Starostwo Powiatowe w Lesku
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Wykaz nieruchomości Powiatu Leskiego przeznaczonej pod najem

Na podstawie art. 35 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Leskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych pod najem:
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłWydział IT - Informatyk2020-06-15
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-06-15 12:48
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2020-06-15 12:50

Wykaz nieruchomości Powiatu Leskiego przeznaczonej do sprzedaży

Na podstawie art. 35 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65) podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:

Nieruchomość niezabudowana położona po prawej stronie drogi powiatowej 2227 relacji Lesko - Załuż; obejmująca teren z pagórkowatym wzniesieniem, po prawej stronie ulicy Stawowej (w stronę Łukawicy)

KS1E/00029166/7

306/2
306/5
306/16
306/17
306/24
306/35 + 1/10 cz. dz. 306/46
306/36 + 1/10 cz. dz. 306/46
306/42 + 1/10 cz. dz. 306/46
306/43 + 1/10 cz. dz. 306/46
306/44 + 1/10 cz. dz. 306/46
 
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłWydział IT - Informatyk2020-06-15
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-06-15 14:41
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2020-06-15 14:44

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania z części nieruchomości onieuregulowanym stanie prawnym

Starosta Leski zawiadamia, że w dniu 9.06.2020r.na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp.z  o.o. zsiedzibą w Tarnowie, ul. W. Bandrowskiego 16,  33-100 Tarnów wimieniu której działa pełnomocnik:  Tomasz  Zabawski „PROBUD”  Sp.  z  o.o., została wydana decyzja znak: GN.II.6821.9.2020, w trybie przepisów  art. 124 i 124a powołanej ustawy o gospodarce nieruchomościami, w sprawie ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z części nieruchomości  o nieuregulowanym  stanie  prawnym, położonej  w  Uhercach  Mineralnych, gmina  Olszanica, oznaczonej w operacie ewidencjigruntów i budynków jako działka nr 14 o pow.1,8951ha

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłWydział IT - Informatyk2020-06-09
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-06-09 08:24
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2020-06-10 08:26

Konkurs na pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego

w związku z realizacją zadania pn.
"Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych na terenie powiatu leskiego"

SKAN OGŁOSZENIA
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłWydział IT - Informatyk2020-05-19
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-05-19 13:08

OGŁOSZENIE STAROSTY POWIATU LESKIEGO

Zgodnie z art. 113 ust. 5 i 6, art. 114 ust. 3 i 4, w związku z art. 124 ust. 1 i art. 124a ustawy zdnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020r., poz.65.)

Starosta Leski informuje

o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z  nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w miejscowości Uherce Mineralne, gmina Olszanica, oznaczonej jako działka nr ewid. 73 oraz 131.

GN.II.6821.18.2020


GN.II.6821.19.2020
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłWydział IT - Informatyk2020-05-18
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-05-18 13:17
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2020-05-19 13:17
Wykaz nieruchomości Powiatu Leskiego przeznaczonych do dzierżawy

Na podstawie art. 35 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Leskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:

KS1E/00028675/1    nr działki 1368/54
KS1E/00028675/1    nr działki 1368/54
KS1E/00002473/7    nr działki 41/2

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłWydział IT - Informatyk2020-05-18
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-05-18 13:41

Obwieszczenia
o wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania z części nieruchomości
onieuregulowanym stanie prawnym

GN.II.6821.1.6.2020
GN.II.6821.1.7.2020
GN.II.6821.10.2020
GN.II.6821.11.2020
GN.II.6821.12.2020
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłWydział IT - Informatyk2020-05-14
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-05-14 10:45
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2020-05-15 12:47
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłWydział IT - Informatyk2020-05-06
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-05-13 12:01
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2020-05-13 12:02
o wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania z części nieruchomości
o nieuregulowanym stanie prawnym


GN.II.6821.1.2.2020
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłJakub Hotloś - Kancelaria ogólna2020-04-21
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-04-22 12:13
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2020-05-15 12:44

Z A W I A D O M I E N I A

o wszczęciu postępowań administracyjnych
w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

GN.II.6821.1.6.2020
GN.II.6821.1.7.2020
GN.II.6821.1.9.2020
GN.II.6821.1.10.2020
GN.II.6821.11.2020
GN.II.6821.12.2020
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłWydział IT - Informatyk2020-04-20
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-04-20 11:39
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2020-05-15 10:50

Nieruchomości niezabudowane położone po lewej stronie drogi powiatowej 2227 relacji Lesko - Załuż; obejmujące teren z pagórkowatym wzniesieniem, po lewej stronie ulicy Stawowej (w stronę Łukawicy) 206/13 stanowi drogę dojazdową do poszczególnych działek.

