Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Lesku
  
21-11-2018, Środa, 19:25
Jesteś tutaj :: Ogłoszenia - Obwieszczenia
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pomniejsz tekst Normalny tekst Powiększ tekst
[PCUW] INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

PCUW.110.24.2018

Informacja o wynikach naboru

na wolne stanowisko urzędnicze księgowego
w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych w Lesku
Piłsudskiego 5 , 38-600 Lesko
w wymiarze czasu pracy pełny etat

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach  samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1260) informuję, że w wyniku przeprowadzonej procedury naboru na wolne stanowisko księgowego została wybrana:

Pani Joanna Ślazyk, zam. Postołów

UZASADNIENIE

W wyniku dokonanej analizy dokumentów aplikacyjnych i przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej Komisja Rekrutacyjna stwierdziła, że kandydatka spełniła w zadowalającym stopniu wymagania i oczekiwania stawiane osobom ubiegającym się o zatrudnienie na stanowisku księgowego. Wykazała się niezbędną wiedzą oraz znajomością przepisów i zagadnień z zakresu zadań realizowanych na w/w stanowisku.

Lesko, dn. 09.11.2018 r.

SKAN INFORMACJI


Autor: Wydział IT
Data: 2018-11-09 14:54:00
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2018-11-09 20:57:34

Rejestr zmian

[Powiat Leski] Ogłoszenie o zamówieniu: 2 Przetarg: Cyfryzacja części powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Ogłoszenie


Autor: Łukasz Ciółkowski
Data: 2018-11-07 08:25:12
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2018-11-07 08:25:50

Rejestr zmian

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

„Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Lesku z/s w Baligrodzie w sezonie 2018/2019”

Ogłoszenie BZP

 1. SIWZ PZD.26.1.2018
 2. SWIZ Załącznik nr 1
 3. SWIZ Załącznik nr 2
 4. SWIZ Załącznik nr 3
 5. SWIZ Załącznik nr 4
 6. SWIZ Załącznik nr 5
 7. SWIZ Załącznik nr 6


Autor: Jakub Hotloś
Data: 2018-10-29 14:27:40
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2018-10-29 14:29:37

Rejestr zmian

Zawiadomienie Raport o oddziaływaniu na obszar Natura 2000 budowa budynku Wetlina

Raport PDF


Autor: Jakub Hotloś
Data: 2018-10-29 10:59:25
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2018-10-29 11:05:12

Rejestr zmian

[PCUW] NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

PCUW.110.17.2018

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
księgowego w PCUW w Lesku
w wymiarze 1 etatu


Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1260) oraz § 4 i § 5 Zarządzenia Nr 4.2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Lesku z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze ogłasza z dniem 23 października 2018 r. nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze księgowego w PCUW w Lesku w wymiarze 1 etatu.


I. Nazwa i adres jednostki:
Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Lesku
38-600 Lesko, ul. Piłsudskiego 5
tel. 13 493 90 76

II. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym:
1. Wymagania niezbędne:
a. obywatelstwo polskie lub spełnienie wymagań określonych w art. 11 ust 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
b. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c. nieposzlakowana opinia,
d. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e. posiadanie:
- wykształcenia wyższego
- wykształcenia średniego i co najmniej 2 lata stażu pracy
2. Wymagania dodatkowe:
a. doświadczenie w pracy w księgowości budżetowej (kserokopia świadectw pracy lub zaświadczenie)
b. znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego.
c. znajomość obsługi programów Płace i Księgowość Firmy VULCAN
d. znajomość przepisów z zakresu rachunkowości.


III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Zadania główne:
a. ewidencja księgowa wydatków i dochodów oraz sporządzanie sprawozdań finansowych,
b. sporządzanie list płac,
c. ewidencja rozliczeń z tytułu podatku vat.
2. Zadania pomocnicze:
a. wykonywanie innych prac w księgowości zleconych przez przełożonego.

IV. Wymagane dokumenty:
a. podpisany życiorys (CV),
b. podpisany list motywacyjny,
c. potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby ubiegające się o pracę kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
d. podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę,
e. zaświadczenie lekarskie potwierdzające stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku od lekarza rodzinnego lub medycyny pracy,
f. podpisane oświadczenie, iż kandydat nie był karany za przestępstwa umyślne,
g. podpisanie załączonej do kwestionariusza osobowego klauzuli informacyjnej dotyczącej ochrony danych osobowych wraz ze zgodą kandydata na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji znajdująca się w kwestionariuszu osobowym

V. Kandydat może też złożyć inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

VI. Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 poz.1260)”.  Pod klauzulą własnoręczny podpis.

VII. Termin i miejsce składania dokumentów:
1. Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze księgowego w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych w Lesku” w siedzibie PCUW  w Lesku lub przesłać pocztą na adres PCUW – ul. Piłsudskiego 5, 38-600 Lesko w terminie do 5 listopada 2018  r. do godziny 15.00. Dokumenty, które wpłyną do PCUW po określonym powyżej terminie, nie będą rozpatrywane.

VIII. Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do drugiego etapu zostaną zawiadomieni pisemnie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Starostwa: www.powiat-leski.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.powiat-leski.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lesku, ul. Rynek 1, 38-600 Lesko i w siedzibie Powiatowego Centrum Usług Wspólnych  w Lesku ul. Piłsudskiego 5 , 38-600 Lesko.

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

OŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI

SKAN OGŁOSZENIA

SKAN ZARZĄDZENIA


Autor: Wydział IT
Data: 2018-10-23 14:35:22
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2018-10-23 14:40:36
Modyfikował(a): Admin Administrator
Data: 2018-10-23 14:45:26

Rejestr zmian

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i sprzedaży

Wykaz nieruchomości Powiatu Leskiego przeznaczonych do dzierżawy

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży


Autor: Wydział IT
Data: 2018-10-19 13:58:29
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2018-10-19 14:00:40

Rejestr zmian

Decyzja Starosty Leskiego o nieodpłatnym nabyciu mienia przez Skarb Państwa

 

Decyzja Starosty Leskiego
o nieodpłatnym nabyciu mienia przez Skarb Państwa


Autor: Wydział IT
Data: 2018-10-16 14:30:30
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2018-10-16 14:31:43

Rejestr zmian

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieobciążonych nieruchomości stanowiących własność Powiatu Leskiego

Ogłoszenie (pdf) 


Autor: Jakub Hotloś
Data: 2018-10-11 11:54:09
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2018-10-11 11:55:08

Rejestr zmian

[Powiat Leski]Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa i modernizacje pomieszczeń w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w ramach zadania inwestycyjnego „Inwestycje modernizacyjne oraz wyposażenie pracowni specjalistycznych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lesku”

Ogłoszenie o zamówieniu


Autor: Łukasz Ciółkowski
Data: 2018-10-09 10:30:19
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2018-10-09 10:31:56

Rejestr zmian

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu "Raportu oddziaływania na środowisko" ...

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu "Raportu oddziaływania na środowisko" oraz "Uzupełnienie do Raportu"

zawiadomienie (PDF)


Autor: Jakub Hotloś
Data: 2018-10-05 12:18:34
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2018-10-05 12:21:05

Rejestr zmian

[PCUW] INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

PCUW.110.16.2018

Informacja o wynikach naboru


na wolne stanowisko urzędnicze księgowego
w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych w Lesku
Piłsudskiego 5 , 38-600 Lesko
w wymiarze czasu pracy pełny etat


Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1260) informuję, że w wyniku przeprowadzonej procedury naboru na wolne stanowisko księgowego została wybrana:

Pani Agnieszka Hryców, zam. Manasterzec

UZASADNIENIE

W wyniku dokonanej analizy dokumentów aplikacyjnych i przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej Komisja Rekrutacyjna stwierdziła, że kandydatka spełniła w zadowalającym stopniu wymagania i oczekiwania stawiane osobom ubiegającym się o zatrudnienie na stanowisku księgowego. Wykazała się niezbędną wiedzą oraz znajomością przepisów i zagadnień z zakresu zadań realizowanych na w/w stanowisku.


Lesko, dn. 26.09.2018 r.

SKAN OGŁOSZENIA


Autor: Wydział IT
Data: 2018-09-26 15:06:56
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2018-09-26 15:09:55

Rejestr zmian

[PCUW] NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE księgowego w PCUW w Lesku

PCUW.110.11.2018


Powiatowe Centrum Usług Wspólnych

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
księgowego w PCUW w Lesku
w wymiarze 1 etatu

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1260) oraz § 4 i § 5 Zarządzenia Nr 4.2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Lesku z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze ogłasza z dniem 11 września 2018 r. nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze księgowego w PCUW w Lesku w wymiarze 1 etatu .
 

I. Nazwa i adres jednostki:
Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Lesku
38-600 Lesko, ul. Piłsudskiego 5
tel. 13 493 90 76

II. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym:
1. Wymagania niezbędne:
a. obywatelstwo polskie lub spełnienie wymagań określonych w art. 11 ust 2 i 3 ustawy
o pracownikach samorządowych,
b. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c. nieposzlakowana opinia,
d. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e. posiadanie:
- wykształcenia wyższego
- wykształcenia średniego i co najmniej 2 lata stażu pracy
2. Wymagania dodatkowe:
a. doświadczenie w pracy w księgowości budżetowej (kserokopia świadectw pracy lub zaświadczenie)
b. znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego.
c. znajomość obsługi programów Płace i Księgowość Firmy VULCAN
d. znajomość przepisów z zakresu rachunkowości.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Zadania główne:
a. ewidencja księgowa wydatków i dochodów oraz sporządzanie sprawozdań finansowych,
b. sporządzanie list płac,
c. ewidencja rozliczeń z tytułu podatku vat.
2. Zadania pomocnicze:
a. wykonywanie innych prac w księgowości zleconych przez przełożonego.

IV. Wymagane dokumenty:
a. podpisany życiorys (CV),
b. podpisany list motywacyjny,
c. potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby ubiegające się o pracę kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
d. podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę,
e. zaświadczenie lekarskie potwierdzające stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku od lekarza rodzinnego lub medycyny pracy,
f. podpisane oświadczenie, iż kandydat nie był karany za przestępstwa umyślne,
g. podpisanie załączonej do kwestionariusza osobowego klauzuli informacyjnej dotyczącej ochrony danych osobowych wraz ze zgodą kandydata na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji znajdująca się w kwestionariuszu osobowym
V. Kandydat może też złożyć inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
VI. Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 poz.1260)”.

Pod klauzulą własnoręczny podpis.

VII. Termin i miejsce składania dokumentów:
1. Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze księgowego w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych w Lesku” w siedzibie PCUW  w Lesku lub przesłać pocztą na adres PCUW – ul. Piłsudskiego 5, 38-600 Lesko w terminie do 21 września 2018  r. do godziny 15.00. Dokumenty, które wpłyną do PCUW po określonym powyżej terminie, nie będą rozpatrywane.

