XML
KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA SP ZOZ W LESKU

OGŁOSZENIE
Zarząd Powiatu Leskiego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lesku


Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o:
1) Ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 633 z późn. zm.),
2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 430 z późn. zm.),
3) Regulamin przeprowadzania konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lesku.

I.    Wymagane kwalifikacje kandydata:
1) Wykształcenie wyższe,
2) Posiadający wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków dyrektora,
3) Posiadający co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzania i co najmniej trzy letni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
4) brak prawomocnego skazania za przestępstwa popełnione umyślnie.

II.  Wymagane dokumenty:
1) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
2) dokumenty stwierdzające: kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska objętego konkursem tj. wykształcenie wyższe, co najmniej 5 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym lub ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzania i co najmniej 3 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym.
3) Opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej CV,
4) Inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,
5) Informacja o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (oryginał) - wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu,
6) Aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku kierowniczym
7) Oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania stanowiska kierownika podmiotu leczniczego opatrzone własnoręcznym podpisem,
8) Oświadczenie kandydata, że posiada zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych, nie został względem niego wydany zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
9) Oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lesku, zgodnie załączonym wzorem,
10) Oświadczenie kandydata o następującej treści: „Oświadczam, że jest mi znana treść ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1110) i z dniem objęcia stanowiska dyrektora jednostki obowiązują mnie wymienione w art. 4 w/w ustawy uregulowania ”,
11)  Pisemną koncepcję funkcjonowania i rozwoju SP ZOZ w Lesku,
Kopie dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata. Na prośbę komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.
Kandydaci podczas posiedzenie komisji konkursowej będą zobowiązaniu do zaprezentowania koncepcji zarządzania Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Lesku, oraz znajomości zasad organizacji, finansowania i zarządzania w publicznej służbie zdrowia, a w szczególności przepisów ustawy o działalności leczniczej, ustawy o oświadczeniu opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw.

III. Miejsce i termin składania wymaganych dokumentów
1) Wymagane dokumenty kandydaci zgłaszający się do konkursu składają w zamkniętej kopercie opatrzonej adnotacją: „Konkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lesku”, w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lesku w godz. od 7:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku lub przesyłają pocztą na adres Starostwo Powiatowe w Lesku, 38-600 Lesko, ul. Rynek 1 (decyduje data wpływu),
2) Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko, adres, numer telefonu kontaktowego oraz e-mail.
3) Termin składania dokumentów upływa w dniu 06.12.2022 r. o godz. 12:00
4) Dokumenty złożone po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

IV. Informacja dotycząca udostępnienia materiałów
Każdemu kandydatowi zgłaszającemu się do konkursu udostępnia się jednakowe dla wszystkich materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym. Kandydaci mogą uzyskać do wglądu powyższe materiały osobiście w godz. od 8:00 do 15:00 w dni robocze w Sekretariacie SP ZOZ w Lesku (tel. 13 469 69 91).

V. Warunki pracy i warunki socjalne

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie. Dodatkowe informacje można uzyskać u Kierownika Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych (tel. 13 469 7124 wew. 306).

VI. Termin i miejsce rozstrzygnięcia konkursu
Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert.

DOKUMENTY DO POBRANIA:
1. Uchwała Nr 159.331.2022 Zarządu Powiatu Leskiego w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora SP ZOZ w Lesku
2. Oświadczenie o braku prawomocnie orzeczonego wobec mnie zakazu wykonywania zawodu
3. Oświadczenie o posiadaniu zdolność do czynności prawnych
4. Oświadczenie o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej
5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2022-11-23
Publikujący Admin - Admin 2022-11-23 13:06
Modyfikacja Admin - Admin 2022-11-23 13:25