Starostwo Powiatowe w Lesku
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Na podstawie art. 35 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Leskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy:

WYKAZ


 
Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2020-12-10
Publikujący Admin - Admin 2020-12-10 14:43
Modyfikacja Admin - Admin 2020-12-14 14:45

Wykaz nieruchomości Powiatu Leskiego przeznaczonych do  dzierżawy

Na podstawie art. 35 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Leskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy:

Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2020-12-09
Publikujący Admin - Admin 2020-12-09 12:48
Modyfikacja Admin - Admin 2020-12-10 12:49
Z A W I A D O M I E N I E
 
o wszczęciu postępowania administracyjnegow sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256), w związku z art. 124 i 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 1990) STAROSTA LESKI zawiadama, że z wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w imieniu której działa pełnomocnik: Tomasz Zabawski „PROBUD” Sp. z o.o. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w miejscowości Uherce Mineralne, gmina Olszanica oznaczonej jako działka nr ewid. 81, o pow. 0,0900 ha, gdzie jako współwłaściciel figuruje zmarła Agata Krech. Postępowanie zostaje wszczęte w związku z realizacją inwestycji celu publicznego polegającej na „Budowie sieci gazowej w miejscowości Olszanica i Uherce Mineralne”.

Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2020-12-09
Publikujący Admin - Admin 2020-12-09 14:56
Modyfikacja Admin - Admin 2020-12-09 14:58

Z A W I A D O M I E N I E

 
o wszczęciu postępowania administracyjnegow sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
 
Na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256), w związku z art. 124 i 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 1990) STAROSTA LESKI zawiadama, że z wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w imieniu której działa pełnomocnik: Tomasz Zabawski „PROBUD” Sp. z o.o. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w miejscowości Uherce Mineralne, gmina Olszanica oznaczonej jako działka nr ewid. 85, o pow. 0,0912 ha, gdzie jako współwłaściciel figuruje zmarła Alicja Wasylów. Postępowanie zostaje wszczęte w związku z realizacją inwestycji celu publicznego polegającej na „Budowie sieci gazowej w miejscowości Olszanica i Uherce Mineralne”.

Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2020-12-09
Publikujący Admin - Admin 2020-12-09 15:02

Z A W I A D O M I E N I E

 
o wszczęciu postępowania administracyjnegow sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
 
Na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256), w związku z art. 124 i 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 1990) STAROSTA LESKI zawiadama, że z wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w imieniu której działa pełnomocnik: Tomasz Zabawski „PROBUD” Sp. z o.o. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w miejscowości Uherce Mineralne, gmina Olszanica oznaczonej jako działka nr ewid. 71, o pow. 0,1097 ha, gdzie jako współwłaściciel figuruje zmarły Edward Wiatr. Postępowanie zostaje wszczęte w związku z realizacją inwestycji celu publicznego polegającej na „Budowie sieci gazowej w miejscowości Olszanica i Uherce Mineralne”.
Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2020-12-09
Publikujący Admin - Admin 2020-12-09 15:00
Modyfikacja Admin - Admin 2020-12-09 15:00

INFORMACJA O WYNIKACH DRUGIEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO
NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI OZNACZONYCH NR EWID.:


306/17, OBR. POSADA LESKA, OBJ. KW NR KS1E/00029166/7
306/24, OBR. POSADA LESKA, OBJ. KW NR KS1E/00029166/7
306/35, OBR. POSADA LESKA, OBJ. KW NR KS1E/00029166/7
306/36, OBR. POSADA LESKA, OBJ. KW NR KS1E/00029166/7
306/42, OBR. POSADA LESKA, OBJ. KW NR KS1E/00029166/7
306/43, OBR. POSADA LESKA, OBJ. KW NR KS1E/00029166/7
306/44, OBR. POSADA LESKA, OBJ. KW NR KS1E/00029166/7

SKAN INFORMACJI

Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2020-12-01
Publikujący Admin - Admin 2020-12-03 11:51

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lesku
ogłasza ponownie konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa

SKAN OGŁOSZENIA
Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2020-11-30
Publikujący Admin - Admin 2020-11-30 13:26

Zawiadomienie o  czynnościach wznowienia znaków granicznych w obrębie ewidencyjnym Hoczew

SKAN ZAWIADOMIENIA
Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2020-11-16
Publikujący Admin - Admin 2020-11-20 10:30
GN.II.6821.27.2020
OGŁOSZENIE STAROSTY POWIATU LESKIEGO

 
Zgodnie z art. 113 ust. 5 i 6, art. 114 ust. 3 i 4, w związku z art. 124 ust. 1 i art. 124a ustawy  zdnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce nieruchomościami (t.j.  Dz.  U.  z  2020r., poz.65.)

Starosta Leski informuje

o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z  nieruchomości o nieuregulowanym stanie  prawnym,  położonej  w miejscowości Olszanica,  gmina  Olszanica,  oznaczonej  jako działka nr ewid. 1157/1,  o  pow. 0,0139ha poprzez udzielenie Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, zezwolenia na wejście w teren w/w nieruchomości w celu przeprowadzenia  inwestycji  celu  publicznego  polegającej  na „Budowie   sieci   gazowej wmiejscowości Olszanica i Uherce Mineralne”.Właścicielami działkisą: Maria  Markulis oraz Władysław Markulis.