VIII. Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do drugiego etapu zostaną zawiadomieni pisemnie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Starostwa: www.powiat-leski.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.powiat-leski.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lesku, ul. Rynek 1, 38-600 Lesko i w siedzibie Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Lesku ul. Piłsudskiego 5 , 38-600 Lesko

SKAN OGŁOSZENIA NABORU

SKAN ZARZĄDZENIA

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

OŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI

 


Autor: Wydział IT
Data: 2018-09-11 16:44:54
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2018-09-11 16:47:06
Modyfikował(a): Admin Administrator
Data: 2018-09-11 16:57:32

Rejestr zmian

[Powiat Leski]Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej: „Przebudowa trzech odcinków dróg powiatowych w obrębie miasta Lesko”

Informacja (PDF)


Autor: Łukasz Ciółkowski
Data: 2018-09-07 10:16:48
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2018-09-07 10:17:08

Rejestr zmian

[Powiat Leski] Informacja z otwarcia ofert: Przebudowa trzech odcinków dróg powiatowych w obrębie miasta Lesko

Informacja z otwarcia ofert (PDF)


Autor: Łukasz Ciółkowski
Data: 2018-08-28 12:50:18
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2018-08-28 12:50:29
Modyfikował(a): Admin Administrator
Data: 2018-08-28 12:52:25

Rejestr zmian

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Cyfryzacja części powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego"

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)


Autor: Jakub Hotloś
Data: 2018-08-16 08:21:00
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2018-08-16 08:21:39

Rejestr zmian

Wykaz nieruchomości Powiatu Leskiego

Wykaz nieruchomości Powiatu Leskiego przeznaczonej do użyczenia 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż 

 

Wykaz nieruchomości - działki budowlane

Wykaz użyczenie nieruchomości PROWING


Autor: Jakub Hotloś
Data: 2018-08-16 07:50:00
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2018-08-16 07:57:56
Modyfikował(a): Admin Administrator
Data: 2018-08-16 07:58:38

Rejestr zmian

[Powiat Leski] Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa trzech odcinków dróg powiatowych w obrębie miasta Lesko

Ogłoszenie o zamówieniu


Autor: Łukasz Ciółkowski
Data: 2018-08-10 11:35:26
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2018-08-10 11:36:02

Rejestr zmian

[Powiat Leski] Informacja z otwarcia ofert: Cyfryzacja części powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Informacja z otwarcia ofert (PDF)


Autor: Łukasz Ciółkowski
Data: 2018-08-08 11:27:37
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2018-08-08 11:27:48

Rejestr zmian

KLAUZULA INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO): 

uprzejmie informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Leski,

ul. Rynek 1, 38-600 Lesko, tel. 013 469 7124

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możecie się Państwo kontaktować z  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Lesku pod adresem email:  iod@powiat-leski.pl

Starostwo Powiatowe w Lesku przetwarza dane osobowe wyłącznie w konkretnych i prawnie uzasadnionych celach. Podstawą prawną tych czynności są  przepisy RODO (art. 6 ust. 1),  oraz ustawy i przepisy wykonawcze, z których wynikają zadania realizowane przez samorząd powiatowy.

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz te, którym administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych.

Państwa dane będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji.

Zgodnie z RODO posiadają Państwo prawo:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 • żądania od administratora ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z RODO przetwarzanie danych osobowych przez administratora.

Podanie danych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obowiązkowe. W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania, co oznacza, że nie będą podejmowane działania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Administrator nie zamierza przekazywać   Państwa danych osobowych do państwa trzeciego (poza zasięgiem EU).


Autor: Jakub Hotloś
Data: 2018-08-08 08:37:16
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2018-08-08 08:38:00

Rejestr zmian

[Powiat Leski] Ogłoszenie o zamówieniu: Cyfryzacja części powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Ogłoszenie o zamówieniu


Autor: Łukasz Ciółkowski
Data: 2018-07-31 11:58:49
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2018-07-31 11:59:18

Rejestr zmian

[Powiat Leski] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Przebudowa drogi powiatowej nr 2272R Uherce Mineralne-Myczkowce-Bóbrka w km 1+988 do 4+868

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: ZP.272.1.8.2018


Autor: Łukasz Ciółkowski
Data: 2018-07-19 08:02:42
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2018-07-19 08:03:06

Rejestr zmian

Agrobieszczady 2018

Regulamin Targów Agrobieszczady 2018

Karta zgłoszenia

Karta noclegów i wyżywienia (do SSM Bieszczadnik)


Autor: Łukasz Ciółkowski
Data: 2018-07-12 08:06:34
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2018-07-12 08:08:00
Modyfikował(a): Admin Administrator
Data: 2018-07-23 11:35:06

Rejestr zmian

Starostwo Powiatowe w Lesku OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Inspektor ochrony danych w pełnym wymiarze czasu pracy

Starostwo Powiatowe w Lesku

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Inspektor ochrony danych

w pełnym wymiarze czasu pracy

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz.1260. ) oraz § 4 i § 5 Zarządzenia Nr 11/2016 Starosty Leskiego
z dnia 2 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze ogłasza z dniem 11.07.2018 r.  nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze inspektor ochrony danych ( dawniej administrator bezpieczeństwa informacji  ) - w pełnym wymiarze czasu pracy.

 1. Nazwa i adres jednostki:

Starostwo Powiatowe w Lesku

38-600 Lesko, Rynek 1

tel. 13 469 71 24

 1. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym:
 1. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie lub spełnienie wymagań określonych w art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. nieposzlakowana opinia,
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. posiadane wykształcenie - minimum średnie,
 6. posiadane zaświadczenie lub dyplom ukończenia szkolenia dotyczącego wykonywania zadań inspektora ochrony danych osobowych,
 7. co najmniej 6 miesięcy stażu pracy zawodowej w administracji,
 8. wiedza na temat krajowych i europejskich przepisów i praktyk w zakresie ochrony danych w tym dogłębnego zrozumienia RODO,
 9. zrozumienie przeprowadzanych procesów przetwarzania,
 10. zrozumienie technologii informacyjnych i bezpieczeństwa danych,
 11. znajomość sektora biznesowego i organizacji,
 12. umiejętność promowania kultury ochrony danych w organizacji,
 1. Wymagania dodatkowe:
  1. umiejętność obsługi komputera,
  2. komunikatywność i umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
  3. odporność na stres,
  4. wysoka kultura osobista.

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku  w :

- Starostwie Powiatowym w Lesku oraz jednostkach organizacyjnych,

1) informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy niniejszego rozporządzenia oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie;

2) monitorowanie przestrzegania niniejszego rozporządzenia, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;

3) udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35;

4) współpraca z organem nadzorczym,

5) pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach;

6) pełnienie roli punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy niniejszego rozporządzenia.

7) prowadzenie rejestru czynności lub rejestru kategorii czynności .

 

 1. Wymagane dokumenty:
 1. podpisany życiorys (CV),
 2. podpisany list motywacyjny
 3. potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę ubiegającą się o pracę kopi dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 4. podpisany kwestionariusz osobowym osoby ubiegającej się o pracę (wg. wzoru nr .1.)
 5. zaświadczenie lekarskie potwierdzające stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku od lekarza medycyny pracy,
 6. podpisane oświadczenie, iż kandydat nie był karany za przestępstwa umyślne,
 7. podpisane oświadczenie  kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji ( na odwrocie kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o pracę.
 1. Kandydat może tez złożyć inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
 2. Dokumenty aplikacyjne ; list motywacyjny i CV oraz kwestionariusz osobowy wraz
  z klauzulą informacyjną dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem, kopie dokumentów stwierdzone przez kandydata o zgodności
  z oryginałem.
 3. Termin i miejsce składania dokumentów:
 1. Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ochrony danych ” w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lesku lub przesłać pocztą na adres Starostwa – Rynek 1, 38-600 Lesko
  w terminie do 25.07.2018 r. do godziny 15:00.

Dokumenty, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

 1. Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do drugiego etapu zostaną zawiadomieni pisemnie lub telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Starostwa: www.powiat-leski.pl, Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.powiat-leski.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lesku, Rynek 1,
38-600 Lesko.

Zarządzenie (PDF)

Kwestionariusz (DOC)

Ogłoszenie (PDF)

 

 

 

 

 


Autor: Jakub Hotloś
Data: 2018-07-11 14:00:27
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2018-07-11 14:07:01
Modyfikował(a): Admin Administrator
Data: 2018-07-11 14:26:05

Rejestr zmian

[Powiat Leski] Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa drogi powiatowej nr 2272R Uherce Mineralne-Myczkowce-Bóbrka w km 1+988 do 4+868

Ogłoszenie o zamówieniu


Autor: Łukasz Ciółkowski
Data: 2018-06-12 13:56:15
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2018-06-12 13:56:34

Rejestr zmian

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU


Autor: Wydział IT
Data: 2018-05-30 15:38:28
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2018-05-30 15:43:07
Modyfikował(a): Admin Administrator
Data: 2018-05-30 15:55:27

Rejestr zmian

INFORMACJA STAROSTY LESKIEGOw sprawie operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków

Informacja (PDF)


Autor: Łukasz Ciółkowski
Data: 2018-05-29 09:10:47
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2018-05-29 09:17:45
Modyfikował(a): Admin Administrator
Data: 2018-05-29 09:20:39

Rejestr zmian

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy

Na podstawie art. 35 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.)

Starosta Leski podaje do publicznej wiadomości
wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

 


Autor: Wydział IT
Data: 2018-05-15 15:45:03
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2018-05-15 15:47:28
Modyfikował(a): Admin Administrator
Data: 2018-05-15 15:47:50

Rejestr zmian

OGŁOSZENIE O ODWOŁANIU PRZETARGU

GN.II.6840.2.1.2018

OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU W LESKU
o odwołaniu przetargu na sprzedaż nieruchomości

Zarząd Powiatu działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) odwołuje pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Powiatu Leskiego, zlokalizowanej w m-ci Lesko obręb Lesko-Posada Leska gm. Lesko, uwidocznionej w księdze wieczystej numer KS1E/00036424/6, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 309/5 o pow. 0,2033 ha z jednoczesnym ustanowieniem na działkach nr 309/3 i 309/6 (również stanowiących własność Powiatu Leskiego), - służebności gruntowej - polegającej na prawie przejazdu, przechodu i przegonu poprzez działki nr 309/3 i 309/6, pasem drożnym o szerokości 6 m na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 309/5 (przedmiotowa nieruchomość została opisana w pkt. 1 w ogłoszeniu o przetargu z dnia 5 kwietnia 2018 r.).

Termin przetargu był ustalony na dzień 11 maja 2018 r. o godz. 10.00 w Starostwie Powiatowym w Lesku, ul. Rynek 1, w Sali narad na parterze budynku.
Przyczyną odwołania przetargu jest zmiana koncepcji zagospodarowania działki będącej przedmiotem przetargu i działek sąsiednich.
Jednocześnie informuje się, że przetarg na sprzedaż nieruchomości opisanej w pkt 2 ogłoszenia o przetargu z dnia 5 kwietnia 2018 r. pozostaje w mocy.

Lesko, dnia  8 maja 2018 r.

Skan Ogłoszenia


Autor: Wydział IT
Data: 2018-05-09 14:18:40
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2018-05-09 14:22:38
Modyfikował(a): Admin Administrator
Data: 2018-05-09 14:23:13

Rejestr zmian

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

OR.2110.3.2018

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
na wolne stanowisko urzędnicze:  
Referenta w Wydziale Architektury i Budownictwa
w Starostwie Powiatowym w Lesku w pełnym wymiarze czasu pracy
Rynek 1, 38-600 Lesko

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.) informuję, że w wyniku przeprowadzonej procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany: Pan Mateusz Wronowski.

Uzasadnienie

W wyniku dokonanej analizy dokumentów aplikacyjnych i przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej, Komisja Rekrutacyjna stwierdziła, że Pan Mateusz Wronowski, spełnił wymagania niezbędne do wykonywania pracy na w/w stanowisku. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, Komisja Rekrutacyjna wysoko oceniła Jego przygotowanie i znajomość przepisów i zagadnień z zakresu zadań realizowanych na w/w stanowisku.

 Lesko, dnia 24 kwietnia 2018 r.
 


Autor: Wydział IT
Data: 2018-04-30 08:30:56
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2018-04-30 08:32:14
Modyfikował(a): Admin Administrator
Data: 2018-04-30 08:32:50

Rejestr zmian

[PCUW] INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

PCUW.110.10.2018

Informacja o wynikach naboru

na wolne stanowisko urzędnicze księgowego
w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych w Lesku
Piłsudskiego 5 , 38-600 Lesko
w wymiarze czasu pracy pełny etat

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902 z późn. zm.) informuję, że w wyniku przeprowadzonej procedury naboru na wolne stanowisko księgowego została wybrana:

Pani Iwona Benewiat, zam. Bachlawa

UZASADNIENIE

W wyniku dokonanej analizy dokumentów aplikacyjnych i przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej Komisja Rekrutacyjna stwierdziła, że kandydatka spełniła w zadowalającym stopniu wymagania i oczekiwania stawiane osobom ubiegającym się o zatrudnienie na stanowisku księgowego. Wykazała się niezbędną wiedzą oraz znajomością przepisów i zagadnień z zakresu zadań realizowanych na w/w stanowisku.

Lesko, dn. 26.04.2018 r.

