XML
[Powiat Leski] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2280R Wołkowyja - Rybne dz. Nr 438, 350/2, 350/2, 350/3 w km 0+000 - 0+990 w miejscowości Wołkowyja i Rybne wraz z przebudową przepustów w km 0+214, 0+442, 0+873.

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 117490-2016 z dnia 2016-05-11 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Lesko
Przebudowa drogi w km 0+000 - 0+990 polegać będzie na wyrównaniu istniejącej podbudowy masą mineralno-asfaltową, odbudowie nawierzchni, poprzez ułożenie dwóch warstw masy mineralno-asfaltowej (wiążącej i ścieralnej); wzmocnienie...
Termin składania ofert: 2016-05-25

Lesko: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2280R Wołkowyja - Rybne dz. Nr 438, 350/2, 350/2, 350/3 w km 0+000 - 0+990 w miejscowości Wołkowyja i Rybne wraz z przebudową przepustów w km 0+214, 0+442, 0+873.
Numer ogłoszenia: 77101 - 2016; data zamieszczenia: 09.06.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 117490-2016 z dnia 2016-05-11 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Lesko
Przebudowa drogi w km 0+000 - 0+990 polegać będzie na wyrównaniu istniejącej podbudowy masą mineralno-asfaltową, odbudowie nawierzchni, poprzez ułożenie dwóch warstw masy mineralno-asfaltowej (wiążącej i ścieralnej); wzmocnienie...
Termin składania ofert: 2016-05-25

Lesko: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2280R Wołkowyja - Rybne dz. Nr 438, 350/2, 350/2, 350/3 w km 0+000 - 0+990 w miejscowości Wołkowyja i Rybne wraz z przebudową przepustów w km 0+214, 0+442, 0+873.
Numer ogłoszenia: 77101 - 2016; data zamieszczenia: 09.06.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 117490 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Leski, ul. Rynek 1, 38-600 Lesko, woj. podkarpackie, tel. 13 4697124 w. 341; 13 493 9089, faks 13 4697130.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2280R Wołkowyja - Rybne dz. Nr 438, 350/2, 350/2, 350/3 w km 0+000 - 0+990 w miejscowości Wołkowyja i Rybne wraz z przebudową przepustów w km 0+214, 0+442, 0+873..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przebudowa drogi w km 0+000 - 0+990 polegać będzie na wyrównaniu istniejącej podbudowy masą mineralno-asfaltową, odbudowie nawierzchni, poprzez ułożenie dwóch warstw masy mineralno-asfaltowej (wiążącej i ścieralnej); wzmocnienie poboczy kruszywem łamanym, montaż barier energochłonnych oraz przebudowie 3 szt. Przepustów 1 x Ø 100 i 2 x Ø 60 długości 5mb z wymianą zniszczonych barier energochłonnych. 1) Rozebranie istniejącej nawierzchni śr. gr. 9cm na przepustach w km 0+214, 0+442, 0+873 - 37,5 m2 2) Rozebranie istniejących przepustów 1 x fi 100, 2 x fi 60 3) Ułożenie przepustów drogowych rurowych HDPE jednootworowych fi 100 w km 0+214, 2 x fi 60 w km 0+442, 0+873 dł. 5,0mb na podsypce z tłucznia gr, w-wy 25 cm 4) Zakończenia skośne z rur HDPE na podsypce z tłucznia na przepustach 5) Zasypanie przepustów fi 100 i 2 x fi 60 kruszywem łamanym ( tłuczniem) w km 0+214, 0+442, 0+873 wraz z zagęszczeniem warstwami 6) Ręczne zaklinowanie masą bitumiczną gr. 5 cm wykopu na przepustach w km0+214, 0+442, 0+873 - 37,50m2 7) Ustawienie barier stalowych SP-04 na przepustach w km 0+214, 0+442, 0+873- 48 mb 8) Wykonanie ubezpieczeń skarp płytami ażurowymi na wlocie i wylocie przepustów 9) Oczyszczenie rowu z namułu o grubości 30 cm z wyprofilowaniem skarp w obrębie przepustów w km 0+214, 0+442, 0+873 po 10mb na wlocie i wylocie przepustu 10 ) Mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni ulepszonej bitumicznej - 4011,60 m2 11) Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 1,0 kg/m2 przed ułożeniem warstwy wyrównawczej - 4011,60 m2 12) Frezowanie istniejącej nawierzchni na gr. 5cm przy skrzyżowaniu z drogą powiatową i gminną - 180 m2 13) Wykonanie w-wy profilowej gr. 3 cm - 967,60 m2 14) Wykonanie w-wy profilowej gr. 4 cm - 1440 m2 15) Wykonanie warstwy wiążącej masą mineralno- bitumicznej gr. 5 cm ST I dla KR-2 - 4011,60 m2 16)Wykonanie warstwy ścieralnej gr. 5 cm po zagęszczeniu z masy mineralno- bitumicznej w ST. dla KR-2 - 4011,60 m2 17) Wykonanie pobocza z tłucznia w-wą gr. 10 cm z uszczelnieniem klińcem i zagęszczeniem mechanicznym szer. 0,5m - 990 m2..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.00-0, 45.23.31.20-6, 45.23.31.42-6, 45.23.32.20-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.06.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o. o., Al. Wo jska Polskiego 74, 38-500 Sanok, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 264227,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 279895,73

  • Oferta z najniższą ceną: 279895,73 / Oferta z najwyższą ceną: 322350,15

  • Waluta: PLN .

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłŁukasz Ciółkowski2016-06-09
Publikujący -