Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko

Starostwo Powiatowe w Lesku
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Referent w Wydziale Geodezji i Kartografii w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starostwie Powiatowym w Lesku w pełnym wymiarze czasu pracy
Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 ze zm.) oraz § 4 i § 5 Zarządzenia Nr 11/2016 Starosty Leskiego 
z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze ogłasza z dniem 15.07.2019 r. nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Referent w Starostwie Powiatowym w Lesku w pełnym wymiarze czasu pracy.
I. Nazwa i adres jednostki:
Starostwo Powiatowe w Lesku
38-600 Lesko, Rynek 1
tel. 13 469 71 24
II. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym:

 1. Wymagania niezbędne:
  a) obywatelstwo polskie lub spełnienie wymagań określonych w art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych, 
  b) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 
  c) nieposzlakowana opinia, 
  d) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 
  e) wykształcenie średnie (minimum), 
  f) charakter lub typ szkoły: kierunek geodezja i kartografia lub pokrewny,
  g) co najmniej 6-miesięczny staż pracy zawodowej przy wykonywaniu podobnych czynności.
 2. Wymagania dodatkowe:
 3. Biegła obsługa informatyczna w zakresie:
  a) obsługi sprzętowej (podzespoły komputerowe, obsługa zadań sieciowych), 
  b) posiadanie umiejętności posługiwania się językiem programowania SQL,
  c) znajomość środowiska oprogramowania firmy GEOBID, instalacja, konfiguracja i aktualizacja programów i systemów geodezyjnych: (EWMAPA, EWOPIS, OŚRODEK, BANK OSNÓW, MIENIE, UŻYTKOWANIE WIECZYSTE, REJESTR CEN I WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI, STRATEG_SEC, TURBOEWID) oraz innych programów i systemów niezbędnych do funkcjonowania Wydziałów korzystających z w/w oprogramowania,
  d) instalacja, konfiguracja i aktualizacja interfejsów do wspólnej komunikacji programów,

e) instalacja, konfiguracja i aktualizacja bibliotek do powyższych programów oraz klienta 
FIREBIRD,
f) instalacja, konfiguracja i aktualizacja programów na poszczególnych stanowiskach 
komputerowych,
g) wszelkiego rodzaju importy/eksporty danych do i z ww. programów i systemów oraz konfiguracja przekazywanych danych (znajomość formatów plików SWDE, GML, SHP, DWG, DXF, TIFF, plików tekstowych EWMAPA (ept, acs, eob, emu)), 
h) tworzenie i modyfikowanie szablonów ARTIST,
i) obsługa serwisu GEOPORTAL2 (konfiguracja, tworzenie kont),
j) usuwanie awarii w działaniu programów i systemów,
k) tworzenie, archiwizowanie i przekazywanie kopii zabezpieczających prowadzone bazy danych,
l) znajomość oraz umiejętność stosowania przepisów prawnych w szczególności 
z zakresu: kodeks postępowania administracyjnego, prawo geodezyjne, organizacja i tryb prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
m) odporność na stres,
n) komunikatywność i umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych.
III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:
  a) prowadzenie i aktualizacja dla obszaru powiatu:
 • ewidencji gruntów i budynków, w tym bazy danych ewidencji gruntów i budynków (kataster nieruchomości) EGIB, poprzez wprowadzanie udokumentowanych zmian przedmiotowych,
 • geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, w tym bazy danych GESUT, poprzez wprowadzanie udokumentowanych zmian,
  b) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych BDSOG i BDOT500,
  c) tworzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych.
 1. Przetwarzanie materiałów w postaci nieelektronicznej, przyjmowanie ich do zasobu i przetwarzanie do postaci dokumentów elektronicznych.
 2. Właściwe zabezpieczenie dokumentacji powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz udostępnianie zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 3. Sukcesywne przekazywanie akt do archiwum zakładowego.
 4. Pisanie zapytań w języku programowania SQL (do programów firmy GEOBID).
 5. Instalacja, konfiguracja i aktualizacja programów i systemów geodezyjnych: (EWMAPA, EWOPIS, OŚRODEK, BANK OSNÓW, MIENIE, UŻYTKOWANIE WIECZYSTE, REJESTR CEN I WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI, STRATEG_SEC, TURBOEWID) oraz innych programów i systemów niezbędnych do funkcjonowania Wydziałów korzystających z w/w oprogramowania.
 6. Instalacja, konfiguracja i aktualizacja interfejsów do wspólnej komunikacji programów.
 7. Instalacja, konfiguracja i aktualizacja bibliotek do powyższych programów oraz klienta FIREBIRD.
 8. Instalacja, konfiguracja i aktualizacja programów na poszczególnych stanowiskach komputerowych.
 9. Wszelkiego rodzaju importy/eksporty danych do i z ww. programów i systemów oraz konfiguracja przekazywanych danych (znajomość formatów plików SWDE, GML, SHP, DWG, DXF, TIFF, plików tekstowych EWMAPA (ept, acs, eob, emu)).
 10. Tworzenie i modyfikowanie szablonów ARTIST.
 11. Obsługa portalu GEOPORTAL 2 (konfiguracja, tworzenie kont).
 12. Usuwanie awarii w działaniu programów i systemów.
 13. Tworzenie, archiwizowanie i przekazywanie kopii zabezpieczających prowadzone bazy danych.
 14. Prowadzenie systemu teleinformatycznego PZGiK.
  IV. Zakres odpowiedzialności pracownika na stanowisku:
  1) pełna odpowiedzialność za prowadzenie spraw i powierzonych obowiązków służbowych.
  Wymagane dokumenty:
  a) podpisany życiorys (CV),
  b) podpisany list motywacyjny,
  c) potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę ubiegającą się o pracę kopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
  d) podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wg wzoru nr 1),
  e) podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji wraz z podpisaną Klauzulą Informacyjną Administratora Danych dla osób ubiegających się o zatrudnienie (wg wzoru nr 2),
  f) podpisane oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie (wg wzoru nr 3),
  g) podpisane oświadczenia kandydata (wg wzoru nr 4).
  V. Kandydat może też złożyć inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
  VI. Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV oraz kwestionariusz osobowy wraz z klauzulą informacyjną dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem, kopie dokumentów stwierdzone przez kandydata o zgodności 
  z oryginałem.
  VII. Termin i miejsce składania dokumentów:
  Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem 
  „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Referent w Wydziale Geodezji 
  i Kartografii w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 
  w Starostwie Powiatowym w Lesku w pełnym wymiarze czasu pracy” w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lesku lub przesłać pocztą na adres Starostwa – Rynek 1, 38-600 Lesko w terminie do 29.07.2019 r. do godziny 15:00. Dokumenty, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. 
  VIII. Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do drugiego etapu zostaną zawiadomienie pisemnie lub telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. 
  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Starostwa: 
  www.powiat-leski.pl, Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.powiat-leski.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lesku, Rynek 1, 38-600 Lesko.

