Starostwo Powiatowe w Lesku
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Uchwała Nr 59/151/09 z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnopolskich w roku 2009 na obszarze Powiatu Leskiego


Uchwała Nr 59/152/09 z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Łukaszowi Szybowskiemu pełniącemu obowiązki Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lesku


Uchwała Nr 62/153/09 z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego


Uchwała Nr 62/154/09 z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia ilości oddziałów klas pierwszych oraz liczby uczniów przyjmowanych do klas pierwszych w roku szkolnym 2009/2010 w szkołach prowadzonych przez Powiat Leski


Uchwała Nr 63/155/09 z dnia 27 lutego 2009 r. o zmiane uchwały nr 62/154/09 Zarządu Powiatu w Lesku z dnia 24 lutego r. w sprawie ustalenia ilości oddziałów klas pierwszych oraz liczby uczniów przyjmowanych do klas pierwszych w roku szkolnym 2009/2010 w szkołach prowadzonych przez Powiat Leski


Uchwała Nr 63/156/09 z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego krótkoterminowego, na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu powiatu na 2009 rok


Uchwała Nr 63/156a/09 z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego


Uchwała Nr 64/157/09 z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznegoi powołanie komisji do przeprowadzenia tego postępowania


Uchwała Nr 64/158/09 z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu powiatu na 2009 r. 


Uchwała Nr 65/159/09 z dnia 13 marca 2009 r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Leskiego oraz planu finansowego SP ZOZ w Lesku za 2008 rok


Uchwała Nr 65/160/09 z dnia 13 marca 2009 r. w sprawie upoważnienia p.o dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lesku do składania oświadczeń woli


Uchwała Nr 65/161/09 z dnia 13 marca 2009 r. w sprawie wszczęcia postepowania o udzielenie zamówień publicznych


Uchwała Nr 65/162/09 z dnia 13 marca 2009 r. w sprawie wszczęcia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego 


Uchwała Nr 66/163/09 z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2009 rok


Uchwała Nr 66/164/09 z dnia 31 marca 2009 r.o zmiane Uchwały Nr 71/195/05 Zarządu Powiatu w Lesku z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie ustalenia szczegółowego planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek, dla których powiat Leski jest organem prowadzącym


Uchwała Nr 66/165/09 z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie upoważnienia dla Pani Anicety Baran - dyrektora Zespołu Szkół Drzewnych w Lesku do wykonania czynności w ramach wniosku o dofinansowanie działania 5.1 " Infrastruktura edukacyjna - Schemat B Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 projektu pn. Nowoczesna baza edukacyjna szansą dla każdego "


Uchwała Nr 66/166/09 z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013


Uchwała Nr 67/167/09 z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia postępowań przetargowych na zadania inwestycyjne : Remont drogi powiatowej Nr 2286 R  Majdan - Roztoki Górne - granica państwa


Uchwała Nr 67/168/09 z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia postępowań przetargowych na zadania inwestycyjne : Remont drogi powiatowej Nr 2258 R Tarnawa Górna - Hoczew


Uchwała Nr 67/169/09 z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia postępowania przetargowego na zadanie inwestycyjne : Likwidacja szkód powodziwych na nawierzchni drogi Nr 2259R Rzepedź - Kalnica - cMchawa km 14+200-15+160


Uchwała Nr 68/170/09 z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu powiatu na 2009 r.


Uchwała Nr 69/171/09 z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2009 rok


Uchwała Nr 70/172/09 z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie wyrażenia opini w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 2259R Rzepedź - Mchawa


Uchwała Nr 70/173/09 z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie wyrażenia opini w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr2202R Odrzechowa przez wieś


Uchwała Nr 70/174/09 z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie wyrażenia opini w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr2260R Dołżyca - Komańcza


Uchwała Nr 70/175/09 z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej


Uchwała Nr 70/176/09 z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie upoważnienia dla Pana Bernarda Barana - Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im gen. Wł. Andersa w Lesku do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Poddziałania 9.1.2 " Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych ", w konkursie zamkniętym nr 9/POKL/9.1.2/2009.