KS1E/00029166/7

Nr działek:
206/8 + 1/6 cz. dz. 206/13
206/9+ 1/6 cz. dz. 206/13
206/10+ 1/6 cz. dz. 206/13
206/11+ 1/6 cz. dz. 206/13
206/12+ 1/6 cz. dz. 206/13

SKAN DOKUMENTU
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłWydział IT - Informatyk2020-04-16
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-04-16 12:50
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2020-04-20 12:54

Nieruchomość niezabudowana, położona w Lesku, obręb Posada Leska, użytek gruntowy B, zbywana wraz z udziałem 1/2 części w drodze dojazdowej.
KS1E/00037843/6, Nr działek: 174/81, 174/82

SKAN DOKUMENTU

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłWydział IT - Informatyk2020-04-08
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-04-08 12:52
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2020-04-09 12:53
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłJakub Hotloś - Kancelaria ogólna2020-04-08
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-04-08 14:28

Informujemy, że w dniach od 6 do 10 kwietnia 2020 r. Starostwo Powiatowe w Lesku pracuje do godziny 14:00.

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłWydział IT - Informatyk2020-04-06
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-04-06 10:13

Wykaz nieruchomości Powiatu Leskiego przeznaczonej do sprzedaży

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość przeznaczona na do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego

SKAN DOKUMENTU
 
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłWydział IT - Informatyk2020-04-03
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-04-03 09:17
GN.II.6821.1.2.2019

Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania administracyjnego
w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości
o nieuregulowanym stanie prawnym


Na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256), w związku z art. 124 i 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 65)
STAROSTA LESKI
zawiadamia,

że z wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w imieniu której działa pełnomocnik: Tomasz Zabawski „PROBUD” Sp. z o.o. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w miejscowości Uherce Mineralne, gmina Olszanica oznaczonej jako działka nr ewid. 729, o pow. 1,5202 ha, gdzie jako właścicielka figuruje zmarła Anna Miśko. Postępowanie zostaje wszczęte w związku z realizacją inwestycji celu publicznego polegającej na „Budowie sieci gazowej w miejscowości Olszanica i Uherce Mineralne”.

Zgodnie z art. 124 ust. 1 w związku z art. 124a ustawy o gospodarce nieruchomościami Starosta wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, może ograniczyć, w drodze decyzji, sposób korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, jeżeli stan prawny nieruchomości jest nieuregulowany lub gdy właściciel lub użytkownik wieczysty nie wyraża na to zgody.

Przepisy art. 124 ust. 1-2 i 4-7, art. 124b art. 125 i art. 126 stosuje się odpowiednio do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. Do postępowania w sprawie ograniczania sposobu korzystania z nieruchomości stosuje się art. 114 ust. 3 i 4, art. 115 ust. 3 i 4 oraz art. 118a ust. 2 i 3.

Zamiar ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym ogłasza się w prasie o zasięgu ogólnopolskim. Ogłoszenie takie zostało zamieszczone na łamach prasy o zasięgu ogólnopolskim „Monitor Urzędowy” w dniu 13 stycznia 2020r., na stronie internetowej BIP Starostwa Powiatowego w Lesku, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lesku, ul. Rynek 1, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica.

W terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia, nie zgłosiły się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do tej nieruchomości, co dało Staroście prawo do wszczęcia przedmiotowego postępowania.
Zgodnie z art. 115 ust. 3 w związku z art. 124a ustawy o gospodarce nieruchomościami wszczęcie postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym następuje z dniem określonym w ogłoszeniu o wszczęciu postępowania, wywieszonym w urzędzie starostwa powiatowego.

Jednocześnie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamiam, że w terminie 7 dni licząc od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia, zainteresowane strony postępowania mogą zapoznać się z zebranym materiałem dowodowym, ewentualnie uzupełnić go lub zgłosić wnioski w powyższej sprawie w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych Starostwa Powiatowego w Lesku, ul. Rynek 1, pok. Nr 302, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj. od 700 do 1500, tel.13 4697124 wew.336 celem wykazania swoich praw rzeczowych do przedmiotowych nieruchomości.

Na podstawie art. 49 Kpa strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Ponadto informuję, że zgodnie z art. 41 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny (art. 41 Kpa ).

Strona, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej na warunkach określonych.

