Starostwo Powiatowe w Lesku
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Stanowisko Pracy ds. Oświaty

tel. 013 469 71 24 w. 316Do podstawowych zadań wydziału należy:

- realizowanie zadań związanych z zakładaniem i prowadzeniem publicznych szkół ponadgimnazjalnych w tym z oddziałami integracyjnymi, szkół podstawowych, specjalnych i gimnazjów specjalnych, szkół sportowych i mistrzostwa sportowego oraz placówek wymienionych w art. 2 pkt. 3-5 i 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty, z wyjątkiem szkół i placówek o znaczeniu regionalnym,

- zapewnianie kształcenia, wychowania i opieki w szkołach,

- przygotowywanie projektu planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych,

- ustalanie projektów dotyczących liczby szkół oraz kierunków i zakresu kształcenia,

- udział w planowaniu liczby oddziałów w poszczególnych szkołach,

- sprawowanie nadzoru merytorycznego nad działalnością placówek oświatowych,

- coroczna weryfikacja arkuszy organizacyjnych przedstawionych przez szkoły do zatwierdzenia,

- zatwierdzanie aneksów do arkuszy organizacyjnych publicznych szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych,

- powoływanie i udział w komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na dyrektora szkoły lub placówki,

- prowadzenie spraw związanych z powierzaniem stanowiska dyrektorowi szkoły lub placówki,

- prowadzenie spraw związanych z powierzaniem stanowiska dyrektora po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki i rady pedagogicznej, jeżeli do konkursu nie zgłosił się żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata,

- opiniowanie powierzenia lub odwołania przez dyrektora szkoły ze stanowiska wicedyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego,

- prowadzenie spraw kadrowych dyrektorów szkół: urlopy, angaże, zmiana uposażenia wynikająca z wysługi lat, zmiany stopnia awansu zawodowego, zmian w przepisach płacowych, zmian wysokości dodatku motywacyjnego,

- sporządzanie cząstkowych ocen pracy dyrektorów jednostek podległych,

- przygotowywanie zezwoleń na założenie szkoły publicznej przez osobę prawną lub fizyczną,

- nadawanie pierwszego statutu nowozakładanym szkołom i placówkom oraz opiniowanie zmian w tych statutach,

- przejmowanie dokumentacji likwidowanej szkoły – prowadzonej przez inną osobę prawną lub osobę fizyczną, prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych,

- prowadzenie spraw związanych z nadawaniem (i cofaniem) szkołom niepublicznym uprawnień szkoły publicznej,

- przygotowywanie propozycji przydzielania dotacji niepublicznym szkołom, placówkom oświatowym,

- przygotowywanie propozycji zasad rozliczania czasu pracy dla nauczycieli o różnym planie zajęć w poszczególnych okresach roku szkolnego,

- opracowanie regulaminu określającego dla nauczycieli wysokość stawek dodatków funkcyjnych,

motywacyjnego, za warunki pracy oraz zasad wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, opracowanie regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze środków, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy Karty Nauczyciela,

prowadzenie negocjacji ze związkami zawodowymi działającymi w oświacie w zakresie określonym przepisami,

przygotowanie propozycji określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół zgodnie z art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela,

prowadzenie spraw związanych z nadawaniem nauczycielom stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego,

udział – w charakterze obserwatora - w pracach komisji kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego i dyplomowanego,

kierowanie celem uzupełnienia etatu nauczycieli, którzy nie realizują pełnego pensum w jednej szkole,

prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem odpowiedniej formy kształcenia dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,

prowadzenie spraw związanych z realizacją Rozporządzenia MEN w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli,

prowadzenie spraw związanych z realizacją stypendiów określonych w art. 90 ust. 1 ustawy o systemie oświaty,

nadzorowanie i wykonywanie zadań w zakresie sprawozdawczości dotyczącej funkcjonowania szkół i placówek oświatowych,

ewidencja sprawozdań GUS: S-02, S-05, S-06, S-07, S-08, S-14,

ewidencja sprawozdań EN-8 (meldunek o liczbie uczniów w szkołach),

ewidencja sprawozdań EN-3,

realizacja ustawy z dnia 19 lutego 2004 roku o systemie informacji oświatowej,

analiza i archiwizacja raportów z wewnętrznego mierzenia jakości pracy w szkołach i placówkach oświatowych,

