Starostwo Powiatowe w Lesku
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
KB. 2110.3.2021
Starostwo Powiatowe w Lesku
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Podinspektor w Wydziale Architektury i Budownictwa w Starostwie Powiatowym
w Lesku w pełnym wymiarze czasu pracy

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282 z późn. zm.) oraz § 4 i § 5 Zarządzenia Nr 11.2016 Starosty Leskiego z dnia 02.06.2016 r. w sprawie regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze ogłasza z dniem 25.03.2021 r. nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor w Starostwie Powiatowym w Lesku w pełnym wymiarze czasu pracy.

I. Nazwa i adres jednostki:
Starostwo Powiatowe w Lesku
38-600 Lesko, Rynek 1
tel. 13 469 71 24

II. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym:
1. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie lub spełnienie wymagań określonych w art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
b) pełna zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) nieposzlakowana opinia,
d) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e) posiadanie wykształcenia wyższego pierwszego lub drugiego stopnia w szczególności inżynieria środowiska, budownictwo,
f) doświadczenie zawodowe: co najmniej 5 lat poza urzędem przy wykonywaniu podobnych czynności – praca w biurze projektowym oraz praca na budowie, a także co najmniej 12 - miesięczny staż pracy zawodowej w administracji samorządowej,
g)  stan zdrowia pozwalający ma zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
h)  podstawowa znajomość przepisów prawa w szczególności w zakresie:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo  budowlane,  
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny  odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2020 r.,
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 11 września 2020 r.,
- Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,
- Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

2. Wymagania dodatkowe:
a) podstawowa znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu Microsoft Office (Word, Excel), obsługi edytorów plików tekstowych,
b) podstawowa znajomość obsługi sprzętowej: kserokopiarki, drukarki, skanera,
c) umiejętności organizacyjne, komunikacyjne, szybkiego uczenia się i pracy pod presją czasu.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Zadania przypisane w statucie Starostwa Powiatowego w Lesku Wydziałowi Architektury i Budownictwa w tym związane z przygotowaniem:
a. decyzji o pozwoleniu na budowę,
b. decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę,
c. przygotowanie zaświadczeń, postanowień do zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych, zgłoszeń do wykonywania robót budowlanych,
d. przygotowanie zaświadczeń o samodzielności lokali.
2. Inne czynności zlecone przez Kierownika Wydziału.

IV. Zakres odpowiedzialności pracownika na stanowisku:
1. Pełna odpowiedzialność za prowadzenie spraw i powierzonych obowiązków służbowych, przestrzeganie przepisów prawa pracy.

V. Warunki zatrudnienia pracownika:
1. Miejscem pracy jest Starostwo Powiatowe w Lesku.
2. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

VI. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
Informacja wynikająca z art. 13 ust. 2 Ustawy o pracownikach samorządowych – w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Lesku, w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.

VII. Wymagane dokumenty:
a) podpisany życiorys zawodowy (CV),
b) podpisany list motywacyjny,
c) potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie (tj. wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w szczególności inżynieria środowiska lub budownictwo),
d) potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata kopie dokumentów potwierdzających staż pracy zawodowej (tj. co najmniej 5 lat poza urzędem przy wykonywaniu podobnych czynności – praca w biurze projektowym oraz praca na budowie, a także co najmniej 12 - miesięczny staż pracy zawodowej w administracji samorządowej),
e) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
f) podpisane oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub spełnieniu warunków określonych w art. 11 ust. 2 i 3 u.p.s.,
g) podpisana klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla kandydatów do pracy ubiegających się o zatrudnienie w Starostwie Powiatowym w Lesku,
h) podpisane przez kandydata oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Starostwo Powiatowe danych osobowych kandydata w celu wykorzystania ich w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze,
i) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie,
j) podpisane przez kandydata oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

VIII. Kandydat może też złożyć inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

IX. Każdy dokument aplikacyjny musi być opatrzony własnoręcznym czytelnym podpisem, a przedłożone kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata.

X. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem
„Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor w Wydziale Architektury i Budownictwa w Starostwie Powiatowym w Lesku w pełnym wymiarze czasu pracy” w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lesku lub przesłać pocztą na adres Starostwa – Rynek 1, 38-600 Lesko w terminie do 07.04.2021 r. do godziny 15:00 (decyduje data wpływu do Urzędu). Dokumenty, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Ogłaszający nabór zastrzega możliwość nie rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

XI. Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do drugiego etapu zostaną powiadomieni za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Starostwa Powiatowego: www.powiat-leski.pl, Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.powiat-leski.pl, oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lesku, Rynek 1, 38-600 Lesko.

ZAŁĄCZNIKI:
1. Skan zarządzenia.
2. Skan ogłoszenia naboru.
3. Oświadczenie kandydata.
4. Oświadczenie o stanie zdrowia.
5. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
6. Kwestionariusz osobowy.
7. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
8. Klauzula informacyjna.
powrot
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłAdministrator systemu - przeniesienie2021-03-24
Publikujący Admin - Admin 2021-03-24 13:31
Modyfikacja Admin - Admin 2021-03-26 13:36
Starostwo Powiatowe w Leskuul. Rynek 1, 38-600 Lesko tel. (13) 469 71 24 email: poczta@powiat-leski.pl
Wygenerowano: 22 września 2021r. 04:45:42
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.