Starostwo Powiatowe w Lesku
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
1 2 ... 7 

Uwaga: Informacje o aktualnych zamówieniach publicznych znajdują się w menu "OGŁOSZENIA"

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłŁukasz Ciółkowski2018-08-10
Publikujący -

GN.6840.1.1.2017

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd Powiatu Leskiego działający na podstawie art. 38, art. 39 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z ( tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.), oraz § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Powiatu Leskiego Nr XXXVIII.219.2013 z 30 października 2013 r. ogłasza:

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieobciążonego samodzielnego lokalu użytkowego przewidzianego pod działalność usługową nieuciążliwą (handlową) stanowiącego własność Powiatu Leskiego - położonego na parterze budynku mieszkalno-usługowego
przy ul. Rynek 17 w Lesku

posadowionego na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 669/1 obręb Lesko o pow. 0,0474 ha, stanowiącej współwłasność Powiatu Leskiego, objętej w Sądzie Rejonowym w Lesku księgą wieczystą nr KS1E/00030197/3, - oznaczonego w inwentaryzacji budowlanej i w zaświadczeniu o samodzielności lokali jako:
Lokal użytkowy Nr 9 o pow. 103,09 m2 stanowiący udział 10309/51628 w nieruchomości;
cena wywoławcza: 356 000,00 zł.; wadium: 35 600,00 zł.

Lokal użytkowy nie posiada prawa do korzystania z pomieszczeń wspólnych wchodzących w skład nieruchomości wspólnej służącej właścicielom lokali mieszkalnych i użytkowych.
Sprzedaż przedmiotowego lokalu użytkowego jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1, pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.).

Wadium należy wpłacić do dnia  3 kwietnia 2017 r. w pieniądzu przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Lesku Nr 82 8642 1012 2003 1205 1489 0004 w Podkarpackim Banku Spółdzielczym w Sanoku Oddział w Lesku z dopiskiem: Wadium na lokal Nr 9. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu  środków na w/w konto.
Przetarg odbędzie się w dniu 7 kwietnia 2017 r. - o godz. 10:00 w Starostwie Powiatowym
w Lesku, ul. Rynek 1, w sali narad na parterze budynku.


WARUNKI PRZETARGU

1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne jeżeli wpłacą wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu.
2. Dowód wniesienia przez uczestnika przetargu wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
3. Osoby fizyczne uczestniczące w przetargu zobowiązane są do przedłożenia dokumentu tożsamości, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej i nabywania nieruchomości na rzecz prowadzonej firmy zaświadczenia o wpisie do centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej. Przedstawiciele osób prawnych oprócz dokumentu tożsamości zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej aktualny wypis z KRS oraz stosowne pełnomocnictwo do reprezentowa-nia osoby prawnej w przetargu.
4. Wpłacone wadium zostanie:
- zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli uczestnik wpłacający wadium przetarg wygra (kwo-ta wadium zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia w dniu zapłaty pełnej kwoty należności);
- zwrócone niezwłocznie, po odwołaniu przetargu, unieważnieniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3-ech dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
5. Wpłacone wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się bez usprawiedliwienia od za-warcia umowy uczestnika, który przetarg wygrał.
6. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z uczestników zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
7. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
8. W przypadku gdy nabycie nieruchomości nastąpi do majątku wspólnego, warunkiem dopuszczenia do przetargu ustnego jest stawiennictwo obojga małżonków na przetargu lub jednego z nich, posiadającego pisemną zgodę współmałżonka na zakup nieruchomości z własnoręcznym podpisem współmałżonka, poświadczonym przez notariusza.
9. Organizator przetargu zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.
10. Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Lesku w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości ul. Rynek 1, pokój 210; telefonicznie 13 469 71 25 lub elektronicznie na adres: poczta@powiat-leski.pl.

