Starostwo Powiatowe w Lesku
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
AB. 6740.2.48.2018
OBWIESZCZENIE
STAROSTY LESKIEGO

Na podstawie art. 33- 36, 38 i 98 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz   o ocenach oddziaływania na środowiska (Dz.U.2018.2081 j.t) w związku z prowadzeniem postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ewid. 849/7  obręb 0015 Wetlina

STAROSTA LESKI
i n f o r m u j e,

że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie prowadzi postępowanie w przedmiocie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ewid. 849/7 obręb 0015 Wetlina.

- organem właściwym do wydania postanowienia uzgadniającego warunki realizacji inwestycji jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

- wniosek Inwestora: P. P. Beata i Grzegorz Miłkowski o wydanie pozwolenia na budowę został umieszczony w publicznie dostępnym wykazie wniosków o wydanie decyzji wymagających udziału społeczeństwa.
- organem właściwym do wydania decyzji pozwolenia na budowę jest Starosta Leski 38-600 Lesko, ul. Rynek 1.

- w ciągu 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia ( t.j od dnia 06.02.2020 do 25.02.2020) wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się – w Starostwie Powiatowym,  Wydział Architektury i Budownictwa w Lesku, ul. Rynek 1 pok. 201, 202 i 203 – z udostępnioną dokumentacją , raportem oddziaływania na środowisko.

- wnioski i uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej na adres: Starostwo Powiatowe w Lesku 38-600 Lesko, ul. Rynek 1, oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres : poczta@powiat-leski.pl.

- organem  właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 35-001 Rzeszów, ul. Józefa Piłsudskiego 38.

Obwieszczenie zostaje umieszczone na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Lesku, wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut Urzędu oraz przekazane Wójtowi Gminy Cisna celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń w miejscowości Cisna.

Podpisała: z up. Starosty mgr Edyta Wojtowicz-Wojdanowska
Kierownik w Wydziale Architektury i Budownictwa

Lesko, 2020-01-31
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłWydział IT - Informatyk2020-01-31
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-01-31 13:16
PCUW.110.7.2020
Informacja o wynikach naboru

na wolne stanowisko urzędnicze księgowego
w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych w Lesku
Piłsudskiego 5 , 38-600 Lesko
w wymiarze czasu pracy pełny etat

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282) informuję, że w wyniku przeprowadzonej procedury naboru na wolne stanowisko księgowego została wybrana:

Pani Justyna Marcinik-Sadlik zam. Tarnawa Górna
Uzasadnienie

W wyniku dokonanej analizy dokumentów aplikacyjnych i przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej Komisja Rekrutacyjna stwierdziła, że kandydatka spełniła w zadowalającym stopniu wymagania i oczekiwania stawiane osobom ubiegającym się o zatrudnienie na stanowisku księgowego. Wykazała się niezbędną wiedzą oraz znajomością przepisów i zagadnień z zakresu zadań realizowanych na w/w stanowisku.

Lesko, dn. 28.01.2020 r.

Skan informacji
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłWydział IT - Informatyk2020-01-28
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-01-28 14:52
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2020-01-28 15:29

POWIAT LESKI INFORMUJE, ŻE W ZWIĄZKU Z  RESTRUKTURYZACJĄ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WSZELKIE TRANSAKCJE PŁATNICZE DOKONYWANE PRZEZ POWIAT I WSZYSTKIE JEDNOSTKI POWIATOWE REALIZOWANE BĘDĄ OD NAJBLIŻSZEGO MOŻLIWEGO TERMINU

NIE WCZEŚNIEJ NIŻ 
OD 21 STYCZNIA 2020 R.

UWAGA !!!

PROSZĘ NIE DOKONYWAĆ W TYM CZASIE ŻADNYCH WPŁAT NA RACHUNKI BANKOWE POWIATU I JEDNOSTEK POWIATOWYCH


Numer konta tymczasowego zostanie podany w najbliższym czasie.

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłJakub Hotloś - Kancelaria ogólna2020-01-17
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-01-17 15:30
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2020-01-17 15:37
Zarządzenie Nr 1.2020
Starosty Leskiego
z dnia 14 stycznia 2020 r.

w sprawie ustalenia godzin obsługi stron w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Lesku

Skan Zarządzenia Nr 1.2020
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłJakub Hotloś - Kancelaria ogólna2020-01-14
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-01-14 10:24
PCUW.110.1.2020
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

księgowego w PCUW w Lesku

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
księgowego w PCUW w Lesku
w wymiarze 1 etatu

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1282) oraz § 4 i § 5 Zarządzenia Nr 4.2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Lesku z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze ogłasza z dniem 10 stycznia 2020 r. nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze księgowego w PCUW w Lesku w wymiarze 1 etatu.

I. Nazwa i adres jednostki:
Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Lesku
38-600 Lesko, ul. Piłsudskiego 5
tel. 13 493 90 76

II. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym:
1. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie lub spełnienie wymagań określonych w art. 11 ust 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) nieposzlakowana opinia,
d) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e) posiadanie:
- wykształcenia wyższego
- wykształcenia średniego i co najmniej 2 lata stażu pracy
2. Wymagania dodatkowe:
a) doświadczenie w pracy w księgowości budżetowej (kserokopia świadectw pracy lub zaświadczenie)
b) znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego.
c) znajomość obsługi programów Płace i Księgowość Firmy VULCAN
d) znajomość przepisów z zakresu rachunkowości.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Zadania główne:

a) ewidencja księgowa wydatków i dochodów oraz sporządzanie sprawozdań finansowych,
b) sporządzanie list płac,
c) ewidencja rozliczeń z tytułu podatku vat.
2. Zadania pomocnicze:
a) wykonywanie innych prac w księgowości zleconych przez przełożonego.

IV. Wymagane dokumenty:
a) podpisany życiorys (CV),
b) podpisany list motywacyjny,
c) potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby ubiegające się o pracę kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
d) podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę,
e) klauzula informacyjna dla osób ubiegających się o zatrudnienie w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych w Lesku oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
f) zaświadczenie lekarskie potwierdzające stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku od lekarza rodzinnego lub medycyny pracy,
g) oświadczenia kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o nieposzlakowanej opinii, a także o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

V. Kandydat może też złożyć inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

VI. Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV oraz kwestionariusz osobowy wraz z klauzulą informacyjną dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie i oświadczeniu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem, kopie dokumentów stwierdzone przez kandydata o zgodności z oryginałem.

