Starostwo Powiatowe w Lesku
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
WPISANIE DO EWIDENCJI
SZKOŁY LUB PLACÓWKI NIEPUBLICZNEJPODSTAWA PRAWNA:
Art. 82 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późń. zm.)

Osoby prawne i fizyczne mogą zakładać szkoły i placówki niepubliczne na terenie Powiatu Leskiego po wcześniejszym dokonaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez Starostę Leskiego.
Wpis do ewidencji dokonuje się na podstawie zgłoszenia w którym powinny być zawarte następujące informacje:

Oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę, jej miejsca zamieszkania lub siedziby,

Określenie odpowiednio typu i rodzaju szkoły lub placówki a także określenie daty rozpoczęcia jej funkcjonowania:
- w przypadku liceum profilowanego musza być określone profile kształcenia ogólnozawodowego,
- w przypadku szkoły lub placówki prowadzącej kształcenie zawodowe muszą być określone nazwy zawodów w jakich szkoła będzie kształcić, zgodnie z nazwami występującymi w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, lub klasyfikacji zawodów i specjalności ustalanej na potrzeby rynku pracy przez ministra właściwego do spraw pracy,

Wskazanie miejsca prowadzenia szkoły lub placówki oraz wszelkie informacje związane z warunkami lokalowymi, które umożliwiają prowadzenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych, realizację zadań statutowych, bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu,

Statut szkoły lub placówki zgodny z art. 84 ust. 2 ustawy o systemie oświaty, który powinien określać:
- nazwę, typ szkoły, cel placówki oraz ich zadania,
- osobę prowadzącą szkołę lub placówkę,
- organy szkoły lub placówki oraz zakres ich działań,
- organizację szkoły lub placówki,
- prawa i obowiązki pracowników oraz uczniów szkoły lub placówki, z uwzględnieniem kiedy uczeń może zostać skreślony z listy uczniów,
- sposób uzyskiwania środków finansowych na działalność oświatową,
- zasady przyjmowania uczniów do szkoły lub placówki oświatowej.

Dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych oraz dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce.ZAŚWIADCZENIE O WPISIE DO EWIDENCJI


W przypadku niestwierdzenia braków formalnych w zgłoszeniu Starosta Leski dokonuje wpisu szkoły lub placówki do ewidencji w terminie 30 dni od daty zgłoszenia, oraz doręcza zaświadczenie o wpisie.
Kopię zaświadczenia przekazuje Podkarpackiemu Kuratorowi Oświaty w Rzeszowie oraz organowi podatkowemu.

Zaświadczenie o wpisie do ewidencji zawiera:

Nazwę organu który dokonał wpisu do ewidencji,

Datę i numer wpisu do ewidencji,

Nazwę oraz odpowiednio typ i rodzaj szkoły lub placówki,

Osobę prowadzącą szkołę lub placówkę,

Adres szkoły lub placówki,

W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe nazwy zawodów w jakich szkoła kształci,

W przypadku liceum profilowanego nazwy profili kształcenia ogólnozawodowego w jakich szkoła kształci.Starosta Leski może również wydać decyzję o odmowie wpisania do ewidencji szkół i placówek niepublicznych jeżeli:

Zgłoszenie do ewidencji nie zawiera wszystkich danych wymienionych w art. 82 ust. 2 i mimo wezwania do uzupełnienia osoba zamierzająca prowadzić szkołę lub placówkę w wyznaczonym terminie nie uzupełniła braków,

Statut szkoły lub placówki jest sprzeczny z prawem i mimo wezwania do uzupełnienia nie został zmieniony w wyznaczonym terminie.NADANIE SZKOLE NIEPUBLICZNEJ UPRAWNIEŃ SZKOŁY PUBLICZNEJ

Starosta Leski na wniosek osoby prowadzącej szkołę niepubliczną nadaje tej szkole uprawnienia szkoły publicznej, jeżeli osoba prowadząca szkołę przedstawi pozytywną opinię Podkarpackiego Kuratoria Oświaty w Rzeszowie.