SKAN INFORMACJI


Autor: Wydział IT
Data: 2018-04-26 14:35:17
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2018-04-26 14:36:17
Modyfikował(a): Admin Administrator
Data: 2018-04-26 16:19:46

Rejestr zmian

Ogłoszenie: konkurs na stanowisko Dyrektora Bursy Szkolnej w Lesku

Uchwała, Ogłoszenie konkursu (cz. 1), (cz. 2).

INFORMACJA – SPROSTOWANIE Dotyczy: konkursu na stanowisko Dyrektora Bursy Szkolnej w Lesku oraz Dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Bieszczadnik” w Lesku. 

W ogłoszonym w dniu 25 kwietnia 2018 r. konkursie na stanowisko Dyrektora Bursy Szkolnej w Lesku oraz Dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Bieszczadnik” w Lesku w ust 2 załącznika do uchwały nr 145.237.2018 oraz uchwały nr 145.238.2018 Zarządu Powiatu Leskiego  z dnia 19 kwietnia 2018 r. o „Ogłoszeniu konkursu” skreśla się punkt 11) o treści:
„oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy
z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U.
z 2016 r. poz. 1721,1948, 2260, 2261 oraz z 2017 r. poz. 1530) – w przypadku kandydata urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972;”

W/w punkt omyłkowo znalazł się w treści ogłoszenia. Kandydaci składający oferty do konkursu w w/w placówkach nie mają obowiązku składać w/w oświadczenia.
Za pomyłkę przepraszamy.

Autor: Łukasz Ciółkowski
Data: 2018-04-25 09:19:29
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2018-04-25 09:21:37
Modyfikował(a): Admin Administrator
Data: 2018-05-15 09:51:35

Rejestr zmian

Ogłoszenie: konkurs na stanowisko Dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego

Uchwała, Ogłoszenie konkursu (cz.1), (cz. 2)

INFORMACJA – SPROSTOWANIE Dotyczy: konkursu na stanowisko Dyrektora Bursy Szkolnej w Lesku oraz Dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Bieszczadnik” w Lesku. 

W ogłoszonym w dniu 25 kwietnia 2018 r. konkursie na stanowisko Dyrektora Bursy Szkolnej w Lesku oraz Dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Bieszczadnik” w Lesku w ust 2 załącznika do uchwały nr 145.237.2018 oraz uchwały nr 145.238.2018 Zarządu Powiatu Leskiego  z dnia 19 kwietnia 2018 r. o „Ogłoszeniu konkursu” skreśla się punkt 11) o treści:
„oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy
z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U.
z 2016 r. poz. 1721,1948, 2260, 2261 oraz z 2017 r. poz. 1530) – w przypadku kandydata urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972;”

W/w punkt omyłkowo znalazł się w treści ogłoszenia. Kandydaci składający oferty do konkursu w w/w placówkach nie mają obowiązku składać w/w oświadczenia.
Za pomyłkę przepraszamy.

Autor: Łukasz Ciółkowski
Data: 2018-04-25 09:05:22
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2018-04-25 09:18:37
Modyfikował(a): Admin Administrator
Data: 2018-05-15 09:51:52

Rejestr zmian

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

OR. 2110.4.2018

Starostwo Powiatowe w Lesku
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Młodszego Referenta w Referacie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej  i Kartograficznej w  Starostwie Powiatowym w Lesku w pełnym wymiarze czasu pracy  
Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
(Dz. U. z 2016 r., poz. 902 z późn.zm. ) oraz § 4 i § 5 Zarządzenia Nr 11/2016 Starosty Leskiego z dnia 2 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze ogłasza z dniem 20.04.2018 r. nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Młodszego Referenta w  Referacie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starostwie Powiatowym w Lesku w pełnym wymiarze czasu pracy

I. Nazwa i adres jednostki:
Starostwo Powiatowe w Lesku
38-600 Lesko, Rynek 1
tel. 13 469 71 24

II. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym:
1. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie lub spełnienie wymagań określonych w art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c)  nieposzlakowana opinia,
d)  brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e) posiadane wykształcenie  co najmniej średnie o kierunku geodezyjnym,
f) co najmniej 6 miesięczny  staż pracy w administracji lub innym przedsiębiorstwie trudniącym się geodezją,
Wymagania dodatkowe:
a) umiejętność obsługi komputera, programu; Ewmapa, pakietu Microsoft Office
( Word, Exel)
b) znajomość przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
c) umiejętność posługiwania się zasobem geodezyjnym i kartograficznym,
d) umiejętność interpretacji przepisów prawnych,
e) komunikatywność i umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
f) odporność na stres,
g) wysoka kultura osobista.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
– prowadzenie rejestru zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych oraz ewidencji materiałów zasobu, obsługa wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych w zakresie przygotowania materiałów zasobu związanych ze zgłaszaniem prac geodezyjnych oraz udzielania informacji o zasobie. Wystawianie dokumentów obliczenia opłaty o licencji na wykorzystanie materiałów zasobu oraz prowadzenie spraw związanych z naradami koordynacyjnymi. Zadania pomocnicze i okresowe: wprowadzanie zmian do baz danych wynikłych z operatów technicznych przyjętych do zasobu geodezyjnego oraz Narad Koordynacyjnych. Wykonywanie sprawozdań i ankiet z prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

IV. Wymagane dokumenty:
a) podpisany życiorys (CV),
b) podpisany list motywacyjny,
c) potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę ubiegającą się o pracę kopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i staż pracy,
d) podpisany kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o pracę,
e) zaświadczenie lekarskie potwierdzające stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku od lekarza medycyny pracy,
f) podpisane oświadczenie, iż kandydat nie był karany za przestępstwa umyślne ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
g) podpisane oświadczenie, iż kandydat  posiada obywatelstwo polskie lub spełnia wymagania określone w art. 11 ust 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
h) podpisane oświadczenie iż kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
i) podpisane oświadczenie  kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie, danych osobowych.

V. Kandydat może też złożyć inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

VI. Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 195) oraz ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2016 r. z poz. 902
z późn.zm.)”.

VII. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Młodszego Referenta w  Referacie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Starostwie Powiatowym w Lesku
w pełnym wymiarze czasu pracy  ” w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lesku lub przesłać pocztą na adres Starostwa – Rynek 1, 38-600 Lesko w terminie do 11.05.2018 r. do godziny 15:00. Dokumenty, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

VIII. Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do drugiego etapu zostaną zawiadomieni pisemnie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Starostwa: www.powiat-leski.pl, Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.powiat-leski.pl oraz
na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lesku, Rynek 1,
38-600 Lesko.

SKAN OGŁOSZENIA

SKAN ZARZĄDZENIA

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY (doc)


Autor: Wydział IT
Data: 2018-04-20 07:22:00
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2018-04-23 07:29:11
Modyfikował(a): Admin Administrator
Data: 2018-04-23 07:36:40

Rejestr zmian

[PCUW] NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

PCUW.110.7.2018

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
księgowego w PCUW w Lesku

 

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
księgowego w PCUW w Lesku
w wymiarze 1 etatu


Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych   (Dz. U. z 2016 r., poz. 902 z późn.zm.) oraz § 4 i § 5 Zarządzenia Nr 4.2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Lesku z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze ogłasza z dniem 10 kwietnia 2018 r. nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze księgowego w PCUW w Lesku w wymiarze 1 etatu (od 1.05.2018 r.)

I. Nazwa i adres jednostki:
Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Lesku
38-600 Lesko, ul. Piłsudskiego 5
tel. 13 493 90 76

II. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym:
1. Wymagania niezbędne:
a. obywatelstwo polskie lub spełnienie wymagań określonych w art. 11 ust 2 i 3 ustawy
o pracownikach samorządowych,
b. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c. nieposzlakowana opinia,
d. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e. posiadanie wykształcenia wyższego ekonomicznego lub innego pokrewnego,
f. co najmniej 2-letni staż pracy
2. Wymagania dodatkowe:
a. doświadczenie w pracy w księgowości budżetowej (kserokopia świadectw pracy lub zaświadczenie)
b. znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego.
c. znajomość obsługi programów Płace i Księgowość Firmy VULCAN
d. znajomość przepisów z zakresu rachunkowości.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Zadania główne:
a. ewidencja księgowa wydatków i dochodów oraz sporządzanie sprawozdań finansowych,
b. sporządzanie list płac,
c. ewidencja rozliczeń z tytułu podatku vat.
2. Zadania pomocnicze:
a. wykonywanie innych prac w księgowości zleconych przez przełożonego.

IV. Wymagane dokumenty:
a. podpisany życiorys (CV),
b. podpisany list motywacyjny,
c. potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby ubiegające się o pracę kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
d. podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę,
e.nzaświadczenie lekarskie potwierdzające stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku od lekarza rodzinnego lub medycyny pracy,
f. podpisane oświadczenie, iż kandydat nie był karany za przestępstwa umyślne,
g. podpisane oświadczenie  kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie, danych osobowych.

V. Kandydat może też złożyć inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

VI. Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 195) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2014 r. z poz. 1045)”. Pod klauzulą własnoręczny podpis.

VII. Termin i miejsce składania dokumentów:
1. Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze księgowego w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych w Lesku” w siedzibie PCUW  w Lesku lub przesłać pocztą na adres PCUW – ul. Piłsudskiego 5, 38-600 Lesko w terminie do 20 kwietnia 2018  r. do godziny 15.00. Dokumenty, które wpłyną do PCUW po określonym powyżej terminie, nie będą rozpatrywane.

VIII.    Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do drugiego etapu zostaną zawiadomieni pisemnie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Starostwa: www.powiat-leski.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.powiat-leski.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lesku, ul. Rynek 1, 38-600 Lesko i w siedzibie Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Lesku ul. Piłsudskiego 5 , 38-600 Lesko 

SKAN OGŁOSZENIA
KWESTIONARIUSZ OSOBOWY
OŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI
OŚWIADCZENIE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


Autor: Wydział IT
Data: 2018-04-10 13:51:54
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2018-04-10 13:52:37

Rejestr zmian

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

GN.6840.2.18.2015
GN.II.6840.2.1.2018

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd Powiatu Leskiego działający na podstawie art. 38, art. 40 ust. 1 pkt 1, art. 67 ust. 2 pkt 1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.), oraz § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.) oraz uchwał Rady Powiatu Leskiego Nr XXXVIII.190.2017 z dnia 24 listopada 2017 r., Nr  XXXI.155.2017 z dnia 27 marca 2017 r. ogłasza:

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony


1. Na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Powiatu Leskiego, zlokalizowanej w m-ci Lesko obręb Lesko-Posada Leska gm. Lesko, uwidocznionej w księdze wieczystej numer KS1E/00036424/6, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 309/5 o pow. 0,2033 ha z jednoczesnym ustanowieniem na działkach nr 309/3 i 309/6 (również stanowiących własność Powiatu Leskiego), - służebności gruntowej - polegającej na prawie przejazdu, przechodu i przegonu poprzez działki nr 309/3 i 309/6, pasem drożnym o szerokości 6 m na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 309/5.

Nieruchomość gruntowa stanowiąca działkę nr 309/5 umiejscowiona jest wśród gruntów wykorzystywanych rolniczo oraz odłogowanych. W otoczeniu działki znajdują się również obszary zadrzewione i zakrzewione. Działka posiada kształt zbliżony do trapezu, dający możliwość dobrego zagospodarowania. Teren niemal płaski. Grunt częściowo utwardzony, a częściowo porośnięty trawami. Granicę zachodnią działki wyznacza niewielki ciek wodny oraz ogrodzenie sąsiedniego schroniska dla psów "Wesoły Kundelek". Dojazd możliwy drogą gruntową utwardzoną od strony wschodniej poprzez działki nr 309/3 i 309/6.

Dla przedmiotowej działki brak jest obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Lesko, zgodnie z wypisem ze Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego działka oznaczona jest jako strefa osadnictwa wiejskiego- symbol "RP" oraz obszar rolniczej przestrzeni produkcyjnej wyłączony z zabudowy.

Cena wywoławcza: 23 100,00 zł (w tym wartość ograniczonego prawa rzeczowego wynosi  2 500,00 zł); wadium: 2 310,00 zł.