 


Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłJakub Hotloś - Kancelaria ogólna2019-07-15
Publikujący Admin Administrator - Admin 2019-07-15 15:53
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2019-07-16 12:00

UWAGA ! Ważne zmiany w ustawie o odpadach

Informacja dla podmiotów gospodarujących odpadami

Starosta Leski przypomina, że w dniu 5 września 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1592). 

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw posiadacz odpadów, który przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy uzyskał zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów, zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów albo pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów, jest obowiązany, w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. od dnia 5 września 2018 r.), złożyć wniosek o zmianę posiadanej decyzji. Jeżeli posiadacz odpadów nie dotrzyma terminów oraz warunków wymienionych w art. 14 ust. 1 i 2 przytoczonej ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. w myśl art. 14 ust. 4  –  zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów, zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów albo pozwolenie na wytwarzanie odpadów, w zakresie określenia wymagań dotyczących zbierania lub przetwarzania odpadów, WYGASA !

We wniosku należy określić:

1. Maksymalną masę poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalną łączną masę wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku,

2. Największą masę odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającą z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów,

3. Całkowitą pojemność (wyrażoną w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów,

4. Proponowaną formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń, jeżeli jest wymagana (art. 48a ustawy o odpadach).

Do ww. wniosku posiadacz odpadów dołącza:

1. Operat przeciwpożarowy, jeżeli jest wymagany, zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, wraz z postanowieniem komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, będącym uzgodnieniem przedmiotowego operatu, wykonany przez:

– osobę, o której mowa w art. 4 ust. 2a ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 620)

2. Zaświadczenia o niekaralności

a) posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,

b) wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej

– za przestępstwa przeciwko środowisku lub przestępstwa, o których mowa w art. 163. art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600 i 2077);

3. Zaświadczenie o niekaralności posiadacza odpadów za przestępstwa przeciwko środowisku na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2018 r. poz. 703 i 1277);

4. Oświadczenie o niekaralności osób, o których mowa w pkt 2, za wykroczenia określone w art. 175, art. 183, art. 189 ust. 2 pkt 6 lub art. 191;

5. Oświadczenie, że w stosunku do posiadacza odpadów będącego osobą:

a) fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,

b) prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej tego posiadacza odpadów prowadzącego działalność gospodarczą jako osoba fizyczna,

– nie wydano, na podstawie przepisów ustawy o odpadach, ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194 tej ustawy,

6. Oświadczenie, że wspólnik, prokurent, członek zarządu lub członek rady nadzorczej posiadacza odpadów nie jest lub nie był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu innego przedsiębiorcy, w stosunku do którego wydano decyzję lub wymierzono administracyjną karę pieniężną, o których mowa w pkt. 4

Składający oświadczenia jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

7. Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o której mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 i 1566 oraz z 2018 r. poz. 1496 i 1544), w przypadku gdy dla terenu, którego wniosek dotyczy, nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, chyba że uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie jest wymagane.