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłWydział IT - Informatyk2020-03-23
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-03-23 13:30
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłWydział IT - Informatyk2020-03-18
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-03-18 14:52

KOMUNIKAT

Starostwo Powiatowe w Lesku  informuje, że z dniem 16 marca 2020 roku do odwołania następuje zawieszenie bezpośredniego udzielania nieodpłatnych porad prawnych oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego spowodowane ograniczeniami wynikającymi z zagrożenia koronawirusem.

Do odwołania nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest w formie telefonicznej lub mailowej.

W celu uzyskania porady w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w formie telefonicznej należy skontaktować się pod niżej wymieniony numer telefonu:  13 469 71 24 (sekretariat starostwa).
Następnie nr telefonu osoby ubiegającej się o poradę prawną zostanie przekazany dyżurującemu prawnikowi, który oddzwoni i telefonicznie udzieli stosownej porady.

W celu uzyskania porady w formie pisemnej, należy skierować wniosek - zgłoszenie porady na odległość drogą mailową na adres: sekretariat@powiat-leski.pl, (wzór wniosku – zgłoszenia porady zamieszcza się niżej).

Wniosek - zgłoszenie porady na odległość.doc
Wniosek - zgłoszenie porady na odległość.pdf

KOMUNIKAT MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI

Lesko, dnia 13.03.2020 r.

Sporządził:
Czesław Gawłowski – Sekretarz Powiatu Leskiego
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłWydział IT - Informatyk2020-03-13
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-03-13 22:24
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2020-03-15 22:25
OU. 2110.1.2020

Starostwo Powiatowe w Lesku
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Pracownik w Wydziale Geodezji i Kartografii w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starostwie Powiatowym w Lesku w pełnym wymiarze czasu pracy

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282 ze zm.) oraz § 4 i § 5 Zarządzenia Nr 11/2016 Starosty Leskiego z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze ogłasza z dniem 10.03.2020 r. nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Pracownik w Starostwie Powiatowym w Lesku w pełnym wymiarze czasu pracy.

I. Nazwa i adres jednostki:
Starostwo Powiatowe w Lesku
38-600 Lesko, Rynek 1
tel. 13 469 71 24

II. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym:

1. Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie lub spełnienie wymagań określonych w art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieposzlakowana opinia,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wykształcenie średnie (minimum),
 • charakter lub typ szkoły: kierunek geodezja i kartografia,
 • co najmniej 6 - miesięczny staż pracy zawodowej.
 2.  Wymagania dodatkowe:
 • Podstawowa znajomość obsługi sprzętowej - komputer, drukarka, kserokopiarka, skaner.
 • Podstawowa znajomość przepisów prawa w szczególności z zakresu:
a) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,
b) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
c) Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków,
d) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
e) Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

3.  Podstawowa znajomość specjalistycznego oprogramowania firmy GEOBID: (EWMAPA, EWOPIS, OŚRODEK, BANK OSNÓW), obsługi pakietu Microsoft Office (Word, Excel), obsługi edytorów plików tekstowych oraz obsługi oprogramowania projektowego (DXF, DWG i SHP).  

4. Umiejętności organizacyjne, komunikacyjne, szybkiego uczenia się i pracy pod presją  czasu.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1.   Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:
        a) prowadzenie dla obszaru powiatu:
            - ewidencji gruntów i budynków, w tym bazy danych ewidencji gruntów i budynków (kataster nieruchomości) EGIB,
            - geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, w tym bazy danych GESUT,
        b) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych BDSOG i BDOT500,
        c) tworzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych.
  2.  Prowadzenie systemu teleinformatycznego PZGiK
        W szczególności:
a) Prowadzenie systemu teleinformatycznego PZGiK obejmującego m.in. rejestr zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficzny oraz ewidencję materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
b) Przetwarzanie materiałów w postaci nieelektronicznej, przyjmowanie ich do zasobu i przetwarzanie do postaci dokumentów elektronicznych,
c) Przygotowywanie materiałów zasobu i plików ze zbioru danych osobie wykorzystującej zasób, odpowiednie ich opisanie, oklauzulowanie i rejestrowanie oraz obsługa wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych przez Geoportal,
d) Udzielanie informacji osobom zgłaszającym prace geodezyjne i kartograficznych o posiadanym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz sposobie jego wykorzystania,
e) Przygotowywanie dokumentów wykonanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych poprzez odpowiednie ich opisanie i oklauzulowanie,
f) Naliczanie opłat za czynności związane z udostępnianiem państwowego zasobu geodezyjno - kartograficznego, sporządzanie dokumentów obliczenia opłaty oraz wydawanie licencji upoważniającej do wykorzystania przedmiotowych materiałów zasobu,
g) Właściwe zabezpieczenie dokumentacji powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz udostępnianie zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
h) Prowadzenie i aktualizacja bazy danych ewidencji gruntów i budynków „EGiB” poprzez wprowadzanie udokumentowanych zmian przedmiotowych,
i) Prowadzenie i aktualizacja bazy danych BDOT500 i GESUT poprzez wprowadzanie udokumentowanych zmian,
j) Wymiana i przekazywanie danych pomiędzy prowadzonymi bazami, a innymi ewidencjami i rejestrami publicznymi, a także udostępnianie danych w postaci plików elektronicznych,
k) Realizacja zadań wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP,
l) Sukcesywne przekazywanie akt do archiwum zakładowego,

