Starostwo Powiatowe w Lesku
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Procedura rejestracji sprzętu pływającego

Pobierz: Wniosek zarejestrowanie sprzętu pływającego

 

I.    MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

III piętro, pok. 306,307, tel. 0-13 469 71 24, wew. 322

II.    MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Sekretariat Starostwa Powiatowego w Lesku
parter, pok. 8, tel. 0-13 469 71 24
lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:
Starostwo Powiatowe w Lesku, ul. Rynek 1; 38 – 600 Lesko

III.    SPOSÓB  ZAŁATWIENIA SPRAWY:
1/ wystawienie dokumentu – zaświadczenia potwierdzającego rejestrację sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb z nadanym numerem rejestracyjnym,
2/ wpis do rejestru sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb
 
IV.    PODSTAWA PRAWNA:
Załatwianie i przyjmowanie wniosków w tym zakresie odbywa się na zasadach proceduralnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23, ze zm.), a ponadto na zasadach wynikających z przepisów:
•  ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (t.j. - Dz. U.
z 2015 r. poz. 652, ze zm.),
•    ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (j. t .Dz. U. z 2013 r. Nr 1458) – art. 18;
•  rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie ( Dz. U. z 2001 r., Nr 138, poz. 1559  z późn. zm.),

V.    WYMAGANE DOKUMENTY:
1/ wniosek o zarejestrowanie sprzętu pływającego służącego do połowu ryb,
2/ dokument tożsamości do wglądu (np. dowód osobisty, prawo jazdy, paszport). W przypadku złożenia wniosku przez pełnomocnika (osobę upoważnioną) - do wglądu kserokopia jednego spośród ww. dokumentów tożsamości pełnomocnika.

Pozostałe załączniki:
•    oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, jeżeli wnioskodawca jest reprezentowany przez pełnomocnika,
•    dokument potwierdzający iż Wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym (dotyczy spółek cywilnych),
•    dowód wniesienia opłaty w wysokości określonej poniżej.

VI.    OPŁATY:
•    opłata skarbowa w wysokości  17 zł  - za wydanie zaświadczenia (część I, ust. 53, kolumna 3 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej /Dz. U. z 2015., poz.783, z późn. zm./),
•    opłata skarbowa w wysokości 17 zł – za złożenie pełnomocnictwa,
Zwolnione są od opłaty skarbowej dokumenty stwierdzające ustanowienie pełnomocnika oraz ich odpisy/wypisy udzielone:
- małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu,
- wystawione przez jednostki budżetowe lub samorządowe,
- poświadczone notarialnie,
•    opłatę skarbową można uiścić: przelewem na konto Urzędu Miasta i Gminy Lesko, Podkarpacki Bank Spółdzielczy w  Sanoku Oddział w Lesku,, nr konta:
36 86 4210 122003 1205 7175 0001 z dopiskiem (opłata skarbowa
z tytułu…….) lub w placówce Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w  Sanoku Oddział w Lesku (w budynku Starostwa) – bez prowizji;
•    składający wniosek zobowiązany jest dołączyć oryginał dowodu zapłaty należnej opłaty skarbowej, zwany dalej „dowodem zapłaty”, albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu 7 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty; dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej.

VII.    TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Zaświadczenie o rejestracji sprzętu pływającego wydawane jest bez zbędnej zwłoki, lub nie później niż w terminie 7 dni, od daty dostarczenia kompletnego wniosku.

VIII.    TRYB ODWOŁAWCZY:
Skarga na podstawie art. 3 § 2 pkt 4 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.)

IX.    INFORMACJE  DODATKOWE:
•    rejestracji sprzętu pływającego dokonuje starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedziby posiadacza tego sprzętu;
•    starosta dokonuje rejestracji sprzętu pływającego używanego do połowu ryb - bez napędu mechanicznego o iloczynie długości i szerokości nieprzekraczającym 20 m2 lub o napędzie mechanicznym do 20 kW;
•    informacji w sprawie rejestracji sprzętu pływającego do połowu ryb o większych parametrach niż wymienionych wyżej, udziela Urząd Żeglugi Śródlądowej w Krakowie przy ul. Brackiej 13 oraz Polski Związek Sportów Motorowodnych i Narciarstwa Wodnego przy ul. Dojazdowej 4 w Krakowie;
•    amatorski połów ryb przy użyciu sprzętu pływającego odbywa się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa przy uprawianiu żeglarstwa, określonych w przepisach o żegludze śródlądowej;
•    nie podlega rejestracji w tutejszym Urzędzie sprzęt pływający zarejestrowany i oznakowany na podstawie odrębnych przepisów, z którego można prowadzić połowy ryb posiadając stosowne dokumenty czyli kartę wędkarską oraz zezwolenie uprawnionego do rybactwa, jeżeli połów ryb odbywa się w wodach przez niego użytkowanych;
•    sprzęt pływający służący do połowu ryb powinien być oznakowany numerem rejestracyjnym na zewnętrznych płaszczyznach obu burt; litery i cyfry numeru rejestracyjnego powinny mieć nie mniej niż 10 cm wysokości i 1 cm grubości i być wykonane w sposób trwały i widoczny;
•    przy odbiorze zaświadczenia należy okazać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość;
•    w przypadku sprzedaży, kradzieży, itp. należy powiadomić tut. urząd, a sprzęt pływający należy wyrejestrować.

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłWydział IT - Informatyk2018-08-30
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-02-13 13:55
Ostatnio dodane
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2020-04-08
data dodania: 2020-04-08
data dodania: 2020-03-30
data dodania: 2020-03-23
data dodania: 2020-03-23
data dodania: 2020-03-09
data dodania: 2020-02-28
data dodania: 2020-02-14
data dodania: 2020-02-14
data dodania: 2020-02-14
Przetargi
Treści
data dodania: 2020-04-06
data dodania: 2020-03-30
data dodania: 2020-03-30
data dodania: 2020-03-30
data dodania: 2020-03-25
data dodania: 2020-03-23
Newsletter
Starostwo Powiatowe w Leskuul. Rynek 1, 38-600 Lesko tel. (13) 469 71 24 email: poczta@powiat-leski.pl
Wygenerowano: 09 kwietnia 2020r. 15:01:34
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.