Starostwo Powiatowe w Lesku
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Uchwała Nr 89/242/10 z dnia 5 stycznia 2010 r. w sprawie przyznania nagrody Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki  Zdrowotnej  w Lesku


Uchwała Nr 90/243/10 z dnia 22 stycznia 2010 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych powiatu


Uchwała Nr 90/244/10 z dnia 22 stycznia 2010 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówień publicznych


Uchwała Nr 90/245/10 z dnia 22 stycznia 2010 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Pracy w Lesku


Uchwała Nr 90/246/10 z dnia 22 stycznia 2010 r. w sprawie unieważnienia przetargu na sprzedaż nieruchomości


Uchwała Nr 91/247/10 z dnia 4 lutego  2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej


Uchwała Nr 91/248/10 z dnia 4 lutego  2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej oraz wszczęcia procedury przetargowej na sprzedaż nieruchomości w Bystrym, gmina Baligród, będących własnością Powiatu Leskiego


Uchwała Nr 92/249/10 z dnia 9 lutego  2010 r. w sprawie powołania komisji do kontroli przygotowania dokumentacji przetargowej na sprzedaż nieruchomości oznaczonych nr 1365/5, 1365/6, 1365/7, 1365/8 położonych w miejscowości Lesko, gm. Lesko


Uchwała Nr 93/250/10 z dnia 23 lutego  2010 r. w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego na zadanie inwestycyjne pod nazwą : " Przebudowa drogi powiatowej Nr 2278R Berezka - Bereżnica Wyzna - Górzanka "


Uchwała Nr 94/251/10 z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówień publicznych


Uchwała Nr 94/252/10 z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego 


Uchwała Nr 94/253/10 z dnia 26 lutego 2010 r.w sprawie ustalenia ilości oddziałów klas pierwszych oraz liczby uczniów przyjmowanych do klas pierwszych w roku szkolnym 2010/2011 w szkołach prowadzonych przez Powiat Leski


Uchwała Nr 95/254/10 z dnia 18 marca 2010 r.w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Leskiego oraz planu finansowego SP ZOZ w Lesku za 2009 rok


Uchwała Nr 95/255/10 z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia postępowań przetargowych na zadania inwestycyjne : Przebudowa drogi powiatowej Nr 2278R Berezka - Bereżnica wyzna - Górzanka


Uchwała Nr 96/256/10 z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Lesku


Uchwała Nr 96/257/10 z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie umorzenia należności o charakterze cywilnoprawnym


Uchwała Nr 97/258/10 z dnia 31 marca 2010 r. zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Leskiego na rok 2010


Uchwała Nr 98/259/10 z dnia 12 kwietnia 2010 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówień publicznych


Uchwała Nr 98/260/10 z dnia 12 kwietnia 2010 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówień publicznych


Uchwała Nr 98/261/10 z dnia 12 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia szczegółowego planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek, dla których Powiat Leski jest organem prowadzącym


Uchwała Nr 99/262/10 z dnia 21 kwietnia 2010 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówień publicznych


Uchwała Nr 99/263/10 z dnia 21 kwietnia 2010 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówień publicznych


Uchwała Nr 100/264/10 z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i powołanie komisji do przeprowadzenia tego postepowania


Uchwała Nr 100/265/10 z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia postępowań przetargowych na zadania inwestycyjne : Likwidacja szkód powodziowych w nawierzchni drogi powiatowej Nr 2279R Baligród - Wołkowyja km 9+240-11+580


Uchwała Nr 100/266/10 z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia postępowań przetargowych na zadania inwestycyjne : Likwidacja szkód powodziowych w nawierzchni drogi powiatowej Nr 2259R Rzepedź - Kalnica - Mchawa km 10+330-12+207 i 10+407-13+000


Uchwała Nr 102/267/10 z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie realizacji projektu systemowego w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013


Uchwała Nr 103/268/10 z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego


Uchwała Nr 103/269/10 z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie upoważnienia dla Pana Bernarda Barana - dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Władysława Andersa w Lesku do wykonania czynności w ramach projektu " Programu Operacyjnego Kapitał Ludzku i Priorytet IX Rozwój Wykształcenia i kompetencji w regionie"


Uchwała Nr 103/270/10 z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie ogłoszenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno-Rolniczych w Lesku


Uchwała Nr 103/271/10 z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej


Uchwała Nr 104/272/10 z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówień publicznych


Uchwała Nr 104/273/10 z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówień publicznych


Uchwała Nr 104/274/10 z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie upoważnienia członków zarządu Powiatu do podpisania umowy na realizacje zadań inwestycyjnych


Uchwała Nr 104/275/10 z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu szkół Ekonomiczno - Rolniczych w Lesku


