XML
TREŚĆ JEST ARCHIWALNA
OGŁOSZENIE O PRZETARGU

GN.II.6840.1.6.2018
 OGŁOSZENIE O PRZETARGU
 
Starosta Leski działający w imieniu Skarbu Państwa zgodnie z art.11 ust.1, art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. (Dz.U. 2014r. poz. 1490) w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości oraz Zarządzenia Nr 73/03 Wojewody Podkarpackiego z dnia 22 maja 2003 r. ogłasza:

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż udziału 2517/10000 części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ewid 426/8 o pow. 0,0584 ha, zabudowanej budynkiem gospodarczym (2 komórki gospodarcze o pow. użytkowej 2 x 12 m2) stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Uhercach Mineralnych gmina Olszanica, uwidocznionej w księdze wieczystej Nr KS1E/00032382/1.
 1. Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Olszanica. Zgodnie z wypisem ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego Gminy Olszanica działka przewidziana jest pod budownictwo wielofunkcyjne mieszkalno-usługowe.
 2. Cena wywoławcza: 6 000 zł,; wadium: 600,00 zł.
 3. Przetarg odbędzie się w dniu 24 czerwca 2019 r. - o godz. 1000 w Starostwie Powiatowym w Lesku, ul. Rynek 1, w sali narad na parterze budynku.
 4. Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j Dz. u. z 2018 r. poz.2174).
WARUNKI PRZETARGU:
 1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne jeżeli wpłacą wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu.
 2. Dowód wniesienia przez uczestnika przetargu wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
 3. Wadium winno być wpłacone w pieniądzu do dnia  17 czerwca 2019 r. na konto Starostwa Powiatowego w Lesku na konto Nr 82 8642 1012 2003 1205 1489 0004 Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku Oddział w Lesku. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na w/w konto.
 4. Osoby fizyczne uczestniczące w przetargu zobowiązane są do przedłożenia dokumentu tożsamości, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej i nabywania nieruchomości na rzecz prowadzonej firmy zaświadczenia o wpisie do centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej. Przedstawiciele osób prawnych oprócz dokumentu tożsamości zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej aktualny wypis z KRS oraz stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania osoby prawnej w przetargu.
 5. Wpłacone wadium zostanie:
 • zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli uczestnik wpłacający wadium przetarg wygra (kwota wadium zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia w dniu zapłaty pełnej kwoty należności);
 • zwrócone niezwłocznie, po odwołaniu przetargu, unieważnieniu lub zamknięciu przetargu, a także w przypadku zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, jednak nie później niż przed upływem 3-ech dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
 1. Wpłacone wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się bez usprawiedliwienia od zawarcia umowy uczestnika, który przetarg wygrał.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z uczestników zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 3. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 4. W przypadku gdy nabycie nieruchomości nastąpi do majątku wspólnego, warunkiem dopuszczenia do przetargu ustnego jest stawiennictwo obojga małżonków na przetargu lub jednego z nich, posiadającego pisemną zgodę współmałżonka na zakup nieruchomości z własnoręcznym podpisem współmałżonka, poświadczonym przez notariusza.
 5. Kupujący jest zobowiązany do wpłacenia całości ceny nabycia nieruchomości na konto sprzedającego przed wyznaczonym terminem zawarcia aktu notarialnego umowy kupna nieruchomości.
 6. Wszelkie koszty przygotowania dokumentacji przetargowej oraz koszty związane z zawarciem umowy notarialnej w całości ponosi kupujący.
 7. Okazanie, wznowienie punktów granicznych nieruchomości może się odbyć staraniem i na koszt przyszłego nabywcy.
 8. Organizator przetargu zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu.
 9. Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Lesku w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych ul. Rynek 1, pokój nr 303 i 304 lub telefonicznie 13 469 71 25 lub 13 469 71 24.
SKAN OGŁOSZENIA
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłWydział IT - Informatyk2019-05-17
Publikujący Admin Administrator - Admin 2019-05-24 14:21
Dodano do archiwum 2020-01-10 19:23