Starostwo Powiatowe w Lesku
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
1 ... 4 5 6 7 

Do pobrania:

Wykaz działek (PDF)

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłŁukasz Ciółkowski2014-05-22
Publikujący -

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 110526-2014 z dnia 2014-04-02 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Lesko
Planowany zakres robót obejmuje: - Koryta o głębokości 50 cm wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV - 248,5m2 - Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie ...
Termin składania ofert: 2014-04-24

Lesko: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2266R Łukawica - Bezmiechowa Górna dz. Nr 540, 544,385 w miejscowości Łukawica w km 0+000-0+900 wraz z przebudową przepustu w km 0+100
Numer ogłoszenia: 163818 - 2014; data zamieszczenia: 15.05.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłŁukasz Ciółkowski2014-05-15
Publikujący -

OFERTA
z dnia 12.05.2014 r.

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lesku
ogłasza konkurs na pełnienie funkcji
 inspektora nadzoru budowlanego
w związku z realizacją zadania pn. „likwidacja barier architektonicznych
dla osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie powiatu leskiego”.

 

 

Oferty należy składać w siedzibie PCPR pokój nr 2 do dnia 23.05.2014 r. w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach likwidacji barier architektonicznych”.

więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłŁukasz Ciółkowski2014-05-12
Publikujący -

XLIV Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu Leskiego dobędzie się w dniu 15 maja 2014 r. o godz. 14.00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Lesku.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Podjęcie uchwał:
1/ w sprawie wstąpienia kandydata na miejsce radnego, którego mandat wygasł,
2/ w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Lesku.
5. Zakończenie sesji.

Wiceprzewodniczący Rady
Tadeusz Franczyk

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłŁukasz Ciółkowski2014-05-09
Publikujący -

I N F O R M AC J A

 

Starostwo Powiatowe w Lesku informuje, że
2 maja 2014 r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy.

 

Marek Pańko
Starosta Leski


Lesko, dnia 30.04.2014 r.

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłŁukasz Ciółkowski2014-04-30
Publikujący -

GN-I.6840. 1.2014 Lesko, dnia: 30 kwietnia 2014 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 
Zarząd Powiatu Leskiego działający na podstawie art. 38, art. 39 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 518), oraz § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Powiatu Leskiego Nr XXXVIII.219.2013 z 30 października 2013 r. ogłasza:

więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłŁukasz Ciółkowski2014-04-30
Publikujący -

XLIII Sesja Rady Powiatu Leskiego będzie miała miesjce w dniu 6 maja 2014 r. o godz. 12:00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Lesku.

więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłŁukasz Ciółkowski2014-04-28
Publikujący -

ZP.272.7.2014 Lesko, 25.04.2014 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ


1. Dotyczy: Przetarg nieograniczony na: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2266R Łukawica – Bezmiechowa Górna dz. Nr 540, 544,385 w miejscowości Łukawica w km 0+000-0+900 wraz z przebudową przepustu w km 0+100”

więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłŁukasz Ciółkowski2014-04-25
Publikujący -
OGŁOSZENIE O PRZETARGU


Zarząd Powiatu Leskiego działający w imieniu Powiatu Leskiego zgodnie z art. 38 ust.1 i 2 oraz art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.), ogłasza:

pierwszy przetarg ustny nieograniczony

na dzierżawę na okres 3-ch lat, nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Powiatu Leskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 103/4 o pow. 64,6917 ha, położonej
w miejscowości Lesko obręb Wola Postołowa gm. Lesko, uwidocznionej w KW Nr KS1E/00002473/7.

więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłŁukasz Ciółkowski2014-04-23
Publikujący -

Lesko dnia 07.04.2014 r.
GN.6641.4.2014

I N F O R M A C J A

 

Starosta Powiatu Leskiego informuje, że przystąpiono do prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków na obrębach ewidencyjnych ŁUKAWICA i POSTOŁÓW położonych w gminie Lesko.

więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłŁukasz Ciółkowski2014-04-16
Publikujący -

Lesko dnia 07.04.2014 r.
GN.6641.3.2014

I N F O R M A C J A

 

Starosta Powiatu Leskiego informuje, że przystąpiono do prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków na obrębach ewidencyjnych ŁĄCZKI i WEREMIEŃ położonych w gminie Lesko.

więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłŁukasz Ciółkowski2014-04-16
Publikujący -