Uchwała Nr 70/177/09 z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego, na sfinansowanie planowego deficytu budżetu powiatu na 2009 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek


Uchwała Nr 71/178/09 z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2009 rok


Uchwała Nr 71/179/09 z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie zatwierdzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego


Uchwała Nr 71/180/09 z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego inwestycji: Likwidacja szkód powodziowych w nawierzchni drogi powiatowej : Nr 2259R - Rzepedź - Kalnica - Mchawa Km 14+200-15+160


Uchwała Nr 72/181/09  z dnia 19 czerwca 2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej


Uchwała Nr 72/182/09  z dnia 19 czerwca 2009 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. gen. W. Andersa w Lesku 


Uchwała Nr 72/183/09 z dnia 19 czerwca 2009 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Drzewnych im. M. Kopernika w Lesku


Uchwała Nr 72/184/09 z dnia 19 czerwca 2009 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lesku


Uchwała Nr 73/185/09 z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2009 rok


Uchwała Nr 73/186/09 z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego inwestycji: "Remont drogi powiatowej Nr 2258 R Tarnawa Górna - Hoczew"


Uchwała Nr 73/187/09 z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego inwestycji: "Remont drogi powiatowej Nr 2286  R Majdan - Roztoki Górne - granica państwa"


Uchwała Nr 73/188/09  z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego


Uchwała Nr 73/189/09  z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego


Uchwała Nr 75/190/09  z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego


Uchwała Nr 76/191/09  z dnia 6 sierpnia 2009 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Lesku


Uchwała Nr 76/192/09  z dnia 6 sierpnia 2009 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Drzewnych w Lesku


Uchwała Nr 76/193/09  z dnia 6 sierpnia 2009 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Lesku


Uchwała Nr 76/194/09  z dnia 6 sierpnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia postępowania przetargowego na zadanie inwestycyjne : Likwidacja szkód powodziwych w drodze powiatowej Nr 2293R Olszanica - Ropienka - Wojtkówka -  odbódowa umocnień skarp i przyczółków mostu w km 3+519-3+593 i 3+715-3+1-750


Uchwała Nr 76/195/09  z dnia 6 sierpnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia postępowania przetargowego na zadanie inwestycyjne : Likwidacja szkód powodziwych w nawierzchni drogi powiatowej Nr 2225R Tyrawa Włoska - Wańkowa


Uchwała Nr 76/196/09  z dnia 6 sierpnia 2009 r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Leskiego oraz planu finansowego SP ZOZ w Lesku za pierwsze półrocze 2009 rok


Uchwała Nr 76/197/09  z dnia 6 sierpnia 2009 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego


Uchwała Nr 77/198/09  z dnia 25 sierpnia 2009 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Drzewnych im. M. Kopernika w Lesku


Uchwała Nr 77/199/09  z dnia 25 sierpnia 2009 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. gen. W. Andersa w Lesku


Uchwała Nr 77/200/09  z dnia 25 sierpnia 2009 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Lesku 


Uchwała Nr 77/201/09  z dnia 25 sierpnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia postępowania przetargowego na zadanie inwestycyjne : Likwidacja szkód powodziowych w nawierzchni drogi - Nr 2225R Tyrawa Włoska - Wańkowa km 6+500 - 11+ 238  Nr 2269R Wańkowa - Dźwiniacz - Brzegi Dolne km 0+000 - 1+400  Nr 2270R droga przez wieś Weremień km 0+000 - 0+463 i 1+137 - 1+820


Uchwała Nr 77/202/09  z dnia 25 sierpnia 2009 r. w sprawie upoważnienia dla Pana Bernarda Barana - dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Władysława Andersa w Lesku do wykonania czynności w ramach projektu " Karpackie Niebo. Rozwój prodóktów turystycznych związanych z astronomią na terenie polsko-słowackiegio pograniacza"


Uchwała Nr 77/203/09  z dnia 25 sierpnia 2009 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lesku do dysponowania nieruchowmością położoną na terenie Szpitala Powiatowego w Lesku


Uchwała Nr 77/204/09  z dnia 25 sierpnia 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Lesku


Uchwała Nr 78/205/09  z dnia 8 września 2009 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcjie "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Baligród na lata 2008 - 2010 "


Uchwała Nr 78/206/09  z dnia 8 września 2009 r. w sprawie zatwierdzenia postępowania przetargowego na zadanie inwestycyjne :Likwidacja szkód powodziwych w ciągu drogi powiatowej Nr 2225R Tyrawa Włoska - Wańkowa km 5+000-11+238"


Uchwała Nr 78/207/09  z dnia 8 września 2009 r. w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego inwestycji


Uchwała Nr 79/208/09  z dnia 17 września 2009 r. w sprawie wszczęcia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego


Uchwała Nr 79/209/09  z dnia 17 września 2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej


Uchwała Nr 80/210/09  z dnia 30 września 2009 r. zmieniająca uchwałę Nr 68/170/09 Zarządu Powiatu w Lesku z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu powiatu na 2009 r.