W  rozumieniu  art.  113  ust.  7  ustawy  o  gospodarce  nieruchomościami  w/w nieruchomość traktuje się jako nieruchomość onieuregulowanym stanie prawnym, gdyż jej współwłaściciel– PanWładysław Markuliss. Józefa i Józefy nie żyje, aprawa  spadkowe po nieżyjącym nie zostały stwierdzone. W związku z powyższym Starosta Powiatu Leskiego wzywa osoby, które wykażą, żeprzysługują im prawa rzeczowe do nieruchomości po osobie nieżyjącej, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, zgłosiły się i udokumentowały swoje prawa rzeczowe do nieruchomości.

Powyższych czynności można dokonać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony  Gruntów  Rolnych  i  Leśnych  Starostwa  Powiatowego  w  Lesku,  ul.  Rynek  1, pok. Nr 302, odponiedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj. od 7:00 do 15:00.
Wszelkich informacji w sprawie można uzyskać pod nr tel. 13469 7124 wew. 336.

Starosta  Powiatu Leskiego jednocześnie  zawiadamia,  że  jeżeli  w  terminie  dwóch miesięcy oddnia ogłoszenia niniejszej informacji, nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości, wszczęte zostanie postępowanie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z przedmiotowej nieruchomości.

Niniejsze ogłoszenie podlega zamieszczeniu w dniu 10 listopada 2020 roku na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy  Olszanica, na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Leskuoraz w prasie o zasięgu ogólnopolskim, tj. Monitorze Urzędowym —serwisie internetowym (www.monitorurzedowy.pl).

Z up. Starosty Leskiego Barbara Wolańska
Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych
Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2020-11-05
Publikujący Admin - Admin 2020-11-05 12:07
Modyfikacja Admin - Admin 2020-12-10 11:40

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na wolne stanowisko urzędnicze:  

Pracownik do spraw realizacji projektu pod nazwą: „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej – PSIP” w Wydziale Geodezji i Kartografii w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Starostwie Powiatowym w Lesku w niepełnym wymiarze czasu pracy 

Rynek 1, 38-600 Lesko

             Na podstawie art. 15 ust 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1282 z późn. zm.) informuję, że w wyniku przeprowadzonej procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany:

Pan Maciej Smoliński, zam. Sanok.

Uzasadnienie

         W wyniku dokonanej analizy dokumentów aplikacyjnych i przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej, Komisja Rekrutacyjna stwierdziła, że Pan Maciej Smoliński,
spełnił wymagania niezbędne do wykonywania pracy na w/w stanowisku. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, Komisja Rekrutacyjna wysoko oceniła Jego przygotowanie
i znajomość przepisów i zagadnień z zakresu zadań realizowanych na w/w stanowisku.

Lesko, dnia 12 października 2020 r.

Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłJakub Hotloś - Kancelaria ogólna2020-10-12
Publikujący Admin - Admin 2020-10-12 10:36
Modyfikacja Admin - Admin 2020-10-15 08:13
GN.II.6821.25.2020

OGŁOSZENIE STAROSTY POWIATU LESKIEGO

Zgodnie z art. 113 ust. 5 i 6, art. 114 ust. 3 i 4, w związku z art. 124 ust. 1 i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65.)
Starosta Leski informuje o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w miejscowości Uherce Mineralne, gmina Olszanica, oznaczonej jako działka nr ewid. 29/1, o pow. 0,0949 ha poprzez udzielenie Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, zezwolenia na wejście w teren w/w nieruchomości w celu przeprowadzenia inwestycji celu publicznego polegającej na „Budowie sieci gazowej w miejscowości Olszanica i Uherce Mineralne”.
Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłJakub Hotloś - Kancelaria ogólna2020-10-09
Publikujący Admin - Admin 2020-10-13 09:17
Modyfikacja Admin - Admin 2020-10-13 09:37
GN.II.6821.24.2020
OGŁOSZENIE STAROSTY POWIATU LESKIEGO
 
Zgodnie z art. 113 ust. 5 i 6, art. 114 ust. 3 i 4, w związku z art. 124 ust. 1 i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65.)

Starosta Leski informuje o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w miejscowości Uherce Mineralne, gmina Olszanica, oznaczonej jako działka nr ewid. 72, o pow. 0,1146 ha poprzez udzielenie Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, zezwolenia na wejście w teren w/w nieruchomości w celu przeprowadzenia inwestycji celu publicznego polegającej na „Budowie sieci gazowej w miejscowości Olszanica i Uherce Mineralne”.

Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłJakub Hotloś - Kancelaria ogólna2020-10-09
Publikujący Admin - Admin 2020-10-13 09:12
Modyfikacja Admin - Admin 2020-10-13 09:14
GN.II.6821.26.2020
OGŁOSZENIE STAROSTY POWIATU LESKIEGO
 
 Zgodnie z art. 113 ust. 5 i 6, art. 114 ust. 3 i 4, w związku z art. 124 ust. 1 i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65.)