2. Na sprzedaż kompleksu nieruchomości, zlokalizowanego w miejscowości Górzanka gm. Solina, składającego się z:
- działki nr 4/19 o pow. 0,0092 ha, uwidocznionej w KW nr KS1E/00035616/2;
- działki nr 118/2 o pow. 0,0019 ha, uwidocznionej w KW nr KS1E/00013603/8.
Przedmiotowe działki są częściowo zabudowane obiektem handlowo - usługowym (sklep spożywczy) stanowiącym odrębną od gruntu własność. Obie działki posiadają nieforemny kształt, zbliżony do trapezu, a teren działek jest nieznacznie nachylony w stronę publicznej drogi asfaltowej wyznaczającej północną granicę nieruchomości.

Dla przedmiotowego kompleksu nieruchomości brak jest obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Solina, zgodnie z wypisem ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Solina obie działki oznaczone są jako obszary istniejącej zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności zabudowy (z usługami, rzemiosłem, itp. dopuszczalnymi w danej strefie ochrony).

Cena wywoławcza wynosi: 1 700,00 zł; wadium: 170,00 zł.

Przetargi odbędą się w dniu 11 maja 2018 r. - od godz. 10:00 w Starostwie Powiatowym
w Lesku, ul. Rynek 1, w sali narad na parterze budynku.

Do wylicytowanej ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu sprzedaży.

WARUNKI PRZETARGU

1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne jeżeli wpłacą wadium
w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu.
2. Dowód wniesienia przez uczestnika przetargu wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
3. Wadium winno być wpłacone w pieniądzu do dnia 7 maja 2018 r. na konto Starostwa Powiatowego w Lesku na konto Nr 82 8642 1012 2003 1205 1489 0004 Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku Oddział w Lesku z dopiskiem numeru ewidencyjnego działki, na które zostało wpłacone wadium. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na w/w konto.
4. Osoby fizyczne uczestniczące w przetargu zobowiązane są do przedłożenia dokumentu tożsamości, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej i nabywania nieruchomości na rzecz prowadzonej firmy zaświadczenia o wpisie do centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej. Przedstawiciele osób prawnych oprócz dokumentu tożsamości zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej aktualny wypis z KRS oraz stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania osoby prawnej w przetargu.
5. Wpłacone wadium zostanie:
-    zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli uczestnik wpłacający wadium przetarg wygra (kwota wadium zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia w dniu zapłaty pełnej kwoty należności);
-    zwrócone niezwłocznie, po odwołaniu przetargu, unieważnieniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3-ech dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
6. Wpłacone wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się bez usprawiedliwienia od zawarcia umowy uczestnika, który przetarg wygrał.
7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z uczestników zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
8. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
9. W przypadku gdy nabycie nieruchomości nastąpi do majątku wspólnego, warunkiem dopuszczenia do przetargu ustnego jest stawiennictwo obojga małżonków na przetargu lub jednego z nich, posiadającego pisemną zgodę współmałżonka na zakup nieruchomości
z własnoręcznym podpisem współmałżonka, poświadczonym przez notariusza.
10. Kupujący jest zobowiązany do wpłacenia całości ceny nabycia nieruchomości na konto sprzedającego przed wyznaczonym terminem zawarcia aktu notarialnego umowy kupna nieruchomości.
11. Wszelkie koszty przygotowania dokumentacji przetargowej oraz koszty związane
 z zawarciem umowy notarialnej w całości ponosi kupujący.
12. Okazanie, wznowienie punktów granicznych nieruchomości może się odbyć staraniem i na koszt przyszłego nabywcy.
13. Organizator przetargu zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu.
14. Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Lesku w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości ul. Rynek 1, pokój 304 lub telefonicznie 13 469 71 25 lub 13 469 71 24.

Lesko, dnia 5 kwietnia 2018 r.


Autor: Wydział IT
Data: 2018-04-10 12:05:41
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2018-04-10 12:11:37
Modyfikował(a): Admin Administrator
Data: 2018-04-10 12:12:40

Rejestr zmian

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

ZAWIADOMIENIE
o czynnościach ustalenia  przebiegu granic działek ewidencyjnych

Na podstawie § 38 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. 2016 r., poz. 1034 z późn. zm.) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Ustrzykach Dolnych pod numerem ewidencyjnym GN.6640.274.2016, uprzejmie zawiadamiam, że w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Ustjanowa Dolna, gmina Ustrzyki Dolne odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek objętych w niżej umieszczonym wykazie.

Są to działki leżące przy granicy pomiędzy obrębem Stefkowa, gm. Olszanica, a obrębem Ustjanowa Dolna, gm. Ustrzyki Dolne.
 

OBRĘB

DZIAŁKA

DATA

GODZINA

MIEJSCE USTALENIA

Stefkowa

5-863

27.04.2018

10:00

Czynności odbędą się na gruncie

Stefkowa

5-865

27.04.2018

10:00

Czynności odbędą się na gruncie

Stefkowa

5-866

27.04.2018

10:00

Czynności odbędą się na gruncie

 

Informacja:

1. W związku z przeprowadzanymi czynnościami prosi się właścicieli o odszukanie istniejących znaków granicznych, a w razie ich braku – oznaczenia swoich nieruchomości według spokojnego stanu władania palikami drewnianymi. Z przeprowadzenia czynności ustalenia granic zostanie sporządzony protokół.
2. Zawiadomione osoby lub ich odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy, powinny koniecznie posiadać dokumenty umożliwiające ustalenie tożsamości osoby deklarującej swój udział w tych czynnościach oraz dokumenty-w przypadku ich posiadania, które mogą być potrzebne przy ustalaniu granic ich gruntów.
3. Udział w czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic leży w interesie podmiotów wymienionych w §10,11 w/w rozporządzenia, w tym właścicieli, użytkowników wieczystych i władających.
4. Nieusprawiedliwione niewzięcie udziału w tych czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.
5. Ustalone punkty graniczne wykonawca oznacza na gruncie w sposób umożliwiający ich pomiar. Trwała ich stabilizacja może nastąpić wyłącznie z inicjatywy i na koszt zainteresowanych §39  pkt. 4 w/w rozporządzenia.
6. Inne informacje można uzyskać pod numerem telefonu 731-729-797 lub 16 623 33 83  w godz. 8:00-15:00 od poniedziałku do piątku.

SKAN INFORMACJI
 


Autor: Wydział IT
Data: 2018-03-28 19:25:42
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2018-03-28 19:28:52
Modyfikował(a): Admin Administrator
Data: 2018-03-28 19:30:59

Rejestr zmian

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

OR. 2110.3.2018

Starostwo Powiatowe w Lesku
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Referenta w Wydziale Architektury i Budownictwa w Starostwie Powiatowym w Lesku
w pełnym wymiarze czasu pracy

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902 z późn.zm.) oraz § 4 i § 5 Zarządzenia Nr 11/2016 Starosty Leskiego z dnia 2 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze ogłasza z dniem 23.03.2018 r. nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Referenta w  Starostwie Powiatowym w Lesku w pełnym wymiarze czasu pracy  .

I. Nazwa i adres jednostki:
Starostwo Powiatowe w Lesku
38-600 Lesko, Rynek 1
tel. 13 469 71 24

II. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym:
1. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie lub spełnienie wymagań określonych w art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) nieposzlakowana opinia,
d) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e) posiadane wykształcenie wyższe o kierunku budownictwo lub architektura,
f) co najmniej 2 letni staż pracy, doświadczenie w pracy w zakresie merytorycznych zadań wymaganych na stanowisku,

2. Wymagania dodatkowe:
a) umiejętność obsługi komputera, programu PROTON,
b) znajomość przepisów Kodeksu Postepowania Administracyjnego,
c) znajomość ustawy prawo budowlane,
d) umiejętność interpretacji przepisów prawnych,
e) komunikatywność i umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
f) odporność na stres,
g) wysoka kultura osobista.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
– przygotowywanie decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę, przygotowanie zaświadczeń, pism do zgłoszeń. Zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych, przygotowanie zaświadczeń o samodzielności lokali.

IV. Wymagane dokumenty:
a) podpisany życiorys (CV),
b) podpisany list motywacyjny,
c) potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę ubiegającą się o pracę kopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i staż pracy,
d) podpisany kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o pracę,
e) zaświadczenie lekarskie potwierdzające stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku od lekarza medycyny pracy,
f) podpisane oświadczenie, iż kandydat nie był karany za przestępstwa umyślne ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
g) podpisane oświadczenie, iż kandydat  posiada obywatelstwo polskie lub spełnia wymagania określone w art. 11 ust 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
h) podpisane oświadczenie iż kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
i) podpisane oświadczenie  kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie, danych osobowych.

V. Kandydat może też złożyć inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

VI. Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 195) oraz ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2016 r. z poz. 902
z późn.zm.)”.

VII. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Referenta w  Wydziale Architektury i Budownictwa w  Starostwie Powiatowym w Lesku w pełnym wymiarze czasu pracy ” w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lesku lub przesłać pocztą na adres Starostwa – Rynek 1, 38-600 Lesko w terminie do 11.04.2018 r. do godziny 15:00. Dokumenty, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

VIII. Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do drugiego etapu zostaną zawiadomieni pisemnie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Starostwa: www.powiat-leski.pl, Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.powiat-leski.pl oraz
na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lesku, Rynek 1,
38-600 Lesko.

SKAN OGŁOSZENIA

SKAN ZARZĄDZENIA STAROSTY

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY (doc)


Autor: Wydział IT
Data: 2018-03-23 09:19:23
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2018-03-23 09:25:50
Modyfikował(a): Admin Administrator
Data: 2018-03-23 09:36:35

Rejestr zmian

Zawiadomienie o wyłożeniu operatu


GN.6641.12.24.2016

ZAWIADOMIENIE

Stosownie do art. 24a ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.  Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 2101 z późn.  zm.) Starosta Powiatu Leskiego informuje, że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lesku przy ul. Rynek  1, w pok. nr 216, na II piętrze, w terminie od dnia 4 do 24 kwietnia 2018 r., w godzinach od 8:00 do 14:30  zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu  opisowo-kartograficznego  opracowany w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków zrealizowanej w projekcie „ZSIN II” dla niżej wymienionych obrębów ewidencyjnych:

 

Lp.

Nazwa jednostki ewidencyjnej

TERYT obrębu ewidencyjnego

Nazwa obrębu ewidencyjnego

1

Baligród

182101_2.0002

Bystre

2

182101_2.0003

Cisowiec

3

182101_2.0004

Huczwice

4

182101_2.0005

Jabłonki

5

182101_2.0007

Kołonice

6

182101_2.0008

Łubne

7

182101_2.0011

Rabe

8

182101_2.0012

Roztoki Dolne

9

182101_2.0015

Żerdenka

10

182101_2.0016

Żernica Niżna

11

182101_2.0017

Żernica Wyżna

12

Cisna

182102_2.0001

Buk

13

182102_2.0004

Habkowce

14

182102_2.0005

Jaworzec

15

182102_2.0007

Krzywe

16

182102_2.0008

Liszna

17

182102_2.0009

Łopienka

18

182102_2.0010

Ług

19

182102_2.0011

Przysłup

20

182102_2.0013

Solinka

21

182102_2.0016

Zawój

22

182102_2.0017

Żubracze

23

Solina

182105_2.0001

Berezka

24

182105_2.0002

Bereżnica Niżna

25

182105_2.0003

Bereżnica Wyżna

26

182105_2.0006

Górzanka

27

182105_2.0007

Horodek

28

182105_2.0010

Polanki

29

182105_2.0012

Radziejowa

30

182105_2.0013

Rajskie

31

182105_2.0014

Rybne

32

182105_2.0015

Sakowczyk

33

182105_2.0017

Studenne

34

182105_2.0019

Tyskowa

35

182105_2.0021

Wola Górzańska

36

182105_2.0022

Wola Matiaszowa

Dokumentacja tego projektu opracowana została  na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne  (Dz. U. z 2017 r., poz. 2101 z późn.  zm.) oraz przepisów  rozporządzenia Ministra  Rozwoju Regionalnego i Budownictwa  z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034 z późn. zm.)