VII. Termin i miejsce składania dokumentów:
1. Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze księgowego w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych w Lesku” w siedzibie PCUW  w Lesku lub przesłać pocztą na adres PCUW – ul. Piłsudskiego 5, 38-600 Lesko w terminie do 22 stycznia 2020  r. do godziny 15.00. Dokumenty, które wpłyną do PCUW po określonym powyżej terminie, nie będą rozpatrywane.

VIII. Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do drugiego etapu zostaną zawiadomieni pisemnie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Starostwa: www.powiat-leski.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.powiat-leski.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Lesku ul. Piłsudskiego 5, 38-600 Lesko  

SKANY:
Skan Ogłoszenia
Skan Zarządzenia


ZAŁĄCZNIKI:
Kwestionariusz osobowy
Oświadczenie
Klauzula informacyjna
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłWydział IT - Informatyk2020-01-10
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-01-10 10:10
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2020-01-10 19:23
OGŁOSZENIE
STAROSTY POWIATU LESKIEGO
 
Starosta Leski informuje
            o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w miejscowości Uherce Mineralne, gmina Olszanica, oznaczonej jako działka nr ewid. 729, o pow. 1,5202 ha poprzez udzielenie Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, zezwolenia na wejście w teren w/w nieruchomości w celu przeprowadzenia inwestycji celu publicznego polegającej na „Budowie sieci gazowej w miejscowości Olszanica i Uherce Mineralne”.

SKAN OGŁOSZENIA
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłJakub Hotloś - Kancelaria ogólna2020-01-09
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-01-13 14:56
GN.II.6840.2.7.2010
OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

Zarząd Powiatu Leskiego działający na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1490) ogłasza:

Wyniki szóstego przetargu ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w Starostwie Powiatowym w Lesku w dniu 16 grudnia 2019 r. na sprzedaż niezabudowanej  nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka  nr 306/9 o pow. 0,1243 ha, położonej w miejscowości Lesko, obręb Posada Leska uwidocznionej w KW nr KS1E/00029166/7, stanowiącej własność Powiatu Leskiego.

Zgodnie z obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego przeznaczona pod zabudowę mieszkaniowa jednorodzinną z dopuszczeniem obiektów usługowych, rzemiosła i handlu.

Cena wywoławcza w przetargu wynosiła : 28 500,00 zł (netto);
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu:  28 790,00 zł (netto);
Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 1;

W wyniku przeprowadzonego przetargu nabywcami przedmiotowej nieruchomości zostali: Joanna Aneta i Jacek Józef Buras.

W terminie 7 dni od ogłoszenia wyniku przetargu ustnego nie wpłynęła żadna skarga na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu.
Szczegółowe informacje dotyczące w/w przetargu można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Lesku w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych ul. Rynek 1, pokój 304 lub telefonicznie 13 469 71 24.

Lesko, dnia  31 grudnia 2019 r.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłWydział IT - Informatyk2019-12-31
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-01-03 11:52
Starostwo Powiatowe w Lesku w dniu 31.12.2019 r. (Sylwester) pracuje do godziny 13:00.

Skan Informacji
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłWydział IT - Informatyk2019-12-31
Publikujący Admin Administrator - Admin 2019-12-31 09:27
GN.II.6840.2.7.2019
OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

Zarząd Powiatu Leskiego działający na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1490) ogłasza:

Wyniki szóstego przetargu ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w Starostwie Powiatowym w Lesku w dniu 16 grudnia 2019 r. na sprzedaż niezabudowanej  nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka  nr 306/20 o pow. 0,1300 ha, położonej w miejscowości Lesko, obręb Posada Leska uwidocznionej w KW nr KS1E/00029166/7, stanowiącej własność Powiatu Leskiego.

Zgodnie z obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego przeznaczona pod zabudowę mieszkaniowa jednorodzinną z dopuszczeniem obiektów usługowych, rzemiosła i handlu.

Cena wywoławcza w przetargu wynosiła : 29 800,00 zł (netto);
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu:  30 100,00 0 zł (netto);
Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 1;

W wyniku przeprowadzonego przetargu nabywcą przedmiotowej nieruchomości został: Dariusz Sabat.
W terminie 7 dni od ogłoszenia wyniku przetargu ustnego nie wpłynęła żadna skarga na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu.

Szczegółowe informacje dotyczące w/w przetargu można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Lesku w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych ul. Rynek 1, pokój 304 lub telefonicznie 13 469 71 24.

Lesko, dnia  31 grudnia 2019 r.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłWydział IT - Informatyk2019-12-31
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-01-03 11:55
Zgłoszenie prac geodezyjnych - ustalenie granic - działka nr 416 obręb Solina 
ustalenie zaplanowane jest w dniu 22.01.2020 o godzine 10:00

skan zgłoszenia
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłJakub Hotloś - Kancelaria ogólna2019-12-20
Publikujący Admin Administrator - Admin 2019-12-20 09:28
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłWydział IT - Informatyk2019-12-03
Publikujący Admin Administrator - Admin 2019-12-05 09:57
OU.2110.3.2019
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
na wolne stanowisko urzędnicze:  
Referent w Wydziale Geodezji i Kartografii
w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Starostwie Powiatowym w Lesku w pełnym wymiarze czasu pracy  
Rynek 1, 38-600 Lesko
  
Na podstawie art. 15 ust 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) informuję, że w wyniku przeprowadzonej procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana:
Pani Katarzyna Wojnarowska, zam. Sanok.
Uzasadnienie
W wyniku dokonanej analizy dokumentów aplikacyjnych i przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej, Komisja Rekrutacyjna stwierdziła, że Pani Katarzyna Wojnarowska, spełniła wymagania niezbędne do wykonywania pracy na w/w stanowisku. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, Komisja Rekrutacyjna wysoko oceniła Jej przygotowanie i znajomość przepisów i zagadnień z zakresu zadań realizowanych na w/w stanowisku.

