Starostwo Powiatowe w Lesku
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
GN.II.6840.2.11.2020

 

INFORMACJA
O WYNIKU PIERWSZEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI OZNACZONEJ
NR EWID. 206/8, OBR. POSADA LESKA, OBJ. KW NR KS1E/00029166/7

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. , poz. 1490 z późn. zm.) uprzejmie informuję, że przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości oznaczonej jako działka 206/8, o pow. 0,3420 ha, położonej w Lesku obręb Posada Leska, obj. KW nr KS1E/00029166/7, będącej własnością Powiatu Leskiego odbył się w dniu 3 lipca 2020r. w Starostwie Powiatowym w Lesku , ul. Rynek 1.

Wadium na działkę wpłaciło 0 osób.
Do przetargu dopuszczono 0 osób.
Nie dopuszczono 0 osób.
Cena wywoławcza wynosiła 100 735,00 zł netto.

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.
Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2020-07-06
Publikujący Admin - Admin 2020-07-06 12:54
GN.II.6840.2.11.2020

INFORMACJA
O WYNIKU PIERWSZEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI OZNACZONEJ
NR EWID. 206/11, OBR. POSADA LESKA, OBJ. KW NR KS1E/00029166/7


Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. , poz. 1490 z późn. zm.) uprzejmie informuję, że przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości oznaczonej jako działka 206/11, o pow. 0,1895 ha, położonej w Lesku obręb Posada Leska, obj. KW nr KS1E/00029166/7, będącej własnością Powiatu Leskiego odbył się w dniu 3 lipca 2020r. w Starostwie Powiatowym w Lesku , ul. Rynek 1.

Wadium na działkę wpłaciło 2 osoby.
Do przetargu dopuszczono 2 osoby.
Nie dopuszczono 0 osób.
Cena wywoławcza wynosiła 59 235,00 zł netto.

Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym.

Minimalne postąpienie ustalono na kwotę 600,00 zł
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła 82 300,00zł netto.
Nabywcą nieruchomości zostali: Agnieszka Skowron i Damian Skowron.
Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2020-07-06
Publikujący Admin - Admin 2020-07-06 13:04
OU. 2110.2.2020

Starostwo Powiatowe w Lesku

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Młodszy Referent do spraw gospodarki mieniem Skarbu Państwa i Powiatu
w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych
 Starostwie Powiatowym w Lesku w pełnym wymiarze czasu pracy
 
Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282 ze zm.) oraz § 4 i § 5 Zarządzenia Nr 11/2016 Starosty Leskiego z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze ogłasza z dniem 06.07.2020 r. nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Młodszy Referent w Starostwie Powiatowym w Lesku w pełnym wymiarze czasu pracy.

I.    Nazwa i adres jednostki:
Starostwo Powiatowe w Lesku
38-600 Lesko, Rynek 1
tel. 13 469 71 24

II.    Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym:
1.    Wymagania niezbędne:
a)    obywatelstwo polskie lub spełnienie wymagań określonych w art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
b)    posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c)    nieposzlakowana opinia,
d)    brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e)    wykształcenie wyższe,
f)    co najmniej 12 - miesięczny staż pracy w administracji samorządowej.

2.    Wymagania dodatkowe:
1.    Znajomość przepisów prawa w szczególności z zakresu:
a)    ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 1989 r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65),
b)    ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 256),
c)    Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.).

3.   Inne wymagania niezbędne:
1.   Znajomość obsługi programu EWMAPA, EWOPIS.
2.   Umiejętność poruszania się i korzystania z infrastruktury węzłów Krajowej Infrastruktury   Informacji Przestrzennych – geoportal.gov.pl.
3.  Znajomość terenu Powiatu Leskiego.

III.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1.    Przygotowywanie, ogłaszanie, organizacja i przeprowadzanie przetargów oraz prowadzenie procedur bezprzetargowych na: sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, użyczenie, dzierżawę najem nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu,
2.    Ustalanie i aktualizacja opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, najmu i dzierżawy gruntów Skarbu Państwa i Powiatu,
3.    Wykonywanie czynności związanych z darowiznami i zamianami pomiędzy Skarbem Państwa i Powiatu a jednostkami samorządu terytorialnego.

IV.    Zakres odpowiedzialności pracownika na stanowisku
1.    Pełna odpowiedzialność za prowadzenie spraw i powierzonych obowiązków służbowych.
Wymagane dokumenty:
a)    życiorys zawodowy (CV),
b)    list motywacyjny,
c)    kopia dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
d)    kopia dokumentu potwierdzająca wymagany 12 – miesięczny staż pracy w administracji samorządowej,
e)    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
f)    klauzula informacyjna dla osób ubiegających się o zatrudnienie w Starostwie Powiatowym w Lesku oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
g)    oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym
w ogłoszeniu o konkursie,
h)    oświadczenia kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu
z pełni praw publicznych oraz o nieposzlakowanej opinii, a także o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

V.    Kandydat może też złożyć inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

VI.    Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV oraz kwestionariusz osobowy wraz z klauzulą informacyjną dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem, kopie dokumentów stwierdzone przez kandydata o zgodności z oryginałem.

