Starostwo Powiatowe w Lesku
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
OGŁOSZENIE O PRZETARGU

GN.6840.1.1.2017

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd Powiatu Leskiego działający na podstawie art. 38, art. 39 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z ( tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.), oraz § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Powiatu Leskiego Nr XXXVIII.219.2013 z 30 października 2013 r. ogłasza:

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieobciążonego samodzielnego lokalu użytkowego przewidzianego pod działalność usługową nieuciążliwą (handlową) stanowiącego własność Powiatu Leskiego - położonego na parterze budynku mieszkalno-usługowego
przy ul. Rynek 17 w Lesku

posadowionego na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 669/1 obręb Lesko o pow. 0,0474 ha, stanowiącej współwłasność Powiatu Leskiego, objętej w Sądzie Rejonowym w Lesku księgą wieczystą nr KS1E/00030197/3, - oznaczonego w inwentaryzacji budowlanej i w zaświadczeniu o samodzielności lokali jako:
Lokal użytkowy Nr 9 o pow. 103,09 m2 stanowiący udział 10309/51628 w nieruchomości;
cena wywoławcza: 356 000,00 zł.; wadium: 35 600,00 zł.

Lokal użytkowy nie posiada prawa do korzystania z pomieszczeń wspólnych wchodzących w skład nieruchomości wspólnej służącej właścicielom lokali mieszkalnych i użytkowych.
Sprzedaż przedmiotowego lokalu użytkowego jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1, pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.).

Wadium należy wpłacić do dnia  3 kwietnia 2017 r. w pieniądzu przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Lesku Nr 82 8642 1012 2003 1205 1489 0004 w Podkarpackim Banku Spółdzielczym w Sanoku Oddział w Lesku z dopiskiem: Wadium na lokal Nr 9. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu  środków na w/w konto.
Przetarg odbędzie się w dniu 7 kwietnia 2017 r. - o godz. 10:00 w Starostwie Powiatowym
w Lesku, ul. Rynek 1, w sali narad na parterze budynku.


WARUNKI PRZETARGU

1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne jeżeli wpłacą wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu.
2. Dowód wniesienia przez uczestnika przetargu wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
3. Osoby fizyczne uczestniczące w przetargu zobowiązane są do przedłożenia dokumentu tożsamości, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej i nabywania nieruchomości na rzecz prowadzonej firmy zaświadczenia o wpisie do centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej. Przedstawiciele osób prawnych oprócz dokumentu tożsamości zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej aktualny wypis z KRS oraz stosowne pełnomocnictwo do reprezentowa-nia osoby prawnej w przetargu.
4. Wpłacone wadium zostanie:
- zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli uczestnik wpłacający wadium przetarg wygra (kwo-ta wadium zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia w dniu zapłaty pełnej kwoty należności);
- zwrócone niezwłocznie, po odwołaniu przetargu, unieważnieniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3-ech dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
5. Wpłacone wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się bez usprawiedliwienia od za-warcia umowy uczestnika, który przetarg wygrał.
6. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z uczestników zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
7. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
8. W przypadku gdy nabycie nieruchomości nastąpi do majątku wspólnego, warunkiem dopuszczenia do przetargu ustnego jest stawiennictwo obojga małżonków na przetargu lub jednego z nich, posiadającego pisemną zgodę współmałżonka na zakup nieruchomości z własnoręcznym podpisem współmałżonka, poświadczonym przez notariusza.
9. Organizator przetargu zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.
10. Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Lesku w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości ul. Rynek 1, pokój 210; telefonicznie 13 469 71 25 lub elektronicznie na adres: poczta@powiat-leski.pl.

powrot
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłWydział IT - Informatyk2017-03-06
Publikujący -
Ostatnio dodane
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2020-01-10
data dodania: 2020-01-10
data dodania: 2019-12-31
data dodania: 2019-12-30
data dodania: 2019-12-30
data dodania: 2019-12-30
data dodania: 2019-12-30
data dodania: 2019-12-30
data dodania: 2019-12-30
data dodania: 2019-12-20
Przetargi
Treści
data dodania: 2020-01-17
data dodania: 2020-01-14
data dodania: 2020-01-10
data dodania: 2020-01-03
data dodania: 2020-01-03
Newsletter
Starostwo Powiatowe w Leskuul. Rynek 1, 38-600 Lesko tel. (13) 469 71 24 email: poczta@powiat-leski.pl
Wygenerowano: 24 stycznia 2020r. 21:29:48
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.