Starosta Leski informuje o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w miejscowości Uherce Mineralne, gmina Olszanica, oznaczonej jako działka nr ewid. 82, o pow. 0,0895 ha poprzez udzielenie Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, zezwolenia na wejście w teren w/w nieruchomości w celu przeprowadzenia inwestycji celu publicznego polegającej na „Budowie sieci gazowej w miejscowości Olszanica i Uherce Mineralne”. 

Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłJakub Hotloś - Kancelaria ogólna2020-10-09
Publikujący Admin - Admin 2020-10-13 09:19
Modyfikacja Admin - Admin 2020-10-13 09:37
GN.II.6821.22.2020
OGŁOSZENIE
STAROSTY POWIATU LESKIEGO


Zgodnie z art. 113 ust. 5 i 6, art. 114 ust. 3 i 4, w związku z art. 124 ust. 1 i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65.)
 
Starosta Leski informuje o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w miejscowości Uherce Mineralne, gmina Olszanica, oznaczonej jako działka nr ewid. 81, o pow. 0,0900 ha poprzez udzielenie Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, zezwolenia na wejście w teren w/w nieruchomości w celu przeprowadzenia inwestycji celu publicznego polegającej na „Budowie sieci gazowej w miejscowości Olszanica i Uherce Mineralne”.

Właścicielami działki są: Agata i Janusz Krech. W rozumieniu art. 113 ust. 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami w/w nieruchomość traktuje się jako nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, gdyż jej współwłaścicielka – Pani Agata Krech c. Stanisława i Marii nie żyje, a prawa spadkowe po nieżyjącej nie zostały stwierdzone.

W związku z powyższym Starosta Powiatu Leskiego wzywa osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do nieruchomości po osobie nieżyjącej, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, zgłosiły się i udokumentowały swoje prawa rzeczowe do nieruchomości.

Powyższych czynności można dokonać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych Starostwa Powiatowego w Lesku, ul. Rynek 1, pok. Nr 302, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj. od 700 do 1500.
Wszelkich informacji w sprawie można uzyskać pod nr tel. 13 469 7124 wew. 336.

Starosta Powiatu Leskiego jednocześnie zawiadamia, że jeżeli w terminie dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszej informacji, nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości, wszczęte zostanie postępowanie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z przedmiotowej nieruchomości.

Niniejsze ogłoszenie podlega zamieszczeniu w dniu 7 października 2020 roku na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Olszanica, na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Lesku oraz w prasie o zasięgu ogólnopolskim, tj. Monitorze Urzędowym — serwisie internetowym (www.monitorurzedowy.pl).

Lesko, dnia 5 października 2020 r.
Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2020-10-05
Publikujący Admin - Admin 2020-10-05 13:03
Na podstawie art. 35 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz.U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.)
Zarząd Powiatu Leskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:

SKAN INFORMACJI
Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2020-10-05
Publikujący Admin - Admin 2020-10-05 10:59
GN.II.6821.21.2020
OGŁOSZENIE
STAROSTY POWIATU LESKIEGO


Zgodnie z art. 113 ust. 5 i 6, art. 114 ust. 3 i 4, w związku z art. 124 ust. 1 i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65.)

Starosta Leski informuje o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w miejscowości Uherce Mineralne, gmina Olszanica, oznaczonej jako działka nr ewid. 85, o pow. 0,0912 ha poprzez udzielenie Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, zezwolenia na wejście w teren w/w nieruchomości w celu przeprowadzenia inwestycji celu publicznego polegającej na „Budowie sieci gazowej w miejscowości Olszanica i Uherce Mineralne”.

Właścicielami działki są: Alicja i Eugeniusz Wasylów. W rozumieniu art. 113 ust. 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami w/w nieruchomość traktuje się jako nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, gdyż jej współwłaściciel– Pani Alicja Wasylów c. Antoniego i Jadwigi nie żyje, a prawa spadkowe po nieżyjącej nie zostały stwierdzone.
W związku z powyższym Starosta Powiatu Leskiego wzywa osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do nieruchomości po osobie nieżyjącej, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, zgłosiły się i udokumentowały swoje prawa rzeczowe do nieruchomości.

Powyższych czynności można dokonać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych Starostwa Powiatowego w Lesku, ul. Rynek 1, pok. Nr 302, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj. od 7:00 do 15:00.
Wszelkich informacji w sprawie można uzyskać pod nr tel. 13 469 7124 wew. 336.

Starosta Powiatu Leskiego jednocześnie zawiadamia, że jeżeli w terminie dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszej informacji, nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości, wszczęte zostanie postępowanie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z przedmiotowej nieruchomości.

Niniejsze ogłoszenie podlega zamieszczeniu w dniu 7 października 2020 roku na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Olszanica, na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Lesku oraz w prasie o zasięgu ogólnopolskim, tj. Monitorze Urzędowym — serwisie internetowym (www.monitorurzedowy.pl).

Lesko, dnia 5 października 2020 r.


Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2020-10-05
Publikujący Admin - Admin 2020-10-05 12:59
GN.II.6821.23.2020
OGŁOSZENIE
STAROSTY POWIATU LESKIEGO

 
Zgodnie z art. 113 ust. 5 i 6, art. 114 ust. 3 i 4, w związku z art. 124 ust. 1 i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65.)