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłWydział IT - Informatyk2019-07-11
Publikujący Admin Administrator - Admin 2019-07-11 13:04

W związku z Zarządzeniem nr 24.2019 Starosty Leskiego z dnia 3 lipca 2019 r. informujemy, że każdy czwartek jest jako dzień bez obsługi stron w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Lesku.

SKAN ZARZĄDZENIA
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłWydział IT - Informatyk2019-07-03
Publikujący Admin Administrator - Admin 2019-07-08 14:23
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2019-07-08 14:25
LK.6162.1.2019

Z A W I A D O M I E N I E

Zgodnie z art. 21 oraz art. 22  ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2018r. poz. 2129 ze zm.) informuje się, że w siedzibie Urzędu Gminy Solina z/s w Polańczyku został wyłożony projekt Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla działki o numerze ewidencyjnym 128 położonej w miejscowości Solina - własności Gminy Solina na okres obowiązywania od 01.01.2019 do 31.12.2028 r. – celem zatwierdzenia.

W terminie do 10 lipca 2019 r., zainteresowani mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu.

Miejscem składania uwag i wniosków jest siedziba Starostwa Powiatowego w Lesku, ul. Rynek 1, 38-600 Lesko.

Lesko, dnia 10.06.2019 r.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłWydział IT - Informatyk2019-06-10
Publikujący Admin Administrator - Admin 2019-06-10 09:10
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2019-06-10 09:10

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży

KS1E/00028675/1 Nr działki: 1365/11
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłWydział IT - Informatyk2019-04-01
Publikujący Admin Administrator - Admin 2019-04-01 11:33
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2019-04-09 11:38
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży

KS1E/00036424/6 Nr działki 309/5
KS1E/00032382/1 Nr działki 426/8

 
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłWydział IT - Informatyk2019-03-28
Publikujący Admin Administrator - Admin 2019-03-28 14:31
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2019-03-28 14:33
GN.II.6840.2.2.2019                                                                         Lesko, dnia 1 marca 2019 r.
 
 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Zarząd Powiatu Leskiego działający na podstawie art. 38, art. 40 ust. 1 pkt 1 art. 67 ust. 2 pkt 1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2204), oraz § 4 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1490) oraz uchwał Rady Powiatu w Lesku: Nr XXV.142.2012  z 28 września 2012 r.; Nr XII.55.2015 z dnia 2 września 2015 r.; XLV.227.2018 z dnia 28 czerwca 2018 r., ogłasza:
 
Drugi przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieobciążonych nieruchomości stanowiących własność Powiatu Leskiego położonych w Lesku obręb Posada Leska uwidocznionych w księdze wieczystej Nr KS1E/00029166/7 znajdujących się w obszarze: 
 
I. „Nad stawami” – są to nieruchomości niezabudowane położone po lewej stronie drogi powiatowej 2227 relacji Lesko - Załuż; (dotychczas wykorzystane w produkcji rolniczej) obejmujące teren z pagórkowatym wzniesieniem, po lewej stronie ulicy Stawowej (w stronę Łukawicy) z opracowanym MPZP "Lesko 7": przeznaczonymi pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z przeznaczeniem na cele rekreacji indywidualnej (natomiast działka nr 206/13 w MPZP oznaczona jest jako tereny dróg wewnętrznych projektowanych oraz tereny drogi publicznej – drogi zbiorczej istniejącej), a oznaczonych w ewidencji gruntów jako:
 1. nr 206/8 o pow. 0,3420 ha wraz z udziałem 1/11 części w działce nr 206/13  o pow. 0,1896 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 206/8;  cena wywoławcza: 97 263,64 zł.;  wadium:            9 800,00 zł.
 2. nr 206/9 o pow. 0,1871 ha wraz z udziałem 1/11 części w działce nr 206/13  o pow. 0,1896 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 206/9;  cena wywoławcza: 55 063,64 zł.;  wadium:            5 600,00 zł.
 3. nr 206/10 o pow. 0,1892 ha wraz z udziałem 1/11 części w działce nr 206/13  o pow. 0,1896 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 206/10;  cena wywoławcza: 55 663,64 zł.;  wadium: 5 700,00 zł.
 4. nr 206/11 o pow. 0,1895 ha wraz z udziałem 1/11 części w działce nr 206/13  o pow. 0,1896 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 206/11;  cena wywoławcza: 55 763,64 zł.;  wadium: 5 800,00 zł.
 5. nr 206/12 o pow. 0,1848 ha wraz z udziałem 1/11 części w działce nr 206/13  o pow. 0,1896 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 206/12;  cena wywoławcza: 51 063,64 zł.;  wadium: 5 200,00 zł.
 