IV. Wymagane dokumenty:
 1. Życiorys zawodowy (CV),
 2. List motywacyjny,
 3. Kopia dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 4. Kopia dokumentu potwierdzająca wymagany 6 – miesięczny staż pracy zawodowej,
 5. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 6. Klauzula informacyjna dla osób ubiegających się o zatrudnienie w Starostwie Powiatowym w Lesku oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 7. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym
  w ogłoszeniu o konkursie,
 8. Oświadczenia kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu
  z pełni praw publicznych oraz o nieposzlakowanej opinii, a także o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
V. Kandydat może też złożyć inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

VI. Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV oraz kwestionariusz osobowy wraz z klauzulą informacyjną dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem, kopie dokumentów stwierdzone przez kandydata o zgodności
z oryginałem.

VII. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Pracownik w Wydziale Geodezji i Kartografii w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Starostwie Powiatowym w Lesku w pełnym wymiarze czasu pracy” w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lesku lub przesłać pocztą na adres Starostwa – Rynek 1, 38-600 Lesko w terminie do 24.03.2020 r. do godziny 15:00. Dokumenty, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

VIII. Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do drugiego etapu zostaną zawiadomienie pisemnie lub telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Starostwa Powiatowego: www.powiat-leski.pl, Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.powiat-leski.pl, oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lesku, Rynek 1, 38-600 Lesko.

DOKUMENTY DO POBRANIA

SKAN OGŁOSZENIA
SKAN ZARZĄDZENIA STAROSTY
KWESTIONARIUSZ OSOBOWY
KLAUZULA INFORMACYJNA
OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA
OŚWIADCZENIE KANDYDATA
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłWydział IT - Informatyk2020-03-10
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-03-10 07:50
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2020-03-11 08:10
GN.I.6640.1.1081.2019

Zawiadomienie o czynnościach geodezyjnych
ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych działek położonych w obrębie Hoczew w zakresie inwestycji pn. „Przebudowa / rozbudowa DW 894 Hoczew – Czarna na odcinku Hoczew – Polańczyk, km 0+000 ÷ 11+100”

 
Na podstawie § 38 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2019 r. poz. 393) oraz zgodnie z wnioskiem firmy Michał Niemczyk GeoMensus, ul. Wincentego Witosa 3e, 38-400 Krosno informuję, że w związku z wykonywaną pracą GN.I.6640.1.1081.2019, nastąpi rozpoczęcie czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oznaczonych w załączniku z działkami sąsiednimi.

Przedmiotowa czynność zostanie przeprowadzona przez geodetę Bogusława Musiała (uprawnienia zawodowe nr 17972). Czynności na gruncie odbędą się w terminach podanych w tabeli w miejscu położenia nieruchomości.

W związku z powyższym, zapraszam jako zainteresowanych Właścicieli i Władających działek przedmiotowych oraz sąsiednich (wymienionych w załączniku) do wzięcia udziału w opisanych czynnościach ustalenia granic. W interesie zainteresowanych jest udział w czynnościach, osobiście lub przez przedstawiciela. Osoby biorące udział w czynnościach ustalenia granic działki ewidencyjnej powinny posiadać dokument tożsamości, a w przypadku występowania w charakterze przedstawiciela – pełnomocnictwo na piśmie. Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie dołączony do akt.

Nieusprawiedliwione niewzięcie udziału w w/w czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia. W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej uczestnikami spotkania są wszystkie strony. Zawiadomione strony proszone są o przybycie z wszelkimi dokumentami dotyczącymi granic ich gruntów.