Starosta Leski informuje o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w miejscowości Uherce Mineralne, gmina Olszanica, oznaczonej jako działka nr ewid. 71, o pow. 0,1097 ha poprzez udzielenie Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, zezwolenia na wejście w teren w/w nieruchomości w celu przeprowadzenia inwestycji celu publicznego polegającej na „Budowie sieci gazowej w miejscowości Olszanica i Uherce Mineralne”.

Właścicielami działki są: Stefania i Edward Wiatr. W rozumieniu art. 113 ust. 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami w/w nieruchomość traktuje się jako nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, gdyż jej współwłaściciel– Pan Edward Wiatr s. Józefa i Marii nie żyje, a prawa spadkowe po nieżyjącym nie zostały stwierdzone.

W związku z powyższym Starosta Powiatu Leskiego wzywa osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do nieruchomości po osobie nieżyjącej, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, zgłosiły się i udokumentowały swoje prawa rzeczowe do nieruchomości.

Powyższych czynności można dokonać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych Starostwa Powiatowego w Lesku, ul. Rynek 1, pok. Nr 302, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj. od 7:00 do 15:00.
Wszelkich informacji w sprawie można uzyskać pod nr tel. 13 469 7124 wew. 336.

Starosta Powiatu Leskiego jednocześnie zawiadamia, że jeżeli w terminie dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszej informacji, nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości, wszczęte zostanie postępowanie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z przedmiotowej nieruchomości.

Niniejsze ogłoszenie podlega zamieszczeniu w dniu 7 października 2020 roku na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Olszanica, na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Lesku oraz w prasie o zasięgu ogólnopolskim, tj. Monitorze Urzędowym — serwisie internetowym (www.monitorurzedowy.pl).


Lesko, dnia 5 października 2020 r.
Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2020-10-05
Publikujący Admin - Admin 2020-10-05 13:07

Na podstawie art. 35 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Leskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:

Skan wykazu
Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłJakub Hotloś - Kancelaria ogólna2020-09-30
Publikujący Admin - Admin 2020-09-30 09:05

INFORMACJE O WYNIKACH PIERWSZEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO
NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI OZNACZONYCH NR EWIDENCYJNYMI:

306/2, OBR. POSADA LESKA, OBJ. KW NR KS1E/00029166/7
306/5, OBR. POSADA LESKA, OBJ. KW NR KS1E/00029166/7
306/16, OBR. POSADA LESKA, OBJ. KW NR KS1E/00029166/7
306/17, OBR. POSADA LESKA, OBJ. KW NR KS1E/00029166/7
306/24, OBR. POSADA LESKA, OBJ. KW NR KS1E/00029166/7
306/35, OBR. POSADA LESKA, OBJ. KW NR KS1E/00029166/7
306/36, OBR. POSADA LESKA, OBJ. KW NR KS1E/00029166/7
306/42, OBR. POSADA LESKA, OBJ. KW NR KS1E/00029166/7
306/43, OBR. POSADA LESKA, OBJ. KW NR KS1E/00029166/7
306/44, OBR. POSADA LESKA, OBJ. KW NR KS1E/00029166/7
 
Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2020-09-15
Publikujący Admin - Admin 2020-09-23 11:11
OU. 2110.4.2020

Starostwo Powiatowe w Lesku
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE


Pracownik do spraw realizacji projektu pod nazwą „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej – PSIP” w Wydziale Geodezji i Kartografii w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwie Powiatowym w Lesku w niepełnym wymiarze czasu pracy

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282 ze zm.) oraz § 4 i § 5 Zarządzenia Nr 11/2016 Starosty Leskiego z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze ogłasza z dniem 15.09.2020 r. nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Pracownik do spraw realizacji projektu pod nazwą „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej - PSIP” w Starostwie Powiatowym w Lesku w pełnym wymiarze czasu pracy.

I. Nazwa i adres jednostki:
Starostwo Powiatowe w Lesku
38-600 Lesko, Rynek 1
tel. 13 469 71 24

II.    Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym:
1.    Wymagania niezbędne:
a)    obywatelstwo polskie lub spełnienie wymagań określonych w art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
b)    posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c)    nieposzlakowana opinia,
d)    brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e)    wykształcenie średnie (minimum),
f)    wymagany profil – specjalność: geodezja, kartografia,
g)    doświadczenie zawodowe w urzędzie lub poza urzędem przy wykonywaniu czynności związanych z zagadnieniami geodezji i kartografii,
h)    co najmniej 12 - miesięczny staż pracy zawodowej.
2.   Inne wymagania niezbędne:
a)   znajomość aktów prawnych z zakresu geodezji i kartografii,
b)   obsługa programów geodezyjnych np. Ew-Mapa


III.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1.    Przygotowywanie i wydawanie materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego do realizacji zadań w projekcie PSIP, tj. Cyfryzacji zasobu, modernizacji ewidencji gruntów i budynków, utworzenia bazy BDOT500,
2.    Sprawdzanie i odbieranie wypożyczonych materiałów zasobu,
3.    Przekazywanie bieżących operatów technicznych do wykonawców prac realizowanych w ramach projektu PSIP na serwer FTP.

