XML
ZAWIADOMIENIE O WYNIKU PRZETARGU

GN.6840.2.8.2016

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU PRZETARGU

Zarząd Powiatu Leskiego działający na podstawie § 23 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.) zawiadamia o:
Wyniku pierwszego  przetargu pisemnego ograniczonego przeprowadzonego w Starostwie Powiatowym w Lesku w dniu 19 lipca 2016 r. na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Leskiego:

1.   Nieruchomość zlokalizowana na działce nr 643 o pow. 0,1731 ha, przy ul. Kazimierza Wielkiego 4 w Lesku, gm. Lesko, zabudowanej budynkiem Przychodni Rejonowej SP ZOZ w Lesku, który jest w całości użytkowany na cele ochrony zdrowia (Przychodnia Rejonowa SP ZOZ w Lesku), uwidocznionej w KW nr KS1E/00027248/2 prowa-dzonej przez Sąd Rejonowy w Lesku. Nieruchomość nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań, ani nie toczy się żadne postępowanie w stosunku do nieruchomości oraz nie ma przeszkód prawnych do rozporządzania nią. Przedmiotowa nieruchomość nie posiada Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, zgodnie z wypisem ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Lesko oznaczona jest jako obszar rewitalizacji centrum i zespołu staromiejskiego Leska.

Cena wywoławcza: 3433420 zł (netto), najwyższa cena osiągnięta w przetargu: 3500000 zł (netto); liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 1; nabywca: BOŚ INVEST MANAGEMENT SP. ZO.O., al. Żelazna 32, 00-832 Warszawa

2.  Nieruchomość zlokalizowana na działce Nr 1368/49 o pow. 0,5363 ha przy al. Jana Pawła II 18b 4 w Lesku gm. Lesko, zabudowanej budynkiem Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Lesku, który  jest w całości użytkowa-ny na cele oświatowe na podstawie trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Szkolnego Schroniska Młodzie-żowego w Lesku, uwidocznionej w KW nr KS1E/00028675/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesku wraz z ustanowieniem służebności dostępu do drogi publicznej poprzez działkę nr 1368/32.
Przedmiotowa nieruchomość nie posiada Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, zgodnie z wypisem ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Lesko oznaczona jest jako obszar koncentracji usług publicznych  oraz istniejące zespoły zabudowy o różnej intensywności  wraz z funkcjami usługowymi.

Cena wywoławcza: 4133000 zł (netto), najwyższa cena osiągnięta w przetargu: 4200000 zł (netto); liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 1; nabywca: BOŚ INVEST MANAGEMENT SP. ZO.O., al. Żelazna 32, 00-832 Warszawa

W terminie 7 dni od ogłoszenia wyniku przetargu ustnego nie wpłynęła żadna skarga na czynności związane z prze-prowadzeniem przetargu.

Szczegółowe informacje dotyczące w/w przetargu można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Lesku w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości ul. Rynek 1, pokój 210 lub telefonicznie 13 469 71 25 lub 13 469 71 24.


Przewodniczący Komisji Przetargowej
Lesko, dnia:  9 września 2016 r.

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłWydział IT - Informatyk2016-09-13
Publikujący -