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłWydział IT - Informatyk2017-03-06
Publikujący -

GN.6840.2.3÷5.2017

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd Powiatu Leskiego działający na podstawie art. 38, art. 40 ust. 1 pkt 1 art. 67 ust. 2 pkt 1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.), oraz § 4 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.) oraz uchwał Rady Powiatu w Lesku: Nr XXV.142.2012 z 28 września 2012 r.; Nr XII.64.2011 z dnia 20 lipca 2011 r.; Nr XII.55.2015 z dnia 2 września 2015 r., ogłasza:

Piąty przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieobciążonych nieruchomości stanowiących własność
Powiatu Leskiego:

I. Położonych w Lesku obręb Posada Leska uwidocznionych w księdze wieczystej Nr KS1E/00029166/7 znajdujących się w obszarze:
„Nad stawami” – są to nieruchomości niezabudowane położone po lewej stronie drogi powiatowej 2227 relacji Lesko - Załuż; (dotychczas wykorzystane w produkcji rolniczej) obejmujące teren z pagórkowatym wzniesieniem, po lewej stronie ulicy Stawowej (w stronę Łukawicy) z opracowanym MPZP "Lesko 7": przeznaczonymi pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z przeznaczeniem na cele rekreacji indywidualnej (natomiast działka nr 206/13 w MPZP oznaczona jest jako tereny dróg wewnętrznych projektowanych oraz tereny drogi publicznej – drogi zbiorczej istniejącej), a oznaczonych w ewidencji gruntów jako:
1. Nr 206/8 o pow. 0,3420 ha wraz z udziałem 1/11 części w działce nr 206/13
o pow. 0,1896 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 206/8;
cena wywoławcza: 81 350,00 zł.;  wadium: 8 100,00 zł.
2. Nr 206/9 o pow. 0,1871 ha wraz z udziałem 1/11 części w działce nr 206/13
o pow. 0,1896 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 206/9;
cena wywoławcza: 48 540,00 zł.;  wadium: 4 850,00 zł.
3. Nr 206/10 o pow. 0,1892 ha wraz z udziałem 1/11 części w działce nr 206/13
o pow. 0,1896 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 206/10;
cena wywoławcza: 49 050,00 zł.;  wadium: 4 900,00 zł.
4. Nr 206/11 o pow. 0,1895 ha wraz z udziałem 1/11 części w działce nr 206/13
o pow. 0,1896 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 206/11;
cena wywoławcza: 49 130,00 zł.;  wadium: 4 920,00 zł.
5. Nr 206/12 o pow. 0,1848 ha wraz z udziałem 1/11 części w działce nr 206/13
o pow. 0,1896 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 206/12;
cena wywoławcza: 47 940,00 zł.;  wadium: 4 800,00 zł.

 „Na Łukawicę” - są to nieruchomości niezabudowane, położone po prawej stronie drogi powiatowej relacji Lesko - Załuż; (dotychczas wykorzystane w produkcji rolniczej) obejmujące teren z pagórkowatym wzniesieniem, po prawej stronie ulicy Stawowej (w stronę Łukawicy)
z opracowanym MPZP "Lesko 7": przeznaczonymi pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem obiektów usługowych, rzemiosła i handlu oraz pasem
o szerokości ok. 2,5 m  wzdłuż granicy z drogą powiatową przeznaczonym pod tereny drogi publicznej – drogi zbiorczej istniejącej, a oznaczonych w ewidencji gruntów jako:
6. Nr 306/35 o pow. 0,1744 ha wraz z udziałem 1/10 części w działce nr 306/46
o pow. 0,1594 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 306/35;
cena wywoławcza: 44 070,00 zł.;  wadium: 4 400,00 zł.
7. Nr 306/36 o pow. 0,2039 ha wraz z udziałem 1/10 części w działce nr 306/46
o pow. 0,1594 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 306/36;
cena wywoławcza: 44 920,00 zł.;  wadium: 4 500,00 zł.
8. Nr 306/37 o pow. 0,1991 ha wraz z udziałem 1/10 części w działce nr 306/46
o pow. 0,1594 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 306/37;
cena wywoławcza: 47 300,00 zł.;  wadium: 4 700,00  zł.
9. Nr 306/38 o pow. 0,2095 ha wraz z udziałem 1/10 części w działce nr 306/46
o pow. 0,1594 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 306/38;
cena wywoławcza: 48 740,00 zł.;  wadium: 4 800,00 zł.
10. Nr 306/39 o pow. 0,1816 ha wraz z udziałem 1/10 części w działce nr 306/46
o pow. 0,1594 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 306/39;
cena wywoławcza: 45 260,00 zł.;  wadium: 4 500,00 zł.
11. Nr 306/40 o pow. 0,2512 ha wraz z udziałem 1/10 części w działce nr 306/46
o pow. 0,1594 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 306/40;
cena wywoławcza: 60 730,00 zł.;  wadium: 6 100,00 zł.
12. Nr 306/41 o pow. 0,1164 ha wraz z udziałem 1/10 części w działce nr 306/46
o pow. 0,1594 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 306/41;
cena wywoławcza: 32 590,00 zł.;  wadium: 3 300,00 zł.
13. Nr 306/42 o pow. 0,1373 ha wraz z udziałem 1/10 części w działce nr 306/46
o pow. 0,1594 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 306/42;
cena wywoławcza: 37 010,00.;  wadium: 3 700,00 zł.
14. Nr 306/43 o pow. 0,2155 ha wraz z udziałem 1/10 części w działce nr 306/46
o pow. 0,1594 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 306/43;  
cena wywoławcza: 52 480,00 zł.;  wadium: 5 200,00 zł.
15. Nr 306/44 o pow. 0,1417 ha wraz z udziałem 1/10 części w działce nr 306/46
o pow. 0,1594 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 306/44;
cena wywoławcza: 37 100,00 zł.;  wadium: 3 700,00 zł.


