Starostwo Powiatowe w Lesku
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

UWAGA ! Ważne zmiany w ustawie o odpadach

Informacja dla podmiotów gospodarujących odpadami

Starosta Leski przypomina, że w dniu 5 września 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1592). 

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw posiadacz odpadów, który przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy uzyskał zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów, zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów albo pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów, jest obowiązany, w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. od dnia 5 września 2018 r.), złożyć wniosek o zmianę posiadanej decyzji. Jeżeli posiadacz odpadów nie dotrzyma terminów oraz warunków wymienionych w art. 14 ust. 1 i 2 przytoczonej ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. w myśl art. 14 ust. 4  –  zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów, zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów albo pozwolenie na wytwarzanie odpadów, w zakresie określenia wymagań dotyczących zbierania lub przetwarzania odpadów, WYGASA !

We wniosku należy określić:

1. Maksymalną masę poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalną łączną masę wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku,

2. Największą masę odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającą z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów,

3. Całkowitą pojemność (wyrażoną w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów,

4. Proponowaną formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń, jeżeli jest wymagana (art. 48a ustawy o odpadach).

Do ww. wniosku posiadacz odpadów dołącza:

1. Operat przeciwpożarowy, jeżeli jest wymagany, zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, wraz z postanowieniem komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, będącym uzgodnieniem przedmiotowego operatu, wykonany przez:

– osobę, o której mowa w art. 4 ust. 2a ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 620)

2. Zaświadczenia o niekaralności

a) posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,

b) wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej

– za przestępstwa przeciwko środowisku lub przestępstwa, o których mowa w art. 163. art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600 i 2077);

3. Zaświadczenie o niekaralności posiadacza odpadów za przestępstwa przeciwko środowisku na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2018 r. poz. 703 i 1277);

4. Oświadczenie o niekaralności osób, o których mowa w pkt 2, za wykroczenia określone w art. 175, art. 183, art. 189 ust. 2 pkt 6 lub art. 191;

5. Oświadczenie, że w stosunku do posiadacza odpadów będącego osobą:

a) fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,

b) prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej tego posiadacza odpadów prowadzącego działalność gospodarczą jako osoba fizyczna,

– nie wydano, na podstawie przepisów ustawy o odpadach, ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194 tej ustawy,

6. Oświadczenie, że wspólnik, prokurent, członek zarządu lub członek rady nadzorczej posiadacza odpadów nie jest lub nie był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu innego przedsiębiorcy, w stosunku do którego wydano decyzję lub wymierzono administracyjną karę pieniężną, o których mowa w pkt. 4

Składający oświadczenia jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

7. Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o której mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 i 1566 oraz z 2018 r. poz. 1496 i 1544), w przypadku gdy dla terenu, którego wniosek dotyczy, nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, chyba że uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie jest wymagane.

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłWydział IT - Informatyk2019-07-11
Publikujący Admin Administrator - Admin 2019-07-11 13:05

OS.6162.1.2017


ZAWIADOMIENIE


Zgodnie z art. 21 oraz art. 22  ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach  (Dz. U. z 2015 r. poz. 2100 z zm.) informuje się, że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lesku został złożony projekt Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu własności Wspólnoty Leśnej Mieszkańców Miasta Leska na okres obowiązywania od 1.01.2017 do 31.12.2026 r. – celem zatwierdzenia.

W terminie do 18 lipca br. zainteresowani mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu.

Miejscem składania uwag i wniosków jest siedziba Starostwa Powiatowego w Lesku,
ul. Rynek 1, 38-600 Lesko.

Niniejsze zawiadomienie zostało zamieszczone w BIP-ie Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, Urzędu Miasta i Gminy Lesko
 

SKAN ZAWIADOMIENIA

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłWydział IT - Informatyk2017-05-18
Publikujący -

Lesko, dnia 2016-08-16

OS.033.1.71.2016

 ZAWIADOMIENIE

W związku z pismem Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie znak: ZS.6004.1.2016 z dnia 08.08.2016 (data doręczenia: 2016-08-12) niniejszym informuję, że Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie działając na podstawie § 19 pkt 8 Statusu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe nadanego zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. zwołał:

1. Komisję Założeń Planu (KZP) dla Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne; wyznaczył termin i miejsce posiedzenia KZP – na dzień 19 września 2016 r., godz. 8.00, miejsce posiedzenia: siedziba Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne, ul. Rynek 6;

2. Komisję Założeń Planu (KZP) dla Nadleśnictwa Lesko; wyznaczył termin i miejsce posiedzenia KZP – na dzień 19 września 2016 r., godz. 13.00, miejsce posiedzenia: siedziba Technikum Leśnego w Lesku, ul. Jana Pawła II 1.

Podczas obrad prowadzonych w oparciu o referat Nadleśniczego i koreferat Naczelnika Wydziału Zarządzania Zasobami Leśnymi RDLP w Krośnie, zostaną wypracowane wytyczne w sprawie organizacji prac urządzeniowych oraz założenia do sporządzenia na lata 2019 – 2028 projektów planów urządzenia lasu dla Nadleśnictw Ustrzyki Dolne i Lesko.

Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. – Dz. U. z 2016 r., poz. 353, ze zm.) zapewnia się możliwość udziału społeczeństwa w ww. obradach.

Niniejsze zawiadomienie podaje się do publicznej wiadomości.


Z up. STAROSTY

Barbara Kucharska
KIEROWNIK WYDZIAŁU
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
 

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłWydział IT - Informatyk2016-08-19
Publikujący -
Ostatnio dodane
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2020-02-14
data dodania: 2020-02-14
data dodania: 2020-01-31
data dodania: 2020-01-31
data dodania: 2020-01-31
data dodania: 2020-01-31
data dodania: 2020-01-31
data dodania: 2020-01-31
data dodania: 2020-01-31
data dodania: 2020-01-31
Przetargi
Treści
data dodania: 2020-03-30
data dodania: 2020-03-25
data dodania: 2020-03-23
data dodania: 2020-03-10
data dodania: 2020-03-09
data dodania: 2020-03-09
Newsletter
Starostwo Powiatowe w Leskuul. Rynek 1, 38-600 Lesko tel. (13) 469 71 24 email: poczta@powiat-leski.pl
Wygenerowano: 30 marca 2020r. 11:58:52
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.