Szkoła niepubliczna może uzyskać uprawnienia szkoły publicznej jeżeli:

Realizuje programy nauczania uwzględniające podstawy programowe kształcenia ogólnego, w przypadku liceum profilowanego – również podstawę programową kształcenia w profilach kształcenia ogólnozawodowego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – również podstawę programową kształcenia w danym zawodzie,

Realizują zajęcia edukacyjne w cyklu nie krótszym oraz w wymiarze nie niższym niż łączny wymiar obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania szkoły publicznej danego typu,

Stosują zasady klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów ustalonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,

Prowadzi dokumentację przebiegu nauczania ustaloną dla szkół publicznych,

W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – kształci w zawodach określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, a w przypadku liceum profilowanego – kształci w profilach kształcenia ogólnozawodowego,

Zatrudnia nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych, posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli szkół publicznych.WYKREŚLENIE Z EWIDENCJI SZKOŁY LUB PLACÓWKI NIEPUBLICZNEJ PROWADZONEJ PRZEZ STAROSTĘ LESKIEGO


PODSTAWA PRAWNA:
Art. 83 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późń. zm.)

Szkoła lub placówka oświatowa może zostać wykreślona z ewidencji w następujących przypadkach:

Niepodjęcia działalności przez szkołę lub placówkę w terminie wskazanym w zgłoszeniu do ewidencji,

Prawomocnego orzeczenia sądu zakazującego osobie fizycznej, prowadzącej szkolę lub placówkę, prowadzenia działalności oświatowej,

Stwierdzenia, w trybie nadzoru pedagogicznego, że działalność szkoły lub placówki jest sprzeczna z przepisami ustawy lub statutem,

Dokonania wpisu z naruszeniem prawa,

Zaprzestania działalności przez szkołę lub placówkę przez okres dłuższy niż trzy miesiące.Szkoła lub placówka może być również zlikwidowana przez osobę prowadzącą z końcem roku szkolnego. W takim przypadku osoba prowadząca zobowiązana jest na co najmniej 6 miesięcy przez terminem likwidacji powiadomić o tym zamiarze rodziców uczniów, Starostę Leskiego oraz Burmistrza lub Wójta właściwego ze względu na siedzibę szkoły lub placówki. Dokumentacja przebiegu nauczania zlikwidowanej placówki przekazywana jest Podkarpackiemu Kuratorowi Oświaty w Rzeszowie.

Po zakończeniu likwidacji wpis do ewidencji ulega wykreśleniu.
Wykreślenie z ewidencji szkoły lub placówki oświatowej następuje w drodze decyzji administracyjnej i jest równoznaczne z likwidacją szkoły lub placówki.

Zgodnie z art. 83a ust. 1 ustawy o systemie oświaty, prowadzenie szkoły lub placówki oświatowej nie jest działalnością gospodarczą o której mowa w art. 90 ust 1ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807, z późn. zm.).


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wniosek o wpisanie szkoły lub placówki niepublicznej wraz z kompletem załączników należy składać do Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury, i Turystyki Starostwa Powiatowego w Lesku, ul. Rynek 1, 38-600 Lesko, III piętro, pok. 304, tel. (0-13) 469-7124 wew. 321, w godzinach od 7:00 do 15:00.

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłAdministrator systemu - przeniesienie2007-12-10
Publikujący -
Ostatnio dodane
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2020-04-08
data dodania: 2020-04-08
data dodania: 2020-03-30
data dodania: 2020-03-23
data dodania: 2020-03-23
data dodania: 2020-03-09
data dodania: 2020-02-28
data dodania: 2020-02-14
data dodania: 2020-02-14
data dodania: 2020-02-14
Przetargi
Treści
data dodania: 2020-04-06
data dodania: 2020-03-30
data dodania: 2020-03-30
data dodania: 2020-03-30
data dodania: 2020-03-25
data dodania: 2020-03-23
Newsletter
Starostwo Powiatowe w Leskuul. Rynek 1, 38-600 Lesko tel. (13) 469 71 24 email: poczta@powiat-leski.pl
Wygenerowano: 09 kwietnia 2020r. 16:46:56
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.