IV.    Zadania pomocnicze:
1.    Bieżąca pomoc do wprowadzenia zmian do prowadzonych baz.

V.    Zakres odpowiedzialności pracownika na stanowisku:
1.    Pełna odpowiedzialność za prowadzenie spraw i powierzonych obowiązków służbowych.

VI.    Warunki zatrudnienia pracownika:
1.    Czas określony na okres realizacji projektu PSIP około 1 roku.
2.    Wymiar etatu: 0,6 (z możliwością zwiększenia wymiaru do 1,0).

Wymagane dokumenty:
a)    życiorys zawodowy (CV),
b)    list motywacyjny,
c)    kopia dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
d)    kopia dokumentu potwierdzająca wymagany 12 – miesięczny staż pracy zawodowej,
e)    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
f)    klauzula informacyjna dla osób ubiegających się o zatrudnienie w Starostwie Powiatowym w Lesku oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
g)    oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym
w ogłoszeniu o konkursie,
h)    oświadczenia kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu
z pełni praw publicznych oraz o nieposzlakowanej opinii, a także o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

VII.    Kandydat może też złożyć inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

VIII.    Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV oraz kwestionariusz osobowy wraz z klauzulą informacyjną dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem, kopie dokumentów stwierdzone przez kandydata o zgodności z oryginałem.

IX.    Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Pracownik do spraw realizacji projektu pod nazwą „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej – PSIP” w Wydziale Geodezji i Kartografii w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starostwie Powiatowym w Lesku w niepełnym wymiarze czasu pracy” w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lesku lub przesłać pocztą na adres Starostwa – Rynek 1, 38-600 Lesko w terminie do 29.09.2020 r. do godziny 15:00. Dokumenty, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

X.    Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do drugiego etapu zostaną zawiadomienie pisemnie lub telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Starostwa Powiatowego: www.powiat-leski.pl, Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.powiat-leski.pl, oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lesku, Rynek 1, 38-600 Lesko.

PLIKI DO POBRANIA

Ogłoszenie konkursu
Zarządzenie Starosty
Kwestionariusz osobowy
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Oświadczenie kandydata
Oswiadczenie o stanie zdrowia
Klazula informacyjna
Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2020-09-15
Publikujący Admin - Admin 2020-09-15 13:28
Modyfikacja Admin - Admin 2020-09-15 13:32


Ogłoszenie

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lesku
ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora d. Lecznictwa

SKAN OGŁOSZENIA

 
Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2020-09-14
Publikujący Admin - Admin 2020-09-14 13:40

Wykaz nieruchomości Powiatu Leskiego przeznaczonej pod najem


Nieruchomość  położona w miejscowości Lesko obręb Lesko –M, gm. Lesko. Działka nie jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Lesko

KS1E/00033951/8, Nr działki 632/3

SKAN DOKUMENTU
Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2020-08-07
Publikujący Admin - Admin 2020-08-07 11:56
OU. 2110.3.2020
Starostwo Powiatowe w Lesku
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Pracownik w Wydziale Geodezji i Kartografii w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
na czas realizacji projektu pod nazwą „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej” (PSIP)
 w Starostwie Powiatowym w Lesku w pełnym wymiarze czasu pracy


Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282 z późn. zm.) oraz § 4 i § 5 Zarządzenia Nr 11/2016 Starosty Leskiego z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze ogłasza z dniem 04.08.2020 r. nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Pracownik do spraw: Realizacji projektu pod nazwą „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej - PSIP” w Starostwie Powiatowym w Lesku w pełnym wymiarze czasu pracy.

I. Nazwa i adres jednostki:
Starostwo Powiatowe w Lesku
38-600 Lesko, Rynek 1
tel. 13 469 71 24

II. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym:
1. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie lub spełnienie wymagań określonych w art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
b) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) nieposzlakowana opinia,
d) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e) wykształcenie średnie (minimum),
f) wymagany profil – specjalność: geodezja, kartografia,
g) doświadczenie zawodowe w urzędzie lub poza urzędem przy wykonywaniu czynności związanych z zagadnieniami geodezji i kartografii,
h) co najmniej 12 - miesięczny staż pracy zawodowej.
2. Inne wymagania niezbędne:
a) znajomość aktów prawnych z zakresu geodezji i kartografii,
b) obsługa programów geodezyjnych np. Ew-Mapa

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Przygotowywanie i wydawanie materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego do realizacji zadań w projekcie PSIP, tj. Cyfryzacji zasobu, modernizacji ewidencji gruntów i budynków, utworzenia bazy BDOT500,
2. Sprawdzanie i odbieranie wypożyczonych materiałów zasobu,
3. Przekazywanie bieżących operatów technicznych do wykonawców prac realizowanych w ramach projektu PSIP na serwer FTP.

IV. Zadania pomocnicze:
1. Bieżąca pomoc do wprowadzenia zmian do prowadzonych baz.

V. Zakres odpowiedzialności pracownika na stanowisku:
1. Pełna odpowiedzialność za prowadzenie spraw i powierzonych obowiązków służbowych.