Lesko, dnia 26 listopada 2019 r.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłWydział IT - Informatyk2019-11-26
Publikujący Admin Administrator - Admin 2019-11-26 14:33
XI Sesja Rady Powiatu Leskiego odbędzie się w dniu 29 listopada 2019 r.
o godz. 13:00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Lesku.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z obrad z poprzedniej sesji.
4. Powołanie Komisji Wniosków.
5. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu z działalności Zarządu w okresie między sesjami oraz sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu.
6. Interpelacje radnych.
7. Podjęcie uchwał:
a) zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Leskiego na rok 2019,
b) w sprawie pokrycia straty netto Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lesku za rok obrotowy 2018.
c) zmieniająca uchwałę Nr VI.40.2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 r. w Powiecie Leskim,
d) w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Leskiego,
e) w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Leskiego,
f) w sprawie ustalenia na obszarze Powiatu Leskiego wysokości opłat na 2020 rok za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia
od usunięcia pojazdu.
8. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych za 2018 r. dokonanych przez Przewodniczącego Rady Powiatu Leskiego i Starostę Leskiego.
9. Wolne wnioski, zapytania i oświadczenia Radnych.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
11. Sprawozdanie Komisji Wniosków.
12. Zakończenie sesji.


Zawiadamiając o powyższym proszę o udział w sesji.
Zawiadomienie niniejsze na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj.: Dz. U z 2019 r. poz. 511) stanowi podstawę do udzielenia radnemu zwolnienia z pracy zawodowej celem uczestniczenia w pracach organu powiatu.  
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłWydział IT - Informatyk2019-11-18
Publikujący Admin Administrator - Admin 2019-11-18 13:51
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłWydział IT - Informatyk2019-11-15
Publikujący Admin Administrator - Admin 2019-11-18 13:51
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłWydział IT - Informatyk2019-11-14
Publikujący Admin Administrator - Admin 2019-11-14 11:18
GN.II.6840.2.7.2019
OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd Powiatu Leskiego działający na podstawie art. 38, art. 40 ust. 1 pkt 1 art. 67 ust. 2 pkt 1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2204), oraz § 4 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1490) oraz uchwał Rady Powiatu w Lesku: Nr XXV.142.2012  z 28 września 2012 r.; Nr XII.55.2015 z dnia 2 września 2015 r.; XLV.227.2018 z dnia 28 czerwca 2018 r., ogłasza:

szósty przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieobciążonych nieruchomości stanowiących własność Powiatu Leskiego położonych w Lesku obręb Posada Leska uwidocznionych w księdze wieczystej Nr KS1E/00029166/7 znajdujących się w obszarze:


I. „Nad stawami” – są to nieruchomości niezabudowane położone po lewej stronie drogi powiatowej 2227 relacji Lesko - Załuż; (dotychczas wykorzystane w produkcji rolniczej) obejmujące teren z pagórkowatym wzniesieniem, po lewej stronie ulicy Stawowej (w stronę Łukawicy) z opracowanym MPZP "Lesko 7": przeznaczonymi pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z przeznaczeniem na cele rekreacji indywidualnej (natomiast działka nr 206/13 w MPZP oznaczona jest jako tereny dróg wewnętrznych projektowanych oraz tereny drogi publicznej – drogi zbiorczej istniejącej), a oznaczonych w ewidencji gruntów jako:
1. nr 206/8 o pow. 0,3420 ha wraz z udziałem 1/11 części w działce nr 206/13  o pow. 0,1896 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 206/8;  cena wywoławcza: 97 263,64 zł.;  wadium:    9 800,00 zł.
2. nr 206/9 o pow. 0,1871 ha wraz z udziałem 1/11 części w działce nr 206/13  o pow. 0,1896 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 206/9;  cena wywoławcza: 55063,64 zł.;  wadium:    5600,00 zł.
3. nr 206/10 o pow. 0,1892 ha wraz z udziałem 1/11 części w działce nr 206/13  o pow. 0,1896 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 206/10;  cena wywoławcza: 55663,64 zł.;  wadium: 5700,00 zł.
4. nr 206/11 o pow. 0,1895 ha wraz z udziałem 1/11 części w działce nr 206/13  o pow. 0,1896 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 206/11;  cena wywoławcza: 55763,64 zł.;  wadium: 5800,00 zł.
5. nr 206/12 o pow. 0,1848 ha wraz z udziałem 1/11 części w działce nr 206/13  o pow. 0,1896 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 206/12;  cena wywoławcza: 51063,64 zł.;  wadium: 5200,00 zł.

 II. „Na Łukawicę” - są to nieruchomości niezabudowane, położone po prawej stronie drogi powiatowej relacji Lesko - Załuż; (dotychczas wykorzystane w produkcji rolniczej) obejmujące teren z pagórkowatym wzniesieniem, po prawej stronie ulicy Stawowej (w stronę Łukawicy)  z opracowanym MPZP "Lesko 7": przeznaczonymi pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem obiektów usługowych, rzemiosła i handlu oraz pasem  o szerokości ok. 2,5 m wzdłuż granicy z drogą powiatową przeznaczonym pod tereny drogi publicznej – drogi zbiorczej istniejącej, a ozna¬czo¬nych w ewidencji gruntów jako działki:
6. nr 306/3 o pow. 0,2482 ha; cena wywoławcza: 47200,00 zł.; wadium:  800,00 zł.
7. nr 306/9 o pow. 0,1243 ha; cena wywoławcza: 28500,00 zł.; wadium: 2900,00 zł.
8. nr 306/20 o pow. 0,1300 ha; cena wywoławcza: 29800,00 zł.; wadium: 3000,00 zł.
9. nr 306/21 o pow. 0,1467 ha; cena wywoławcza: 33700,00 zł.; wadium: 3400,00 zł.
10. nr 306/35 o pow. 0,1744 ha wraz z udziałem 1/10 części w działce nr 306/46  o  pow. 0,1594 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 306/35;  cena wywoławcza: 49540,00 zł.; wadium: 5000,00 zł.
11. nr 306/36 o pow. 0,2039 ha wraz z udziałem 1/10 części w działce nr 306/46  o pow. 0,1594 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 306/36; cena wywoławcza: 52240,00 zł.; wadium: 5300,00 zł.
12. nr 306/43 o pow. 0,2155 ha wraz z udziałem 1/10 części w działce nr 306/46  o pow. 0,1594 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 306/43; cena wywoławcza: 58940,00 zł.; wadium: 5900,00 zł.
13. nr 306/44 o pow. 0,1417 ha wraz z udziałem 1/10 części w działce nr 306/46  o pow. 0,1594 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 306/44; cena wywoławcza: 37640,00 zł.; wadium: 3800,00 zł.

