Starostwo Powiatowe w Lesku
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Procedura uzyskania stopnia
awansu zawodowego nauczyciela mianowanego


 

Stopień nauczyciela mianowanego nadaje nauczycielowi kontraktowemu organ prowadzący szkołę lub placówkę oświatową.

 

Podstawa prawna:
Rozdział 3a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593).

  Warunki uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego:


 
- spełnienie wymagań kwalifikacyjnych zawartych w art. 9 ust. 1 pkt 1 Karty Nauczyciela (z zastrzeżeniem art. 9e ust. 1-3),

 - odbycie stażu zakończonego pozytywną oceną dorobku zawodowego nauczyciela. W przypadku ubiegania się o stopień nauczyciela mianowanego staż ten trwa 2 lata i 9 miesięcy. W okresie stażu nauczyciel obowiązany jest realizować własny plan rozwoju zawodowego, który musi zostać zatwierdzony przez dyrektora szkoły. Po zakończeniu stażu nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z jego realizacji. Dyrektor dokonuje oceny dorobku zawodowego nauczyciela, po zasięgnięciu opinii rady rodziców. Przy czym jeżeli rada rodziców takiej opinii nie przedstawi w terminie 14 dni od otrzymania od dyrektora zawiadomienia o dokonywaniu oceny, nie powoduje to wstrzymania dokonywanej przez dyrektora oceny dorobku zawodowego,

 - złożenie wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego wraz ze stosowną dokumentacją,

- złożenie wymaganego egzaminu przed komisją egzaminacyjną.
 

Wymagane dokumenty:


 
- wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego,

 - dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe (dyplomy, świadectwa, zaświadczenia) – oryginały lub poświadczone kopie,

 - akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego – oryginał lub poświadczona kopia,

 - zaświadczenie dyrektora szkoły o wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz zajmowanym przez niego stanowisku w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu. W przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciela zatrudnionego w więcej niż jednej szkole, w każdej w wymiarze niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć, łącznie w wymiarze co najmniej połowy obowiązującego wymiaru zajęć, należy załączyć zaświadczenia ze wszystkich szkół, w których nauczyciel był zatrudniony w okresie stażu, jeżeli zatrudnienia nie można udokumentować na podstawie świadectw pracy;

- zatwierdzony plan rozwoju zawodowego – plan powinien być opatrzony datą jego przedłożenia dyrektorowi szkoły oraz datą jego zatwierdzenia,

 - sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego za okres stażu – sprawozdanie to również powinno być datowane, ponieważ termin jego złożenia do dyrektora szkoły to 30 dni od daty zakończenia stażu. Dyrektor zaś w ciągu 21 dni od złożenia sprawozdania dokonuje jego oceny,

 - ocena dorobku zawodowego za okres stażu – w tym także ocena za okres stażu odbytego w poprzednim miejscu zatrudnienia, jeżeli nauczyciel w trakcie stażu zmienił miejsce zatrudnienia,

   

Poza w/w dokumentacją do wniosku o wszczęcie postępowania nauczyciel może dołączyć również inną dokumentację świadczącą o osiągnięciach zawodowych.

  

Terminy składania wniosku:


 do dnia 30 czerwca danego roku, do dnia 31 października danego roku. 

 

Miejsce załatwienia sprawy:


Wydział Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Turystyki, ul. Rynek 1, 38-600 Lesko, III piętro, pok. 304, tel. (0-13) 469 71 24 wew. 321, w godzinach od 7:00 do 15:00.

 

Terminy i sposób załatwienia sprawy:


Złożony przez nauczyciela wniosek wraz z załącznikami poddany zostaje analizie formalnej. Jeżeli wniosek lub dokumentacja nie spełniają wymogów formalnych, wszelkie braki zostają szczegółowo stwierdzone i wyznaczony zostaje termin ich uzupełnienia.

 

Powołana zostaje komisja egzaminacyjna, w skład której wchodzą:


- przedstawiciel organu prowadzącego szkołę – jako przewodniczący komisji,

- przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny (pracownik Kuratorium Oświaty w Rzeszowie),

- dyrektor szkoły,

- dwaj eksperci z listy ekspertów ustalonej przez Ministra Edukacji Narodowej, o specjalności zawodowej odpowiadającej typowi i rodzajowi szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony, oraz specjalności zawodowej nauczyciela.

W pracach komisji może również uczestniczyć – na wniosek nauczyciela – wskazany przez niego reprezentant związku zawodowego, przy czym reprezentanta tego desygnuje właściwy organ statutowy związku.

 Po powołaniu komisji wyznaczony zostaje termin egzaminu. Nauczyciel zostaje powiadomiony o tym terminie na co najmniej 14 dni przed datą posiedzenia komisji.

Komisja egzaminacyjna przeprowadza egzamin, w czasie którego nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans na stopień nauczyciela mianowanego:

- dokonuje prezentacji dorobku zawodowego,

- odpowiada na pytania członków komisji dotyczące m. in. wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego.

 Komisja może pracować w obecności co najmniej 2/3 składu swoich członków. Każdy z członków komisji ocenia spełnianie przez nauczyciela wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia awansu zawodowego.

 Oceny dokonuje się w punktach wg skali od 0 do 10. Na podstawie liczby punktów przyznanych przez poszczególnych członków komisji oblicza się średnią arytmetyczną punktów, przy czym jeżeli liczba członków komisji jest większa niż trzech, odrzuca się jedną najwyższą i jedną najniższą ocenę punktową.

 Nauczyciel zdał egzamin przed komisją egzaminacyjną jeżeli obliczona średnia arytmetyczna punktów wynosi co najmniej 7. W takim przypadku nauczyciel otrzymuje zaświadczenie o zdaniu egzaminu przed komisją egzaminacyjną.

Nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego następuje w formie decyzji administracyjnej w terminach:
 


- do dnia 31 sierpnia danego roku - nauczycielom, którzy złożyli wnioski do dnia 30 czerwca danego roku,

- do dnia 31 grudnia danego roku - nauczycielom, którzy złożyli wnioski do dnia 31 października danego roku.

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłAdministrator systemu - przeniesienie2007-11-22
Publikujący -
Ostatnio dodane
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2020-02-14
data dodania: 2020-02-14
data dodania: 2020-01-31
data dodania: 2020-01-31
data dodania: 2020-01-31
data dodania: 2020-01-31
data dodania: 2020-01-31
data dodania: 2020-01-31
data dodania: 2020-01-31
data dodania: 2020-01-31
Przetargi
Treści
data dodania: 2020-03-30
data dodania: 2020-03-25
data dodania: 2020-03-23
data dodania: 2020-03-10
data dodania: 2020-03-09
data dodania: 2020-03-09
Newsletter
Starostwo Powiatowe w Leskuul. Rynek 1, 38-600 Lesko tel. (13) 469 71 24 email: poczta@powiat-leski.pl
Wygenerowano: 30 marca 2020r. 12:45:52
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.