Każdy czyjego interesu prawnego dotyczą  dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu, zapoznać się z danymi ewidencyjnymi ujawnionymi w opracowanym projekcie  oraz zgłosić  do protokołu ewentualne uwagi do tych danych. Skorzystanie z tego prawa leży w interesie zainteresowanych, aby na tym etapie postępowania ujawnić ewentualne błędy i nieprawidłowości. Czynności wyłożenia udokumentowane zostaną w formie protokołu.

Osoby zgłaszające się do zapoznania z dokumentacją winny posiadać dokument tożsamości, dokumenty potwierdzające własność  nieruchomości oraz wszelkie dokumenty dotyczące gruntów, budynków i lokali.

Niestawienie się zainteresowanych  w terminie i miejscu określonym w niniejszym zawiadomieniu  nie stanowi przeszkody do kontynuowania dalszych etapów postępowania
i ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków.
 

Lesko, dnia 15-03-2018 r.


Autor: Wydział IT
Data: 2018-03-15 15:43:00
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2018-03-19 14:47:00
Modyfikował(a): Admin Administrator
Data: 2018-03-20 22:50:21

Rejestr zmian

[SSM Biesczadnik] Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa żywności do Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Bieszczadnik” na rok 2018

Ogłoszenie o zamówieniu


Autor: Łukasz Ciółkowski
Data: 2018-03-15 11:04:14
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2018-03-15 11:04:52

Rejestr zmian

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

Wykaz nieruchomości Powiatu Leskiego przeznaczonych do dzierżawy - 08.03.2018

PLIK PDF


Autor: Wydział IT
Data: 2018-03-08 10:27:00
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2018-03-13 10:27:17

Rejestr zmian

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

OR.2110.2.2018

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
na wolne stanowisko urzędnicze:  
Referenta w Wydziale Architektury i Budownictwa
w Starostwie Powiatowym w Lesku w pełnym wymiarze czasu pracy
Rynek 1, 38-600 Lesko


Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.) informuję, że w wyniku przeprowadzonej procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana:

Pani Zuzanna Sokalska, zam. Uherce Mineralne.

Uzasadnienie

W wyniku dokonanej analizy dokumentów aplikacyjnych i przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej, Komisja Rekrutacyjna stwierdziła, że Pani Zuzanna Sokalska, spełniła wymagania niezbędne do wykonywania pracy na w/w stanowisku. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, Komisja Rekrutacyjna wysoko oceniła Jej przygotowanie i znajomość przepisów i zagadnień z zakresu zadań realizowanych na w/w stanowisku.

 
Lesko, dn. 05.03.2018 r.
 

Skan ogłoszenia


Autor: Wydział IT
Data: 2018-03-06 11:08:58
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2018-03-06 11:09:41
Modyfikował(a): Admin Administrator
Data: 2018-03-06 11:15:59

Rejestr zmian

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

OR.2110.1.2018


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
na wolne stanowisko urzędnicze:  
Młodszego Referenta w Wydziale Geodezji Katastru i Nieruchomości
w Starostwie Powiatowym w Lesku w pełnym wymiarze czasu pracy
Rynek 1, 38-600 Lesko

  
Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.) informuję, że w wyniku przeprowadzonej procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany:

Pan Grzegorz Poliwka, zam. Sanok.

Uzasadnienie

W wyniku dokonanej analizy dokumentów aplikacyjnych i przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej, Komisja Rekrutacyjna stwierdziła, że Pan Grzegorz Poliwka,
spełnił wymagania niezbędne do wykonywania pracy na w/w stanowisku. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, Komisja Rekrutacyjna wysoko oceniła Jego przygotowanie i znajomość przepisów i zagadnień z zakresu zadań realizowanych na w/w stanowisku.

Skan ogłoszenia


Autor: Wydział IT
Data: 2018-02-22 13:38:29
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2018-02-22 13:39:32
Modyfikował(a): Admin Administrator
Data: 2018-02-22 13:44:24

Rejestr zmian

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie
o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

 

- Działka ewidencyjna nr 1421 położona przy ul. Mickiewicza 19 w obrebie Lesko, gm. Lesko Miasto


- Działka ewidencyjna nr 1424 położona przy ul. Mickiewicza 19 w obrebie Lesko, gm. Lesko Miasto


Autor: Wydział IT
Data: 2018-02-20 13:32:34
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2018-02-20 13:34:41
Modyfikował(a): Admin Administrator
Data: 2018-02-20 13:39:05

Rejestr zmian

Ogłoszenie: konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa w SP ZOZ Lesko

Ogłoszenie (PDF)


Autor: Łukasz Ciółkowski
Data: 2018-02-13 09:50:51
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2018-02-13 09:56:26

Rejestr zmian

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Starostwo Powiatowe w Lesku ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Referenta w Wydziale Architektury i Budownictwa w Starostwie Powiatowym w Lesku

w pełnym wymiarze czasu pracy

 

Skan Zarządzenia Starosty Leskiego

Skan ogłoszenia naboru

Kwestionariusz osobowy (doc)


Autor: Wydział IT
Data: 2018-02-06 21:20:19
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2018-02-06 21:22:53
Modyfikował(a): Admin Administrator
Data: 2018-02-07 21:07:48

Rejestr zmian

[Powiat Leski] Ogłoszenie o zamówieniu: Przetarg 3- Termomodernizacja budynku schroniska młodzieżowego zgodnie z projektem pn. „Modernizacja energetyczna budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego

Ogłoszenie o zamówieniu


Autor: Łukasz Ciółkowski
Data: 2018-02-06 11:47:46
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2018-02-06 11:48:21

Rejestr zmian

[PCUW] INFORMACJA O WYNIKACH NABORUPCUW.110.6.2018


Informacja o wynikach naboru

na wolne stanowisko urzędnicze księgowego
w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych w Lesku
Piłsudskiego 5, 38-600 Lesko
w wymiarze czasu pracy pełny etatNa podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach  samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902 z późn. zm.) informuję, że w wyniku przeprowadzonej procedury naboru na wolne stanowisko księgowego została wybrana:

Pani Katarzyna Usyk, zam. Tarnawa Dolna

UZASADNIENIE

W wyniku dokonanej analizy dokumentów aplikacyjnych i przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej Komisja Rekrutacyjna stwierdziła, że kandydatka spełniła w zadowalającym stopniu wymagania i oczekiwania stawiane osobom ubiegającym się o zatrudnienie na stanowisku księgowego. Wykazała się niezbędną wiedzą oraz znajomością przepisów i zagadnień z zakresu zadań realizowanych na w/w stanowisku.


Lesko, dn. 2.02.2018 r.                                         
 

Skan informacji


Autor: Wydział IT
Data: 2018-02-02 13:10:13
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2018-02-02 13:13:37

Rejestr zmian

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Młodszego Referenta w Wydziale Geodezji Katastru i Nieruchomości w Starostwie Powiatowym w Lesku w pełnym wymiarze czasu


Skan Zarządzenia Starosty

Skan Ogłoszenia Naboru

Kwestionariusz osobowy (doc)


Autor: Wydział IT
Data: 2018-01-30 15:16:56
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2018-01-30 15:18:13
Modyfikował(a): Admin Administrator
Data: 2018-01-31 09:25:58

Rejestr zmian

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

PCUW.110.1.2018

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
księgowego w PCUW w Lesku
Powiatowe Centrum Usług Wspólnych
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
księgowego w PCUW w Lesku
w wymiarze 1 etatu

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych   (Dz. U. z 2016 r., poz. 902 z późn.zm.) oraz § 4 i § 5 Zarządzenia Nr 4.2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Lesku z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze ogłasza z dniem 19 stycznia 2018 r. nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze księgowego w PCUW w Lesku w wymiarze 1 etatu

I. Nazwa i adres jednostki:
Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Lesku
38-600 Lesko, ul. Piłsudskiego 5
tel. 13 493 90 76

II. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym:
1. Wymagania niezbędne:
a. obywatelstwo polskie lub spełnienie wymagań określonych w art. 11 ust 2 i 3 ustawy
o pracownikach samorządowych,
b. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c. nieposzlakowana opinia,
d. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e. posiadanie wykształcenia wyższego
f. co najmniej 2-letni staż pracy

2. Wymagania dodatkowe:
a. doświadczenie w pracy w księgowości budżetowej (kserokopia świadectw pracy lub zaświadczenie)
b. znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego.
c. znajomość obsługi programów Płace i Księgowość Firmy VULCAN
d. znajomość przepisów z zakresu rachunkowości.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Zadania główne:
a. ewidencja księgowa wydatków i dochodów oraz sporządzanie sprawozdań finansowych,
b. sporządzanie list płac.
c. ewidencja rozliczeń z tytułu podatku vat.

2. Zadania pomocnicze:
a. wykonywanie innych prac w księgowości zleconych przez przełożonego.

IV. Wymagane dokumenty:
a. podpisany życiorys (CV),
b. podpisany list motywacyjny,
c. potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby ubiegające się o pracę kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
d. podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę,
e. zaświadczenie lekarskie potwierdzające stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku od lekarza rodzinnego lub medycyny pracy,
f. podpisane oświadczenie, iż kandydat nie był karany za przestępstwa umyślne,
g. podpisane oświadczenie  kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie, danych osobowych.

V. Kandydat może też złożyć inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

VI. Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 195) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2014 r. z poz. 1045)”.

VII. Termin i miejsce składania dokumentów:
1. Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze księgowego w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych w Lesku” w siedzibie PCUW  w Lesku lub przesłać pocztą na adres PCUW – ul. Piłsudskiego 5, 38-600 Lesko w terminie do 29 stycznia 2018  r. do godziny 15.00. Dokumenty, które wpłyną do PCUW po określonym powyżej terminie, nie będą rozpatrywane.

VIII. Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do drugiego etapu zostaną zawiadomieni pisemnie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Starostwa: www.powiat-leski.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.powiat-leski.pl ,                 na tablicy informacyjnej w siedzibie PCUW w Lesku ul. Piłsudskiego 5 oraz Starostwa Powiatowego w Lesku, ul. Rynek 1, 38-600 Lesko.
 

Skan ogłoszenia

Kwestionariusz osobowy

Oświadczenie o niekaralności

Oświadczenie - przetwarzanie danych osobowych

 


Autor: Wydział IT
Data: 2018-01-19 13:15:01
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2018-01-19 13:23:47

Rejestr zmian

Wykaz nieruchomości Powiatu Leskiego przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz nieruchomości Powiatu Leskiego przeznaczonych do sprzedaży

PLIK PDF


Autor: Wydział IT
Data: 2018-01-19 12:58:00
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2018-01-19 13:00:00
Modyfikował(a): Admin Administrator
Data: 2018-01-23 13:01:31

Rejestr zmian

Ogłoszenie: konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa w SP ZOZ Lesko

Ogłoszenie (PDF)


Autor: Łukasz Ciółkowski
Data: 2018-01-16 14:06:37
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2018-01-16 14:08:31

Rejestr zmian

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

OR.2110.11.2017

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
na wolne stanowisko urzędnicze –
Kierownika Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Gruntów Rolnych
i Leśnych w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości
w Starostwie Powiatowym w Lesku w pełnym wymiarze czasu pracy
Rynek 1, 38-600 Lesko


Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1045) informuję, że w wyniku przeprowadzonej procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana:
Pani Barbara Wolańska zam. Lesko.

Uzasadnienie

W wyniku dokonanej analizy dokumentów aplikacyjnych i przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej Komisja Rekrutacyjna stwierdziła, że Pani Barbara Wolańska spełniła wymagania niezbędne do wykonywania pracy na w/w stanowisku. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej Komisja Rekrutacyjna wysoko oceniła Jej przygotowanie i znajomość przepisów i zagadnień z zakresu zadań realizowanych na w/w stanowisku.

Lesko, dn.12.01.2018 r.