Przetargi odbędą się w dniu 16 grudnia 2019 r. - od godz. 1000 w Starostwie Powiatowym w Lesku, ul. Rynek 1, w sali narad na parterze budynku.
Do wylicytowanych cen nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu sprzedaży.

WARUNKI PRZETARGU
1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne jeżeli wpłacą wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu.
2. Dowód wniesienia przez uczestnika przetargu wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
3. Wadium winno być wpłacone w pieniądzu do dnia  11 grudnia 2019 r. na konto Starostwa Powiatowego w Lesku na konto Nr 82 8642 1012 2003 1205 1489 0004 Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku Oddział w Lesku z dopiskiem numeru ewidencyjnego działki, na które zostało wpłacone wadium. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na w/w konto.
4. Osoby fizyczne uczestniczące w przetargu zobowiązane są do przedłożenia dokumentu tożsamości, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej i nabywania nieruchomości na rzecz prowadzonej firmy zaświadczenia o wpisie do centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej. Przedstawiciele osób prawnych oprócz dokumentu tożsamości zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej aktualny wypis z KRS oraz stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania osoby prawnej w przetargu.
5. Wpłacone wadium zostanie:
-    zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli uczestnik wpłacający wadium przetarg wygra (kwota wadium zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia w dniu zapłaty pełnej kwoty należności);
-    zwrócone niezwłocznie, po odwołaniu przetargu, unieważnieniu lub zamknięciu przetargu, a także w przypadku zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, jednak nie później niż przed upływem 3-ech dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
6. Wpłacone wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się bez usprawiedliwienia od zawarcia umowy uczestnika, który przetarg wygrał.
7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z uczestników zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
8. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
9. W przypadku gdy nabycie nieruchomości nastąpi do majątku wspólnego, warunkiem dopuszczenia do przetargu ustnego jest stawiennictwo obojga małżonków na przetargu lub jednego z nich, posiadającego pisemną zgodę współmałżonka na zakup nieruchomości z własnoręcznym podpisem współmałżonka, poświadczonym przez notariusza.
10. Kupujący jest zobowiązany do wpłacenia całości ceny nabycia nieruchomości na konto sprzedającego przed wyznaczonym terminem zawarcia aktu notarialnego umowy kupna nieruchomości.
11.    Wszelkie koszty przygotowania dokumentacji przetargowej oraz koszty związane z zawarciem umowy notarialnej w całości ponosi kupujący.
12. Okazanie, wznowienie punktów granicznych nieruchomości może się odbyć staraniem i na koszt przyszłego nabywcy.
13. Organizator przetargu zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu.
14. Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Lesku w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych ul. Rynek 1, pokój nr 303 i 304 lub telefonicznie 13 469 71 24.

  Lesko, dnia 14 listopada 2019 r.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłWydział IT - Informatyk2019-11-14
Publikujący Admin Administrator - Admin 2019-11-14 12:23
GN.II.6840.2.7.2019

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

Zarząd Powiatu Leskiego działający na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.) ogłasza:

Wyniki piątego przetargu ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w Starostwie Powiatowym w Lesku w dniu 29 października 2019 r. na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Leskiego:

I.  położonych w Lesku obręb Posada Leska uwidocznionych w księdze wieczystej Nr KS1E/00029166/7 znajdujących się w obszarze:
„Nad stawami” – są to nieruchomości niezabudowane z przeznaczeniem na cele rekreacji indywidualnej, oznaczone w ewidencji gruntów jako:
1. nr 206/8 o pow. 0,3420 ha wraz z udziałem 1/11 części w działce nr 206/13 o pow. 0,1896 ha; cena wywoławcza: 97263,64 zł.;  najwyższa cena osiągnięta w przetargu:  brak; liczba osób dopuszczonych/ niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: brak; nabywca: brak;
2. nr 206/9 o pow. 0,1871 ha wraz z udziałem 1/11 części w działce nr 206/13 o pow. 0,1896 ha;  cena wywoławcza: 55063,64 zł.;  najwyższa cena osiągnięta w przetargu:  brak; liczba osób dopuszczonych/ niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: brak; nabywca: brak;
3. nr 206/10 o pow. 0,1892 ha wraz z udziałem 1/11 części w działce nr 206/13 o pow. 0,1896 ha;  cena wywoławcza: 55663,64 zł.;  najwyższa cena osiągnięta w przetargu:  brak; liczba osób dopuszczonych/ niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: brak; nabywca: brak;
4. nr 206/11 o pow. 0,1895 ha wraz z udziałem 1/11 części w działce nr 206/13 o pow. 0,1896 ha; cena wywoławcza: 55763,64 zł.;  najwyższa cena osiągnięta w przetargu:  brak; liczba osób dopuszczonych/ niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: brak; nabywca: brak;
5. nr 206/12 o pow. 0,1848 ha wraz z udziałem 1/11 części w działce nr 206/13 o pow. 0,1896 ha;  cena wywoławcza: 51063,64 zł.;  najwyższa cena osiągnięta w przetargu:  brak; liczba osób dopuszczonych/ niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: brak; nabywca: brak.
 