realizacja Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,

podejmowanie działań w zakresie profilaktyki uzależnień wśród uczniów,

prowadzenie spraw związanych z kierowaniem nieletnich do młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii,

analiza wysokości kwoty subwencji oświatowej i sporządzanie szczegółowej metryczki oświatowej,

sporządzanie wniosków o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,6 % rezerwy,

wnioskowanie o dotację na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne uczniów oraz rozliczanie przyznanej dotacji w bieżącym roku,

rozliczanie dotacji przeznaczonej na częściowe sfinansowanie sesji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli,

archiwizacja dokumentacji związanej z remontami obiektów szkół i placówek oświatowych,

wnioskowanie o przyznanie odznaczeń, wyróżnień i nagród za szczególne osiągnięcia z dziedziny oświaty,

rozpatrywanie wniosków o dofinansowanie do czesnego dla nauczycieli,

rozpatrywanie wniosków o zwolnienie z opłaty stałej za pobyt uczniów w Bursie Szkolnej w Lesku,

udział w pracach komisji maturalnych w charakterze obserwatora upoważnionego przez OKE,

sporządzanie planu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez wydział,

pomoc prawna dla szkół,

organizowanie spotkań z dyrektorami szkół i placówek oświatowych celem omówienia spraw bieżących,

przygotowywanie projektów uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu oraz czuwanie nad ich prawidłową realizacją,

sporządzanie planów obrony cywilnej szkół i placówek oświatowych, wyjazdy do gmin powiatu leskiego w celu kontroli planów OC placówek oświatowych,

udział w uroczystościach szkolnych,

udział w konferencjach dotyczących oświaty,

uczestnictwo w szkoleniach z zakresu prawa oświatowego i funkcjonowania oświaty,

współpraca z Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku,

zawieranie umów o doskonalenie zawodowe nauczycieli,

udział w organizowaniu szkoleń dla nauczycieli,

współdziałanie z Powiatowym Zespołem Obsługi Placówek Oświatowych w Lesku,

współpraca z Podkarpackim Kuratorem Oświaty, dyrektorami szkół i placówek oświatowych oraz innymi instytucjami i placówkami oświatowymi i związkami zawodowymi zrzeszającymi pracowników oświaty, w zakresie pełnej realizacji zadań wydziału,

wykonywanie innych zadań zleconych przez starostę.

W zakresie realizacji programów stypendialnych:


Realizacja programu stypendialnego dla uczniów i studentów w ramach Działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” Priorytetu II ZPORR współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny i budżet państwa:
- przygotowywanie załączników do projektów,
- reprezentowanie powiatu podczas procesu weryfikacji i rozpatrywania projektu przez instytucje wdrażające, w tym uzupełnianie dokumentacji projektowej,
- zebranie wniosków, ich rozpatrzenie, wyłonienie stypendystów oraz zgodne z prawem archiwizowanie wniosków wraz z kompletem dokumentacji,
- przygotowanie listy wypłat stypendiów przyznanych beneficjentom ostatecznym,
- przygotowanie i podpisanie kontraktów ze stypendystami,
- promocja programu stypendialnego wśród beneficjentów ostatecznych.

Realizacja „Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej na lata 2006 – 2008”:
- zebranie informacji o beneficjentach programu,
- sporządzenie wniosku o dotację na realizację programu stypendialnego,
- koordynacja wypłat stypendiów.

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłAdministrator systemu - przeniesienie2007-12-11
Publikujący -
Ostatnio dodane
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2020-04-08
data dodania: 2020-04-08
data dodania: 2020-03-30
data dodania: 2020-03-23
data dodania: 2020-03-23
data dodania: 2020-03-09
data dodania: 2020-02-28
data dodania: 2020-02-14
data dodania: 2020-02-14
data dodania: 2020-02-14
Przetargi
Treści
data dodania: 2020-04-06
data dodania: 2020-03-30
data dodania: 2020-03-30
data dodania: 2020-03-30
data dodania: 2020-03-25
data dodania: 2020-03-23
Newsletter
Starostwo Powiatowe w Leskuul. Rynek 1, 38-600 Lesko tel. (13) 469 71 24 email: poczta@powiat-leski.pl
Wygenerowano: 09 kwietnia 2020r. 02:56:36
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.