II.  Położonych w miejscowości Lesko obręb Posada Leska gm. Lesko, uwidocznionych w KW nr KS1E/00029166/7. Zgodnie z wypisem z MPZP przeznaczone pod tereny zabudowy usługowej, rzemiosła i handlu z dopuszczeniem obiektów produkcyjnych, składów  i magazynów, oznaczone jako:
16. Działka nr 200/8 o pow. 2,5448 ha - nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona przy drodze krajowej nr 84 łączącej Sanok z granicą z Ukrainą w Krościenku. Najbliższe sąsiedztwo tworzą grunty niezabudowane, nieco dalej znajduje się pojedyncza zabudowa handlowo – usługowa.
cena wywoławcza: 260 950,00 zł.;  wadium: 26 100,00 zł.

Przetargi odbędą się w dniu 6 kwietnia 2017 r. - od godz. 10:00 w Starostwie Powiatowym
w Lesku, ul. Rynek 1, w sali narad na parterze budynku.

Ceny wywoławcze w przetargu zostały obniżone o 15 %  wartości nieruchomości.
Pierwszy przetarg na sprzedaż przedmiotowych nieruchomości odbył się w dniu 16 października 2015 roku, drugi przetarg odbył się 22 lutego 2016 r., trzeci 15 lipca 2016 r., czwarty 30 września 2016 r. Ze względu na brak oferentów przetargi na ww. nieruchomości zakończyły się wynikami negatywnymi.

Do wylicytowanych cen nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu sprzedaży.

WARUNKI PRZETARGU

1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne jeżeli wpłacą wadium
w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu.
2. Dowód wniesienia przez uczestnika przetargu wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
3. Wadium winno być wpłacone w pieniądzu do dnia   3 kwietnia 2017 r. na konto Starostwa Powiatowego w Lesku na konto Nr 82 8642 1012 2003 1205 1489 0004 Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku Oddział w Lesku z dopiskiem numeru ewidencyjnego działki, na które zostało wpłacone wadium. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu  środków na w/w konto.
4. Osoby fizyczne uczestniczące w przetargu zobowiązane są do przedłożenia dokumentu tożsamości, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej i nabywania nieruchomości na rzecz prowadzonej firmy zaświadczenia o wpisie do centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej. Przedstawiciele osób prawnych oprócz dokumentu tożsamości zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej aktualny wypis z KRS oraz stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania osoby prawnej w przetargu.
5. Wpłacone wadium zostanie:
-  zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli uczestnik wpłacający wadium przetarg wygra (kwota wadium zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia w dniu zapłaty pełnej kwoty należności);
-  zwrócone niezwłocznie, po odwołaniu przetargu, unieważnieniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3-ech dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
6. Wpłacone wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się bez usprawiedliwienia od zawarcia umowy uczestnika, który przetarg wygrał.
7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z uczestników zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
8. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
9. W przypadku gdy nabycie nieruchomości nastąpi do majątku wspólnego, warunkiem dopuszczenia do przetargu ustnego jest stawiennictwo obojga małżonków na przetargu lub jednego z nich, posiadającego pisemną zgodę współmałżonka na zakup nieruchomości
z własnoręcznym podpisem współmałżonka, poświadczonym przez notariusza.
10. Organizator przetargu zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.
11. Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Lesku w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości ul. Rynek 1, pokój 210 lub telefonicznie 13 469 71 25 lub 13 469 71 24.
 

