XML
78.128.2016

UCHWAŁA NR 78.128.2016
ZARZĄDU POWIATU LESKIEGO

z dnia 2 sierpnia 2016 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Sekretarzowi Powiatu
do reprezentacji i składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Leskiego celem realizacji złożonych
projektów dofinansowania w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działania 3.2 Modernizacja
energetyczna budynków RPO WP na lata 2014-2020 pn. „Modernizacja energetyczna budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Bieszczadnik” oraz „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu Leskiego”

Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2016-08-02
Publikujący Admin - Admin 2016-08-23 12:05