Starostwo Powiatowe w Lesku
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
KB. 2110.3.2022       
Starostwo Powiatowe w Lesku
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Geodeta Powiatowy w Wydziale Geodezji i Kartografii w Starostwie Powiatowym
w Lesku w pełnym wymiarze czasu pracy
 
            Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
(Dz. U. z 2022 r., poz. 530) oraz § 4 i § 5 Zarządzenia Nr 28/2009 Starosty Leskiego
z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze ogłasza z dniem 14 kwietnia 2022 r. nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze
Geodeta Powiatowy w Starostwie Powiatowym w Lesku w pełnym wymiarze czasu pracy.

 1. Nazwa i adres jednostki:
Starostwo Powiatowe w Lesku
38-600 Lesko, Rynek 1
tel. 13 469 71 24

 1. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym:
 1. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie lub spełnienie wymagań określonych w art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
 2. pełna zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. nieposzlakowana opinia,
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku
 1. Wykształcenie:
 1. posiadanie wykształcenia wyższego o specjalności geodezja, w tym: dyplomu ukończenia studiów wyższych na kierunku geodezyjnym,
 2. posiadanie uprawnień zawodowych do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach o których mowa w art. 43 pkt. 1 i 2 ustawy Prawo Geodezyjne tj.:
- geodezyjne pomiary sytuacyjno - wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne,
- rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych
3. Doświadczenie zawodowe:

 1. posiadanie co najmniej 3 letniego stażu pracy, w tym co najmniej 2 letni staż pracy w urzędach administracji rządowej lub organach jednostek samorządu terytorialnego
4. Umiejętności zawodowe:
1. Obsługa komputera, pakietów i systemów informatycznych, programów geodezyjnych
(w tym ,,Ośrodek”, ,,Ewmapa”, ,,Bank Osnów”, służących do pozyskiwania, ewidencjonowania, przechowywania, udostępniania  oraz zabezpieczania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego),
2.  Znajomość zasad funkcjonowania administracji samorządowej oraz przepisów dotyczących procedur administracyjnych,
3. Dobra znajomość i umiejętność interpretacji przepisów prawa takich jak Kodeks postępowania administracyjnego, prawo geodezyjne i kartograficzne, ustawa o samorządzie powiatowym, ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, rozporządzenia w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT, rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków, rozporządzenie w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.
5. Inne wymagania niezbędne:
1.  Samodzielność, dokładność, terminowość, rzetelność, kreatywność
 2. Dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole
 3. Umiejętność redagowania pism urzędowych
 4. Prawo jazdy kat. B
 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 
Zadania główne:

 1. Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu działania wydziału – na podstawie
  i w granicach udzielonego pisemnego upoważnienia wydanego przez Starostę.
 2. Wydawanie dyspozycji uruchamiania środków budżetowych na realizację zadań należących do Geodety Powiatowego wynikające z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
 3. Nadzór nad wykonywanymi sprawozdaniami z zakresu ewidencji gruntów i budynków, zasobów geodezyjno – kartograficznych.
 4. Współpraca w zakresie merytorycznej obsługi postępowań przetargowych dot. prac geodezyjno – kartograficznych.
 5. Opracowywanie planów prac geodezyjnych i kartograficznych, prac urządzeniowo rolnych i klasyfikacji gruntów na terenie powiatu.
 6. Opracowywanie wniosków do projektu budżetu powiatu i projektów planów finansowych dotyczących realizacji zadań z zakresu geodezji i kartografii oraz monitorowanie tych prac.
 7. Opracowywanie warunków wykonywania prac geodezyjnych, udział w komisjach przetargowych  i odbiorach prac geodezyjno-kartograficznych.
 8. Prowadzenie scaleń i wymiany gruntów oraz zagospodarowania gruntów po scaleniach.
 9. Prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.
 10. Prowadzenie powszechnej taksacji nieruchomości.
 11. Prowadzenie ochrony znaków  geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.
 12. Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 13. Tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych oraz tworzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych.
 14. Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
 15. Zakładanie osnów szczegółowych.
 16. Bieżąca współpraca z informatykiem i inspektorem ochrony danych osobowych w celu realizacji  zadań dotyczących bezpieczeństwa sieci komputerowej poprzez tworzenie systemu ochrony dostępu  i zabezpieczeń.
 17. Wykonywanie innych zadań przewidzianych dla geodety powiatowego wynikających
  z przepisów prawa oraz regulacji wewnętrznych.
 18. Nadzór w zakresie merytorycznym nad realizacją zadań wydziału z uwzględnieniem terminów ustawowo określonych.
Zadania pomocnicze:
1.  Współpraca z innymi wydziałami oraz samodzielnymi stanowiskami pracy w Starostwie
w Lesku w zakresie realizacji zadań wydziału.
2.  Współpraca z Głównym Geodetą Kraju, Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego oraz innymi podmiotami realizującymi zadania wynikające z ustawy Prawo Geodezyjne.
 