Skan informacji


Autor: Wydział IT
Data: 2018-01-12 11:17:12
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2018-01-12 11:19:56

Rejestr zmian

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

OR.2110.10.2017

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
na wolne stanowisko urzędnicze  młodszego referenta ds. gospodarki mieniem
Skarbu Państwa i Powiatu oraz ochrony środowiska, geologii, rybactwa i rolnictwa
w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych w Starostwie Powiatowym w Lesku
w pełnym wymiarze czasu pracy
Rynek 1, 38-600 Lesko

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1045) informuję, że w wyniku przeprowadzonej procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana:
Pani Marta Atamańczuk, zam. Lesko.

Uzasadnienie

W wyniku dokonanej analizy dokumentów aplikacyjnych i przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej Komisja Rekrutacyjna stwierdziła, że Pani Marta Atamańczuk spełniła wymagania niezbędne do wykonywania pracy na w/w stanowisku. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej Komisja Rekrutacyjna wysoko oceniła Jej przygotowanie i znajomość przepisów i zagadnień z zakresu zadań realizowanych na w/w stanowisku.

Lesko, dn. 29.12.2017 r.
 

Skan pisma


Autor: Wydział IT
Data: 2017-12-29 15:10:09
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2017-12-29 15:11:45

Rejestr zmian

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

OR.2110.9.2017

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
na wolne stanowisko urzędnicze –
Młodszego Referenta Kancelarii Ogólnej w Biurze Obsługi Urzędu i Interesanta
w pełnym wymiarze czasu pracy
w Starostwie Powiatowym w Lesku
Rynek 1, 38-600 Lesko

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1045) informuję, że w wyniku przeprowadzonej procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany:
Pan Jakub Hotloś, zam. Glinne.

Uzasadnienie

W wyniku dokonanej analizy dokumentów aplikacyjnych i przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej Komisja Rekrutacyjna stwierdziła, że Pan Jakub Hotloś spełnił wymagania niezbędne do wykonywania pracy na w/w stanowisku. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej Komisja Rekrutacyjna wysoko oceniła Jego przygotowanie i znajomość przepisów i zagadnień z zakresu zadań realizowanych na w/w stanowisku.

Lesko, dn. 29.12.2017 r.

Skan pisma


Autor: Wydział IT
Data: 2017-12-29 15:05:26
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2017-12-29 15:08:19
Modyfikował(a): Admin Administrator
Data: 2017-12-29 15:08:45

Rejestr zmian

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

OR. 2110.11.2017

Starostwo Powiatowe w Lesku
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Kierownika Referatu  Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości w  Starostwie Powiatowym w Lesku w pełnym wymiarze czasu pracy

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902 z późn.zm. ) oraz § 4 i § 5 Zarządzenia Nr 11/2016 Starosty Leskiego
z dnia 2 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze ogłasza z dniem 28.12.2017 r. nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Referatu  Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości w  Starostwie Powiatowym w Lesku w pełnym wymiarze czasu pracy

I. Nazwa i adres jednostki:
Starostwo Powiatowe w Lesku
38-600 Lesko, Rynek 1
tel. 13 469 71 24

II. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym:
1. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie lub spełnienie wymagań określonych w art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) nieposzlakowana opinia,
d) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e) posiadane wykształcenie wyższe preferowane ochrona środowiska, administracja,
f) co najmniej 3 letni  staż pracy zawodowej w administracji samorządowej.
2. Wymagania dodatkowe:
a) umiejętność obsługi komputera, znajomość oprogramowania Proton,
b) znajomość ustawy o odpadach, ustawy o ochronie środowiska, ustawy
o udostępnianiu informacji o środowisku, ustawy prawo geologiczne i  górnicze oraz przepisy wykonawcze, ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
c) nadzorowanie sporządzania wykazów nieruchomości Skarbu Państwa i powiatu,
d) umiejętność przygotowywania dokumentacji do przetargów związanych ze zbyciem nieruchomości,
e) komunikatywność i umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
f) odporność na stres,
g)  wysoka kultura osobista.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
- kierowanie Referatem Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Gruntów Rolnych
i Leśnych,
- prowadzenie spraw w Referacie.
- Wymagane dokumenty:
a) podpisany życiorys (CV),
b) podpisany list motywacyjny
c) potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę ubiegającą się o pracę kopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
d) podpisany kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o pracę,
e) zaświadczenie lekarskie potwierdzające stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku od lekarza rodzinnego lub medycyny pracy,
f) podpisane oświadczenie, iż kandydat nie był karany za przestępstwa umyślne,
g) podpisane oświadczenie  kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie, danych osobowych.

IV. Kandydat może tez złożyć inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

V. Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 195) oraz ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2016 r. z poz. 902
z późn.zm.)”.

VI. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Referatu  Gospodarki Nieruchomościami
i Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości w  Starostwie Powiatowym w Lesku w pełnym wymiarze czasu pracy  ” w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lesku lub przesłać pocztą na adres Starostwa – Rynek 1,
38-600 Lesko w terminie do 08.01.2018 r. do godziny 15:00. Dokumenty, które wpłyną
do Starostwa po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

VII. Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do drugiego etapu zostaną zawiadomienie pisemnie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Starostwa: www.powiat-leski.pl, Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.powiat-leski.pl oraz
na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lesku, Rynek 1,
38-600 Lesko.

Lesko, dn. 28.12.2017

Ogłoszenie o naborze (PDF)

Zarządzenie Starosty (PDF)

Kwestionariusz osobowy (doc)


Autor: Łukasz Ciółkowski
Data: 2017-12-28 15:57:01
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2017-12-28 16:05:31
Modyfikował(a): Admin Administrator
Data: 2017-12-29 07:17:45

Rejestr zmian

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE


Starostwo Powiatowe w Lesku
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE


młodszego referenta ds. gospodarki mieniem Skarbu Państwa i Powiatu
oraz ochrony środowiska, geologii, rybactwa i rolnictwa w Wydziale Geodezji, Katastru
i Nieruchomości w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych w  Starostwie Powiatowym w Lesku
w pełnym wymiarze czasu pracy.


Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902 z późn.zm.) oraz § 4 i § 5 Zarządzenia Nr 11/2016 Starosty Leskiego z dnia 2 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze ogłasza z dniem 12.12.2017 r. nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Młodszego Referenta ds. gospodarki mieniem Skarbu Państwa i Powiatu oraz ochrony środowiska, geologii, rybactwa i rolnictwa w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych w  Starostwie Powiatowym w Lesku w pełnym wymiarze czasu pracy

I. Nazwa i adres jednostki:
Starostwo Powiatowe w Lesku
38-600 Lesko, Rynek 1
tel. 13 469 71 24

II. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym:
1. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie lub spełnienie wymagań określonych w art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) nieposzlakowana opinia,
d) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e) posiadane wykształcenie wyższe – ochrona środowiska,
f) co najmniej 6 miesięczny staż pracy zawodowej w administracji samorządowej.
2. Wymagania dodatkowe:
a) umiejętność obsługi komputera, znajomość oprogramowania Proton,
b) znajomość ustawy o odpadach, ustawy o ochronie środowiska, ustawy
o udostępnianiu informacji o środowisku, ustawy prawo geologiczne i  górnicze oraz przepisy wykonawcze, ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
c) komunikatywność i umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
d) odporność na stres,
e) wysoka kultura osobista.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
- prowadzenie rejestru sprzętu pływającego, wydawanie kart wędkarskich , rejestr zwierząt egzotycznych, wydawanie zezwoleń z zakresu ustawy o odpadach, przyjmowanie zgłoszeń instalacji, których użytkowanie nie wymaga pozwolenia, wydawanie decyzji z zakresu prawa geologicznego

IV. Wymagane dokumenty:
a) podpisany życiorys (CV),
b) podpisany list motywacyjny
c) potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę ubiegającą się o pracę kopi dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
d) podpisany kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o pracę,
e) zaświadczenie lekarskie potwierdzające stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku od lekarza rodzinnego lub medycyny pracy,
f) podpisane oświadczenie, iż kandydat nie był karany za przestępstwa umyślne,
g) podpisane oświadczenie  kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie, danych osobowych.

V. Kandydat może tez złożyć inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

VI. Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 195) oraz ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2016 r. z poz. 902
z późn.zm.).

VII. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Młodszego Referenta ds. gospodarki mieniem Skarbu Państwa i Powiatu oraz ochrony środowiska, geologii, rybactwa i rolnictwa w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych w  Starostwie Powiatowym w Lesku ” w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lesku lub przesłać pocztą na adres Starostwa – Rynek 1, 38-600 Lesko w terminie do 21.12.2017 r. do godziny 15:00. Dokumenty, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

VIII. Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do drugiego etapu zostaną zawiadomienie pisemnie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Starostwa: www.powiat-leski.pl, Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.powiat-leski.pl oraz
na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lesku, Rynek 1,
38-600 Lesko.

SKAN ZARZĄDZENIA STAROSTY

SKAN OŁOSZENIA NABORU

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY


Autor: Wydział IT
Data: 2017-12-12 20:29:40
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2017-12-12 20:33:25
Modyfikował(a): Admin Administrator
Data: 2017-12-12 20:37:22

Rejestr zmian

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Młodszego Referenta Kancelarii Ogólnej w Biurze Obsługi Urzędu i Interesanta
w pełnym wymiarze czasu pracy

 

SKAN ZARZĄDZENIA STAROSTY

SKAN OŁOSZENIA NABORU

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY


Autor: Wydział IT
Data: 2017-12-11 17:02:01
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2017-12-11 17:15:20

Rejestr zmian

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

GN.6840.2.10.2017

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd Powiatu Leskiego działający na podstawie art. 38, art. 40 ust. 1 pkt 1, art. 67 ust. 2 pkt 1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 2147z późn. zm.), oraz § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Powiatu Leskiego Nr XXXVI.178.2017 z dnia 26 września 2017 r., ogłasza:

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony

1. Na sprzedaż nieobciążonej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Leskiego, składającej się z kompleksu trzech działek nr: 1365/12 o pow. 0,3540 ha, 1365/13 o pow. 0,0552 ha, 1365/14 o pow. 0,0519 ha, położonej w m-ci Lesko obręb Posada Leska gm. Lesko, objętej KW nr KS1E/00028675/1.

Przedmiotowa nieruchomość zabudowana jest budynkiem dawnego Zespołu Szkół Drzewnych (budynek aktualnie nieużytkowany) częściowo jedno i częściowo dwukondygnacyjnym, wykonanym w technologii tradycyjnej. Dostępne instalacje: energii elektrycznej, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, odgromowa oraz centralnego ogrzewania. W skład dawnego Zespołu Szkół Drzewnych wchodzi blisko 45 pomieszczeń o różnych powierzchniach użytkowych od około 3 m2 do 178,31 m2 (sala gimnastyczna). Łączna powierzchnia użytkowa wynosi 1243,00 m2.  Dla działek 1365/13 i 1365/14 brak urządzonego zjazdu, w chwili obecnej dostęp do drogi publicznej możliwy jest poprzez działkę 1365/12.

Przedmiotowa nieruchomości nie posiada Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, zgodnie z wypisem ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lesko oznaczona jest jako istniejące zespoły zabudowy o różnej intensywności wraz z funkcjami usługowymi, a działka nr 1365/12 w SUiKZP dodatkowo oznaczona jest jako obszar koncentracji usług publicznych.

cena wywoławcza: 1 050 000,00 zł; wadium: 105 000,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 9 lutego 2018 r. - od godz. 10:00 w Starostwie Powiatowym
w Lesku, ul. Rynek 1, w sali narad na parterze budynku.

Do wylicytowanej ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu sprzedaży.