Uchwała Nr 80/211/09  z dnia 30 września 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2009 rok


Uchwała Nr 82/211/09  z dnia 15 października 2009 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lesku


Uchwała Nr 82/212/09  z dnia 15 października 2009 r. w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego inwestycji : Likwidacja szkód powodziowych w nawierzchni drogi powiatowej : Nr 2259R - Rzepedź - Kalnica - mchawa , km 13+000-14+200


Uchwała Nr 82/213/09  z dnia 15 października 2009 r. w sprawie zatwierdzenia postępowania przetargowego na zadanie inwestycyjne : Likwidacja szkód powodziowych w nawierzchni drogi Nr 2259R Rzepdź - Kalnica, km 13+000-14+200


Uchwała Nr 82/214/09  z dnia 15 października 2009 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lesku


Uchwała Nr 84/215/09  z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu projektu uchwały budżetowej Powiatu Leskiego na 2010 rok


Uchwała Nr 84/216/09

 z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie upoważnienia dla Pana Bernarda Barana - dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Władysława Andersa w Lesku do złożena wniosku w konkursie zamkniętym nr 14/POKL/9.1.2/2009


Uchwała Nr 85/217/09 z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie upoważnienia dla Pana Tomasza Prawdy - Dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "Bieszczadnik" w Lesku do wykonania czynności w ramach podpisywanie umów o dostawę mediów


Uchwała Nr 86/218/09 z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2009 rok.


Uchwała Nr 86/219/09 z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej


Uchwała Nr 86/220/09 z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej


Uchwała Nr 86/221/09 z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Powiatu Leskiego do Grupy Partnerskej "Zielone Bieszczady"


Uchwała Nr 86/222/09 z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 


Uchwała Nr 86/223/09 z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie realizacji projektu konkursowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego


Uchwała Nr 87/224/09 z dnia 17 grudnia 2009 r. o zmiane uchwały nr 86/220/09 Zarzadu Powiatu w Lesku z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 


Uchwała Nr 87/225/09 z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie upoważnienia Pani Wioletty Siekaniec do załatwienia spraw i podpisywania decyzji administarcyjnych 


Uchwała Nr 88/226/09  z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2009 rok


Uchwała Nr 88/227/09  z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie weryfikacji projektu planu finansowego jednostki na 2010 rok


Uchwała Nr 88/228/09  z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie weryfikacji projektu planu finansowego jednostki na 2010 rok


Uchwała Nr 88/229/09  z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie weryfikacji projektu planu finansowego jednostki na 2010 rok


Uchwała Nr 88/230/09  z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie weryfikacji projektu planu finansowego jednostki na 2010 rok


Uchwała Nr 88/231/09  z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie weryfikacji projektu planu finansowego jednostki na 2010 rok


Uchwała Nr 88/232/09  z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie weryfikacji projektu planu finansowego jednostki na 2010 rok


Uchwała Nr 88/233/09  z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie weryfikacji projektu planu finansowego jednostki na 2010 rok


Uchwała Nr 88/234/09  z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie weryfikacji projektu planu finansowego jednostki na 2010 rok


Uchwała Nr 88/235/09  z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie weryfikacji projektu planu finansowego jednostki na 2010 rok


Uchwała Nr 88/236/09  z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie weryfikacji projektu planu finansowego jednostki na 2010 rok


Uchwała Nr 88/237/09  z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie weryfikacji projektu planu finansowego jednostki na 2010 rok


Uchwała Nr 88/238/09  z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie weryfikacji projektu planu finansowego jednostki na 2010 rok


Uchwała Nr 88/239/09  z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie weryfikacji projektu planu finansowego jednostki na 2010 rok


Uchwała Nr 88/240/09  z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie weryfikacji projektu planu finansowego jednostki na 2010 rok


Uchwała Nr 88/241/09  z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie weryfikacji projektu planu finansowego jednostki na 2010 rok


 

 

 

 

 

 

 

 

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłWydział IT - Informatyk2009-03-04
Publikujący -
Ostatnio dodane
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2019-10-31
data dodania: 2019-10-28
data dodania: 2019-10-28
data dodania: 2019-10-28
data dodania: 2019-10-28
data dodania: 2019-10-28
data dodania: 2019-10-28
data dodania: 2019-10-28
data dodania: 2019-10-28
data dodania: 2019-10-28
Przetargi
Treści
data dodania: 2019-11-14
data dodania: 2019-11-04
data dodania: 2019-10-30
data dodania: 2019-10-28
data dodania: 2019-10-28
data dodania: 2019-10-25
Newsletter
Starostwo Powiatowe w Leskuul. Rynek 1, 38-600 Lesko tel. (13) 469 71 24 email: poczta@powiat-leski.pl
Wygenerowano: 14 listopada 2019r. 14:45:34
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.