Starostwo Powiatowe w Lesku
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

IV/12/2011 z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia liczby członków Komisji Stałych Rady Powiatu w Lesku


IV/13/2011 z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetu i Rozwoju


IV/14/2011 z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Oświaty, Zdrowia i Promocji


IV/15/2011 z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej


IV/16/2011 z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany składu osobowego Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole opieki Zdrowotnej w Lesku


IV/17/2011 z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lesku za 2010 r.


IV/18/2011 z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia "Strategi Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie  Leskim na lata 2011-2018"


V/19/2011 z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Lesku


V/20/2011 z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie uchylenia uchwały własnej Nr IV/15/11 z dnia 21 stycznia 2011 r. dotyczącej powołania składu Komisji Rewizyjnej


V/21/2011 z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia liczby członków Komisji Stałych Rady Powiatu w Lesku


V/22/2011 z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Budżetu i Rozwoju


V/23/2011 z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Oświaty, Zdrowia i Promocji


V/24/2011 z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Leskiego


V/25/2011 z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie delegowania radnego Rady Powiatu w Lesku do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku


V/26/2011 z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Leskim za 2010 r.


V/27/2011 z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie współpracy Powiatu Leskiego ze społecznościami lokalnymi innych państw


 VI/28/11 z dnia 28 lutego 2011 r. Uchwała Budżetowa Powiatu Leskiego na rok 2011


VI/29/11 z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego


VI/30/11 z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Leskiego na lata 2011 - 2020


VI/31/11 z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Leskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu lub osoby do tego uprawnionej.


VI/32/11 a dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym "Bieszczadnik" w Lesku


VI/33/11 z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku


VII.34.2011 z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Leskiego na 2011 rok


 VII.35.2011 z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Leskiego na lata 2011 - 2020


VII.36.2011 z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej


VII.37.2011 z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie na lata 2011 - 2013


VII.38.2011 z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej stanowiącej własnośc Powiatu Leskiego w Górzance gm. Solina


VIII.39.2011 z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Leskiego na 2011 rok


VIII.40.2011 z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego


VIII.41.2011 z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Leskiego na zaciągnięcie kredytu przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lesku


VIII.42.2011 z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2011 r. w Powiecie Leskim


VIII.43.2011 z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Leskiego położonej w Woli Postołowej, gm. Lesko


IX.44.2011 z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Leskiego na 2011 rok


IX.45.2011 z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu i wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań finansowych


IX.46.2011 z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wynagrodzenia Starosty Leskiego


IX.47.2011 z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie zakazu używania jednostek pływających z napędem spalinowym na Jeziorze Solińskim i Myczkowieckim


X.48.2011 z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Leskiego na 2011 rok.


X.49.2011 z dnia 29 czerwca 2011r.w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Leskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2010 rok.


X.50.2011 z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu.


X.51.2011 z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Leskiego na lata 2011–2020. Załącznik.


X.52.2011 z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lesku
za 2010 rok.


X.53.2011 z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej , w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych za pierwsze półrocze.


X.54.2011 z dnia 29 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę Nr VIII.42.2011 z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2011 r. w Powiecie Leskim.


X.55.2011 z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Powiatu Leskiego na zabezpieczenie kredytu zaciągniętego.


XI.56.2011 z dnia 5 lipca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Leskiego na 2011 rok. Załącznik 1. Załącznik 2.


XII.57.2011 z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Leskiego na 2011 rok. Załącznik 1. Załącznik 2.


XII.58.2011 z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Leskiego na lata 2011–2020. Załącznik 1.


XII.59.2011 z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości działka nr 1365/12 o pow. 0,3540 ha zabudowanej budynkiem Zespołu Szkół Drzewnych stanowiącej własność Powiatu Leskiego położonej w Lesku gm. Lesko.


XII.60.2011 z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości działka nr 1365/10 o pow. 0,0973 ha stanowiącej własność Powiatu.


XII.61.2011 z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości działka nr 1365/13 o pow. 0,0552 ha stanowiącej własność Powiatu.


XII.62.2011 z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości działka nr 1365/14 o pow. 0,0519 ha stanowiącej własność Powiatu Leskiego
położonej w Lesku gm. Lesko.


XII.63.2011 z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Leskiego położonych w Woli Postołowej gm. Lesko.


XII.64.2011 z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Leskiego położonej w Lesku – Posada Leska gm. Lesko.


XII.65.2011 z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Leskiego położonej w Postołowiu gm. Lesko.


XII.66.2011 z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Leskiego położonej w Postołowiu gm. Lesko.


XII.67.2011 z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Leskiego położonej w Lesku – Posada Leska gm. Lesko.