 1. Zakres odpowiedzialności pracownika na stanowisku:
  1. Odpowiedzialność w zakresie merytorycznym za realizację zadań Wydziału Geodezji i Kartografii.
  2. Odpowiedzialność za przestrzeganie obowiązujących przepisów prawnych.
 
 1. Warunki zatrudnienia pracownika:
  1. Miejscem pracy – budynek Starostwa Powiatowego w Lesku, ul. Rynek 1
  2. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę pracownika samorządowego.
  3. Wymiar czasu pracy: pełny etat, jednozmianowa, o charakterze administracyjno-biurowym.
  4. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 h dziennie.
  5. Wyjazdy służbowe.
  6. Wynagrodzenie zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi dot. jednostek samorządowych oraz regulaminem wewnętrznym Starostwa.
 
 1. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
Informacja wynikająca z art. 13 ust. 2 Ustawy o pracownikach samorządowych – w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w Starostwie Powiatowym w Lesku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł mniej niż 6 %.

 1. Wymagane dokumenty:
 1. podpisany życiorys zawodowy (CV),
 2. podpisany list motywacyjny,
 3. potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie wyższe na kierunku geodezyjnym,
 4. potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata kopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień zawodowych do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach o których mowa w art. 43 pkt. 1 i 2 ustawy Prawo Geodezyjne tj.:
- geodezyjne pomiary sytuacyjno - wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne,
- rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych,

 1. potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata kopie dokumentów potwierdzających  wymagany co najmniej 3 letniego stażu pracy, w tym co najmniej 2 letni staż pracy w urzędach administracji rządowej lub organach jednostek samorządu terytorialnego,
 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 3. podpisane oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub spełnieniu warunków określonych w art. 11 ust. 2 i 3 u.p.s.,
 4. podpisana klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla kandydatów do pracy ubiegających się o zatrudnienie w Starostwie Powiatowym w Lesku,
 5. podpisane przez kandydata oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Starostwo Powiatowe danych osobowych kandydata w celu wykorzystania ich w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze,
 6. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie,
 7. podpisane przez kandydata oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 1. Kandydat może też złożyć inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
 2. Każdy dokument aplikacyjny musi być opatrzony własnoręcznym czytelnym podpisem,
  a przedłożone kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata.
 3. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem
„Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Geodeta Powiatowy
w Wydziale Geodezji
i Kartografii w Starostwie Powiatowym w Lesku w pełnym wymiarze czasu pracy
w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lesku lub przesłać pocztą na adres Starostwa – Rynek 1, 38-600 Lesko w terminie do 25 kwietnia 2022 r. do godziny 15:00 (decyduje data wpływu do Urzędu). Dokumenty, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

 1. Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do drugiego etapu zostaną powiadomieni za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Starostwa Powiatowego: www.powiat-leski.pl, Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.powiat-leski.pl, oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lesku, Rynek 1,
38-600 Lesko.

SKAN OGŁOSZENIA


KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

OŚWIADCZENIE O POSIADANIU OBYWATELSTWA POLSKIEGO

OŚWIADCZENIE KANDYDATA

OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA

ZARZĄDZENIE NR 18.2022

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA 
powrot
Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłJakub Hotloś - Kancelaria ogólna2022-04-14
Publikujący Jakub Hotloś - Jakub 2022-04-14 14:31
Modyfikacja Jakub Hotloś - Jakub 2022-04-15 11:33
Starostwo Powiatowe w Leskuul. Rynek 1, 38-600 Lesko tel. (13) 469 71 24 email: poczta@powiat-leski.pl
Wygenerowano: 29 czerwca 2022r. 00:46:34
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.