 II. „Na Łukawicę” - są to nieruchomości niezabudowane, położone po prawej stronie drogi powiatowej relacji Lesko - Załuż; (dotychczas wykorzystane w produkcji rolniczej) obejmujące teren z pagórkowatym wzniesieniem, po prawej stronie ulicy Stawowej (w stronę Łukawicy)  z opracowanym MPZP "Lesko 7": przeznaczonymi pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem obiektów usługowych, rzemiosła i handlu oraz pasem  o szerokości ok. 2,5 m wzdłuż granicy z drogą powiatową przeznaczonym pod tereny drogi publicznej – drogi zbiorczej istniejącej, a ozna­czo­nych w ewidencji gruntów jako działki:
 1. nr 306/3 o pow. 0,2482 ha;
cena wywoławcza: 47 200,00 zł.; wadium: 4 800,00 zł.
 1. nr 306/6 o pow. 0,1530 ha;
cena wywoławcza: 38 900,00 zł.; wadium: 3 900,00 zł.
 1. nr 306/9 o pow. 0,1243 ha;
cena wywoławcza: 28 500,00 zł.; wadium: 2 900,00 zł.
 1. nr 306/20 o pow. 0,1300 ha;
cena wywoławcza: 29 800,00 zł.; wadium: 3 000,00 zł.
 1. nr 306/21 o pow. 0,1467 ha;
cena wywoławcza: 33 700,00 zł.; wadium: 3 400,00 zł.
 1. nr 306/35 o pow. 0,1744 ha wraz z udziałem 1/10 części w działce nr 306/46  o  pow. 0,1594 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 306/35;  cena wywoławcza: 49 540,00 zł.; wadium: 5 000,00 zł.
 2. nr 306/36 o pow. 0,2039 ha wraz z udziałem 1/10 części w działce nr 306/46  o pow. 0,1594 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 306/36; cena wywoławcza: 52 240,00 zł.; wadium: 5 300,00 zł.
 3. nr 306/41 o pow. 0,1164 ha wraz z udziałem 1/10 części w działce nr 306/46  o pow. 0,1594 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 306/41; cena wywoławcza: 31 640,00 zł.; wadium: 3 200,00 zł.
 4. nr 306/43 o pow. 0,2155 ha wraz z udziałem 1/10 części w działce nr 306/46  o pow. 0,1594 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 306/43;   cena wywoławcza: 58 940,00 zł.; wadium: 5 900,00 zł.
 5. nr 306/44 o pow. 0,1417 ha wraz z udziałem 1/10 części w działce nr 306/46  o pow. 0,1594 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 306/44; cena wywoławcza: 37 640,00 zł.; wadium: 3 800,00 zł.
Przetargi odbędą się w dniu 5 kwietnia 2019 r. - od godz. 1000 w Starostwie Powiatowym w Lesku, ul. Rynek 1, w sali narad na parterze budynku.
Do wylicytowanych cen nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu sprzedaży.
WARUNKI PRZETARGU
 1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne jeżeli wpłacą wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu.
 2. Dowód wniesienia przez uczestnika przetargu wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
 3. Wadium winno być wpłacone w pieniądzu do dnia  1 kwietnia 2019 r. na konto Starostwa Powiatowego w Lesku na konto Nr 82 8642 1012 2003 1205 1489 0004 Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku Oddział w Lesku z dopiskiem numeru ewidencyjnego działki, na które zostało wpłacone wadium. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na w/w konto.
 4. Osoby fizyczne uczestniczące w przetargu zobowiązane są do przedłożenia dokumentu tożsamości, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej i nabywania nieruchomości na rzecz prowadzonej firmy zaświadczenia o wpisie do centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej. Przedstawiciele osób prawnych oprócz dokumentu tożsamości zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej aktualny wypis z KRS oraz stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania osoby prawnej w przetargu.
 5. Wpłacone wadium zostanie:
 • zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli uczestnik wpłacający wadium przetarg wygra (kwota wadium zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia w dniu zapłaty pełnej kwoty należności);
 • zwrócone niezwłocznie, po odwołaniu przetargu, unieważnieniu lub zamknięciu przetargu, a także w przypadku zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, jednak nie później niż przed upływem 3-ech dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
 1. Wpłacone wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się bez usprawiedliwienia od zawarcia umowy uczestnika, który przetarg wygrał.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z uczestników zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 3. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 4. W przypadku gdy nabycie nieruchomości nastąpi do majątku wspólnego, warunkiem dopuszczenia do przetargu ustnego jest stawiennictwo obojga małżonków na przetargu lub jednego z nich, posiadającego pisemną zgodę współmałżonka na zakup nieruchomości z własnoręcznym podpisem współmałżonka, poświadczonym przez notariusza.
 5. Kupujący jest zobowiązany do wpłacenia całości ceny nabycia nieruchomości na konto sprzedającego przed wyznaczonym terminem zawarcia aktu notarialnego umowy kupna nieruchomości.
 6. Wszelkie koszty przygotowania dokumentacji przetargowej oraz koszty związane z zawarciem umowy notarialnej w całości ponosi kupujący.
 7. Okazanie, wznowienie punktów granicznych nieruchomości może się odbyć staraniem i na koszt przyszłego nabywcy.
 8. Organizator przetargu zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu.
 9. Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Lesku w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych ul. Rynek 1, pokój nr 303 i 304 lub telefonicznie 13 469 71 25 lub 13 469 71 24.
 