„Na Łukawicę” - są to nieruchomości niezabudowane przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem obiektów usługowych, rzemiosła i handlu, oznaczone w ewidencji gruntów jako:
6. nr 306/3 o pow. 0,2482 ha; cena wywoławcza: 47 200,00 zł.; najwyższa cena osiągnięta w przetargu:  brak; liczba osób dopuszczonych/ niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: brak; nabywca: brak,;
7. nr 306/9 o pow. 0,1243 ha; cena wywoławcza: 28 500,00 zł.; najwyższa cena osiągnięta w przetargu:  brak; liczba osób dopuszczonych/ niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: brak; nabywca: brak,;
8. nr 306/20 o pow. 0,1300 ha; cena wywoławcza: 29 800,00 zł.; najwyższa cena osiągnięta w przetargu:  brak; liczba osób dopuszczonych/ niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: brak; nabywca: brak,;
9. nr 306/21 o pow. 0,1467 ha; cena wywoławcza:33 700,00 zł.; najwyższa cena osiągnięta w przetargu:  brak; liczba osób dopuszczonych/ niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: brak; nabywca: brak,;
10. nr 306/35 o pow. 0,1744 ha wraz z udziałem 1/10 części w działce nr 306/46 o pow. 0,1594 ha; cena wywoławcza: 49540,00 zł.;  najwyższa cena osiągnięta w przetargu:  brak; liczba osób dopuszczonych/ niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: brak; nabywca: brak,;
11. nr 306/36 o pow. 0,2039 ha wraz z udziałem 1/10 części w działce nr 306/46 o pow. 0,1594 ha; cena wywoławcza: 52240,00 zł.;  najwyższa cena osiągnięta w przetargu:  brak; liczba osób dopuszczonych/ niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: brak; nabywca: brak;
12. nr 306/43 o pow. 0,2155 ha wraz z udziałem 1/10 części w działce nr 306/46 o pow. 0,1594 ha; cena wywoławcza: 58940,00 zł.;  najwyższa cena osiągnięta w przetargu:  brak; liczba osób dopuszczonych/ niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: brak; nabywca: brak;
13. nr 306/44 o pow. 0,1417 ha wraz z udziałem 1/10 części w działce nr 306/46 o pow. 0,1594 ha; cena wywoławcza: 37640,00 zł.;  najwyższa cena osiągnięta w przetargu:  brak; liczba osób dopuszczonych/ niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: brak; nabywca: brak;

Szczegółowe informacje dotyczące w/w przetargu można uzyskać w Starostwie Powiatowym
w Lesku w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych ul. Rynek 1, pokój 304 lub telefonicznie 13 469 71 24.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłWydział IT - Informatyk2019-11-04
Publikujący Admin Administrator - Admin 2019-11-04 11:31
OU. 2110.3.2019
Starostwo Powiatowe w Lesku
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE


 
Referent w Wydziale Geodezji i Kartografii w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starostwie Powiatowym w Lesku w pełnym wymiarze czasu pracy

    Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282 ze zm.) oraz § 4 i § 5 Zarządzenia Nr 11/2016 Starosty Leskiego z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze ogłasza z dniem 28.10.2019 r. nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Referent w Starostwie Powiatowym w Lesku w pełnym wymiarze czasu pracy.

I. Nazwa i adres jednostki:
Starostwo Powiatowe w Lesku
38-600 Lesko, Rynek 1
tel. 13 469 71 24

II. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym:
1. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie lub spełnienie wymagań określonych w art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
b) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) nieposzlakowana opinia,
d) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e) wykształcenie wyższe (minimum),
f) charakter lub typ szkoły: kierunek geodezja i kartografia lub pokrewny,
g) co najmniej 12 - miesięczny staż pracy zawodowej przy wykonywaniu podobnych czynności.
2. Wymagania dodatkowe:
1. Podstawowa znajomość oprogramowania firmy GEOBID: (EWMAPA, EWOPIS, OŚRODEK).
2. Podstawowa znajomość rodzajów importów/eksportów danych do i z ww. programów i systemów oraz konfiguracja przekazywanych danych (znajomość formatów plików SWDE, GML, SHP, DWG, DXF, TIFF, JPG plików tekstowych EWMAPA (ept, acs, eob, emu)).
3. Podstawowa znajomość przepisów oraz wytycznych dotyczących prowadzenia baz danych EGiB, GESUT, BDOT500 i BDSOG.
4. Podstawowa znajomość oprogramowania systemowego Windows 10, przeglądarki plików graficznych IrfanView, programu graficznego Gimp.
5. Znajomość oraz umiejętność stosowania przepisów prawnych w szczególności z zakresu: kodeks postępowania administracyjnego, prawo geodezyjne, organizacja i tryb prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i  kartograficznego.
6. Odporność na stres.
7. Komunikatywność i umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:
a) prowadzenie i aktualizacja dla obszaru powiatu:
- ewidencji gruntów i budynków, w tym bazy danych ewidencji gruntów i budynków (kataster nieruchomości) EGIB, poprzez wprowadzanie udokumentowanych zmian przedmiotowych,
- geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, w tym bazy danych GESUT, poprzez  wprowadzanie udokumentowanych zmian,
b) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych BDSOG i BDOT500,
c) tworzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych.
2. Przetwarzanie materiałów w postaci nieelektronicznej, przyjmowanie ich do zasobu i przetwarzanie  do postaci dokumentów elektronicznych.
3. Właściwe zabezpieczenie dokumentacji powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz udostępnianie zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
4. Sukcesywne przekazywanie akt do archiwum zakładowego.
5. Prowadzenie systemu teleinformatycznego PZGiK.

IV. Zakres odpowiedzialności pracownika na stanowisku:
1) Pełna odpowiedzialność za prowadzenie spraw i powierzonych obowiązków służbowych.

Wymagane dokumenty:
a) życiorys zawodowy (CV),
b) list motywacyjny,
c) kopia dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
d) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
e) klauzula informacyjna dla osób ubiegających się o zatrudnienie w Starostwie Powiatowym w Lesku oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
f) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym
w ogłoszeniu o konkursie,
g) oświadczenia kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu
z pełni praw publicznych oraz o nieposzlakowanej opinii, a także o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

V. Kandydat może też złożyć inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

VI. Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV oraz kwestionariusz osobowy wraz z klauzulą informacyjną dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem, kopie dokumentów stwierdzone przez kandydata o zgodności z oryginałem.

