Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Lesku
  
17-01-2019, Czwartek, 07:26
Jesteś tutaj :: POMOC PRAWNA
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pomniejsz tekst Normalny tekst Powiększ tekst
Harmonogramy pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Leskim w 2019 r.

Harmonogramy pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Leskim w 2019 r.

 Punkt nr 1 - Lesko


 

Punkt nr 2 - Baligród


Autor: Wydział IT
Data: 2019-01-04 13:47:05
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2019-01-04 13:48:20
Modyfikował(a): Admin Administrator
Data: 2019-01-08 13:57:32

Rejestr zmian

Uchwała w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej na terenie Powiatu Leskiego w 2019 r.


Autor: Wydział IT
Data: 2018-12-17 11:23:37
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2018-12-17 11:26:19
Modyfikował(a): Admin Administrator
Data: 2018-12-18 10:08:07

Rejestr zmian

Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej

 

do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia jednego punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 2019 r.

Ogłoszenie (pdf)

Formularz:

Komisja-FORMULARZ ZGŁ. 

 

 


Autor: Jakub Hotloś
Data: 2018-11-05 15:24:55
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2018-11-05 15:25:41

Rejestr zmian

Ogłoszenie zarządu Powiatu w Lesku (otwarty konkurs)

 

Zarząd Powiatu w Lesku ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu leskiego w 2019 r.”

Uchwała Nr 163.277.2018 (pdf)

Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Lesku (pdf)

załączniki:

  1. OŚWIADCZENIE OFERENTA O ZOBOWIĄZANIU DO PRZESTRZEGANIA ZASAD ETYKI, W SZCZEGÓLNOŚCI GDY ZACHODZI KONFLIKT INTERESÓW
  2. OŚWIADCZENIE OFERENTA O ZOBOWIĄZANIU DO ZAPEWNIENIA POUFNOŚCI W ZWIĄZKU Z UDZIELANIEM NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I JEJ DOKUMENTOWANIU
  3. OŚWIADCZENIE OFERENTA O ZOBOWIĄZANIU DO
    ZAPEWNIENIA PROFESJONALNEGO I RZETELNEGO UDZIELANIA
    NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
  4. OŚWIADCZENIE OFERENTA O BRAKU PRZESŁANEK WYKLUCZAJĄCYCH MOŻLIWOŚĆ UBIEGANIA SIĘ O POWIERZENIE
    PROWADZENIA PUNKTU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

 


Autor: Jakub Hotloś
Data: 2018-11-05 15:23:40
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2018-11-05 15:24:42

Rejestr zmian

Uwała Zarządu Powiatu Leskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji

Uwała Nr 158.267.2018
Zarządu Powiatu Leskiego
z dnia 19 września 2018 r.


w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu
"Współpracy Powiatu Leskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok"

 

- PROJEKT -
PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU LESKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2019


Autor: Wydział IT
Data: 2018-09-24 10:01:58
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2018-09-24 10:03:51
Modyfikował(a): Admin Administrator
Data: 2018-09-24 10:07:38

Rejestr zmian

INFORMACJA O NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Informacja dotycząca zasad funkcjonaowania puntktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Leskim.

SKAN INFORMACJI


Autor: Wydział IT
Data: 2018-01-12 13:45:38
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2018-01-12 13:49:13

Rejestr zmian

Harmonogramy pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Leskim w 2018 r.

Harmonogramy pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Leskim w 2018 r.

 Punkt nr 1 - Lesko


 

Punkt nr 2 - Baligród


Autor: Wydział IT
Data: 2018-01-04 14:07:28
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2018-01-04 14:12:34
Modyfikował(a): Admin Administrator
Data: 2018-09-26 14:51:27

Rejestr zmian

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

GN.6840.2.10.2017

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd Powiatu Leskiego działający na podstawie art. 38, art. 40 ust. 1 pkt 1, art. 67 ust. 2 pkt 1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 2147z późn. zm.), oraz § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Powiatu Leskiego Nr XXXVI.178.2017 z dnia 26 września 2017 r., ogłasza:

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony

1. Na sprzedaż nieobciążonej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Leskiego, składającej się z kompleksu trzech działek nr: 1365/12 o pow. 0,3540 ha, 1365/13 o pow. 0,0552 ha, 1365/14 o pow. 0,0519 ha, położonej w m-ci Lesko obręb Posada Leska gm. Lesko, objętej KW nr KS1E/00028675/1.