Niniejsze zawiadomienie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lesku, opisanej adresem 38-600 Lesko, ul. Rynek 1 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Wykonawcą pod numerem telefonu 505 793 301.

Lesko, dnia 9 marca 2020 r.SKAN ZAWIADOMIENIA ORAZ WYKAZ DZIAŁEK
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłWydział IT - Informatyk2020-03-10
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-03-10 09:53
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2020-03-11 09:55
GN.II.6840.2.1.2020
OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

Zarząd Powiatu Leskiego działający na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1490) ogłasza:
Wyniki siódmego przetargu ustnego nieograniczonego

przeprowadzonego w Starostwie Powiatowym w Lesku w dniu 9 marca 2020 r. na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka  nr ewid. 306/3 o pow. 0,2482 ha, położonej w miejscowości Lesko, obręb Posada Leska uwidocznionej w KW nr KS1E/00029166/7, stanowiącej własność Powiatu Leskiego. Zgodnie z obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego przeznaczona pod zabudowę mieszkaniowa jednorodzinną z dopuszczeniem obiektów usługowych, rzemiosła i handlu.
Cena wywoławcza w przetargu wynosiła : 47 200,00 zł (netto);
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu:  47 700,00 0 zł (netto);
Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 1;

W wyniku przeprowadzonego przetargu nabywcą przedmiotowej nieruchomości została: Adriana Kendryna.
W terminie 7 dni od ogłoszenia wyniku przetargu ustnego nie wpłynęła żadna skarga na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu.

Szczegółowe informacje dotyczące w/w przetargu można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Lesku w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych ul. Rynek 1, pokój 304 lub telefonicznie 13 469 71 24.

Lesko, dnia  9 marca 2020 r.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłWydział IT - Informatyk2020-03-09
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-03-09 11:13
GN.II.6840.2.1.2020
OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

Zarząd Powiatu Leskiego działający na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1490) ogłasza:
Wyniki siódmego przetargu ustnego nieograniczonego

przeprowadzonego w Starostwie Powiatowym w Lesku w dniu 9 marca 2020 r. na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka  nr 306/21 o pow. 0,1467 ha, położonej w miejscowości Lesko, obręb Posada Leska uwidocznionej w KW nr KS1E/00029166/7, stanowiącej własność Powiatu Leskiego. Zgodnie z obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego przeznaczona pod zabudowę mieszkaniowa jednorodzinną z dopuszczeniem obiektów usługowych, rzemiosła i handlu.

Cena wywoławcza w przetargu wynosiła : 33 700,00 zł (netto);
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu:  34 040,00 0 zł (netto);

Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 1;
W wyniku przeprowadzonego przetargu nabywcą przedmiotowej nieruchomości został: Patryk Jobczyk.

W terminie 7 dni od ogłoszenia wyniku przetargu ustnego nie wpłynęła żadna skarga na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu.

Szczegółowe informacje dotyczące w/w przetargu można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Lesku w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych ul. Rynek 1, pokój 304 lub telefonicznie 13 469 71 24.

Lesko, dnia  9 marca 2020 r.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłWydział IT - Informatyk2020-03-09
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-03-09 11:15
GN.II.6840.2.1.2020                                                                     Lesko, dnia  6 marca 2020 r.
 
 
OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU W LESKU
o odwołaniu przetargu na sprzedaż nieruchomości
 
