XML
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy [NIERUCHOMOŚCI]
 

28 listopada 2022 r.
GN.II.6845.1.10.2022
 
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do  dzierżawy
 
Na podstawie art. 35 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) Starosta Leski podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy:
Forma dzierżawy: bezprzetargowo
Nr KW KS1E/00001119/1
Nr działki 679 ZOBACZ NA GEOPORTALU
Powierzchnia [ha] 0,3871 ha
Wysokość rocznej opłaty za dzierżawę 900,00 zł (brutto) za ha/rok
Termin wnoszenia opłat za dzierżawę Z góry za dany rok dzierżawny
Opis nieruchomości Nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Bóbrka gm. Solina. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Solina, położona jest na terenach oznaczonych symbolami MU – obszary zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo – usługowej.
Przeznaczenie nieruchomości Przedmiotową nieruchomość przeznacza się  w dzierżawę  na czas oznaczony tj. na okres trzech lat z przeznaczeniem na cele rolne na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.
Zasady aktualizacji opłat Czynsz dzierżawny będzie podlegał corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski”
 
Wykaz wywiesza się na okres od dnia 28.11.2022 r. do dnia 19.12.2022 r.
Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Lesku oraz ogłasza się w prasie lokalnej.


 

 
Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2022-11-28
Publikujący Admin - Admin 2022-11-28 14:19