Starostwo Powiatowe w Lesku
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
TREŚĆ JEST ARCHIWALNA
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
UO. 2110.1.2019
Starostwo Powiatowe w Lesku
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Młodszego Referenta w Komunikacji i Drogownictwa w  Starostwie Powiatowym w Lesku w pełnym wymiarze czasu pracy

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1260) oraz § 4 i § 5 Zarządzenia Nr 11/2016 Starosty Leskiego z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze ogłasza z dniem 08.05.2019 r. nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Młodszego Referenta w  Starostwie Powiatowym w Lesku w pełnym wymiarze czasu pracy.

I. Nazwa i adres jednostki:
Starostwo Powiatowe w Lesku
38-600 Lesko, Rynek 1
tel. 13 469 71 24

II. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym:
1. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie lub spełnienie wymagań określonych w art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) nieposzlakowana opinia,
d) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e) posiadane wykształcenie minimum średnie,
f) co najmniej 12 miesięczny staż pracy zawodowej w administracji samorządowej.

2. Wymagania dodatkowe:
a) umiejętność obsługi komputera,
b) znajomość oraz umiejętność stosowania przepisów prawnych w szczególności
z zakresu: ustawa o pracownikach samorządowych, ustawa o samorządzie powiatowym, prawo o ruchu drogowym, kodeks postępowania administracyjnego,
c) komunikatywność i umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
d) odporność na stres,
e) wysoka kultura osobista.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
- prowadzenie spraw związanych z czasową rejestracją pojazdów,
- wydawanie pozwoleń czasowych,
- wydawanie tymczasowych tablic rejestracyjnych w przypadku rejestracji czasowej,
- prowadzenie spraw związanych z rejestracją pojazdu,
- wydawanie dowodu rejestracyjnego,
- wydawanie zalegalizowanych tablic rejestracyjnych,
- wydawanie nalepki kontrolnej na szybę,
- przyjmowanie pozwoleń czasowych i tymczasowych tablic rejestracyjnych po upływie terminu czasowej rejestracji lub zwrocie oznaczeń na wniosek właściciela,
- dokonywanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym lub pozwoleniu czasowym zastrzeżeń
o szczególnych warunkach określonych przepisami prawa, od których zależy używanie pojazdu,
- dokonywanie wpisów w karcie pojazdu potwierdzających fakt zmiany danych i parametrów technicznych pojazdów,
- dokonywanie adnotacji w karcie pojazdu o wycofaniu czasowym z ruchu lub przywróceniu do ruchu,
- wyrejestrowanie pojazdu w przypadku zniszczenia (kasacji) pojazdu, kradzieży, wywozu pojazdu z kraju, jeżeli pojazd został zarejestrowany lub zbyty za granicę,
- wydawanie skierowań na dodatkowe badanie techniczne pojazdu,
- przyjmowanie do Policji, Straży Granicznej oraz jednostek upoważnionych do przeprowadzania badań technicznych zatrzymanych dowodów rejestracyjnych (pozwoleń czasowych),
- wydawanie zatrzymanego dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) po ustaniu przyczyn uzasadniających jego zatrzymanie,
- przyjmowanie zgłoszeń sprzedaży pojazdów od zbywców pojazdu, którzy byli właścicielami pojazdu praz terytorialnie podlegali pod tutejszy urząd oraz wprowadzanie do ewidencji danych nowego nabywcy pojazdu,
- wydawanie spersonalizowanych kart pojazdów dla pojazdów sprowadzonych do kraju podlegających pierwszej rejestracji w kraju,
- zamawianie i wydawanie wtórników kart pojazdów,
- przyjmowanie i obsługa stron,
- prowadzenie korespondencji wynikającej z zajmowanego stanowiska pracy oraz udzielanie wszelkich niezbędnych informacji zainteresowanym.


Wymagane dokumenty:
a) podpisany życiorys (CV),
b) podpisany list motywacyjny,
c) potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę ubiegającą się o pracę kopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
d) podpisany kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o pracę
(wg wzoru nr 1),
e) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie,
f) podpisane oświadczenie, iż kandydat nie był karany za przestępstwa umyślne,
g) podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydata do pracy (wg wzoru nr 2),
h) podpisane oświadczenie o pełni zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

IV. Kandydat może też złożyć inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

V. Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV oraz kwestionariusz osobowy wraz z klauzulą informacyjną dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem, koipe dokumentów stwierdzone przez kandydata o zgodności z oryginałem.

VI. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem
„Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Młodszy Referent w Wydziale Komunikacji
i Drogownictwa w  Starostwie Powiatowym w Lesku w pełnym wymiarze czasu pracy” w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lesku lub przesłać pocztą na adres Starostwa – Rynek 1, 38-600 Lesko w terminie do 22.05.2019 r. do godziny 15:00.
Dokumenty, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

VII. Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do drugiego etapu zostaną zawiadomienie pisemnie lub telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Starostwa: www.powiat-leski.pl, Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.powiat-leski.pl oraz
na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lesku, Rynek 1,
38-600 Lesko.

DOKUMENTY:
SKAN ZARZĄDZENIA STAROSTY LESKIEGO
SKAN OGŁOSZENIA NABORU
KWESTIONARIUSZ OSOBOWY
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA

powrot
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłWydział IT - Informatyk2019-05-08
Publikujący Admin Administrator - Admin 2019-05-08 14:07
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2019-05-10 14:27
Dodano do archiwum Admin Administrator - Admin 2020-01-10 19:24
Starostwo Powiatowe w Leskuul. Rynek 1, 38-600 Lesko tel. (13) 469 71 24 email: poczta@powiat-leski.pl
Wygenerowano: 29 maja 2020r. 09:16:25
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.