VII.    Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Młodszy Referent do spraw gospodarki mieniem Skarbu Państwa i Powiatu w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych w Starostwie Powiatowym w Lesku w pełnym wymiarze czasu pracy” w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lesku lub przesłać pocztą na adres Starostwa – Rynek 1, 38-600 Lesko w terminie do 20.07.2020 r. do godziny 15:00. Dokumenty, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

VIII.    Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do drugiego etapu zostaną zawiadomienie pisemnie lub telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Starostwa Powiatowego: www.powiat-leski.pl, Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.powiat-leski.pl, oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lesku, Rynek 1, 38-600 Lesko.PLIKI DO POBRANIA

Ogłoszenie konkursu
Zarządzenie Starosty nr 21
Kwestionariusz osobowy
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Oświadczenie kandydata
Oswiadczenie o stanie zdrowia
Klazula informacyjna
Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2020-07-06
Publikujący Admin - Admin 2020-07-06 07:55
Modyfikacja Admin - Admin 2020-07-10 07:59
GN.II.6840.2.11.2020

INFORMACJA
O WYNIKU PIERWSZEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI OZNACZONEJ
NR EWID. 206/10, OBR. POSADA LESKA, OBJ. KW NR KS1E/00029166/7

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. , poz. 1490 z późn. zm.) uprzejmie informuję, że przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości oznaczonej jako działka 206/10, o pow. 0,1892 ha, położonej w Lesku obręb Posada Leska, obj. KW nr KS1E/00029166/7, będącej własnością Powiatu Leskiego odbył się w dniu 3 lipca 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Lesku , ul. Rynek 1.

Wadium na działkę wpłaciło 2 osoby.
Do przetargu dopuszczono 2 osoby.
Nie dopuszczono 0 osób.
Cena wywoławcza wynosiła 59 135,00 zł netto.
Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym.

Minimalne postąpienie ustalono na kwotę 600,00 zł
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła 64 600,00zł netto.
Nabywcą nieruchomości została Pani Danuta Josse - Słabik.

Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2020-07-06
Publikujący Admin - Admin 2020-07-06 12:59
GN.II.6840.2.8.2019


OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU


Zarząd Powiatu Leskiego działający na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1490) ogłasza:

Wyniki pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego

przeprowadzonego w Starostwie Powiatowym w Lesku w dniu 30 czerwca 2020 r. na sprzedaż niezabudowanej  nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka  nr ewid. 174/82 o pow. 0,0,0271 ha, położonej w miejscowości Lesko, obręb Posada Leska uwidocznionej w KW nr KS1E/00029166/7, stanowiącej własność Powiatu Leskiego. zgodnie z obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego "Lesko 7" nieruchomość leży na granicy obszarów oznaczonych M2 - istniejące zespoły zabudowy o różnej intensywności wraz z funkcjami usługowymi, PU1 obszar zabudowy przemysłowej.
Cena wywoławcza w przetargu wynosiła : 11 300,00 zł (netto);
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu: 11 420,00 0 zł (netto);
Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 1;
W wyniku przeprowadzonego przetargu nabywcą przedmiotowej nieruchomości zostali: Czesława i Zbigniew Safat.
Szczegółowe informacje dotyczące w/w przetargu można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Lesku w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych ul. Rynek 1, pokój 304 lub telefonicznie 13 469 71 24.

STAROSTA
Andrzej Olesiuk

Lesko, dnia 30 czerwca 2020 r.
Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2020-06-30
Publikujący Admin - Admin 2020-06-30 12:56

Zgodnie z  Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Cisna „Cisna 1/2004” działka oznaczona jest jako: UP – teren zabudowy usług publicznych, KDZ – tereny dróg publicznych zbiorczych.
Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2020-06-17
Publikujący Admin - Admin 2020-06-17 10:40

Wykaz nieruchomości Powiatu Leskiego przeznaczonej do sprzedaży

Na podstawie art. 35 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65) podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:

Nieruchomość niezabudowana położona po prawej stronie drogi powiatowej 2227 relacji Lesko - Załuż; obejmująca teren z pagórkowatym wzniesieniem, po prawej stronie ulicy Stawowej (w stronę Łukawicy)

KS1E/00029166/7

306/2
306/5
306/16
306/17
306/24
306/35 + 1/10 cz. dz. 306/46
306/36 + 1/10 cz. dz. 306/46
306/42 + 1/10 cz. dz. 306/46
306/43 + 1/10 cz. dz. 306/46
306/44 + 1/10 cz. dz. 306/46
 
Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2020-06-15
Publikujący Admin - Admin 2020-06-15 14:41
Modyfikacja Admin - Admin 2020-06-15 14:44

Wykaz nieruchomości Powiatu Leskiego przeznaczonej pod najem

Na podstawie art. 35 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Leskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych pod najem:
Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2020-06-15
Publikujący Admin - Admin 2020-06-15 12:48
Modyfikacja Admin - Admin 2020-06-15 12:50

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania z części nieruchomości onieuregulowanym stanie prawnym