VI. Warunki zatrudnienia pracownika:

1.  Czas określony na okres realizacji projektu PSIP około 1 roku.
Wymagane dokumenty:
a) życiorys zawodowy (CV),
b) list motywacyjny,
c) kopia dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
d) kopia dokumentu potwierdzająca wymagany 12 – miesięczny staż pracy zawodowej,
e) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
f) klauzula informacyjna dla osób ubiegających się o zatrudnienie w Starostwie Powiatowym w Lesku oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
g) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie,
h) oświadczenia kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o nieposzlakowanej opinii, a także o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

VII. Kandydat może też złożyć inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

VIII. Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV oraz kwestionariusz osobowy wraz z klauzulą informacyjną dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem, kopie dokumentów stwierdzone przez kandydata o zgodności z oryginałem.

IX. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem„Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Pracownik w Wydziale Geodezji i Kartografii w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej na czas realizacji projektu pod nazwą „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej” (PSIP) w Starostwie Powiatowym w Lesku w pełnym wymiarze czasu pracy” w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lesku lub przesłać pocztą na adres Starostwa – Rynek 1, 38-600 Lesko w terminie do 19.08.2020 r. do godziny 15:00. Dokumenty, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

X. Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do drugiego etapu zostaną zawiadomienie pisemnie lub telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Starostwa Powiatowego: www.powiat-leski.pl, Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.powiat-leski.pl, oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lesku, Rynek 1, 38-600 Lesko.

PLIKI DO POBRANIA

Ogłoszenie konkursu

Zarządzenie Starosty
Kwestionariusz osobowy
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Oświadczenie kandydata
Oswiadczenie o stanie zdrowia
Klazula informacyjna
Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2020-08-05
Publikujący Admin - Admin 2020-08-05 14:18
Modyfikacja Admin - Admin 2020-08-05 14:23

GN.II.6821.19.2020
Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości
o nieuregulowanym stanie prawnym

Na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256), w związku z art. 124 i 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 65)
STAROSTA LESKI
z a w i a d a m i a,

że z wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w imieniu której działa pełnomocnik: Tomasz Zabawski „PROBUD” Sp. z o.o. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w miejscowości Uherce Mineralne, gmina Olszanica oznaczonej jako działka nr ewid. 73, o pow. 0,0897 ha, gdzie jako współwłaściciel figuruje zmarły Pan Czesław Dmochowski. Postępowanie zostaje wszczęte w związku z realizacją inwestycji celu publicznego polegającej na „Budowie sieci gazowej w miejscowości Olszanica i Uherce Mineralne”.
Zgodnie z art. 124 ust. 1 w związku z art. 124a ustawy o gospodarce nieruchomościami Starosta wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, może ograniczyć, w drodze decyzji, sposób korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, jeżeli stan prawny nieruchomości jest nieuregulowany lub gdy właściciel lub użytkownik wieczysty nie wyraża na to zgody.

Przepisy art. 124 ust. 1-2 i 4-7, art. 124b art. 125 i art. 126 stosuje się odpowiednio do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. Do postępowania w sprawie ograniczania sposobu korzystania z nieruchomości stosuje się art. 114 ust. 3 i 4, art. 115 ust. 3 i 4 oraz art. 118a ust. 2 i 3.

Zamiar ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym ogłasza się w prasie o zasięgu ogólnopolskim. Ogłoszenie takie zostało zamieszczone na łamach prasy o zasięgu ogólnopolskim „Monitor Urzędowy” w dniu 20 maja 2020r., na stronie internetowej BIP Starostwa Powiatowego w Lesku, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lesku, ul. Rynek 1, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica.
W terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia, nie zgłosiły się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do tej nieruchomości, co dało Staroście prawo do wszczęcia przedmiotowego postępowania.

Zgodnie z art. 115 ust. 3 w związku z art. 124a ustawy o gospodarce nieruchomościami wszczęcie postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym następuje z dniem określonym w ogłoszeniu o wszczęciu postępowania, wywieszonym w urzędzie starostwa powiatowego.
Jednocześnie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamiam, że w terminie 7 dni licząc od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia, zainteresowane strony postępowania mogą zapoznać się z zebranym materiałem dowodowym, ewentualnie uzupełnić go lub zgłosić wnioski w powyższej sprawie w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych Starostwa Powiatowego w Lesku, ul. Rynek 1, pok. Nr 302, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj. od 700 do 1500, tel.13 4697124 wew.336 celem wykazania swoich praw rzeczowych do przedmiotowych nieruchomości.

Na podstawie art. 49 Kpa strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Ponadto informuję, że zgodnie z art. 41 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny (art. 41 Kpa ).
Strona, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej na warunkach określonych.

Z up. Starosty Leskiego
(-)
Barbara Wolańska
Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
i Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych

Lesko, dnia 22 lipca 2020r.

DOKUMENT ELEKTRONICZNY
Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2020-07-22
Publikujący Admin - Admin 2020-07-22 14:49

GN.II.6821.18.2020

Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości
o nieuregulowanym stanie prawnym

Na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256), w związku z art. 124 i 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 65)
STAROSTA LESKI
z a w i a d a m i a,

że z wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w imieniu której działa pełnomocnik: Tomasz Zabawski „PROBUD” Sp. z o.o. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w miejscowości Uherce Mineralne, gmina Olszanica oznaczonej jako działka nr ewid. 131, o pow. 0,3079 ha, gdzie jako współwłaściciel figuruje zmarły Pan Czesław Konieczko. Postępowanie zostaje wszczęte w związku z realizacją inwestycji celu publicznego polegającej na „Budowie sieci gazowej w miejscowości Olszanica i Uherce Mineralne”.