WARUNKI PRZETARGU

1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne jeżeli wpłacą wadium
w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu.
2. Dowód wniesienia przez uczestnika przetargu wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
3. Wadium winno być wpłacone w pieniądzu do dnia 5 lutego 2018 r. na konto Starostwa Powiatowego w Lesku na konto Nr 82 8642 1012 2003 1205 1489 0004 Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku Oddział w Lesku z dopiskiem budynek Zespołu Szkół Drzewnych. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na w/w konto.
4. Osoby fizyczne uczestniczące w przetargu zobowiązane są do przedłożenia dokumentu tożsamości, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej i nabywania nieruchomości na rzecz prowadzonej firmy zaświadczenia o wpisie do centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej. Przedstawiciele osób prawnych oprócz dokumentu tożsamości zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej aktualny wypis z KRS oraz stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania osoby prawnej w przetargu.
5. Wpłacone wadium zostanie:
- zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli uczestnik wpłacający wadium przetarg wygra (kwota wadium zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia w dniu zapłaty pełnej kwoty należności);
- zwrócone niezwłocznie, po odwołaniu przetargu, unieważnieniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3-ech dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
6. Wpłacone wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się bez usprawiedliwienia od zawarcia umowy uczestnika, który przetarg wygrał.
7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z uczestników zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
8. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
9. W przypadku gdy nabycie nieruchomości nastąpi do majątku wspólnego, warunkiem dopuszczenia do przetargu ustnego jest stawiennictwo obojga małżonków na przetargu lub jednego z nich, posiadającego pisemną zgodę współmałżonka na zakup nieruchomości
z własnoręcznym podpisem współmałżonka, poświadczonym przez notariusza.
10. Organizator przetargu zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.
11. Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Lesku w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości ul. Rynek 1, pokój 210 lub telefonicznie 13 469 71 25 lub 13 469 71 24.

Lesko, dnia 4 grudnia 2017 r.


Autor: Wydział IT
Data: 2017-12-07 07:45:27
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2017-12-07 07:45:51

Rejestr zmian

Informacja w wsprawie wyboru ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej


Informacja w wsprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Leskiego w 2018 r.


Autor: Wydział IT
Data: 2017-12-05 14:53:13
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2017-12-05 14:54:48

Rejestr zmian

Projekt Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu własności Parafia Rzymskokatolicka w Średniej Wsi

OS.6162.2.2017

Z A W I A D O M I E N I E

Zgodnie z art. 21 oraz art. 22  ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach  (Dz. U. z 2017 r. poz. 788 z zm.) informuje się, że w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Lesko w Lesku został złożony projekt Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu własności Parafia Rzymskokatolicka w Średniej Wsi na okres obowiązywania od 01.01.2015 do 31.12.2024 r. – celem zatwierdzenia.

W terminie do 20 grudnia 2018r., zainteresowani mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu.

Miejscem składania uwag i wniosków jest siedziba Starostwa Powiatowego w Lesku,
ul. Rynek 1, 38-600 Lesko.

Skan zawiadomienia


Autor: Wydział IT
Data: 2017-11-20 13:01:05
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2017-11-20 13:03:02
Modyfikował(a): Admin Administrator
Data: 2017-11-20 13:04:53

Rejestr zmian

Nabór na członków Komisji Konkursowej - Nieodpłatna Pomoc Prawna


Zarząd Powiatu Leskiego ogłasza nabór do Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia jednego punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 r.

SKAN OGŁOSZENIA

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Autor: Wydział IT
Data: 2017-11-03 13:16:00
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2017-11-06 13:18:05
Modyfikował(a): Admin Administrator
Data: 2017-11-06 14:29:54

Rejestr zmian

Ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, polegającego na prowadzeniu w 2017 r. punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 124.198.2017 Zarządu Powiatu w Lesku z dnia 02.11.2017 r.

SKAN OGŁOSZENIA

Załącznik nr 1 do ogłoszenia
Załącznik nr 2 do ogłoszenia
Załącznik nr 3 do ogłoszenia
Załącznik nr 4 do ogłoszenia
Załącznik nr 5 do ogłoszenia


Autor: Wydział IT
Data: 2017-11-02 12:46:56
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2017-11-02 12:57:11

Rejestr zmian

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

OR.2110.8.2017

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
na wolne stanowisko urzędnicze Młodszego Referenta w Wydziale Geodezji, Katastru
i Nieruchomości w pełnym wymiarze czasu pracy w Starostwie Powiatowym w Lesku
Rynek 1, 38-600 Lesko


Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1045) informuję, że w wyniku przeprowadzonej procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana:
Pani Karolina Lada zam. Rudenka

Uzasadnienie

W wyniku dokonanej analizy dokumentów aplikacyjnych i przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej Komisja Rekrutacyjna stwierdziła, że Pani Karolina Lada  spełniła wymagania niezbędne do wykonywania pracy na w/w stanowisku. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej Komisja Rekrutacyjna wysoko oceniła Jej przygotowanie i znajomość przepisów i zagadnień z zakresu zadań realizowanych na w/w stanowisku.


Lesko, dn. 30.10.2017 r.

SKAN OGŁOSZENIA
 


Autor: Wydział IT
Data: 2017-10-31 10:35:04
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2017-10-31 10:37:03

Rejestr zmian

Informacja - rejestracja sprzętu pływającego


Starostwo Powiatowe w Lesku zwraca się z prośbą do osób, które rejestrowały sprzęt pływający do amatorskiego połowu ryb w latach od 2006 do 30.06.2017 r. o zgłoszenie się do Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.
W numerze rejestracyjnym w/w sprzętu wkradł się błąd, w związku z powyższym należy dokonać korekty.
 


Autor: Wydział IT
Data: 2017-10-20 09:03:05
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2017-10-20 09:03:04

Rejestr zmian

Informacja o ćwiczeniach obronnych

 

W dniach 19.10 – 20.10.2017 r. w Starostwie Powiatowym w Lesku oraz gminach powiatu leskiego przeprowadzona zostanie gra obronna kadry kierowniczej organów samorządowych nt. „Ochrona ludności w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa państwa”.

Celem gry obronnej jest sprawdzenie funkcjonowania organów powiatu leskiego podczas kierowania przebiegiem akcji ochronnej, obiegu informacji oraz działania powiatowych służb i straży biorących udział w ćwiczeniu praktycznym.


Autor: Wydział IT
Data: 2017-10-18 13:04:16
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2017-10-18 13:04:20

Rejestr zmian

Wykaz nieruchomości Powiatu Leskiego przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz nieruchomości Powiatu Leskiego przeznaczonych do sprzedaży


Autor: Wydział IT
Data: 2017-10-18 13:00:29
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2017-10-18 13:00:47

Rejestr zmian

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

OR.2110.7.2017


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
na wolne stanowisko urzędnicze Referenta w Wydziale Architektury i Budownictwa  
w Starostwie Powiatowym w Lesku
Rynek 1, 38-600 Lesko


Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1045) informuję, że w wyniku przeprowadzonej procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana:

Pani Agnieszka Fuksa, zam. Sanok.

Uzasadnienie

W wyniku dokonanej analizy dokumentów aplikacyjnych i przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej Komisja Rekrutacyjna stwierdziła, że Pani Agnieszka Fuksa spełniła wymagania niezbędne do wykonywania pracy na w/w stanowisku. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej Komisja Rekrutacyjna wysoko oceniła Jej przygotowanie i znajomość przepisów i zagadnień z zakresu zadań realizowanych na w/w stanowisku.

Lesko, dn. 12.10.2017 r.

SKAN DOKUMENTU


Autor: Wydział IT
Data: 2017-10-12 15:05:59
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2017-10-12 15:07:11
Modyfikował(a): Admin Administrator
Data: 2017-10-12 15:09:45

Rejestr zmian

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

OR. 2110.8.2017

Starostwo Powiatowe w Lesku
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Młodszego Referenta  w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości
w pełnym wymiarze czasu pracy

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902) oraz § 4 i § 5 Zarządzenia Nr 11/2016 Starosty Leskiego
z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze ogłasza z dniem 09.10.2017 r. nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Młodszego Referenta w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości  - w pełnym wymiarze czasu pracy

I. Nazwa i adres jednostki:
Starostwo Powiatowe w Lesku
38-600 Lesko, Rynek 1
tel. 13 469 71 24

II. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym:

1. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie lub spełnienie wymagań określonych w art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) nieposzlakowana opinia,
d) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e) posiadanie wykształcenia wyższego pierwszego lub drugiego stopnia w szczególności, geodezja i kartografia.

2. Wymagania dodatkowe:
a) znajomość ;  zarządzanie bazami danych i usługi danych przestrzennych,
b) umiejętność obsługi komputera,
c) znajomość oprogramowania Ewopis 6 i Ośrodek 8 firmy GEOBID, Ewmapa 11,
d) komunikatywność i umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
e) odporność na stres,
f) wysoka kultura osobista.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) Obsługa i prowadzenie czynności związanych z przygotowaniem, naliczaniem
i wydawaniem materiałów z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla petentów,
b) Obsługa i wprowadzanie zmian wynikających z przyjętych operatów technicznych, aktów notarialnych, decyzji administracyjnych w programie Ewopis,

IV. Wymagane dokumenty:
a) podpisany życiorys (CV),
b) podpisany list motywacyjny
c) potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę ubiegającą się o pracę kopi dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
d) podpisany kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o pracę,
e) zaświadczenie lekarskie potwierdzające stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku od lekarza rodzinnego lub medycyny pracy,
f) podpisane oświadczenie, iż kandydat nie był karany za przestępstwa umyślne,
g) podpisane oświadczenie  kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie, danych osobowych.

V. Kandydat może tez złożyć inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

VI. Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 195) oraz ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2014 r. z poz. 1202 ze zm.)”.

VII. Termin i miejsce składania dokumentów:
1. Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Młodszy Referent w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości ” w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lesku lub przesłać pocztą na adres Starostwa – Rynek 1, 38-600 Lesko w terminie do 19.10.2017 r. do godziny 15:00. Dokumenty, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

VIII. Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do drugiego etapu zostaną zawiadomienie pisemnie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Starostwa: www.powiat-leski.pl, Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.powiat-leski.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lesku, Rynek 1, 38-600 Lesko.

Lesko, dnia. 09.10.2017 r.

 

SKAN ZARZĄDZENIA STAROSTY

SKAN OŁOSZENIA NABORU

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY


Autor: Wydział IT
Data: 2017-10-09 14:15:57
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2017-10-09 14:17:31
Modyfikował(a): Admin Administrator
Data: 2017-10-09 14:22:54

Rejestr zmian

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

GN.6840.2.3-5.2017

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd Powiatu Leskiego działający na podstawie art. 38, art. 40 ust. 1 pkt 1 art. 67 ust. 2 pkt 1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.), oraz § 4 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.) oraz uchwał Rady Powiatu w Lesku: Nr XXV.142.2012 z 28 września 2012 r.; Nr XII.64.2011 z dnia 20 lipca 2011 r.; Nr XII.55.2015 z dnia 2 września 2015 r., ogłasza:

Szósty przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieobciążonych nieruchomości stanowiących własność
Powiatu Leskiego:


I. położonych w Lesku obręb Posada Leska uwidocznionych w księdze wieczystej Nr KS1E/00029166/7 znajdujących się w obszarze:

„Nad stawami” – są to nieruchomości niezabudowane położone po lewej stronie drogi powiatowej 2227 relacji Lesko - Załuż; (dotychczas wykorzystane w produkcji rolniczej) obejmujące teren z pagórkowatym wzniesieniem, po lewej stronie ulicy Stawowej (w stronę Łukawicy) z opracowanym MPZP "Lesko 7": przeznaczonymi pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z przeznaczeniem na cele rekreacji indywidualnej (natomiast działka nr 206/13 w MPZP oznaczona jest jako tereny dróg wewnętrznych projektowanych oraz tereny drogi publicznej – drogi zbiorczej istniejącej), a oznaczonych w ewidencji gruntów jako:

1. nr 206/8 o pow. 0,3420 ha wraz z udziałem 1/11 części w działce nr 206/13
o pow. 0,1896 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 206/8;
cena wywoławcza: 81 350,00 zł.; wadium: 8 100,00 zł.

2. nr 206/9 o pow. 0,1871 ha wraz z udziałem 1/11 części w działce nr 206/13
o pow. 0,1896 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 206/9;
cena wywoławcza: 48 540,00 zł.;  wadium: 4 850,00 zł.

3. nr 206/10 o pow. 0,1892 ha wraz z udziałem 1/11 części w działce nr 206/13
o pow. 0,1896 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 206/10;
cena wywoławcza: 49 050,00 zł.; wadium: 4 900,00 zł.

4. nr 206/11 o pow. 0,1895 ha wraz z udziałem 1/11 części w działce nr 206/13
o pow. 0,1896 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 206/11;
cena wywoławcza: 49 130,00 zł.; wadium: 4 920,00 zł.