 

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłJakub Hotloś - Kancelaria ogólna2019-03-01
Publikujący Admin Administrator - Admin 2019-03-01 09:05

Wykaz nieruchomości Powiatu Leskiego przeznaczonych do dzierżawy

SKAN DOKUMENTU
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłWydział IT - Informatyk2018-12-11
Publikujący Admin Administrator - Admin 2018-12-11 11:38

 Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2283R Bukowiec-Dołżyca, w miejscowości Terka w km 2+100.

Link do ogłoszenia


Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłJakub Hotloś - Kancelaria ogólna2018-06-14
Publikujący Admin Administrator - Admin 2018-06-14 07:58
Nazwa Zamównienia:
Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2283R Bukowiec-Dołżyca, w miejscowości Terka w km 2+100.

skan informacji

 
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłJakub Hotloś - Kancelaria ogólna2018-06-04
Publikujący Admin Administrator - Admin 2018-06-04 10:05

INFORMACJA NR GN.6641.12.87.2016 STAROSTY LESKIEGO
z dnia 25 maja 2018 r.

w sprawie operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków niżej wymienionych obrębów:
Na podstawie art. 24a ust. 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.) informuję, że:

1. Dane objęte modernizacją zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego ww obrębów ewidencyjnych stają się danymi ewidencji gruntów i budynków i podlegają ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków.

2. Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia informacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego zgłaszać zarzuty do tych danych. Zarzuty należy zgłaszać do Starostwa Powiatowego w Lesku w Wydziale Geodezji Katastru i Nieruchomości, ul. Rynek 1, 38-600 Lesko.

3. O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów Starosta zgodnie z art. 24a ust. 10 ww ustawy, rozstrzyga w drodze decyzji. Do czasu ostatecznego zakończenia postępowania w sprawie wniesionych zarzutów w stosunku do gruntów, budynków lub lokali, dane ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym nie są wiążące. Zarzuty zgłaszane po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa będą traktowane jak wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków.

Lista obrębów
 
Lp. Nazwa jednostki ewidencyjnej Nazwa obrębu ewidencyjnego
1
Baligród
 
Bystre
2 Cisowiec
3 Huczwice
4 Jabłonki
5 Kołonice
6 Łubne
7 Rabe
8 Roztoki Dolne
9 Żerdenka
10 Żernica Niżna
11 Żernica Wyżna
12
Cisna
Buk
13 Habkowce
14 Jaworzec
15 Krzywe
16 Liszna
17 Łopienka
18 Ług
19 Przysłup
20 Solinka
21 Zawój
22 Żubracze
23
Solina
Berezka
24 Bereżnica Wyżna
25 Górzanka
26 Bereżnica Niżna
27 Horodek
28 Polanki
29 Radziejowa
30 Rajskie
21 Rybne
32 Sakowczyk
33 Studenne
34 Tyskowa
35 Wola Górzańska
36 Wola Matiaszowa

 
Starosta Leski
Andrzej Olesiuk
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłWydział IT - Informatyk2018-05-25
Publikujący Admin Administrator - Admin 2018-05-25 14:25
rozwiń archiwum
zwiń archiwum