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłWydział IT - Informatyk2017-03-06
Publikujący -
Ogłoszenie nr 364326 - 2016 z dnia 2016-12-12 r.
Baligród: Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Lesku z/s w Baligrodzie w sezonie 2016/2017
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 30286-2016

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg w Lesku zs. w Baligrodzie, krajowy numer identyfikacyjny 37109082000000, ul. ul. Bieszczadzka  40, 38606   Baligród, państwo Polska, woj. podkarpackie, tel. 134 684 012, faks 134 684 012, e-mail promocja@starostwolesko.home.pl
Adres strony internetowej (URL): www.powiat-leski.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę): Nie dotyczy
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Lesku z/s w Baligrodzie w sezonie 2016/2017
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Lesku z/s w Baligrodzie w sezonie 2016/2017" Przewidywana liczba kursów: 45 Cena za 1km utrzymanej drogi obejmuje; a) odśnieżenie całej szerokości jezdni niezależnie od ilości niezbędnych przejazdów aby zapewnić odpowiednią przejezdność; b) posypanie materiałem uszorstniającym (piasek ostry 0-4mm z solą) całej szerokości jezdni przy założeniu, że droga ta została skutecznie posypana w miejscach niebezpiecznych, tzn. łuki, wzniesienia, skrzyżowania, przystanki i przejścia dla pieszych, mosty oraz niekiedy odcinki na „prostej podczas gołoledzi decydujące o możliwości ruchu; c) posypanie materiałem uszorstniającym całej długości drogi : Olszanica–Ropienka (zad. Nr 1) Łukawica–Bezmiechowa Górna w km 0+000 - 4+200 skrzyż. z drogą Nr 2265R (zad. Nr 4) Załuż - Lesko (zad. Nr 4); Droga przez wieś Weremień ( zad. Nr 3)
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak

II.5) Główny Kod CPV: 90620000-9
Dodatkowe kody CPV: 90630000-2
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
III.3) Informacje dodatkowe:
Nie dotyczy
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   NAZWA: Zadanie nr 1 – Podstawienie 1 szt. pojazdu min. dwunapędowego o mocy min. 200KM z własnym pługiem jednostronnym dociskowym i piaskarką
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Nie dotyczy
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/11/2016
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT52567.20
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert1
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: Nie dotyczy
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Firma Usługowo-Handlowa Budowlano-Transportowa Henryk Bias,  ,  Zawadka 50,  38-711,  Ropienka,  kraj/woj. podkarpackie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa: Nie dotyczy
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa: Nie dotyczy
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 52567.20
Oferta z najniższą ceną/kosztem 52567.20
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 52567.20
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: Nie dotyczy
IV.8) Informacje dodatkowe: Nie dotyczy
CZĘŚĆ NR: 2   NAZWA: Zadanie nr 2 – Podstawienie 1 szt. pojazdu min. dwunapędowego o mocy min. 200KM z własnym pługiem jednostronnym dociskowym i piaskarką.
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Nie dotyczy
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/11/2016
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT60519.60
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert1
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
F.H.U.WITORIA Piotr Gruszka,  ,  ul. Unii Brzeskiej 56,  38-600,  Lesko,  kraj/woj. podkarpackie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa: Nie dotyczy
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa: Nie dotyczy
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 59538.95
Oferta z najniższą ceną/kosztem 59538.95
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 59538.95
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: Nie dotyczy
IV.8) Informacje dodatkowe: Nie dotyczy
CZĘŚĆ NR: 3   NAZWA: Zadanie nr 3 – Podstawienie 1 szt. pojazdu min. dwunapędowego o mocy min. 200KM z własnym pługiem jednostronnym dociskowym i piaskarką.
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Nie dotyczy
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/11/2016
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT57786.75
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert1
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: Nie dotyczy
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Usługi Leśne oraz Sprzętowo Transportowe Wiesław Fedor,  ,  Bachlawa 15,  38-604,  Hoczew,  kraj/woj. podkarpackie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa: Nie dotyczy
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa: Nie dotyczy
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 57786.75
Oferta z najniższą ceną/kosztem 57786.75
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 57786.75
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: Nie dotyczy
IV.8) Informacje dodatkowe: Nie dotyczy
CZĘŚĆ NR: 4   NAZWA: Zadanie nr 4 – Podstawienie 1 szt. pojazdu min. dwunapędowego o mocy min. 200KM z własnym pługiem jednostronnym dociskowym i piaskarką.
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Nie dotyczy
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/11/2016
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT81648.00
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert1
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: Nie dotyczy
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Firma Produkcyjno-Hadlowo-Usługowa INTRA-SPRZĘT S.C.,  ,  ul. Przemyłowa 12,  38-600,  Lesko,  kraj/woj. podkarpackie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa: Nie dotyczy
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa: Nie dotyczy
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 75816.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 75816.00
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 75816.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: Nie dotyczy
IV.8) Informacje dodatkowe: Nie dotyczy
CZĘŚĆ NR: 5   NAZWA: Zadanie nr 5 – Podstawienie 1 szt. pojazdu min. dwunapędowego o mocy min. 200KM z własnym pługiem jednostronnym dociskowym i piaskarką.
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Nie dotyczy
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/11/2016
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT70635.60
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert1
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: Nie dotyczy
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Firma Handlowo-Usługowa Krzysztof Borgosz,  ,  Cisna 8,  38-607,  Cisna,  kraj/woj. podkarpackie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa: Nie dotyczy
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa: Nie dotyczy
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 69626.52
Oferta z najniższą ceną/kosztem 69626.52
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 69626.52
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: Nie dotyczy
IV.8) Informacje dodatkowe: Nie dotyczy

