XML
OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU
GN.II.6840.1. 6.2018

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

Starosta Powiatu Leskiego działający na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1490.) ogłasza:

Wyniki pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego

przeprowadzonego w Starostwie Powiatowym w Lesku w dniu 24 czerwca 2016 r. na sprzedaż udziału 2517/10000 części nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 426/8 o pow. 0,0584 ha, położonej w miejscowości Uherce Mineralne, gmina Olszanica, uwidocznionej w KW nr KS1E/00032382/1, stanowiącej własność Skarbu Państwa. Przedmiotowa nieruchomość nie posiada obowiązującego Miejscowego planu Zagospodarowania.
Cena wywoławcza w przetargu wynosiła: 6 000,00 zł (zwolniona z podatku VAT);
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu: 7 500,00 zł (netto);
Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 2;
W wyniku przeprowadzonego przetargu został wyłoniony nabywca przedmiotowej nieruchomości: Mirosław Leszczyński.
W terminie 7 dni od ogłoszenia wyniku przetargu ustnego nie wpłynęła żadna skarga na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu.
Szczegółowe informacje dotyczące w/w przetargu można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Lesku w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych ul. Rynek 1, pokój 304 lub telefonicznie 13 469 71 24.

Lesko, dnia 1 lipca 2019 r.

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłWydział IT - Informatyk2019-07-01
Publikujący Admin Administrator - Admin 2019-07-01 13:24
Dodano do archiwum