Przedmiotowa nieruchomość zabudowana jest budynkiem dawnego Zespołu Szkół Drzewnych (budynek aktualnie nieużytkowany) częściowo jedno i częściowo dwukondygnacyjnym, wykonanym w technologii tradycyjnej. Dostępne instalacje: energii elektrycznej, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, odgromowa oraz centralnego ogrzewania. W skład dawnego Zespołu Szkół Drzewnych wchodzi blisko 45 pomieszczeń o różnych powierzchniach użytkowych od około 3 m2 do 178,31 m2 (sala gimnastyczna). Łączna powierzchnia użytkowa wynosi 1243,00 m2.  Dla działek 1365/13 i 1365/14 brak urządzonego zjazdu, w chwili obecnej dostęp do drogi publicznej możliwy jest poprzez działkę 1365/12.

Przedmiotowa nieruchomości nie posiada Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, zgodnie z wypisem ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lesko oznaczona jest jako istniejące zespoły zabudowy o różnej intensywności wraz z funkcjami usługowymi, a działka nr 1365/12 w SUiKZP dodatkowo oznaczona jest jako obszar koncentracji usług publicznych.

cena wywoławcza: 1 050 000,00 zł; wadium: 105 000,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 9 lutego 2018 r. - od godz. 10:00 w Starostwie Powiatowym
w Lesku, ul. Rynek 1, w sali narad na parterze budynku.

Do wylicytowanej ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu sprzedaży.

WARUNKI PRZETARGU

1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne jeżeli wpłacą wadium
w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu.
2. Dowód wniesienia przez uczestnika przetargu wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
3. Wadium winno być wpłacone w pieniądzu do dnia 5 lutego 2018 r. na konto Starostwa Powiatowego w Lesku na konto Nr 82 8642 1012 2003 1205 1489 0004 Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku Oddział w Lesku z dopiskiem budynek Zespołu Szkół Drzewnych. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na w/w konto.
4. Osoby fizyczne uczestniczące w przetargu zobowiązane są do przedłożenia dokumentu tożsamości, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej i nabywania nieruchomości na rzecz prowadzonej firmy zaświadczenia o wpisie do centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej. Przedstawiciele osób prawnych oprócz dokumentu tożsamości zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej aktualny wypis z KRS oraz stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania osoby prawnej w przetargu.
5. Wpłacone wadium zostanie:
- zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli uczestnik wpłacający wadium przetarg wygra (kwota wadium zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia w dniu zapłaty pełnej kwoty należności);
- zwrócone niezwłocznie, po odwołaniu przetargu, unieważnieniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3-ech dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
6. Wpłacone wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się bez usprawiedliwienia od zawarcia umowy uczestnika, który przetarg wygrał.
7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z uczestników zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
8. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
9. W przypadku gdy nabycie nieruchomości nastąpi do majątku wspólnego, warunkiem dopuszczenia do przetargu ustnego jest stawiennictwo obojga małżonków na przetargu lub jednego z nich, posiadającego pisemną zgodę współmałżonka na zakup nieruchomości
z własnoręcznym podpisem współmałżonka, poświadczonym przez notariusza.
10. Organizator przetargu zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.
11. Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Lesku w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości ul. Rynek 1, pokój 210 lub telefonicznie 13 469 71 25 lub 13 469 71 24.

Lesko, dnia 4 grudnia 2017 r.


Autor: Wydział IT
Data: 2017-12-05 15:03:51
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2017-12-05 15:04:26

Rejestr zmian

Informacja w wsprawie wyboru ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej


Informacja w wsprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Leskiego w 2018 r.


Autor: Wydział IT
Data: 2017-12-05 14:55:10
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2017-12-05 14:55:28

Rejestr zmian

Nabór na członków Komisji Konkursowej - Nieodpłatna Pomoc Prawna


Zarząd Powiatu Leskiego ogłasza nabór do Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia jednego punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 r.