Uchwała Nr 104/276/10 z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dysponowania nieruchomością


Uchwała Nr 105/277/10 z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dysponowania nieruchomością


Uchwała Nr 105/278/10 z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie uchylenia uchwały Zarządu Powiatu dotyczącej zatwierdzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego


Uchwała Nr 105/279/10 z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego


Uchwała Nr 106/280/10 z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Leskiego na rok 2010


Uchwała Nr 107/281/10 z dnia 9 lipca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia postepowań przetargowych na zadania inwestycyjne : Remont drogi powiatowej NR 2279R Baligród - Wołkowyja km 8+740-9+040 - usuwanie skutków powodzi. Remont drogo powiatowej Nr 2277R Mchawa - Cisowiec km 0+000-0+500, 0+959-1+200, 1+550-2+350 - usuwanie skutków powodzi


Uchwała Nr 107/282/10 z dnia 9 lipca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia postepowań przetargowych na zadania inwestycyjne :Odbudowa umocnienia skarpy w drodze powiatowej nr 2279R Baligród - wołkowyja w km 5+700 - usuwanie skutków powodzi


Uchwała Nr 108/283/10 z dnia 16 lipca 2010 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno - Rolniczych w Lesku


Uchwała Nr 108/284/10 z dnia 16 lipca 2010 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. lecznictwa w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Lesku


Uchwała Nr 108/285/10 z dnia 16 lipca 2010 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego


Uchwała Nr 108/286/10 z dnia 16 lipca 2010 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego


Uchwała Nr 108/287/10 z dnia 16 lipca 2010 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego


Uchwała Nr 108/288/10 z dnia 16 lipca 2010 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego


Uchwała Nr 108/289/10 z dnia 16 lipca 2010 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego


Uchwała Nr 108/290/10 z dnia 16 lipca 2010 r. w sprawie wyznaczenia i upoważnienia nauczyciela Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Lesku do zastepowania nieobecnego dyrektora


Uchwała Nr 108/291/10  z dnia 16 lipca 2010 r. w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego inwestycji


Uchwała Nr 109/292/10  z dnia 12 sierpnia 2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej


Uchwała Nr 110/293/10  z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Leskiego oraz planu finansowego SP ZOZ w Lesku za pierwsze półrocze 2010 rok


Uchwała Nr 110/293a/10  z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przedmiotowego postępowania


Uchwała Nr 110/293b/10  z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Lesku


Uchwała Nr 111/294/10  z dnia 7 września 2010 r. w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego inwestycji


Uchwała Nr 111/295/10  z dnia 7 września 2010 r. w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji projektu pt. "Nauka kluczem do sukcesu" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX " Rozwój wylształcenia i kompetencji w regionie".


Uchwała Nr 111/296/10  z dnia 7 września 2010 r. w sprawie powołania komisji do spraw ustalenia szkód i szacowania strat w mieniu komunalnym Starostwa Powiatowego w Lesku powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub degradacji środowiska naturalnego 


Uchwała Nr 112/297/10  z dnia 30 września 2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Leskiego na rok 2010


Uchwała Nr 113/298/10  z dnia 22 października 2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Leskiego na rok 2010


Uchwała Nr 113/299/10  z dnia 22 października 2010 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego SOW dla Ofiar Przemocy w Rodzinie SOS w Lesku


Uchwała Nr 114/300/10  z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu projektu uchwały budżetowej Powiatu Leskiego na 2011 rok


Uchwała Nr 115/301/10  z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie podziału lokalu użytkowego


Uchwała Nr 115/302/10  z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej


Uchwała Nr 115/303/10  z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie powołania zespołu do spraw opracowania projektu "Strategii rozwiązania problemów społecznych w powiecie leskim na lata 2011 - 2018"


 

 

 

 

 

 

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłWydział IT - Informatyk2010-06-28
Publikujący -
Ostatnio dodane
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2020-04-08
data dodania: 2020-04-08
data dodania: 2020-03-30
data dodania: 2020-03-23
data dodania: 2020-03-23
data dodania: 2020-03-09
data dodania: 2020-02-28
data dodania: 2020-02-14
data dodania: 2020-02-14
data dodania: 2020-02-14
Przetargi
Treści
data dodania: 2020-04-06
data dodania: 2020-03-30
data dodania: 2020-03-30
data dodania: 2020-03-30
data dodania: 2020-03-25
data dodania: 2020-03-23
Newsletter
Starostwo Powiatowe w Leskuul. Rynek 1, 38-600 Lesko tel. (13) 469 71 24 email: poczta@powiat-leski.pl
Wygenerowano: 09 kwietnia 2020r. 02:42:18
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.