Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieobciążonej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Leskiego

ZMIANY:
2020-05-27 13:00:42: Dodano plik GN-II-6840-2-8-2019.pdf
Nieruchomość stanowiąca własność Powiatu Leskiego położonej w Lesku obręb Posada Leska uwidocznionej w księdze wieczystej KS1E/000029166/7, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ewid. 174/82 o pow. pow. 0,0271 ha wraz z udziałem 1/2 części nieruchomości stanowiącej drogę dojazdową między innymi do działki nr ewid. 174/82 uwidocznionej w księdze wieczystej KS1E/00037843/6, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr ewid. 174/81 o pow. 0,0123 ha

Nieruchomość niezabudowana, porośnięta roślinnością łąkowa, częściowo utwardzona. Teren płaski, zbliżony do kwadratu. Przedmiotowa działka znajduje się w korzystnej pod względem komunikacyjnym lokalizacji. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią działki zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, obiektami komercyjnymi. Dojazd do działki  możliwy przez działkę nr ewid. 174/81 będącej przedmiotem sprzedaży. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lesko nieruchomość leży na granicy obszarów oznaczonych M2 istniejące zespoły zabudowy o różnej intensywności wraz z funkcjami usługowymi, PU1 obszar zabudowy przemysłowej.
Cena wywoławcza: 11 300,00 zł.; wadium: 1 200,00 zł. Do wylicytowanej ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu sprzedaży.

Przetarg odbędzie się w dniu 30 czerwca 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Lesku, Rynek 1 w sali naradna parterze budynku o godz. 10:00.

WARUNKI PRZETARGU

1)   W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne jeżeli wpłacą wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu.

2)    Dowód wniesienia przez uczestnika przetargu wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

3)    Wadium winno być wpłacone w pieniądzu do dnia  26 czerwca 2020 r. na konto Starostwa Powiatowego w Lesku Nr 82 8642 1012 2003 1205 1489 0004 Banku Nowego BFG w Sanoku Oddział w Lesku z dopiskiem „wadium za nieruchomość dz. nr ewid 174/81, 174/2”. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na w/w konto.

4)  Osoby fizyczne uczestniczące w przetargu zobowiązane są do przedłożenia dokumentu tożsamości, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej i nabywania nieruchomości na rzecz prowadzonej firmy zaświadczenia o wpisie do centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej. Przedstawiciele osób prawnych oprócz dokumentu tożsamości zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej aktualny wypis z KRS oraz stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania osoby prawnej w przetargu.

5)  Wpłacone wadium zostanie:

a) zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli uczestnik wpłacający wadium przetarg wygra (kwota wadium zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia w dniu zapłaty pełnej kwoty należności);

b) zwrócone niezwłocznie, po odwołaniu przetargu, unieważnieniu lub zamknięciu przetargu, a także w przypadku zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, jednak nie później niż przed upływem 3-ech dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

6)  Wpłacone wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się bez usprawiedliwienia od zawarcia umowy uczestnika, który przetarg wygrał.

7)  Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z uczestników zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

8)  O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

9)   W przypadku gdy nabycie nieruchomości nastąpi do majątku wspólnego, warunkiem dopuszczenia do przetargu ustnego jest stawiennictwo obojga małżonków na przetargu lub jednego z nich, posiadającego pisemną zgodę współmałżonka na zakup nieruchomości z własnoręcznym podpisem współmałżonka, poświadczonym przez notariusza.

10)    Kupujący jest zobowiązany do wpłacenia całości ceny nabycia nieruchomości na konto sprzedającego przed wyznaczonym terminem zawarcia aktu notarialnego umowy kupna nieruchomości.

11)    Wszelkie koszty przygotowania dokumentacji przetargowej oraz koszty związane z zawarciem umowy notarialnej w całości ponosi kupujący.

12)    Okazanie, wznowienie punktów granicznych nieruchomości może się odbyć staraniem i na koszt przyszłego nabywcy.

13)    Organizator przetargu zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu.
Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Lesku w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych Rynek 1, pokój nr 303 i 304 lub telefonicznie 13 469 71 24.
Data składania ofert:
2020-06-30 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2020-06-26 23:59:00
Podmiot publikującySP
Wytworzył Wydział IT 2020-05-25 12:55:00
PublikującyAdmin 2020-05-25 12:55:00
Modyfikował(a) Admin 2020-05-27 13:00:42
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie przetargu GN.II.6840.2.8.2019 905.05 KbPlik pdf

Rejestr zmian