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 63284-2014 z dnia 2014-02-24 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Lesko
- modernizacja ewidencji gruntów i budynków, - pomiar, uzupełnienie i założenie punktów osnowy geodezyjnej, - skanowanie, umieszczenie i wpisanie wszystkich materiałów zasobu obrębu Łukawica i Postołów do ewidencji materiałów...
Termin składania ofert: 2014-03-06

Lesko: Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków, dla obrębów Łukawica i Postołów, gmina Lesko
Numer ogłoszenia: 114404 - 2014; data zamieszczenia: 04.04.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 63284 - 2014r.

więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłŁukasz Ciółkowski2014-04-04
Publikujący -

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 63032-2014 z dnia 2014-02-24 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Lesko
- modernizacja ewidencji gruntów i budynków, - pomiar, uzupełnienie i założenie punktów osnowy geodezyjnej - zeskanowanie, umieszczenie i wpisanie wszystkich materiałów zasobu obrębu Łączki i Weremień do ewidencji materiałów zasobu
Termin składania ofert: 2014-03-06

Lesko: Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków, dla obrębów Łączki i Weremień, gmina Lesko
Numer ogłoszenia: 114360 - 2014; data zamieszczenia: 04.04.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 63032 - 2014r.

więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłŁukasz Ciółkowski2014-04-04
Publikujący -
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłŁukasz Ciółkowski2014-04-01
Publikujący -

GN-I.6840.2÷15.2014 Lesko, dnia: 25 marca 2014 r.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU


Zarząd Powiatu Leskiego działający na podstawie art. 38, art. 40 ust. 1 pkt 1 art. 67 ust. 2 pkt 1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), oraz § 4 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.) oraz uchwał: Nr XXV.142.2012 i Nr XXV.141.2012 Rady Powiatu Leskiego z 28 września 2012 r. ogłasza:

więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłŁukasz Ciółkowski2014-03-28
Publikujący -

XLII Sesja Rady Powiatu Leskiego odbędzie się w dniu 25 marca 2013 r. o godz. 13.00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Lesku.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Powołanie Komisji Wniosków.
5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z działalności pomiędzy sesjami.
6. Podjęcie uchwał:
1/ w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Leskiego na rok 2014 r.
2/ w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w 2014 r. w Powiecie Leskim.
7. Interpelacje radnych.
8. Zapytania i wolne wnioski radnych.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10.Sprawozdanie Komisji Wniosków.
11.Zakończenie sesji.

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłŁukasz Ciółkowski2014-03-21
Publikujący -

ZP.272.4.2014 Lesko, 20.03.2014 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 1. Dotyczy: Przetarg nieograniczony na: „Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków, dla obrębów Łukawica i Postołów, gmina Lesko.”
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę nr 2:
Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno-Kartograficznych GEOMIAR Sp. z o. o., ul. Kościuszki 35, 37-500 Jarosław (pełnomocnik), Geores sp. z o. o. ul. Targowa 3, 35-064 Rzeszów

więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłŁukasz Ciółkowski2014-03-20
Publikujący -

Lesko, dnia 13.03.2014 r.
GN.6845.2.2014

OGŁOSZENIE O PRZETARGU


Starosta Leski działający w imieniu Skarbu Państwa zgodnie z art.11 ust.1, art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.), ogłasza:
pierwszy przetarg ustny nieograniczony

na dzierżawę na okres 3-ch lat, nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 527 o pow. 0,6278 ha, położonej
w miejscowości Solina gm. Solina, uwidocznionej w KW Nr KS1E/00036175/5.

więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłŁukasz Ciółkowski2014-03-13
Publikujący -

ZP.272.3.2014
Lesko, 07.03.2014 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ


1. Dotyczy: Przetarg nieograniczony na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków, dla obrębów Łączki i Weremień, gmina Lesko.
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę nr 5:
Przedsiębiorstwo Geodezyjne KROK s.c., ul. Chełmońskiego 1, 38-500 Sanok

Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta jest ważna, nie podlega odrzuceniu a Wykonawca wykluczeniu, spełnia wymagania zamawiającego i uzyskała najwyższą ilość punktów w kategorii cena

więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłŁukasz Ciółkowski2014-03-07
Publikujący -


Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Lesku informuje, że

do II etapu naboru na w/w stanowisko przystąpiły dwie osoby: p. Agata Szczotka
i p. Diana Florczak. Komisja Rekrutacyjna po sprawdzeniu rozwiązanego testu stwierdziła, że kandydatki nie osiągnęły wymaganego minimum tj. 50% pozytywnych odpowiedzi.
 Z związku z powyższym  w wyniku zakończenia procedury naboru nie wyłoniono najlepszego kandydata na stanowisko głównego księgowego.

więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłŁukasz Ciółkowski2014-02-28
Publikujący -

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lesku informuje, że Komisja Rekrutacyjna nie przeprowadziła II etapu naboru na w/w stanowisko z uwagi na fakt, iż żaden z kandydatów nie stawił się w wyznaczonym terminie i  miejscu.

