XML
TREŚĆ JEST ARCHIWALNA
Wykaz nieruchomości Powiatu Leskiego przeznaczonych do dzierżawy [NIERUCHOMOŚCI]


13 maja 2022
GN.II.6845.2.5.2022
 
Wykaz nieruchomości Powiatu Leskiego przeznaczonej do  dzierżawy
 
 Na podstawie art. 35 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) Zarząd Powiatu Leskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy:
 
Forma dzierżawy: bezprzetargowo
Nr KW KS1E/00031575/4
Nr działki 261 - ZOBACZ NA GEOPORTALU
Powierzchnia [ha] 0,3900 ha
Wysokość rocznej opłaty za dzierżawę 500,00 zł (brutto) za ha/rok
Termin wnoszenia opłat za dzierżawę Z góry za dany rok dzierżawny
Opis nieruchomości Nieruchomość  położona w miejscowości Lesko obręb Postołów. Działka jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Lesko, oznaczona jest jako  Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem obiektów usługowych, rzemiosła i handlu.
Przeznaczenie nieruchomości Przedmiotową nieruchomość przeznacza się  w dzierżawę na cele rolnicze na czas oznaczony tj. na okres trzech lat
Zasady aktualizacji opłat Czynsz dzierżawny będzie podlegał corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski”
 
Wykaz wywiesza się na okres od dnia 13.05.2022 r. do dnia 03.06.2022 r.
Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Lesku oraz ogłasza się w prasie lokalnej. 
Podmiot publikującySP
WytworzyłAdministrator - Informatyk2022-05-13
Publikujący Admin - Admin 2022-05-13 11:22
Modyfikacja Admin - Admin 2022-05-13 07:56