XML
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 Pzp) dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2227R Załuż – Lesko polegającej na wykonaniu chodnika w miejscowości Łukawica w km 5+180 - 5+878.00”.
Zgodnie z art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.; zwana dalej: Pzp), Zamawiający informuje równocześnie wszystkich Wykonawców o:
 
I. WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:
Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryteriów oceny ofert określonych    w pkt 20 SWZ. Wybrana została oferta nr 1 złożona przez:
Firma „MAJSTER” Usługi Budowlane Bogumił Czemerys, Hoczew nr 117,  38-604 Hoczew.
z ceną wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości 999 900,00 zł brutto.
Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłJakub Hotloś - Kancelaria ogólna2021-10-20
Publikujący Jakub Hotloś - Jakub 2021-10-21 11:19