XML
OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU
GN.II.6840.2.8.2019


OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU


Zarząd Powiatu Leskiego działający na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1490) ogłasza:

Wyniki pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego

przeprowadzonego w Starostwie Powiatowym w Lesku w dniu 30 czerwca 2020 r. na sprzedaż niezabudowanej  nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka  nr ewid. 174/82 o pow. 0,0,0271 ha, położonej w miejscowości Lesko, obręb Posada Leska uwidocznionej w KW nr KS1E/00029166/7, stanowiącej własność Powiatu Leskiego. zgodnie z obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego "Lesko 7" nieruchomość leży na granicy obszarów oznaczonych M2 - istniejące zespoły zabudowy o różnej intensywności wraz z funkcjami usługowymi, PU1 obszar zabudowy przemysłowej.
Cena wywoławcza w przetargu wynosiła : 11 300,00 zł (netto);
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu: 11 420,00 0 zł (netto);
Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 1;
W wyniku przeprowadzonego przetargu nabywcą przedmiotowej nieruchomości zostali: Czesława i Zbigniew Safat.
Szczegółowe informacje dotyczące w/w przetargu można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Lesku w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych ul. Rynek 1, pokój 304 lub telefonicznie 13 469 71 24.

STAROSTA
Andrzej Olesiuk

Lesko, dnia 30 czerwca 2020 r.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłWydział IT - Informatyk2020-06-30
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-06-30 12:56
Dodano do archiwum