nieruchomości nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.

Nieusprawiedliwione niestawiennictwo uprawnionych podmiotów nie wstrzymuje czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz czynności przyjęcia granic nieruchomości.

W związku z powyższym zapraszam nieznanych z miejsca pobytu, zameldowania bądź siedziby współwłaścicieli działki ewidencyjnej nr 844 do wzięcia udziału w opisanych czynnościach.

Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłJakub Hotloś - Kancelaria ogólna2022-12-12
Publikujący Jakub Hotloś - Jakub 2022-12-12 12:09

Powiat Leski - Powiatowy Zarząd Dróg w Lesku z/s w Baligrodzie informuje,  iż w dniach  8 i 9 grudnia ( tj. czwartek i piątek) br. w godzinach od 8:00 do 17:00 w związku z planowanym przystąpieniem do prac związanych z układaniem nawierzchni  bitumicznej na obiekcie mostowym w miejscowości Roztoki Dolne  i  na drodze powiatowej Nr 2259R Rzepedź - Kalnica - Mchawa  na odcinku 200 mb od mostu w kierunku miejscowości Kielczawa nastąpi całkowite zamknięcie drogi.

Uczestnicy ruchu proszeni są o zachowanie bezpieczeństwa , przestrzeganie znaków drogowych i stosowanie się do poleceń osób kierujących ruchem .

Przepraszamy za utrudnienia związane z realizowaną inwestycją.
Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłJakub Hotloś - Kancelaria ogólna2022-12-05
Publikujący Jakub Hotloś - Jakub 2022-12-05 13:14
Modyfikacja Admin - Admin 2022-12-06 10:06


Lesko, dnia 1 grudnia 2022 r.
GN.II.6845.1.13.2022
 
 
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych pod najem
 
 
Na podstawie art. 35 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy w związku z art. 23 ust. 1 pkt 7a i art. 37 ust. 4 z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) oraz zarządzenia nr 39.2022 Starosty Leskiego z dnia 4 listopada 2022 r.
podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej pod najem:
Forma najmu: bezprzetargowo
Nr KW KS1E/00040729/5
Nr działki 1391/47
Opis nieruchomości Nieruchomość stanowiąca lokal mieszkalny nr 3 o powierzchni użytkowej 41,55 m2 wraz z przynależną piwnicą o powierzchni 4,97 m2 oraz z przysługującym mu udziałem w wysokości 4652/35398 w częściach wspólnych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Przemysłowej 19 w Lesku oraz gruncie stanowiącym działkę nr 1391/47 o pow. 0,1799 ha.
Powierzchnia lokalu (m2) 41,55 m2
Wysokość opłaty 4,50 zł za m2
Termin wnoszenia opłat Czynsz najmu płaty jest miesięcznie z góry w terminie do 10-go każdego miesiąca
Przeznaczenie nieruchomości Dla przedmiotowej nieruchomości nie obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Zgodnie z zapisami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lesko teren na którym zlokalizowany jest budynek mieszczący lokal opisany jest symbolem PU1- obszar zabudowy przemysłowej. Umowę najmu zawiera się na czas nieoznaczony.
Zasady aktualizacji opłat Ustalona stawka czynszu najmu może podlegać corocznej waloryzacji w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski”
 
Wykaz wywiesza się na okres od dnia 05.12.2022 r. do dnia 26.12.2022 r.
Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Lesku oraz ogłasza się w prasie lokalnej.
 
Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2022-12-01
Publikujący Admin - Admin 2022-12-01 10:05

OBWIESZCZENIE
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE


 
Informacja o wszczęciu postępowania administracynego w sprawie wniosku Gminy Cisna
 
SKAN OGŁOSZENIA
 
Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2022-11-30
Publikujący Admin - Admin 2022-11-30 07:21
Modyfikacja Admin - Admin 2022-12-08 14:38
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Starostwo Powiatowe w Leskuul. Rynek 1, 38-600 Lesko tel. (13) 469 71 24 email: poczta@powiat-leski.pl
Wygenerowano: 21 września 2023r. 17:45:56
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.