Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Lesku
  
16-02-2019, Sobota, 16:12
Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Treść ARCHIWALNA !


Starostwo Powiatowe w Lesku
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE


młodszego referenta ds. gospodarki mieniem Skarbu Państwa i Powiatu
oraz ochrony środowiska, geologii, rybactwa i rolnictwa w Wydziale Geodezji, Katastru
i Nieruchomości w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych w  Starostwie Powiatowym w Lesku
w pełnym wymiarze czasu pracy.


Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902 z późn.zm.) oraz § 4 i § 5 Zarządzenia Nr 11/2016 Starosty Leskiego z dnia 2 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze ogłasza z dniem 12.12.2017 r. nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Młodszego Referenta ds. gospodarki mieniem Skarbu Państwa i Powiatu oraz ochrony środowiska, geologii, rybactwa i rolnictwa w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych w  Starostwie Powiatowym w Lesku w pełnym wymiarze czasu pracy

I. Nazwa i adres jednostki:
Starostwo Powiatowe w Lesku
38-600 Lesko, Rynek 1
tel. 13 469 71 24

II. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym:
1. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie lub spełnienie wymagań określonych w art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) nieposzlakowana opinia,
d) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e) posiadane wykształcenie wyższe – ochrona środowiska,
f) co najmniej 6 miesięczny staż pracy zawodowej w administracji samorządowej.
2. Wymagania dodatkowe:
a) umiejętność obsługi komputera, znajomość oprogramowania Proton,
b) znajomość ustawy o odpadach, ustawy o ochronie środowiska, ustawy
o udostępnianiu informacji o środowisku, ustawy prawo geologiczne i  górnicze oraz przepisy wykonawcze, ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
c) komunikatywność i umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
d) odporność na stres,
e) wysoka kultura osobista.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
- prowadzenie rejestru sprzętu pływającego, wydawanie kart wędkarskich , rejestr zwierząt egzotycznych, wydawanie zezwoleń z zakresu ustawy o odpadach, przyjmowanie zgłoszeń instalacji, których użytkowanie nie wymaga pozwolenia, wydawanie decyzji z zakresu prawa geologicznego

IV. Wymagane dokumenty:
a) podpisany życiorys (CV),
b) podpisany list motywacyjny
c) potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę ubiegającą się o pracę kopi dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
d) podpisany kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o pracę,
e) zaświadczenie lekarskie potwierdzające stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku od lekarza rodzinnego lub medycyny pracy,
f) podpisane oświadczenie, iż kandydat nie był karany za przestępstwa umyślne,
g) podpisane oświadczenie  kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie, danych osobowych.

V. Kandydat może tez złożyć inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

VI. Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 195) oraz ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2016 r. z poz. 902
z późn.zm.).

VII. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Młodszego Referenta ds. gospodarki mieniem Skarbu Państwa i Powiatu oraz ochrony środowiska, geologii, rybactwa i rolnictwa w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych w  Starostwie Powiatowym w Lesku ” w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lesku lub przesłać pocztą na adres Starostwa – Rynek 1, 38-600 Lesko w terminie do 21.12.2017 r. do godziny 15:00. Dokumenty, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

VIII. Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do drugiego etapu zostaną zawiadomienie pisemnie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Starostwa: www.powiat-leski.pl, Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.powiat-leski.pl oraz
na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lesku, Rynek 1,
38-600 Lesko.

SKAN ZARZĄDZENIA STAROSTY

SKAN OŁOSZENIA NABORU

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY


Autor: Wydział IT
Data: 2017-12-12 20:29:40
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2017-12-12 20:33:25
Modyfikował(a): Admin Administrator
Data: 2017-12-12 20:37:22

Rejestr zmian


 
Starostwo Powiatowe w Lesku
ul. Rynek 1
38-600 Lesko
tel. (13) 469 71 24
email: poczta@powiat-leski.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o.