SKAN OGŁOSZENIA

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Autor: Wydział IT
Data: 2017-11-06 13:18:21
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2017-11-06 13:18:37
Modyfikował(a): Admin Administrator
Data: 2017-11-06 14:30:15

Rejestr zmian

Ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej
 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, polegającego na prowadzeniu w 2017 r. punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 124.198.2017 Zarządu Powiatu w Lesku z dnia 02.11.2017 r.

SKAN OGŁOSZENIA

Załącznik nr 1 do ogłoszenia
Załącznik nr 2 do ogłoszenia
Załącznik nr 3 do ogłoszenia
Załącznik nr 4 do ogłoszenia
Załącznik nr 5 do ogłoszenia


Autor: Wydział IT
Data: 2017-11-02 12:57:24
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2017-11-02 12:57:37

Rejestr zmian

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU W LESKU Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI

Skan informacji Zarządu Powiatu w Lesku z przerowadzonych konsultacji projektu: "Program współpracy Powiatu Leskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018" zwanego dalej "Programem Wpółpracy".


Autor: Wydział IT
Data: 2017-10-10 08:54:55
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2017-10-10 09:00:34

Rejestr zmian

Uchwała Zarządu Powiatu w Lesku

Uchwała Nr 118.191.2017
Zarządu Powiatu w Lesku

z dnia 22 września 2017 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Programu Współpracy Powiatu Leskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok"


Autor: Wydział IT
Data: 2017-09-27 12:26:44
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2017-09-27 12:27:06

Rejestr zmian

Harmonogramy pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Leskim w 2017 r.

 

 

Punkt nr 1 - Lesko

 

Punkt nr 2 - Baligród


Autor: Wydział IT
Data: 2017-01-11 12:28:54
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2017-01-11 12:28:35

Rejestr zmian

Informacja o ustanowieniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Leskim na 2017 r.

 

Treść informacji - PDF


Autor: Wydział IT
Data: 2017-01-11 12:27:30
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2017-01-11 12:27:07
Modyfikował(a): Admin Administrator
Data: 2017-01-11 12:28:06

Rejestr zmian

Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji na realizację zadania

Uchwała NR 89.147.2016
Zarządu Powiatu Leskiego

z dnia 16 grudnia 2016 r.

w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Leskiego w 2017 r.


Autor: Wydział IT
Data: 2016-12-19 08:15:00
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2017-01-12 08:16:09

Rejestr zmian

Nabór na członków Komisji Konkursowej - nieodpłatna pomoc prawna

OGŁOSZENIE

Zarząd Powiatu w Lesku ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złozonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia jednego punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 r.

TREŚĆ OGŁOSZENIA


Autor: Wydział IT
Data: 2016-11-25 08:14:00
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2017-01-12 08:14:13

Rejestr zmian

Ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego - prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Leskiego

 

Załącznik do uchwały Nr 86.140.2016
Zarządu Powiatu Leskiego
z dnia 31.10.2016 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej
na terenie Powiatu Leskiego w 2017 r.


Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1b i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 ze zm.) w zw. z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1255),

Zarząd Powiatu Leskiego
ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej
na terenie Powiatu Leskiego w 2017 r.


Więcej ...

Autor: Wydział IT
Data: 2016-11-03 08:13:00
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2017-01-12 08:13:35
Modyfikował(a): Admin Administrator
Data: 2017-01-12 08:24:18

Rejestr zmian

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU LESKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2017

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU LESKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2017

 

Uchwała Nr 85.138.2016
Zarządu Powiatu Leskiego
z dnia 24 października 2016 r.


w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu Współpracy Powiatu Leskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok”


Autor: Wydział IT
Data: 2016-10-24 08:11:00
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2017-01-12 08:12:04
Modyfikował(a): Admin Administrator
Data: 2017-01-12 08:34:39

Rejestr zmian

Oglądano 2744 razy


 
Starostwo Powiatowe w Lesku
ul. Rynek 1
38-600 Lesko
tel. (13) 469 71 24
email: poczta@powiat-leski.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o.