VII. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Referent w Wydziale Geodezji i Kartografii w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starostwie Powiatowym w Lesku w pełnym wymiarze czasu pracy” w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lesku lub przesłać pocztą na adres Starostwa – Rynek 1, 38-600 Lesko w terminie do 12.11.2019 r. do godziny 15:00. Dokumenty, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

VIII. Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do drugiego etapu zostaną zawiadomienie pisemnie lub telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Starostwa Powiatowego: www.powiat-leski.pl, Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.powiat-leski.pl, oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lesku, Rynek 1, 38-600 Lesko.

ZAŁĄCZNIKI:


- KWESTIONARIUSZ OSOBOWY
- Klauzula informacyjna
- Oświadczenia
- Oświadczenie o stanie zdrowia
- Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłWydział IT - Informatyk2019-10-28
Publikujący Admin Administrator - Admin 2019-10-28 13:16
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2019-10-31 08:01
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłWydział IT - Informatyk2019-10-23
Publikujący Admin Administrator - Admin 2019-10-23 09:10
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2019-10-30 09:12

Przedmiotową nieruchomość przeznacza się  w dzierżawę  na czas oznaczony tj. na okres pięciu lat z przeznaczeniem pod lokalizację garażu.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłWydział IT - Informatyk2019-10-18
Publikujący Admin Administrator - Admin 2019-10-18 13:28
Wykaz nieruchomości Powiatu Leskiego przeznaczonej do  dzierżawy
Skan wykazu
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłJakub Hotloś - Kancelaria ogólna2019-10-17
Publikujący Admin Administrator - Admin 2019-10-17 13:29
Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego
w sprawie wpisania zabytku do rejestru zabytków

Skan ZAWIADOMIENIA
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłWydział IT - Informatyk2019-10-14
Publikujący Admin Administrator - Admin 2019-10-14 11:00
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2019-10-14 11:02
Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego
w sprawie wpisania zabytku do rejestru zabytków

Skan ZAWIADOMIENIA
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłWydział IT - Informatyk2019-10-14
Publikujący Admin Administrator - Admin 2019-10-14 11:00
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2019-10-14 11:02
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłWydział IT - Informatyk2019-10-03
Publikujący Admin Administrator - Admin 2019-10-03 14:49

GN.II.6840.2.7.2019

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd Powiatu Leskiego działający na podstawie art. 38, art. 40 ust. 1 pkt 1 art. 67 ust. 2 pkt 1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2204), oraz § 4 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1490) oraz uchwał Rady Powiatu w Lesku: Nr XXV.142.2012  z 28 września 2012 r.; Nr XII.55.2015 z dnia 2 września 2015 r.; XLV.227.2018 z dnia 28 czerwca 2018 r., ogłasza:

piąty przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieobciążonych nieruchomości stanowiących własność Powiatu Leskiego położonych w Lesku obręb Posada Leska uwidocznionych w księdze wieczystej Nr KS1E/00029166/7 znajdujących się w obszarze:  

I. „Nad stawami” – są to nieruchomości niezabudowane położone po lewej stronie drogi powiatowej 2227 relacji Lesko - Załuż; (dotychczas wykorzystane w produkcji rolniczej) obejmujące teren z pagórkowatym wzniesieniem, po lewej stronie ulicy Stawowej (w stronę Łukawicy) z opracowanym MPZP "Lesko 7": przeznaczonymi pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z przeznaczeniem na cele rekreacji indywidualnej (natomiast działka nr 206/13 w MPZP oznaczona jest jako tereny dróg wewnętrznych projektowanych oraz tereny drogi publicznej – drogi zbiorczej istniejącej), a oznaczonych w ewidencji gruntów jako:

1. nr 206/8 o pow. 0,3420 ha wraz z udziałem 1/11 części w działce nr 206/13 o pow. 0,1896 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 206/8; cena wywoławcza: 97 263,64 zł.;  wadium: 9 800,00 zł.

2. nr 206/9 o pow. 0,1871 ha wraz z udziałem 1/11 części w działce nr 206/13 o pow. 0,1896 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 206/9;  cena wywoławcza: 55 063,64 zł.; wadium: 5 600,00 zł.

3. nr 206/10 o pow. 0,1892 ha wraz z udziałem 1/11 części w działce nr 206/13 o pow. 0,1896 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 206/10;  cena wywoławcza: 55 663,64 zł.;  wadium: 5 700,00 zł.

4. nr 206/11 o pow. 0,1895 ha wraz z udziałem 1/11 części w działce nr 206/13 o pow. 0,1896 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 206/11;  cena wywoławcza: 55 763,64 zł.;  wadium: 5 800,00 zł.

5. nr 206/12 o pow. 0,1848 ha wraz z udziałem 1/11 części w działce nr 206/13 o pow. 0,1896 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 206/12;  cena wywoławcza: 51 063,64 zł.;  wadium: 5 200,00 zł.

II. „Na Łukawicę” - są to nieruchomości niezabudowane, położone po prawej stronie drogi powiatowej relacji Lesko - Załuż; (dotychczas wykorzystane w produkcji rolniczej) obejmujące teren z pagórkowatym wzniesieniem, po prawej stronie ulicy Stawowej (w stronę Łukawicy)  z opracowanym MPZP "Lesko 7": przeznaczonymi pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem obiektów usługowych, rzemiosła i handlu oraz pasem  o szerokości ok. 2,5 m wzdłuż granicy z drogą powiatową przeznaczonym pod tereny drogi publicznej – drogi zbiorczej istniejącej, a ozna¬czo¬nych w ewidencji gruntów jako działki:

6. nr 306/3 o pow. 0,2482 ha; cena wywoławcza: 47 200,00 zł.; wadium: 4 800,00 zł.

7. nr 306/9 o pow. 0,1243 ha; cena wywoławcza: 28 500,00 zł.; wadium: 2 900,00 zł.

8. nr 306/20 o pow. 0,1300 ha; cena wywoławcza: 29 800,00 zł.; wadium: 3 000,00 zł.

9. nr 306/21 o pow. 0,1467 ha; cena wywoławcza: 33 700,00 zł.; wadium: 3 400,00 zł.