Zgodnie z art. 124 ust. 1 w związku z art. 124a ustawy o gospodarce nieruchomościami Starosta wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, może ograniczyć, w drodze decyzji, sposób korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, jeżeli stan prawny nieruchomości jest nieuregulowany lub gdy właściciel lub użytkownik wieczysty nie wyraża na to zgody.
Przepisy art. 124 ust. 1-2 i 4-7, art. 124b art. 125 i art. 126 stosuje się odpowiednio do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. Do postępowania w sprawie ograniczania sposobu korzystania z nieruchomości stosuje się art. 114 ust. 3 i 4, art. 115 ust. 3 i 4 oraz art. 118a ust. 2 i 3.

Zamiar ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym ogłasza się w prasie o zasięgu ogólnopolskim. Ogłoszenie takie zostało zamieszczone na łamach prasy o zasięgu ogólnopolskim „Monitor Urzędowy” w dniu 20 maja 2020r., na stronie internetowej BIP Starostwa Powiatowego w Lesku, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lesku, ul. Rynek 1, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica.
W terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia, nie zgłosiły się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do tej nieruchomości, co dało Staroście prawo do wszczęcia przedmiotowego postępowania.

Zgodnie z art. 115 ust. 3 w związku z art. 124a ustawy o gospodarce nieruchomościami wszczęcie postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym następuje z dniem określonym w ogłoszeniu o wszczęciu postępowania, wywieszonym w urzędzie starostwa powiatowego.

Jednocześnie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamiam, że w terminie 7 dni licząc od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia, zainteresowane strony postępowania mogą zapoznać się z zebranym materiałem dowodowym, ewentualnie uzupełnić go lub zgłosić wnioski w powyższej sprawie w

Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych Starostwa Powiatowego w Lesku, ul. Rynek 1, pok. Nr 302, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj. od 7:00 do 15:00, tel.13 4697124 wew.336 celem wykazania swoich praw rzeczowych do przedmiotowych nieruchomości.

Na podstawie art. 49 Kpa strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Ponadto informuję, że zgodnie z art. 41 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny (art. 41 Kpa ).
Strona, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej na warunkach określonych.

Z up. Starosty Leskiego
(-)
Barbara Wolańska
Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
i Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych

Lesko, dnia 22 lipca 2020r.

DOKUMENT ELEKTRONICZNY
Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2020-07-22
Publikujący Admin - Admin 2020-07-22 14:53
OU.2110.2.2020
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
na wolne stanowisko urzędnicze:  
Młodszy Referent do spraw gospodarki mieniem Skarbu Państwa i Powiatu
w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych
w Starostwie Powiatowym w Lesku w pełnym wymiarze czasu pracy  
Rynek 1, 38-600 Lesko

   
Na podstawie art. 15 ust 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1282 z późn. zm.) informuję, że w wyniku przeprowadzonej procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana:
Pani Anna Prorok, zam. Lesko.
Uzasadnienie

W wyniku dokonanej analizy dokumentów aplikacyjnych i przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej, Komisja Rekrutacyjna stwierdziła, że Pani Anna Prorok, spełniła wymagania niezbędne do wykonywania pracy na w/w stanowisku. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, Komisja Rekrutacyjna wysoko oceniła Jej przygotowanie
i znajomość przepisów i zagadnień z zakresu zadań realizowanych na w/w stanowisku.

 
Lesko, dnia 22 lipca 2020 r.

SKAN OGŁOSZENIA
Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2020-07-22
Publikujący Admin - Admin 2020-07-22 14:37


GN.6641.13.2020
I N F O R M A C J A

Starosta Powiatu Leskiego informuje, że  przystąpiono do prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków na następujących obrębach ewidencyjnych:

 
Mchawa gm. Baligród
Kalnica gm. Cisna
Smerek gm. Cisna
Bezmiechowa Dolna gm. Lesko
Manasterzec gm. Lesko
Olszanica gm. Olszanica
Zwierzyń gm. Olszanica
Bóbrka gm. Solina
Myczków gm. Solina

Podstawę prawną powyższych prac stanowi ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 276 z późn. zm.), oraz rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 393)  w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Wykonawcą modernizacji ewidencji gruntów i budynków, w wyniku zrealizowanego przetargu została firma:
Geokart International Sp. z o.o., ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów

Prosi się organy administracji publicznej oraz inne instytucje, w których posiadaniu znajdują się dane o budynkach i lokalach o ich udostępnienie wykonawcy prac. Stosownie do art. 13 i 22 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne właściciele oraz inne osoby fizyczne i prawne, w których władaniu znajdują się grunty, budynki i lokale, zobowiązani są do umożliwienia wstępu na grunt i do obiektów budowlanych oraz udzielania informacji o budynkach.