W związku z powyższym w wyniku zakończenia procedury naboru nie wyłoniono najlepszego kandydata.

więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłŁukasz Ciółkowski2014-02-28
Publikujący -

Informacja o wynikach naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lesku: Główny księgowy

 

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lesku informuje, że Komisja Rekrutacyjna nie przeprowadziła II etapu naboru na w/w stanowisko z uwagi na fakt, iż żaden z kandydatów nie stawił się w wyznaczonym terminie i  miejscu.
W związku z powyższym w wyniku zakończenia procedury naboru nie wyłoniono najlepszego kandydata.

Dyrektor Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Lesku
Anna Dziedzicka-MazurkiewiczLesko, dnia 26.02.2014 r.
 

Lista kandydatów


spełniających wymagania formalne zamieszczone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko: Główny księgowy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lesku
z dnia 10.02.2014 r


1. Diana Florczak - Ustrzyki Dolne
2. Małgorzata Komska - Sanok
Dyrektor Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Lesku
Anna Dziedzicka-Mazurkiewicz


Lesko, dnia 26.02.2014 r.                                    

 

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłWydział IT - Informatyk2014-02-26
Publikujący -

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) upływa z dniem 27 marca 2014 r.


Wnioski należy składać na adres: Starostwo Powiatowe w Lesku, ul. Rynek 1, 38-600 Lesko.
Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Lesku: www.powiat-leski.pl, stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, a informację o wywieszeniu tego wykazu zamieszcza się w prasie lokalnej.

W Y K A Z    N I E R U C H O M O Ś C I

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłWydział IT - Informatyk2014-02-12
Publikujący -

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 roku Nr 102, poz. 651 e zm.) Starosta Leski  wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy:

W Y K A Z  N I E R U C H O M O Ś C I

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłWydział IT - Informatyk2014-02-12
Publikujący -

Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Lesku
ogłasza nabór na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze
w
Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Lesku, 38-600 Lesko, ul. W. Pola1

Główny Księgowy
6/40 etatu
 

Ogłoszenie - skan

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłWydział IT - Informatyk2014-02-10
Publikujący -

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Lesku
ogłasza nabór na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze
w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Lesku, 38-600 Lesko, ul. Smolki 4

Główny Księgowy
34/40 etatu

Ogłoszenie - skan

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłWydział IT - Informatyk2014-02-10
Publikujący -

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 245859-2013 z dnia 2013-11-20 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Lesko
Część I Zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: -ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, -ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku...
Termin składania ofert: 2013-12-03

Lesko: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności oraz ubezpieczenie komunikacyjne w jednostkach organizacyjnych Powiatu Leskiego
Numer ogłoszenia: 34874 - 2014; data zamieszczenia: 30.01.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłŁukasz Ciółkowski2014-01-30
Publikujący -

GN-I.6840. 1.2014                                                                                  Lesko, dnia:  9 stycznia 2014 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd Powiatu Leskiego działający na podstawie art. 38, art. 39 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), oraz § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Powiatu Leskiego Nr XXXVIII.219.2013 z 30 października 2013 r. ogłasza:

Drugi przetarg pisemny nieograniczony

więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłŁukasz Ciółkowski2014-01-09
Publikujący -

ZP.272.23.2013 Lesko, 09.01.2014 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 1. Dotyczy: Wybór banku do udzielenia kredytu bankowego, długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich

więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłŁukasz Ciółkowski2014-01-09
Publikujący -
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Ostatnio dodane
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2019-10-31
data dodania: 2019-10-28
data dodania: 2019-10-28
data dodania: 2019-10-28
data dodania: 2019-10-28
data dodania: 2019-10-28
data dodania: 2019-10-28
data dodania: 2019-10-28
data dodania: 2019-10-28
data dodania: 2019-10-28
Przetargi
Treści
data dodania: 2019-11-14
data dodania: 2019-11-04
data dodania: 2019-10-30
data dodania: 2019-10-28
data dodania: 2019-10-28
data dodania: 2019-10-25
Newsletter
Starostwo Powiatowe w Leskuul. Rynek 1, 38-600 Lesko tel. (13) 469 71 24 email: poczta@powiat-leski.pl
Wygenerowano: 15 listopada 2019r. 19:56:20
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.