Zarząd Powiatu działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.)
odwołuje
siódmy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieobciążonych nieruchomości stanowiących własność Powiatu Leskiego położonych w Lesku obręb Posada Leska uwidocznionych w księdze wieczystej Nr KS1E/00029166/7 w części:
I. „Nad stawami” – są to nieruchomości niezabudowane położone po lewej stronie drogi powiatowej 2227 relacji Lesko - Załuż; (dotychczas wykorzystane w produkcji rolniczej) obejmujące teren z pagórkowatym wzniesieniem, po lewej stronie ulicy Stawowej (w stronę Łukawicy) z opracowanym MPZP "Lesko 7": przeznaczonymi pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z przeznaczeniem na cele rekreacji indywidualnej (natomiast działka nr 206/13 w MPZP oznaczona jest jako tereny dróg wewnętrznych projektowanych oraz tereny drogi publicznej – drogi zbiorczej istniejącej), a oznaczonych w ewidencji gruntów jako:
 1. nr 206/8 o pow. 0,3420 ha wraz z udziałem 1/11 części w działce nr 206/13  o pow. 0,1896 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 206/8;  cena wywoławcza: 97 263,64 zł.;  wadium:            9 800,00 zł.
 2. nr 206/9 o pow. 0,1871 ha wraz z udziałem 1/11 części w działce nr 206/13  o pow. 0,1896 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 206/9;  cena wywoławcza: 55 063,64 zł.;  wadium:            5 600,00 zł.
 3. nr 206/10 o pow. 0,1892 ha wraz z udziałem 1/11 części w działce nr 206/13  o pow. 0,1896 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 206/10;  cena wywoławcza: 55 663,64 zł.;  wadium: 5 700,00 zł.
 4. nr 206/11 o pow. 0,1895 ha wraz z udziałem 1/11 części w działce nr 206/13  o pow. 0,1896 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 206/11;  cena wywoławcza: 55 763,64 zł.;  wadium: 5 800,00 zł.
 5. nr 206/12 o pow. 0,1848 ha wraz z udziałem 1/11 części w działce nr 206/13  o pow. 0,1896 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 206/12;  cena wywoławcza: 51 063,64 zł.;  wadium: 5 200,00 zł.
Termin przetargu był ustalony na dzień 9 marca 2020 r. o godz. 1000 w Starostwie Powiatowym w Lesku, ul. Rynek 1, w Sali narad na parterze budynku.
Przyczyną odwołania przetargu jest z powodu zaistnienia nowych okoliczności wykluczających sprzedaż.
Jednocześnie informuje się, że przetarg na sprzedaż nieruchomości opisanej w pkt II. „Na Łukawicę” ogłoszenia o przetargu z dnia 4 lutego 2020 r. pozostaje w mocy.
 
 
Członek Zarządu                    Członek Zarządu
Powiatu Leskiego                   Powiatu Leskiego
Henryk Gajda                        Janusz Haftek
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłJakub Hotloś - Kancelaria ogólna2020-03-06
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-03-06 08:07
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy


Nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Bóbrka gm. Solina. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Solina, położona jest na terenach oznaczonych symbolami MU – obszary zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo – usługowej.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłWydział IT - Informatyk2020-02-20
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-02-20 12:41
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2020-02-20 12:43

OGŁOSZENIE
STAROSTY LESKIEGO


o zamiarze ograniczenia korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

GN.II.6821.11.2020
GN.II.6821.12.2020
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłWydział IT - Informatyk2020-02-17
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-02-17 11:47

OGŁOSZENIE
STAROSTY LESKIEGO


o zamiarze ograniczenia korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

GN.II.6821.1.9.2020
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłWydział IT - Informatyk2020-02-13
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-02-13 11:44
OGŁOSZENIE

STAROSTWO POWIATOWE W LESKU, W ZWIĄZKU Z DŁUŻSZĄ NIEOBECNOŚCIĄ PRACOWNIKA,
POSZUKUJE DO WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII OSOBĘ NA ZASTĘPSTWO


OPIS STANOWISKA PRACY
 1. Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków, w tym bazy danych ewidencji gruntów i budynków (kataster nieruchomości) jednostek ewidencyjnych Baligród i Solina.
 2. Tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych rejestru cen i wartości nieruchomości jednostek ewidencyjnych Baligród i Solina.
 3. Udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych z jednostek ewidencyjnych Baligród i Solina. W szczególności:
  a) Przyjmowanie i obsługa stron w sprawach dotyczących ewidencji gruntów i budynków.
  b) Aktualizacja bazy danych ewidencji gruntów i budynków poprzez wprowadzanie udokumentowanych zmian.
  c) Udzielanie informacji o gruntach, budynkach i lokalach oraz udostępnianie danych ewidencyjnych w formie: wypisów i wyrysów, zaświadczeń, kopii lub komputerowych wydruków mapy ewidencyjnej, mapy zasadniczej i topograficznej, rejestrów, kartotek, zestawień, wykazów, skorowidzów, kopii dokumentów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego, plików komputerowych oraz informacji przekazywanej podczas bieżącej obsługi petentów.
  d) Naliczanie opłat za czynności związane z udostępnianiem państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego oraz wydawanie licencji upoważniającej do wykorzystania przedmiotowych materiałów zasobu.
  e) Prowadzenie i udzielanie informacji z rejestru cen i wartości nieruchomości, określonych w aktach notarialnych i operatach szacunkowych wykonywanych przez rzeczoznawców majątkowych, z których wyciągi są przekazywane do ewidencji gruntów i budynków.
  f) Sukcesywne przekazywanie akt do archiwum zakładowego.
Praca w pełnym wymiarze czasu tj. 8 godzin dziennie.
Czas pracy od 7.00 do 15.00