XII.68.2011 z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Leskiego położonej w Postołowiu gm. Lesko.


XII.69.2011 z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr X.55.2011 Rady Powiatu w Lesku z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Powiatu Leskiego na zabezpieczenie kredytu zaciągniętego przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lesku.


XII.70.2011 z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Powiatu Leskiego na zabezpieczenie kredytu zaciągniętego przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lesku.


XII.71.2011 z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie oceny działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lesku.


XIV.72.2011 z dnia 26 października 2011 r. zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Leskiego na rok 2011. Załącznik nr 1. Załącznik nr 2. Załącznik nr 3. Załącznik nr 4.


XIV.75.2011 z dnia 26 października 2011r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lesku do wyłonienia biegłego rewidenta do zbadania bilansu jednostki za rok 2011.


XIV.76.2011 z dnia 26 października 2011r. o zmianie Uchwały Nr XXV/158/09 Rady Powiatu w Lesku z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Leski.


XIV.78.2011 z dnia 26 października 2011 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń na pomoc zdrowotną oraz warunków i sposobu ich przyznawania dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których Powiat Leski jest organem prowadzącym.


XIV.79.2011 z dnia 26 października 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Leskiego.


XIV.80.2011 z dnia 26 października 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Leskiego.


XIV.81.2011 z dnia 26 października 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Leskiego.


XIV.82.2011 z dnia 26 października 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy dla Jerzego i Wacława Bielak na czas określony tj. od 15 grudnia 2011 r. do 31 grudnia 2014 r. nieruchomości rolnych stanowiących działki nr 206/5 o pow. 2,45 ha, nr 211 o pow. 3,08 ha i nr 247 o pow. 9,16 ha położonych w Lesku- Posadzie Leskiej stanowiących własność Powiatu Leskiego.


Uchwała Nr XV.83.2011 Rady Powiatu w Lesku z dnia 8 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Leskiego na rok 2011. Załącznik 1. Załącznik 2. Załącznik 3. Załącznik 4.


Uchwała Nr XV.84.2011 Rady Powiatu w Lesku z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie zmiany składu osobowego Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Lesku.


Uchwała Nr XV.85.2011 Rady Powiatu w Lesku z dnia 8 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę Nr X.54.2011 z 29 czerwca 2011 r. w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2011 r. w Powiecie Leskim.


Uchwała Nr XVI.86.2011 Rady Powiatu w Lesku z dnia 30 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Leskiego na rok 2011. Załącznik 1. Załącznik 2. Załącznik 3. Załącznik 4.


Uchwała Nr XVI.87.2011 Rady Powiatu w Lesku z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości gruntowych stanowiących własność Powiatu Leskiego na zabezpieczenie kredytu zaciągniętego przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lesku.


Uchwała Nr XVI.88.2011 Rady Powiatu w Lesku z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lesku.


Uchwała Nr XVI.89.2011 Rady Powiatu w Lesku z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchylenia uchwały nr XIV.75.2011 Rady Powiatu w Lesku z dnia 26 października 2011 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lesku do wyłonienia biegłego rewidenta do zbadania bilansu jednostki za rok 2011.


Uchwała Nr XVI.90.2011 Rady Powiatu w Lesku z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie przeprowadzenia procedury wyboru biegłego rewidenta do zbadania bilansu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lesku za rok 2011.


Uchwała Nr XVI.91.2011 Rady Powiatu w Lesku z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu lokalu użytkowego przy Rynek 17 w Lesku.


Uchwała Nr XVI.92.2011 Rady Powiatu w Lesku z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na obszarze Powiatu Leskiego w roku 2012.


Uchwała Nr XVI.93.2011 Rady Powiatu w Lesku z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmiany składu osobowego Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Lesku.

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłŁukasz Ciółkowski2011-01-05
Publikujący -
Ostatnio dodane
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2020-03-30
data dodania: 2020-02-14
data dodania: 2020-02-14
data dodania: 2020-01-31
data dodania: 2020-01-31
data dodania: 2020-01-31
data dodania: 2020-01-31
data dodania: 2020-01-31
data dodania: 2020-01-31
data dodania: 2020-01-31
Przetargi
Treści
data dodania: 2020-03-30
data dodania: 2020-03-30
data dodania: 2020-03-30
data dodania: 2020-03-25
data dodania: 2020-03-23
data dodania: 2020-03-10
Newsletter
Starostwo Powiatowe w Leskuul. Rynek 1, 38-600 Lesko tel. (13) 469 71 24 email: poczta@powiat-leski.pl
Wygenerowano: 04 kwietnia 2020r. 04:23:13
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.