XML
Koordynator ds. dostępności
Koordynator ds. dostępności


W związku z ustawą  z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) informuję, że w Starostwie Powiatowym w Lesku został wyznaczony Zarządzeniem Nr 28.2020 z dnia  25 września 2020 r. zespół koordynatorów do spraw dostępności w składzie:
Agnieszka Kozicka – Ciółkowska – Kierownik Wydziału Organizacyjnego,
Wiesław Czawa – Inspektor w Wydziale Inwestycji i Zamówień Publicznych,
Mariusz Witlański – Informatyk.
Kontakt:
Adres do korespondencji: Starostwo Powiatowe w Lesku ul. Rynek 1 , 38-600 Lesko,
dostepnosc@powiat-leski.pl


Do zadań Koordynatora do spraw dostępności należy w szczególności:

1. Dokonanie inwentaryzacji obiektów budowlanych oraz określenie minimalnych wymagań obiektów Starostwa w zakresie zapewnienia ich dostępności.
2. Przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie  z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze  szczególnymi potrzebami.
3. Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do  świadczonych usług.
4. Prowadzenie działań promujących dostępność.
5. Przedstawianie Staroście Leskiemu bieżących informacji o podejmowanych działaniach z zakresu realizowanych zadań.
6. Opracowanie raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, o którym mowa w art.11 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Zarządzenie Nr 28.2020 Starost Leskiego z dnia 25.09.2020 r.
 
Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2021-01-01
Publikujący Admin - Admin 2021-01-01 07:09
Modyfikacja Admin - Admin 2021-01-25 12:46