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Nie dotyczy

 

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłŁukasz Ciółkowski2016-12-14
Publikujący -
Ogłoszenie nr 365753 - 2016 z dnia 2016-12-14 r.
Lesko: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności oraz ubezpieczenie komunikacyjne w starostwie powiatowym w Lesku oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu Leskiego.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 326692-2016

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::nie dotyczy
Informacje dodatkowe:nie dotyczy
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Leski, krajowy numer identyfikacyjny 37103497400000, ul. ul. Rynek  1, 38600   Lesko, państwo Polska, woj. podkarpackie, tel. 13 4697124 w. 341; 13 493 9089, faks 13 4697130, e-mail promocja@powiat-lesko.pl
Adres strony internetowej (URL): www.powiat-leski.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę): nie dotyczy
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności oraz ubezpieczenie komunikacyjne w starostwie powiatowym w Lesku oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu Leskiego.
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
nie dotyczy
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia: Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, Część II Zamówienia: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych,Ubezpieczenie autocasco, Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów, Ubezpieczenie assistance Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku Nr 5 – Program Ubezpieczenia Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie części zamówienia bądź też na wybrane części zamówienia. Każda z części będzie oceniana odrębnie. Zamawiający wymaga, aby Zamawiający (jednostki Zamawiającego) nie byli zobowiązani do pokrywania strat Wykonawcy działającego w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych przez wnoszenie dodatkowej składki, zgodnie z art. 111 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1844). Wykonawca musi posiadać ogólne (szczególne) warunki ubezpieczenia, zwane dalej OWU, wszystkich ubezpieczeń określonych w przedmiocie zamówienia. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.).
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak

II.5) Główny Kod CPV: 66510000-8
Dodatkowe kody CPV: 66515000-3, 66516000-0, 66512100-3, 66514110-0, 66516100-1
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
III.3) Informacje dodatkowe:
nie dotyczy
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   NAZWA: Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
nie dotyczy
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/12/2016
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT50500.00
Waluta

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert3
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Vienna Insurance Group, Oddział Rzeszów,  ,  ul. Kopisto 8B/510 ,  35-315,  Rzeszów,  kraj/woj. podkarpackie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 44265,21
Oferta z najniższą ceną/kosztem 39969,00
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 98820,00
Waluta:

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe: nie dotyczy
CZĘŚĆ NR: 2   NAZWA: Ubezpieczenie komunikacyjne
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
nie dotyczy
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/12/2016
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT33000.00
Waluta

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert2
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych ”TUW” Biuro Regionalne w Rzeszowie Oddział w Krośnie,  ,  ul. Piłsudskiego 13,  38-400,  Krosno,  kraj/woj. podkarpackie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 33594.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 33594.00
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 34734.00
Waluta:

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe: nie dotyczy

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
nie dotyczy

 

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłŁukasz Ciółkowski2016-12-14
Publikujący -

Załącznik do uchwały Nr 86.140.2016
Zarządu Powiatu Leskiego
z dnia 31.10.2016 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej
na terenie Powiatu Leskiego w 2017 r.


Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1b i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 ze zm.) w zw. z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1255),

Zarząd Powiatu Leskiego
ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej
na terenie Powiatu Leskiego w 2017 r.