WYMAGANIA

I. Wymagania niezbędne.
 1. Wykształcenie: średnie (minimum)
  a) charakter lub typ szkoły: nie dotyczy
  b) wymagany profil – specjalność: geodezyjno-kartograficzna lub pokrewna
 2. Doświadczenie zawodowe: mile widziane.
 3. Umiejętności zawodowe: nie dotyczy
 4. Inne wymagania niezbędne: znajomość obsługi komputera i „programów geodezyjnych”

Osoby chętne proszone są o kontakt z Remigiuszem Nowakiem Kierownikiem Wydziału Geodezji i Kartografii tel. 13 469 71 25 wew. 233. Osoba podejmująca prace zostanie przeszkolona w powyższym zakresie.


Lesko dnia 12.02.2020 r.

SKAN OGŁOSZENIA
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłWydział IT - Informatyk2020-02-12
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-02-12 09:24
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2020-02-14 09:31

OGŁOSZENIE
STAROSTY LESKIEGO


o zamiarze ograniczenia korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

GN.II.6821.1.6.2020
GN.II.6821.1.7.2020

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłWydział IT - Informatyk2020-02-12
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-02-12 11:41
GN.II.6840.2.1.2020

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd Powiatu Leskiego działający na podstawie art. 38, art. 40 ust. 1 pkt 1 art. 67 ust. 2 pkt 1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r., poz. 65), oraz § 4 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1490) oraz uchwał Rady Powiatu w Lesku: Nr XXV.142.2012  z 28 września 2012 r.; Nr XII.55.2015 z dnia 2 września 2015 r.; XLV.227.2018 z dnia 28 czerwca 2018 r., ogłasza:
 
siódmy przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieobciążonych nieruchomości stanowiących własność Powiatu Leskiego położonych w Lesku obręb Posada Leska uwidocznionych w księdze wieczystej Nr KS1E/00029166/7 znajdujących się w obszarze:
 

I. „Nad stawami” – są to nieruchomości niezabudowane położone po lewej stronie drogi powiatowej 2227 relacji Lesko - Załuż; (dotychczas wykorzystane w produkcji rolniczej) obejmujące teren z pagórkowatym wzniesieniem, po lewej stronie ulicy Stawowej (w stronę Łukawicy) z opracowanym MPZP "Lesko 7": przeznaczonymi pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z przeznaczeniem na cele rekreacji indywidualnej (natomiast działka nr 206/13 w MPZP oznaczona jest jako tereny dróg wewnętrznych projektowanych oraz tereny drogi publicznej – drogi zbiorczej istniejącej), a oznaczonych w ewidencji gruntów jako:
 1. nr 206/8 o pow. 0,3420 ha wraz z udziałem 1/11 części w działce nr 206/13  o pow. 0,1896 ha stanowiącejdojazd do między innymi do działki 206/8;  cena wywoławcza: 97 263,64 zł.;  wadium: 9800,00 zł.
 2. nr 206/9 o pow. 0,1871 ha wraz z udziałem 1/11 części w działce nr 206/13  o pow. 0,1896 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 206/9;  cena wywoławcza: 55 063,64 zł.;  wadium: 5600,00 zł.
 3. nr 206/10 o pow. 0,1892 ha wraz z udziałem 1/11 części w działce nr 206/13  o pow. 0,1896 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 206/10;  cena wywoławcza: 55 663,64 zł.;  wadium: 5700,00 zł.
 4. nr 206/11 o pow. 0,1895 ha wraz z udziałem 1/11 części w działce nr 206/13  o pow. 0,1896 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 206/11;  cena wywoławcza: 55 763,64 zł.;  wadium: 5800,00 zł.
 5. nr 206/12 o pow. 0,1848 ha wraz z udziałem 1/11 części w działce nr 206/13  o pow. 0,1896 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 206/12;  cena wywoławcza: 51 063,64 zł.;  wadium: 5200,00 zł.
 
