Starostwo Powiatowe w Lesku
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
KB. 2110.1.2022
Starostwo Powiatowe w Lesku

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Młodszy Referent w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa w Starostwie Powiatowym
w Lesku w pełnym wymiarze czasu pracy

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 530) oraz § 4 i § 5 Zarządzenia Nr 28/2009 Starosty Leskiego z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze ogłasza z dniem 15 marca 2022 r. nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze
Młodszy Referent w Starostwie Powiatowym w Lesku w pełnym wymiarze czasu pracy.

I. Nazwa i adres jednostki:
Starostwo Powiatowe w Lesku
38-600 Lesko, Rynek 1
tel. 13 469 71 24

II. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym:
1. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie lub spełnienie wymagań określonych w art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
b) pełna zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) nieposzlakowana opinia,
d) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e) posiadanie wykształcenia min. średniego wraz ze świadectwem dojrzałości, preferowany kierunek - administracja,
f) doświadczenie w pracy w urzędzie administracji państwowej lub samorządowej, w tym na pokrewnych stanowiskach: co najmniej 6 miesięczny staż pracy zawodowej przy wykonywaniu podobnych czynności,
g) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.

2. Wymagania dodatkowe:
1. Podstawowa znajomość oprogramowania systemu CEPiK Kierowca i Pojazd.
2. Umiejętność sporządzania decyzji administracyjnych zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego.
3. Znajomość oraz umiejętność stosowania przepisów prawnych w szczególności z zakresu: kodeks postępowania administracyjnego, kierujący pojazdami, prawo o ruchu drogowym.
4. Odporność na stres.
5. Komunikatywność i umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych.
6. Chęć zdobywania nowej wiedzy i ciągłego rozwoju.
3. Umiejętności zawodowe:
1. Podstawowa umiejętność obsługi edytora tekstu oraz arkusza kalkulacyjnego.
2. Umiejętność sprawnej komunikacji w relacjach z petentem.
3. Umiejętność pracy w zespole.
4. Umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów.
5. Umiejętność planowania i organizacji pracy.

III.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Z zakresu praw jazdy:
2. Przygotowywanie i wydawanie PKK dla kandydatów na kierowcę.
3. Wydawanie międzynarodowego prawa jazdy.
4. Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami.
5. Przyjmowanie od kierowców zawiadomień o zagubieniu prawa jazdy i wydawanie wtórników, przyjmowanie wtórników praw jazdy w przypadku odnalezienia oryginału.
6. Przyjmowanie od kierowców zawiadomień i dokonywanie wymiany praw jazdy w przypadku zmiany miejsca zamieszkania lub upływu terminu ważności.
7. Wydawanie zaświadczeń o posiadanych uprawnieniach.
8. Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi.
9.  Przyjmowanie i obsługa stron.
10. Wysyłka akt ewidencyjnych kierowców, zawiadomień, przekazywanie dokumentów.
11. Nadzór nad szkoleniem kierowców:
a) wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie ośrodków szkolenia kierowców,
b) sprawowanie nadzoru nad działalnością ośrodków szkolenia kierowców,
c)  dokonywanie czynności związanych z prowadzeniem ewidencji instruktorów nauki jazdy.
11. Prowadzenie korespondencji wynikającej z zajmowanego stanowiska pracy oraz    udzielanie wszelkich niezbędnych informacji zainteresowanym i przygotowywanie odpowiedzi na wnioski o udostepnienie danych.
12. Współpraca z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych w zakresie praw jazdy (w tym wyjaśnianie niezgodności danych w Centralnej Ewidencji Kierowców).
13. Odpowiedzi na wnioski o udostępnienie danych.
14. Wydawanie zaświadczeń o posiadanych uprawnieniach.
15. Prowadzenie ewidencji osób bez uprawnień.
16. Wydawanie decyzji o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym oraz decyzji o przywróceniu kierowcy uprawnień do kierowania pojazdem silnikowym po ustaniu przyczyn, które spowodowały cofnięcie.
17. Wydawanie decyzji, o kontrolnym sprawdzeniu kwalifikacji do kierowania pojazdem.
18. Wydawanie decyzji, o kierowaniu na badania lekarskie i psychologiczne kierującego pojazdami
w przypadku zastrzeżeń, co do stanu zdrowia oraz innych wskazań lub wysyłanie informacji o konieczności wykonania badań i kursu reedukacyjnego.
19. Przyjmowanie od Policji zatrzymanego prawa jazdy.
20. Przyjmowanie zawiadomień o wydaniu postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy przez Prokuratora lub Sąd.
21. Wydawanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy (z uwzględnieniem w powyższych punktach zatrzymań elektronicznych).
22. Prowadzenie innych spraw z zakresu wydawania praw jazdy.
2. Z zakresu rejestracji pojazdów:
1. Wydawanie decyzji o nałożeniu kary za brak zgłoszenia zbycia/nabycia/rejestracji pojazdu.
2. Prowadzenie innych spraw zleconych do wykonania przez przełożonych.

