Starostwo Powiatowe w Lesku
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę


Do podstawowych zadań wydziału należy:


I. W zakresie gospodarki nieruchomościami powiatu i Skarbu Państwa:

Tworzenie powiatowego zasobu nieruchomości oraz zasobu nieruchomości Skarbu Państwa.

Prowadzenie spraw dotyczących gospodarowania zasobem nieruchomości powiatu i Skarbu Państwa.

Prowadzenie spraw związanych z ustaleniem sposobu i terminu zagospodarowania nieruchomości gruntowych.

Naliczanie i aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu.

Opiniowanie podziału nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa i powiatu dokonywanych z urzędu.

Prowadzenie postępowania wywłaszczeniowego.

Przygotowywanie zezwoleń na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nie wyraził na to zgody.

Przygotowanie zezwoleń na prowadzenie działalności polegającej na poszukiwaniu, rozpoznawaniu lub wydobywaniu kopalin stanowiących własność Skarbu Państwa jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nie wyraził na to zgody.

Przygotowywanie zezwoleń na czasowe zajęcie nieruchomości w przypadku siły wyższej lub nagłej potrzeby zapobieżenia powstaniu znacznej szkody.

Prowadzenie spraw związanych ze zwrotem wywłaszczonych nieruchomości, zwrotem odszkodowania, w tym także nieruchomości zamiennej oraz rozliczeń z tytułu zwrotu i terminach zwrotu.

Zabezpieczenie wierzytelności Skarbu Państwa przez wpisanie w księdze wieczystej hipoteki oraz wydanie zaświadczeń o spłaceniu wierzytelności.

Prowadzenie spraw związanych z powszechną taksacją nieruchomości.

Podejmowanie czynności związanych z regulacją prawną nieruchomości Skarbu Państwa, będących w posiadaniu osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych.

Zaliczanie wartości mienia nieruchomego pozostawionego za granicą osobom, które w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r. pozostawiły nieruchomości na terenach nie wchodzących w skład obecnego obszaru państwa na pokrycie:
a) opłat za użytkowanie wieczyste, stanowiących własność Skarbu Państwa,
b) ceny sprzedaży działki budowlanej, stanowiących własność Skarbu Państwa,
c) ceny sprzedaży lokali, stanowiących własność Skarbu Państwa.

Składanie wniosków o wpis do księgi wieczystej prawa własności nieruchomości przyjętych na cele reformy rolnej.

Przygotowanie decyzji związanych z wyrażeniem zgody na nadanie resztówki.

Prowadzenie spraw związanych z orzekaniem o nadaniu na własność nieruchomości.

Prowadzenie spraw związanych z nieodpłatnym przekazywaniem Polskiemu Związkowi Działkowców gruntów Skarbu Państwa, przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod pracownicze ogrody działkowe.

Prowadzenie spraw związanych ze stwierdzeniem wygaśnięcia dotychczasowych decyzji o oddaniu nieruchomości rolnych Skarbu Państwa w użytkowanie spółdzielniom, osobom fizycznym, a także innym niepaństwowych jednostkom organizacyjnym oraz o przekazaniu tego mienia do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Prowadzenie spraw, dotyczących nieodpłatnego przekazania Lasom Państwowym gruntów wchodzących w skład Zasobu przeznaczonych do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Występowanie do Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa o przekazanie gruntów nieodpłatnie na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu zadań własnych.

Przygotowywanie na wniosek osób fizycznych decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa w prawo własności.

Prowadzenie spraw związanych z nieodpłatnym przekazaniem na własność działki gruntu i działek pod budynkami osobie, która przekazała gospodarstwo rolne Państwu w zamian za rentę.

Prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem na wniosek organu wojskowego zarządu gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa bez pierwszej opłaty rocznej.

Przygotowywanie decyzji o przyjęciu nieruchomości lub jej części pozostającej w zarządzie organów wojskowych, uznanej za zbędną, na cele obronności i bezpieczeństwa państwa.

Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem na wniosek organu wojskowego decyzji o zajęciu nieruchomości Skarbu Państwa na zakwaterowanie przejściowe.

Prowadzenie spraw związanych ze scaleniami i wymianami gruntów.

Prowadzenie spraw związanych z przejmowaniem nieruchomości na własność Skarbu Państwa w trybie art. 179 Kodeksu cywilnego /zrzeczenia się własności nieruchomości/.