Tryb postępowania  związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków

1.    Podanie do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu prac geodezyjnych i trybie postępowania związanego z tym zakresem,
2.    Zebranie brakujących informacji oraz aktualizacja istniejących danych ewidencyjnych,
3.    Sporządzenie projektu operatu opisowo-kartograficznego,
4.    Poinformowanie o terminie i miejscu wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego i możliwości zgłaszania uwag do tych danych,
5.    Wyłożenie w siedzibie Starostwa Powiatowego  do wglądu osób zainteresowanych
na okres 15 dni roboczych projektu operatu opisowo-kartograficznego,
6.    Rozstrzygnięcie o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłoszonych do tego projektu, poinformowanie zgłaszającego uwagi o sposobie ich rozpatrzenia oraz sporządzenie wzmianki o treści zgłaszanych uwag  i sposobie ich załatwienia  w protokole,
7.    Ogłoszenie informacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego,
że projekt operatu opisowo-kartograficznego staje się operatem ewidencji gruntów i  budynków,
8.    Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa ww informacji, zgłaszać zarzuty do tych danych,
9.    O uwzględnieniu lub odrzuceniu zgłoszonych zarzutów, Starosta rozstrzygnie
w drodze decyzji.


Niniejsza informacja  podlega wywieszeniu na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lesku

 Lesko dnia 20.07.2020 r.

SKAN INFORMACJI
Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2020-07-20
Publikujący Admin - Admin 2020-07-20 08:34


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm., dalej: k.p.a.) w związku z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1064)  

STAROSTA LESKI PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

informację, że w dniu 16 lipca 2020 r. wydana została decyzja wnosząca sprzeciw wobec zgłoszenia „Projektu robót geologicznych na wykonanie 53 otworów dla pompy ciepła
w utworach trzeciorzędowych dla 17 budynków mieszkalnych w miejscowościach: Strzebowiska, Cisna, Liszna, Smerek, Paszowa, Olszanica, Myczkowce, gmina: Cisna, Olszanica, Solina, powiat: leski, województwo: podkarpackie, dorzecze: San”.
Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w terminie od dnia 16 lipca 2020 r. do dnia 31 lipca 2020 r.

Z treścią decyzji można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami
i Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych Starostwa Powiatowe w Lesku, Rynek 1, pok. nr 304, w godzinach pracy urzędu, tj. od 700 do 1500.

Od wyżej wymienionej decyzji stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania
w terminie 14 dni od skutecznego doręczenia, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem Starosty Leskiego. Zgodnie z art. 49 k.p.a. doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:

·         na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lesku

·         na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lesku

·         na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica

·         na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Cisna

·         na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Solina

 

skan obwieszczenia

Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłJakub Hotloś - Kancelaria ogólna2020-07-16
Publikujący Admin - Admin 2020-07-16 14:45
GN.II.6840.2.11.2020

INFORMACJA
O WYNIKU PIERWSZEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI OZNACZONEJ
NR EWID. 206/12, OBR. POSADA LESKA, OBJ. KW NR KS1E/00029166/7


Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. , poz. 1490 z późn. zm.) uprzejmie informuję, że przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości oznaczonej jako działka 206/12, o pow. 0,1848 ha, położonej w Lesku obręb Posada Leska, obj. KW nr KS1E/00029166/7, będącej własnością Powiatu Leskiego odbył się w dniu 3 lipca 2020r. w Starostwie Powiatowym w Lesku , ul. Rynek 1.

Wadium na działkę wpłaciło 2 osoby.
Do przetargu dopuszczono 2 osoby.
Nie dopuszczono 0 osób.
Cena wywoławcza wynosiła 54 535,00 zł netto.

Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym.

Minimalne postąpienie ustalono na kwotę 550,00 zł
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła 55 085,00zł netto.
Nabywcą nieruchomości zostali: Agnieszka Skowron i Damian Skowron.

Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2020-07-06
Publikujący Admin - Admin 2020-07-06 13:06
Modyfikacja Admin - Admin 2020-07-10 08:07
GN.II.6840.2.11.2020

INFORMACJA
O WYNIKU PIERWSZEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI OZNACZONEJ NR EWID. 206/9, OBR. POSADA LESKA, OBJ. KW NR KS1E/00029166/7

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. , poz. 1490 z późn. zm.) uprzejmie informuję, że przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości oznaczonej jako działka 206/9, o pow. 0,1871 ha, położonej w Lesku obręb Posada Leska, obj. KW nr KS1E/00029166/7, będącej własnością Powiatu Leskiego odbył się w dniu 3 lipca 2020r. w Starostwie Powiatowym w Lesku , ul. Rynek 1.

Wadium na działkę wpłaciła 1 osoba.
Do przetargu dopuszczono 1 osobę. Nie dopuszczono 0 osób.
Cena wywoławcza wynosiła 58 535,00 zł netto.
Nikt nie przystąpił do przetargu.

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.


Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2020-07-06
Publikujący Admin - Admin 2020-07-06 12:57
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Starostwo Powiatowe w Leskuul. Rynek 1, 38-600 Lesko tel. (13) 469 71 24 email: poczta@powiat-leski.pl
Wygenerowano: 22 września 2021r. 03:52:45
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.