10. nr 306/35 o pow. 0,1744 ha wraz z udziałem 1/10 części w działce nr 306/46 o pow. 0,1594 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 306/35;  cena wywoławcza: 49 540,00 zł.; wadium: 5 000,00 zł.

11. nr 306/36 o pow. 0,2039 ha wraz z udziałem 1/10 części w działce nr 306/46 o pow. 0,1594 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 306/36; cena wywoławcza: 52 240,00 zł.; wadium: 5 300,00 zł.

12. nr 306/43 o pow. 0,2155 ha wraz z udziałem 1/10 części w działce nr 306/46  o pow. 0,1594 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 306/43;   cena wywoławcza: 58 940,00 zł.; wadium: 5 900,00 zł.

13. nr 306/44 o pow. 0,1417 ha wraz z udziałem 1/10 części w działce nr 306/46  o pow. 0,1594 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 306/44; cena wywoławcza: 37 640,00 zł.; wadium: 3 800,00 zł.

Przetargi odbędą się w dniu 29 października 2019 r. - od godz. 10:00 w Starostwie Powiatowym w Lesku, ul. Rynek 1, w sali narad na parterze budynku.
Do wylicytowanych cen nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu sprzedaży.

WARUNKI PRZETARGU

1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne jeżeli wpłacą wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu.
2. Dowód wniesienia przez uczestnika przetargu wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
3. Wadium winno być wpłacone w pieniądzu do dnia  25 października 2019 r. na konto Starostwa Powiatowego w Lesku na konto Nr 82 8642 1012 2003 1205 1489 0004 Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku Oddział w Lesku z dopiskiem numeru ewidencyjnego działki, na które zostało wpłacone wadium. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na w/w konto.
4. Osoby fizyczne uczestniczące w przetargu zobowiązane są do przedłożenia dokumentu tożsamości, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej i nabywania nieruchomości na rzecz prowadzonej firmy zaświadczenia o wpisie do centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej. Przedstawiciele osób prawnych oprócz dokumentu tożsamości zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej aktualny wypis z KRS oraz stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania osoby prawnej w przetargu.
5. Wpłacone wadium zostanie:
- zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli uczestnik wpłacający wadium przetarg wygra (kwota wadium zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia w dniu zapłaty pełnej kwoty należności);
- zwrócone niezwłocznie, po odwołaniu przetargu, unieważnieniu lub zamknięciu przetargu, a także w przypadku zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, jednak nie później niż przed upływem 3-ech dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
6. Wpłacone wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się bez usprawiedliwienia od zawarcia umowy uczestnika, który przetarg wygrał.
7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z uczestników zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
8. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
9. W przypadku gdy nabycie nieruchomości nastąpi do majątku wspólnego, warunkiem dopuszczenia do przetargu ustnego jest stawiennictwo obojga małżonków na przetargu lub jednego z nich, posiadającego pisemną zgodę współmałżonka na zakup nieruchomości z własnoręcznym podpisem współmałżonka, poświadczonym przez notariusza.
10. Kupujący jest zobowiązany do wpłacenia całości ceny nabycia nieruchomości na konto sprzedającego przed wyznaczonym terminem zawarcia aktu notarialnego umowy kupna nieruchomości.
11. Wszelkie koszty przygotowania dokumentacji przetargowej oraz koszty związane z zawarciem umowy notarialnej w całości ponosi kupujący.
12. Okazanie, wznowienie punktów granicznych nieruchomości może się odbyć staraniem i na koszt przyszłego nabywcy.
13. Organizator przetargu zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu.
14. Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Lesku w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych ul. Rynek 1, pokój nr 303 i 304 lub telefonicznie 13 469 71 24.

Lesko, dnia 26.09.2019 r.


SKAN OGŁOSZENIA
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłWydział IT - Informatyk2019-09-26
Publikujący Admin Administrator - Admin 2019-09-27 14:21
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2019-09-27 14:27
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłWydział IT - Informatyk2019-09-10
Publikujący Admin Administrator - Admin 2019-09-12 14:20

GN.II.6840.2.7.2019

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd Powiatu Leskiego działający na podstawie art. 38, art. 40 ust. 1 pkt 1 art. 67 ust. 2 pkt 1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2204), oraz § 4 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1490) oraz uchwał Rady Powiatu w Lesku: Nr XXV.142.2012  z 28 września 2012 r.; Nr XII.55.2015 z dnia 2 września 2015 r.; XLV.227.2018 z dnia 28 czerwca 2018 r., ogłasza:

czwarty przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieobciążonych nieruchomości stanowiących własność Powiatu Leskiego położonych w Lesku obręb Posada Leska uwidocznionych w księdze wieczystej Nr KS1E/00029166/7 znajdujących się w obszarze:  

I. „Nad stawami” – są to nieruchomości niezabudowane położone po lewej stronie drogi powiatowej 2227 relacji Lesko - Załuż; (dotychczas wykorzystane w produkcji rolniczej) obejmujące teren z pagórkowatym wzniesieniem, po lewej stronie ulicy Stawowej (w stronę Łukawicy) z opracowanym MPZP "Lesko 7": przeznaczonymi pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z przeznaczeniem na cele rekreacji indywidualnej (natomiast działka nr 206/13 w MPZP oznaczona jest jako tereny dróg wewnętrznych projektowanych oraz tereny drogi publicznej – drogi zbiorczej istniejącej), a oznaczonych w ewidencji gruntów jako:
1. nr 206/8 o pow. 0,3420 ha wraz z udziałem 1/11 części w działce nr 206/13 o pow. 0,1896 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 206/8; cena wywoławcza: 97 263,64 zł.; wadium: 9 800,00 zł.
2. nr 206/9 o pow. 0,1871 ha wraz z udziałem 1/11 części w działce nr 206/13  o pow. 0,1896 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 206/9;  cena wywoławcza: 55 063,64 zł.;  wadium: 5 600,00 zł.
3. nr 206/10 o pow. 0,1892 ha wraz z udziałem 1/11 części w działce nr 206/13  o pow. 0,1896 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 206/10;  cena wywoławcza: 55 663,64 zł.;  wadium: 5 700,00 zł.
4. nr 206/11 o pow. 0,1895 ha wraz z udziałem 1/11 części w działce nr 206/13  o pow. 0,1896 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 206/11;  cena wywoławcza: 55 763,64 zł.;  wadium: 5 800,00 zł.
5. nr 206/12 o pow. 0,1848 ha wraz z udziałem 1/11 części w działce nr 206/13  o pow. 0,1896 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 206/12;  cena wywoławcza: 51 063,64 zł.;  wadium: 5 200,00 zł.