5. nr 206/12 o pow. 0,1848 ha wraz z udziałem 1/11 części w działce nr 206/13
o pow. 0,1896 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 206/12;
cena wywoławcza: 47 940,00 zł.; wadium: 4 800,00 zł.

„Na Łukawicę” - są to nieruchomości niezabudowane, położone po prawej stronie drogi powiatowej relacji Lesko - Załuż; (dotychczas wykorzystane w produkcji rolniczej) obejmujące teren z pagórkowatym wzniesieniem, po prawej stronie ulicy Stawowej (w stronę Łukawicy) z opracowanym MPZP "Lesko 7": przeznaczonymi pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem obiektów usługowych, rzemiosła i handlu oraz pasem o szerokości ok. 2,5 m  wzdłuż granicy z drogą powiatową przeznaczonym pod tereny drogi publicznej – drogi zbiorczej istniejącej, a oznaczonych w ewidencji gruntów jako:

6. nr 306/35 o pow. 0,1744 ha wraz z udziałem 1/10 części w działce nr 306/46
o pow. 0,1594 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 306/35;
cena wywoławcza: 44 070,00 zł.; wadium: 4 400,00 zł.

7. nr 306/36 o pow. 0,2039 ha wraz z udziałem 1/10 części w działce nr 306/46
o pow. 0,1594 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 306/36;
cena wywoławcza: 44 920,00 zł.; wadium: 4 500,00 zł.

8. nr 306/37 o pow. 0,1991 ha wraz z udziałem 1/10 części w działce nr 306/46
o pow. 0,1594 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 306/37;
cena wywoławcza: 47 300,00 zł.; wadium: 4 700,00  zł

9. nr 306/38 o pow. 0,2095 ha wraz z udziałem 1/10 części w działce nr 306/46
o pow. 0,1594 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 306/38;
cena wywoławcza: 48 740,00 zł.; wadium: 4 800,00 zł.

10. nr 306/39 o pow. 0,1816 ha wraz z udziałem 1/10 części w działce nr 306/46
o pow. 0,1594 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 306/39;
cena wywoławcza: 45 260,00 zł.; wadium: 4 500,00 zł.

11. nr 306/40 o pow. 0,2512 ha wraz z udziałem 1/10 części w działce nr 306/46
o pow. 0,1594 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 306/40;
cena wywoławcza: 60 730,00 zł.;  wadium:    6 100,00 zł.

12. nr 306/41 o pow. 0,1164 ha wraz z udziałem 1/10 części w działce nr 306/46
o pow. 0,1594 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 306/41;
cena wywoławcza: 32 590,00 zł.; wadium: 3 300,00 zł.

13. nr 306/42 o pow. 0,1373 ha wraz z udziałem 1/10 części w działce nr 306/46
o pow. 0,1594 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 306/42;
cena wywoławcza: 37 010,00.; wadium: 3 700,00 zł.

14. nr 306/43 o pow. 0,2155 ha wraz z udziałem 1/10 części w działce nr 306/46
o pow. 0,1594 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 306/43;  
cena wywoławcza: 52 480,00 zł.; wadium: 5 200,00 zł.

15. nr 306/44 o pow. 0,1417 ha wraz z udziałem 1/10 części w działce nr 306/46
o pow. 0,1594 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 306/44;
cena wywoławcza: 37 100,00 zł.; wadium: 3 700,00 zł.

II. położonych w miejscowości Lesko obręb Posada Leska gm. Lesko, uwidocznionych w KW nr KS1E/00029166/7. Zgodnie z wypisem z MPZP przeznaczone pod tereny zabudowy usługowej, rzemiosła i handlu z dopuszczeniem obiektów produkcyjnych, składów  i magazynów, oznaczone jako:

16. działka nr 200/8 o pow. 2,5448 ha - nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona przy drodze krajowej nr 84 łączącej Sanok z granicą z Ukrainą w Krościenku. Najbliższe sąsiedztwo tworzą grunty niezabudowane, nieco dalej znajduje się pojedyncza zabudowa handlowo – usługowa.
cena wywoławcza: 260 950,00 zł.; wadium: 26 100,00 zł.

Przetargi odbędą się w dniu 10 listopada 2017 r. - od godz. 10:00 w Starostwie Powiatowym w Lesku, ul. Rynek 1, w sali narad na parterze budynku.

Ceny wywoławcze w przetargu zostały obniżone o 15 %  wartości nieruchomości.
Pierwszy przetarg na sprzedaż przedmiotowych nieruchomości odbył się w dniu 16 października 2015 roku, drugi przetarg odbył się 22 lutego 2016 r., trzeci 15 lipca 2016 r., czwarty 30 września 2016 r., piąty 6 kwietnia 2017 r. Ze względu na brak oferentów przetargi na ww. nieruchomości zakończyły się wynikami negatywnymi.
Do wylicytowanych cen nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu sprzedaży.

WARUNKI PRZETARGU

1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne jeżeli wpłacą wadium
w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu.

2. Dowód wniesienia przez uczestnika przetargu wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

3. Wadium winno być wpłacone w pieniądzu do dnia   6 listopada 2017 r. na konto Starostwa Powiatowego w Lesku na konto Nr 82 8642 1012 2003 1205 1489 0004 Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku Oddział w Lesku z dopiskiem numeru ewidencyjnego działki, na które zostało wpłacone wadium. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu  środków na w/w konto.

4. Osoby fizyczne uczestniczące w przetargu zobowiązane są do przedłożenia dokumentu tożsamości, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej i nabywania nieruchomości na rzecz prowadzonej firmy zaświadczenia o wpisie do centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej. Przedstawiciele osób prawnych oprócz dokumentu tożsamości zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej aktualny wypis z KRS oraz stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania osoby prawnej w przetargu.

5. Wpłacone wadium zostanie:
- zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli uczestnik wpłacający wadium przetarg wygra (kwota wadium zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia w dniu zapłaty pełnej kwoty należności);
- zwrócone niezwłocznie, po odwołaniu przetargu, unieważnieniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3-ech dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

6. Wpłacone wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się bez usprawiedliwienia od zawarcia umowy uczestnika, który przetarg wygrał.

7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z uczestników zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

8. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

9. W przypadku gdy nabycie nieruchomości nastąpi do majątku wspólnego, warunkiem dopuszczenia do przetargu ustnego jest stawiennictwo obojga małżonków na przetargu lub jednego z nich, posiadającego pisemną zgodę współmałżonka na zakup nieruchomości z własnoręcznym podpisem współmałżonka, poświadczonym przez notariusza.

10. Organizator przetargu zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.

11. Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Lesku w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości ul. Rynek 1, pokój 210 lub telefonicznie 13 469 71 25 lub 13 469 71 24.

Lesko, dnia 5 października 2017 r.


Autor: Wydział IT
Data: 2017-10-09 12:44:20
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2017-10-09 12:51:17

Rejestr zmian


ARCHIWUM >>>

Lp. Tytuł treści Udostępnił Data dodania do archiwum
1.
Informacja dla wykonawców prac geodezyjnych
Admin Administrator 2018-10-16 14:34:03
2.
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Admin Administrator 2018-10-16 14:33:58
3.
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO
Admin Administrator 2018-10-16 14:33:50
4.
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Admin Administrator 2018-10-16 14:33:39
5.
[PCUW] INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
Admin Administrator 2018-10-16 14:33:33
6.
[POWIAT LESKI] Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Admin Administrator 2018-10-16 14:33:27
7.
[PCUW] LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM
Admin Administrator 2018-10-16 14:33:22
8.
[PCUW] Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Admin Administrator 2018-10-16 14:33:17
9.
ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych
Admin Administrator 2018-10-16 14:33:08
10.
Informacja o wynikach naboru referenta w Wydziale Architektury i Budownictwa
Admin Administrator 2018-10-16 14:33:03
11.
Informacja o wynikach naboru referenta w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości
Admin Administrator 2018-10-16 14:32:58
12.
ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych obrębu Sakowczyk nr: 15, gmina: Solina
Admin Administrator 2018-10-16 14:32:53
13.
ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych obrębu Rajskie nr: 13, gmina: Solina
Admin Administrator 2018-10-16 14:32:47
14.
ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych obrębu Górzanka nr: 6, gmina: Solina
Admin Administrator 2018-10-16 14:32:41
15.
ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych obrębu Liszna nr: 8, gmina: Cisna
Admin Administrator 2018-10-16 14:32:36
16.
ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych obrębu Habkowce nr: 4, gmina: Cisna
Admin Administrator 2018-10-16 14:32:31
17.
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Admin Administrator 2018-10-16 14:32:25
18.
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Admin Administrator 2018-10-16 14:32:20
19.
[Powiat Leski] Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej: „Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Przetworzenie części zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez skanowanie, z postaci papierowej do postaci cyfrowej dla powiatu leskiego
Admin Administrator 2018-10-16 14:32:14
20.
ZAWIADOMIENIE
Admin Administrator 2018-10-16 14:32:08
21.
[Powiat Leski] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Przetarg 2 - Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Leskiego zgodnie z projektem pn. "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu leskiego" w ramach RPO WP
Admin Administrator 2018-10-16 14:32:03
22.
[Powiat Leski] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Przetarg 2 - Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Leskiego zgodnie z projektem pn. "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu leskiego" w ramach RPO WP
Admin Administrator 2018-10-16 14:31:57
23.
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Admin Administrator 2018-10-16 14:31:51
24.
[Powiat Leski] Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej: Przetarg 2- Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Leskiego zgodnie z projektem pn. "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu leskiego"
Admin Administrator 2018-09-26 15:06:39
25.
[Powiat Leski] Informacja z otwarcia ofert: „Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Przetworzenie części zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez skanowanie, z postaci papierowej do postaci cyfrowej dla powiatu leskiego”
Admin Administrator 2018-09-26 15:06:34
26.
[Powiat Leski] Informacja z otwarcia ofert: Przetarg 2 - Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Leskiego zgodnie z projektem pn. "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu leskiego" w ramach RPO WP na lata 2014-
Admin Administrator 2018-09-26 15:06:27
27.
Minister Środowiska ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Leśnych w Lesku
Admin Administrator 2018-09-26 15:06:22
28.
Ogłoszenie otwartego naboru partnerów do wspólnej realizacji projektu w ramach RPO Województwa Podkarpckiego na lata 2014-2020.
Admin Administrator 2018-09-26 15:06:16
29.
[PCUW] Informacja o wynikach naboru
Admin Administrator 2018-09-26 15:06:12
30.
[GEODEZJA] Informacja dotycząca wykorzystania materiałów z zasobu kartograficznego
Admin Administrator 2018-09-26 15:06:05
31.
[POWIAT LESKI] Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
Admin Administrator 2018-09-26 15:06:00
32.
[PCUW] LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM
Admin Administrator 2018-09-26 15:05:55
33.
[Powiat Leski] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty/Informacja o unieważnieniu postępowania: Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Leskiego zgodnie z projektem pn.
Admin Administrator 2018-09-26 15:05:50
34.
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska urzędnicze
Admin Administrator 2018-04-10 13:53:46
35.
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
Admin Administrator 2018-04-10 13:53:40
36.
[Powiat Leski] Ogłoszenie o zamówieniu: Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Leskiego zgodnie z projektem pn.
Admin Administrator 2018-04-10 13:53:34
37.
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
Admin Administrator 2018-04-10 13:53:28
38.
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM
Admin Administrator 2018-04-10 13:53:22
39.
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Admin Administrator 2018-04-10 13:53:16
40.
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE księgowego w PCUW w Lesku
Admin Administrator 2018-04-10 13:53:09
41.
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
Admin Administrator 2018-04-10 13:53:03
42.
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Admin Administrator 2018-04-10 13:52:58
43.
Wykaz nieruchomości Powiatu Leskiego przeznaczonych do sprzedaży
Admin Administrator 2018-04-10 13:52:51
44.
Zawiadomienie - ptasia grypa
Admin Administrator 2017-12-07 07:43:14
Oglądano 16023 razy


 
Starostwo Powiatowe w Lesku
ul. Rynek 1
38-600 Lesko
tel. (13) 469 71 24
email: poczta@powiat-leski.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o.