II. W zakresie geodezji, kartografii i gospodarki gruntami rolnymi i leśnymi:

Przedkładanie Radzie do zatwierdzenia rocznego projektu planu oraz sprawozdania z wykonania zadań gospodarowania Powiatowym Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Prowadzenie spraw związanych z nakładaniem kary grzywny na osoby nie przestrzegające przepisów Prawa Geodezyjnego i Kartograficznego.

Prowadzenie spraw związanych z wyłączaniem gruntów rolnych z produkcji.
Ubiegający się o wydanie decyzji na wyłączenie gruntu z produkcji powinien przedłożyć następujące dokumenty:
- projekt zagospodarowania terenu,
- operat geodezyjny z wyznaczenia powierzchni do wyłączenia,
- decyzja Wójta / Burmistrza o warunkach zabudowy

Przygotowywanie decyzji nakładających obowiązek zdjęcia próchniczej warstwy gleby oraz jej wykorzystania.

Prowadzenie spraw związanych z nakazaniem właścicielowi gruntów zalesienia, zadrzewienia, zakrzewienia lub założenia na nich trwałych użytków zielonych ze względu na ochronę gleby przed erozją.

Przygotowanie decyzji nakładającej na osobę powodującą utratę lub ograniczenie wartości użytkowej gruntów obowiązku ich rekultywacji.

Przeprowadzanie kontroli wykonywania przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Prowadzenie spraw związanych z nakładaniem podwyższonych opłat w razie stwierdzenia wyłączenia gruntów z produkcji niezgodnie z przepisami ustawy lub bez decyzji zezwalającej na wyłączenie.

Prowadzenie spraw związanych z nakładaniem podwyższonych opłat za niezakończenie rekultywacji gruntów zdewastowanych w określonym terminie.

Prowadzenie sprawozdawczości z zakresu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Ustalanie, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową bądź mienie gromadzkie.

Ustalanie wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszarów gospodarstw przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie.

Przygotowywanie decyzji zatwierdzających uproszczone plany zagospodarowania gruntów leśnych, lasów i nieużytków przeznaczonych do zalesienia, opracowywanych przez organy spółki wspólnoty gruntowej.

Prowadzenie ewidencji gruntów, budynków i lokali.

Wprowadzanie zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków na podstawie odpisów prawomocnych decyzji administracyjnych i orzeczeń sądowych oraz odpisów aktów notarialnych.

Udzielanie informacji o gruntach i budynkach.

Wydawanie odpłatne na żądanie właścicieli wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego.

Zapewnienie gminom nieodpłatnego bezpośredniego dostępu do bazy danych ewidencji gruntów i budynków.

Sporządzanie gminnych i powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków.

Prowadzenie spraw związanych z gleboznawczą klasyfikacją gruntów.


III. Do podstawowych zadań Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej należy:

Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Koordynowanie uzgodnień usytuowania projektowanych siec i uzbrojenia terenów.

Zakładanie osnów szczegółowych.

Zakładanie i aktualizacja mapy zasadniczej.

Prowadzenie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości.

Prowadzenie spraw związanych z ochroną znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.

Prowadzenie powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie. Dane udostępnia się zainteresowanym stronom / w wypadku danych osobowych jego upoważnionemu przedstawicielowi po okazaniu dokumentów jego tożsamości i ewentualne pełnomocnictwo/ na podstawie:
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłWydział IT - Informatyk2019-01-01
Publikujący Admin Administrator - Admin 2019-01-01 10:20
Ostatnio dodane
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2020-03-30
data dodania: 2020-02-14
data dodania: 2020-02-14
data dodania: 2020-01-31
data dodania: 2020-01-31
data dodania: 2020-01-31
data dodania: 2020-01-31
data dodania: 2020-01-31
data dodania: 2020-01-31
data dodania: 2020-01-31
Przetargi
Treści
data dodania: 2020-03-30
data dodania: 2020-03-30
data dodania: 2020-03-30
data dodania: 2020-03-25
data dodania: 2020-03-23
data dodania: 2020-03-10
Newsletter
Starostwo Powiatowe w Leskuul. Rynek 1, 38-600 Lesko tel. (13) 469 71 24 email: poczta@powiat-leski.pl
Wygenerowano: 02 kwietnia 2020r. 07:33:15
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.