 II. „Na Łukawicę” - są to nieruchomości niezabudowane, położone po prawej stronie drogi powiatowej relacji Lesko - Załuż; (dotychczas wykorzystane w produkcji rolniczej) obejmujące teren z pagórkowatym wzniesieniem, po prawej stronie ulicy Stawowej (w stronę Łukawicy)  z opracowanym MPZP "Lesko 7": przeznaczonymi pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem obiektów usługowych, rzemiosła i handlu oraz pasem  o szerokości ok. 2,5 m wzdłuż granicy z drogą powiatową przeznaczonym pod tereny drogi publicznej – drogi zbiorczej istniejącej, a ozna¬czo¬nych w ewidencji gruntów jako działki:
6. nr 306/3 o pow. 0,2482 ha; cena wywoławcza: 47 200,00 zł.; wadium: 4 800,00 zł.
7. nr 306/9 o pow. 0,1243 ha; cena wywoławcza: 28 500,00 zł.; wadium: 2 900,00 zł.
8. nr 306/20 o pow. 0,1300 ha; cena wywoławcza: 29 800,00 zł.; wadium: 3 000,00 zł.
9. nr 306/21 o pow. 0,1467 ha; cena wywoławcza: 33 700,00 zł.; wadium: 3 400,00 zł.
10. nr 306/35 o pow. 0,1744 ha wraz z udziałem 1/10 części w działce nr 306/46  o  pow. 0,1594 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 306/35;  cena wywoławcza: 49 540,00 zł.; wadium: 5 000,00 zł.
11. nr 306/36 o pow. 0,2039 ha wraz z udziałem 1/10 części w działce nr 306/46  o pow. 0,1594 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 306/36; cena wywoławcza: 52 240,00 zł.; wadium: 5 300,00 zł.
12. nr 306/43 o pow. 0,2155 ha wraz z udziałem 1/10 części w działce nr 306/46  o pow. 0,1594 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 306/43;   cena wywoławcza: 58 940,00 zł.; wadium: 5 900,00 zł.
13. nr 306/44 o pow. 0,1417 ha wraz z udziałem 1/10 części w działce nr 306/46  o pow. 0,1594 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 306/44; cena wywoławcza: 37 640,00 zł.; wadium: 3 800,00 zł.
Przetargi odbędą się w dniu 4 września 2019 r. - od godz. 1000 w Starostwie Powiatowym w Lesku, ul. Rynek 1, w sali narad na parterze budynku.
Do wylicytowanych cen nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu sprzedaży.
WARUNKI PRZETARGU

1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne jeżeli wpłacą wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu.
2. Dowód wniesienia przez uczestnika przetargu wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
3. Wadium winno być wpłacone w pieniądzu do dnia  30 sierpnia 2019 r. na konto Starostwa Powiatowego w Lesku na konto Nr 82 8642 1012 2003 1205 1489 0004 Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku Oddział w Lesku z dopiskiem numeru ewidencyjnego działki, na które zostało wpłacone wadium. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na w/w konto.
4. Osoby fizyczne uczestniczące w przetargu zobowiązane są do przedłożenia dokumentu tożsamości, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej i nabywania nieruchomości na rzecz prowadzonej firmy zaświadczenia o wpisie do centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej. Przedstawiciele osób prawnych oprócz dokumentu tożsamości zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej aktualny wypis z KRS oraz stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania osoby prawnej w przetargu.
5. Wpłacone wadium zostanie:
- zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli uczestnik wpłacający wadium przetarg wygra (kwota wadium zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia w dniu zapłaty pełnej kwoty należności);
- zwrócone niezwłocznie, po odwołaniu przetargu, unieważnieniu lub zamknięciu przetargu, a także w przypadku zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, jednak nie później niż przed upływem 3-ech dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
6. Wpłacone wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się bez usprawiedliwienia od zawarcia umowy uczestnika, który przetarg wygrał.
7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z uczestników zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
8. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
9. W przypadku gdy nabycie nieruchomości nastąpi do majątku wspólnego, warunkiem dopuszczenia do przetargu ustnego jest stawiennictwo obojga małżonków na przetargu lub jednego z nich, posiadającego pisemną zgodę współmałżonka na zakup nieruchomości z własnoręcznym podpisem współmałżonka, poświadczonym przez notariusza.
10. Kupujący jest zobowiązany do wpłacenia całości ceny nabycia nieruchomości na konto sprzedającego przed wyznaczonym terminem zawarcia aktu notarialnego umowy kupna nieruchomości.
11. Wszelkie koszty przygotowania dokumentacji przetargowej oraz koszty związane z zawarciem umowy notarialnej w całości ponosi kupujący.
12. Okazanie, wznowienie punktów granicznych nieruchomości może się odbyć staraniem i na koszt przyszłego nabywcy.
13. Organizator przetargu zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu.
14. Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Lesku w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych ul. Rynek 1, pokój nr 303 i 304 lub telefonicznie 13 469 71 25 lub 13 469 71 24.

Lesko, dnia 28 lipca 2019 r.

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłWydział IT - Informatyk2019-07-28
Publikujący Admin Administrator - Admin 2019-07-28 11:03
Zawiadomienie o przeprowadzeniu czynności wznowienia/okazania/ustalania przebiegu granic działek w obrębie m. Przysłup gmina Cisna.

SKAN ZAWIADOMIENIA
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłJakub Hotloś - Kancelaria ogólna2019-07-19
Publikujący Admin Administrator - Admin 2019-07-19 08:10
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Starostwo Powiatowe w Leskuul. Rynek 1, 38-600 Lesko tel. (13) 469 71 24 email: poczta@powiat-leski.pl
Wygenerowano: 23 października 2020r. 01:55:30
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.