Starosta Leski zawiadamia, że w dniu 9.06.2020r.na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp.z  o.o. zsiedzibą w Tarnowie, ul. W. Bandrowskiego 16,  33-100 Tarnów wimieniu której działa pełnomocnik:  Tomasz  Zabawski „PROBUD”  Sp.  z  o.o., została wydana decyzja znak: GN.II.6821.9.2020, w trybie przepisów  art. 124 i 124a powołanej ustawy o gospodarce nieruchomościami, w sprawie ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z części nieruchomości  o nieuregulowanym  stanie  prawnym, położonej  w  Uhercach  Mineralnych, gmina  Olszanica, oznaczonej w operacie ewidencjigruntów i budynków jako działka nr 14 o pow.1,8951ha

Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2020-06-09
Publikujący Admin - Admin 2020-06-09 08:24
Modyfikacja Admin - Admin 2020-06-10 08:26

Konkurs na pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego

w związku z realizacją zadania pn.
"Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych na terenie powiatu leskiego"

SKAN OGŁOSZENIA
Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2020-05-19
Publikujący Admin - Admin 2020-05-19 13:08

OGŁOSZENIE STAROSTY POWIATU LESKIEGO

Zgodnie z art. 113 ust. 5 i 6, art. 114 ust. 3 i 4, w związku z art. 124 ust. 1 i art. 124a ustawy zdnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020r., poz.65.)

Starosta Leski informuje

o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z  nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w miejscowości Uherce Mineralne, gmina Olszanica, oznaczonej jako działka nr ewid. 73 oraz 131.

GN.II.6821.18.2020


GN.II.6821.19.2020
Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2020-05-18
Publikujący Admin - Admin 2020-05-18 13:17
Modyfikacja Admin - Admin 2020-05-19 13:17
Wykaz nieruchomości Powiatu Leskiego przeznaczonych do dzierżawy

Na podstawie art. 35 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Leskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:

KS1E/00028675/1    nr działki 1368/54
KS1E/00028675/1    nr działki 1368/54
KS1E/00002473/7    nr działki 41/2

Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2020-05-18
Publikujący Admin - Admin 2020-05-18 13:41

Obwieszczenia
o wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania z części nieruchomości
onieuregulowanym stanie prawnym

GN.II.6821.1.6.2020
GN.II.6821.1.7.2020
GN.II.6821.10.2020
GN.II.6821.11.2020
GN.II.6821.12.2020
Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2020-05-14
Publikujący Admin - Admin 2020-05-14 10:45
Modyfikacja Admin - Admin 2020-05-15 12:47
o wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania z części nieruchomości
o nieuregulowanym stanie prawnym


GN.II.6821.1.2.2020
Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłJakub Hotloś - Kancelaria ogólna2020-04-21
Publikujący Admin - Admin 2020-04-22 12:13
Modyfikacja Admin - Admin 2020-05-15 12:44

Z A W I A D O M I E N I A

o wszczęciu postępowań administracyjnych
w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

GN.II.6821.1.6.2020
GN.II.6821.1.7.2020
GN.II.6821.1.9.2020
GN.II.6821.1.10.2020
GN.II.6821.11.2020
GN.II.6821.12.2020
Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2020-04-20
Publikujący Admin - Admin 2020-04-20 11:39
Modyfikacja Admin - Admin 2020-05-15 10:50

Nieruchomości niezabudowane położone po lewej stronie drogi powiatowej 2227 relacji Lesko - Załuż; obejmujące teren z pagórkowatym wzniesieniem, po lewej stronie ulicy Stawowej (w stronę Łukawicy) 206/13 stanowi drogę dojazdową do poszczególnych działek.

KS1E/00029166/7

Nr działek:
206/8 + 1/6 cz. dz. 206/13
206/9+ 1/6 cz. dz. 206/13
206/10+ 1/6 cz. dz. 206/13
206/11+ 1/6 cz. dz. 206/13
206/12+ 1/6 cz. dz. 206/13

SKAN DOKUMENTU
Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2020-04-16
Publikujący Admin - Admin 2020-04-16 12:50
Modyfikacja Admin - Admin 2020-04-20 12:54

Nieruchomość niezabudowana, położona w Lesku, obręb Posada Leska, użytek gruntowy B, zbywana wraz z udziałem 1/2 części w drodze dojazdowej.
KS1E/00037843/6, Nr działek: 174/81, 174/82

SKAN DOKUMENTU

Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2020-04-08
Publikujący Admin - Admin 2020-04-08 12:52
Modyfikacja Admin - Admin 2020-04-09 12:53
Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłJakub Hotloś - Kancelaria ogólna2020-04-08
Publikujący Admin - Admin 2020-04-08 14:28

Informujemy, że w dniach od 6 do 10 kwietnia 2020 r. Starostwo Powiatowe w Lesku pracuje do godziny 14:00.

Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2020-04-06
Publikujący Admin - Admin 2020-04-06 10:13
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Starostwo Powiatowe w Leskuul. Rynek 1, 38-600 Lesko tel. (13) 469 71 24 email: poczta@powiat-leski.pl
Wygenerowano: 22 września 2021r. 03:20:24
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.