XML
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia w 2016 r. punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego
w zakresie prowadzenia w 2016 r. punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.


Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1b i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.) w zw. z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1225),

Zarząd Powiatu Leskiego
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.


I. Cel konkursu
Konkurs ma na celu wyłonienie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego, która będzie prowadziła w Powiecie Leskim punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w miejscowości Baligród, ul. Jana Duplaka 7.

II. Rodzaj zadania
Powierzenie prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie, w szczególności:
- w poniedziałki - w godz. od 13:00  do 17:00;
- wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. od 9:00  do 13:00

III. Podmioty uprawnione do złożenia oferty
O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej może ubiegać się organizacja pozarządowa w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1b ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która spełnia łącznie następujące warunki:
1) posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych;
2) przedstawi zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej;
3) daje gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności przez złożenie pisemnego zobowiązania:
a) zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem,
b) zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów – wzór oświadczenia w załączeniu – zał. nr 2).
O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej nie może ubiegać się organizacja pozarządowa, która w okresie dwóch lat poprzedzających przystąpienie do otwartego konkursu ofert nie rozliczyła się z dotacji przyznanej na wykonanie zadania publicznego lub wykorzystała dotację niezgodnie z celem jej przyznania, jak również organizacja pozarządowa, z którą Starosta rozwiązał umowę. Termin dwóch lat biegnie odpowiednio od dnia rozliczenia się z dotacji i zwrotu nienależnych środków wraz z odsetkami albo rozwiązania umowy.

IV. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania
Na realizację zadania przeznacza się kwotę:
59. 946 zł brutto ( słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć złotych).

V. Zasady przyznawania dotacji
Zasady przyznawania dotacji na realizację powyższych zadań określają przepisy:
- ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014  r., poz. 1118 ze zm.)
- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)

VI. Terminy i sposób składania ofert
1. Terminy składania ofert upływa w dniu 9 grudnia 2015 r.
2. Oferty należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lesku , Rynek 1, w godzinach urzędowania lub przesyłką listową. Nie będą przyjmowane wnioski przesłane drogą elektroniczną. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do sekretariatu Starostwa.
3. Oferty należy składać w zamkniętych, opisanych kopertach. Na kopercie należy wpisać nazwę zadania oraz organizacji składającej ofertę.
4. Oferty należy składać zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r., Nr 6, poz. 25) – (wzór oferty w załączeniu – zał. nr 1)

Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:
1) Aktualny odpis z rejestru (KRS) lub inny dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.
2) W przypadku, gdy organizacja nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym – statut, sprawozdania za rok ubiegły: merytoryczne z prowadzonej działalności i finansowe.
3) W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta.
4) Zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej.
5) Pisemne zobowiązania: (wzór oświadczenia w załączeniu - zał. nr 2)
a) zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej  dokumentowaniem,
b) zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej,   w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów.
6) Dokumenty potwierdzające spełnienie warunku posiadania co najmniej dwuletniego doświadczenia w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych.
7) Oświadczenie, że podmiot składający ofertę nie jest wykluczony z ubiegania się
o powierzenie realizacji zadania ze względów, o których mowa w art. 11 ust. 11 ustawy
z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej – (wzór oświadczenia w załączeniu  – zał. nr 3).

Kopie wymaganych załączników powinny być potwierdzone przez oferenta za zgodność z oryginałem. Oferta złożona bez wymaganych załączników jest niekompletna i zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.
Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
Z organizacją wyłonioną w konkursie zostanie podpisana umowa, w której zostaną określone szczegółowe warunki prowadzenia zadania oraz sposób finansowania i rozliczenia się z przyznanej dotacji.

Nie będą rozpatrywane z powodów formalnych oferty:
    - złożone przez podmioty nieuprawnione,
    - złożone na innym druku niż określony w niniejszym ogłoszeniu,
    - złożone po terminie,
    - niekompletne,
    - dotyczące zadania nieujętego w niniejszym ogłoszeniu konkursowym.
5. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

VII. Terminy, kryteria i tryb wyboru oferty
Konkurs rozstrzyga Zarząd Powiatu Leskiego po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej, dokonując wyboru ofert najlepiej służących realizacji zadania. Rozstrzygnięcie konkursu podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego.
Skład komisji oraz zasady jej pracy określa uchwała Zarządu Powiatu Leskiego.
Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu miesiąca od daty upływu terminu składania ofert.
Wybór ofert stanowiących formę realizacji zadania nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
a) zgodności przedstawionego w ofercie zadania z zadaniem określonym w ogłoszeniu o konkursie,
b) jakości przygotowanego projektu, przejrzystości, oceny możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
c) oceny wkładu rzeczowego, osobowego oraz kwalifikacji osób, przy udziale których zadanie będzie realizowane oraz terminów realizacji zadania,
d) dotychczasowego doświadczenia organizacji w zakresie realizacji zadania określonego
w ogłoszeniu o konkursie.

VIII. Warunki i terminy realizacji zadania
Podstawą do podpisania umowy z wyłonioną w konkursie organizacją będzie uchwała Zarządu Powiatu Leskiego, zatwierdzająca opinię komisji konkursowej.
Umowy o powierzenie realizacji zadania podpisane zostaną bez zbędnej zwłoki po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert.
Zleceniobiorca zobowiązany jest m. in. do:
a)  prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie,
b)   udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na zasadach określonych w art. 5 ust. 2, art. 7 oraz art. 8 ust. 2 i 3 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej,
c)  złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25) w terminie 30 dni od zakończenia realizacji zadania.

IX.  Powiat Leski w 2015 r. oraz w 2014 r.  nie realizował zadań z zakresu udzielania nieodpłatnej
pomocy   prawnej na które przeznaczałby dotacje dla organizacji o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.Informacji o konkursie udziela Czesław Gawłowski – Sekretarz Powiatu Leskiego, pok. Nr 5 - Rynek 1, 38-600 Lesko, tel. 13 469 71 24, w. 126

SKAN OGŁOSZENIA

SKAN UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU


Załączniki:
1. Wzór oferty.
2. Wzór oświadczenia o poufności.
3. Wzór oświadczenia o braku przesłanek wykluczających.

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłWydział IT - Informatyk2015-11-19
Publikujący -