 II. „Na Łukawicę” - są to nieruchomości niezabudowane, położone po prawej stronie drogi powiatowej relacji Lesko - Załuż; (dotychczas wykorzystane w produkcji rolniczej) obejmujące teren z pagórkowatym wzniesieniem, po prawej stronie ulicy Stawowej (w stronę Łukawicy)  z opracowanym MPZP "Lesko 7": przeznaczonymi pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem obiektów usługowych, rzemiosła i handlu oraz pasem  o szerokości ok. 2,5 m wzdłuż granicy z drogą powiatową przeznaczonym pod tereny drogi publicznej – drogi zbiorczej istniejącej, a ozna­czo­nych w ewidencji gruntów jako działki:
 1. nr 306/3 o pow. 0,2482 ha; cena wywoławcza: 47 200,00 zł.; wadium: 4800,00 zł.
 2. nr 306/21 o pow. 0,1467 ha; cena wywoławcza: 33 700,00 zł.; wadium: 3400,00 zł.
 3. nr 306/35 o pow. 0,1744 ha wraz z udziałem 1/10 części w działce nr 306/46  o  pow. 0,1594 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 306/35;  cena wywoławcza: 49 540,00 zł.; wadium: 5 000,00 zł.
 4. nr 306/36 o pow. 0,2039 ha wraz z udziałem 1/10 części w działce nr 306/46  o pow. 0,1594 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 306/36; cena wywoławcza: 52 240,00 zł.; wadium: 5 300,00 zł.
 5. nr 306/43 o pow. 0,2155 ha wraz z udziałem 1/10 części w działce nr 306/46  o pow. 0,1594 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 306/43;   cena wywoławcza: 58 940,00 zł.; wadium: 5 900,00 zł.
 6. nr 306/44 o pow. 0,1417 ha wraz z udziałem 1/10 części w działce nr 306/46  o pow. 0,1594 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 306/44; cena wywoławcza: 37 640,00 zł.; wadium: 3 800,00 zł.
Przetargi odbędą się w dniu 9 marca 2020 r. - od godz. 1000 w Starostwie Powiatowym w Lesku, Rynek 1, w sali narad na parterze budynku.
Do wylicytowanych cen nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu sprzedaży.
 
WARUNKI PRZETARGU
 
 1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne jeżeli wpłacą wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu.
 2. Dowód wniesienia przez uczestnika przetargu wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
 3. Wadium winno być wpłacone w pieniądzu do dnia  6 marca 2020 r. na konto Starostwa Powiatowego w Lesku na konto Nr 82 8642 1012 2003 1205 1489 0004 Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku Oddział w Lesku z dopiskiem numeru ewidencyjnego działki, na które zostało wpłacone wadium. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na w/w konto.
 4. Osoby fizyczne uczestniczące w przetargu zobowiązane są do przedłożenia dokumentu tożsamości, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej i nabywania nieruchomości na rzecz prowadzonej firmy zaświadczenia o wpisie do centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej. Przedstawiciele osób prawnych oprócz dokumentu tożsamości zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej aktualny wypis z KRS oraz stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania osoby prawnej w przetargu.
 5. Wpłacone wadium zostanie:
 • zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli uczestnik wpłacający wadium przetarg wygra (kwota wadium zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia w dniu zapłaty pełnej kwoty należności);
 • zwrócone niezwłocznie, po odwołaniu przetargu, unieważnieniu lub zamknięciu przetargu, a także w przypadku zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, jednak nie później niż przed upływem 3-ech dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
 1. Wpłacone wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się bez usprawiedliwienia od zawarcia umowy uczestnika, który przetarg wygrał.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z uczestników zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 3. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 4. W przypadku gdy nabycie nieruchomości nastąpi do majątku wspólnego, warunkiem dopuszczenia do przetargu ustnego jest stawiennictwo obojga małżonków na przetargu lub jednego z nich, posiadającego pisemną zgodę współmałżonka na zakup nieruchomości z własnoręcznym podpisem współmałżonka, poświadczonym przez notariusza.
 5. Kupujący jest zobowiązany do wpłacenia całości ceny nabycia nieruchomości na konto sprzedającego przed wyznaczonym terminem zawarcia aktu notarialnego umowy kupna nieruchomości.
 6. Wszelkie koszty przygotowania dokumentacji przetargowej oraz koszty związane z zawarciem umowy notarialnej w całości ponosi kupujący.
 7. Okazanie, wznowienie punktów granicznych nieruchomości może się odbyć staraniem i na koszt przyszłego nabywcy.
 8. Organizator przetargu zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu.
 9. Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Lesku w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych Rynek 1, pokój nr 303 i 304 lub telefonicznie 13 469 71 24.
Lesko, dnia 4 lutego 2020 r.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłWydział IT - Informatyk2020-02-04
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-02-04 15:29
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Starostwo Powiatowe w Leskuul. Rynek 1, 38-600 Lesko tel. (13) 469 71 24 email: poczta@powiat-leski.pl
Wygenerowano: 23 października 2020r. 01:53:25
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.