IV. Zakres odpowiedzialności pracownika na stanowisku:
1. Pełna odpowiedzialność za prowadzenie spraw i powierzonych obowiązków służbowych.

V. Warunki zatrudnienia pracownika:
1. Miejscem pracy jest Starostwo Powiatowe w Lesku.
2. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
3. Wymiar czasu pracy: pełny etat.
4. Praca z monitorem ekranowym.

VI.  Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
Informacja wynikająca z art. 13 ust. 2 Ustawy o pracownikach samorządowych – w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Lesku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł mniej niż 6%.

VII. Wymagane dokumenty:
a) podpisany życiorys zawodowy (CV),
b) podpisany list motywacyjny,
c)  potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie min. średnie wraz ze świadectwem dojrzałości, o preferowanym kierunku: administracja,
d) potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata kopie dokumentów potwierdzających  wymagany co najmniej 6 miesięczny staż pracy zawodowej w urzędzie administracji państwowej lub samorządowej przy wykonywaniu podobnych czynności,
e) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
f) podpisane oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub spełnieniu warunków określonych w art. 11 ust. 2 i 3 u.p.s.,
g) podpisana klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla kandydatów do pracy ubiegających się o zatrudnienie w Starostwie Powiatowym w Lesku,
h) podpisane przez kandydata oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Starostwo Powiatowe danych osobowych kandydata w celu wykorzystania ich w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze,
i) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie,
j) podpisane przez kandydata oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

VIII. Kandydat może też złożyć inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

IX. Każdy dokument aplikacyjny musi być opatrzony własnoręcznym czytelnym podpisem, a przedłożone kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata.

X. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem
„Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Młodszy Referent w Wydziale Komunikacji
i Drogownictwa w Starostwie Powiatowym w Lesku w pełnym wymiarze czasu pracy” w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lesku lub przesłać pocztą na adres Starostwa – Rynek 1, 38-600 Lesko w terminie do 25 marca 2022 r. do godziny 15:00 (decyduje data wpływu do Urzędu). Dokumenty, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

XI. Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do drugiego etapu zostaną powiadomieni za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Starostwa Powiatowego: www.powiat-leski.pl, Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.powiat-leski.pl, oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lesku, Rynek 1, 38-600 Lesko.

PLIKI DO POBRANIA:
Ogłoszenie konkursu
Zarządzenie Starosty
Kwestionariusz osobowy
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Oświadczenie kandydata
Oswiadczenie o stanie zdrowia
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
Klazula informacyjna
powrot
Podmiot publikującySP
WytworzyłAdministrator - Informatyk2022-03-15
Publikujący Admin - Admin 2022-03-15 12:48
Modyfikacja Admin - Admin 2022-03-16 12:52
Starostwo Powiatowe w Leskuul. Rynek 1, 38-600 Lesko tel. (13) 469 71 24 email: poczta@powiat-leski.pl
Wygenerowano: 28 czerwca 2022r. 23:04:09
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.