I. Cel konkursu
Konkurs ma na celu wyłonienie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego, która będzie prowadziła w Powiecie Leskim punkt Nr 2 nieodpłatnej pomocy prawnej w miejscowościach:
1) Baligród, ul. Jana Duplaka 7,
2) Lesko, ul. Piłsudskiego 5

II. Rodzaj zadania
Powierzenie prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie, w szczególności:
1) Baligród, ul. Jana Duplaka 7:
- poniedziałek - w godz. od 13:00 do 17:00
- piątek - w godz. od  9:00 do 13:00

2) Lesko, ul. Piłsudskiego 5:
- wtorek - w godz. od 14:00 do 18:00
- środa - w godz. od 15:00 do 19:00
- czwartek - w godz. od 15:00 do 19:00

III. Podmioty uprawnione do złożenia oferty
O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej może ubiegać się organizacja pozarządowa w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1b ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która spełnia łącznie następujące warunki:

1) posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych;

2) przedstawi zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej;

3) daje gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności przez złożenie pisemnego zobowiązania:
a) zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem,
b) zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów.
O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej nie może ubiegać się organizacja pozarządowa, która w okresie dwóch lat poprzedzających przystąpienie do otwartego konkursu ofert nie rozliczyła się z dotacji przyznanej na wykonanie zadania publicznego lub wykorzystała dotację niezgodnie z celem jej przyznania, jak również organizacja pozarządowa, z którą Starosta rozwiązał umowę. Termin dwóch lat biegnie odpowiednio od dnia rozliczenia się z dotacji i zwrotu nienależnych środków wraz z odsetkami albo rozwiązania umowy.

IV. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania
Na realizację zadania przeznacza się kwotę:
60 726 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia sześć złotych brutto).

V. Zasady przyznawania dotacji
Zasady przyznawania dotacji na realizację powyższych zadań określają przepisy:
- ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1255),
- ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 ze zm.)
- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)

VI. Terminy i sposób składania ofert
1. Termin składania ofert upływa w dniu 25 listopada 2016 r.

2. Oferty należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lesku , Rynek 1, w godzinach urzędowania lub przesyłką listową. Nie będą przyjmowane wnioski przesłane drogą elektroniczną. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do sekretariatu Starostwa.

3. Oferty należy składać w zamkniętych, opisanych kopertach. Na kopercie należy wpisać nazwę zadania „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Leskiego w 2017 r.” oraz nazwę organizacji składającej ofertę.

4. Oferty należy składać zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących  realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300) – wzór oferty – zał. nr 1 do Ogłoszenia.

Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:

1) Aktualny odpis z rejestru (KRS) lub inny dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.

2) W przypadku, gdy organizacja nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym – statut, sprawozdania za rok ubiegły: merytoryczne z prowadzonej działalności i finansowe.

3) W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta.

4) Zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej.

5) Pisemne zobowiązania:
a) zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej  dokumentowaniem – wzór oświadczenia - zał. Nr 2 do Ogłoszenia,
b) zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów – wzór oświadczenia –
zał. Nr 3 do Ogłoszenia,

6) Dokumenty potwierdzające spełnienie warunku posiadania co najmniej dwuletniego doświadczenia w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych.

7) Oświadczenie, że podmiot składający ofertę nie jest wykluczony z ubiegania się o powierzenie realizacji zadania ze względów, o których mowa w art. 11 ust. 11 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej – wzór oświadczenia  – zał. nr 4 do Ogłoszenia.

Kopie wymaganych załączników powinny być potwierdzone przez oferenta za zgodność z oryginałem. Oferta złożona bez wymaganych załączników jest niekompletna i zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.

Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
Z organizacją wyłonioną w konkursie zostanie podpisana umowa, w której zostaną określone szczegółowe warunki prowadzenia zadania oraz sposób finansowania i rozliczenia się z przyznanej dotacji.

Nie będą rozpatrywane z powodów formalnych oferty:
- złożone przez podmioty nieuprawnione,
- złożone na innym druku niż określony w niniejszym ogłoszeniu,
- złożone po terminie,
- niekompletne,
- dotyczące zadania nieujętego w niniejszym ogłoszeniu konkursowym.
5. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

VII. Terminy, kryteria i tryb wyboru oferty
1) Wyboru oferty dokonuje Zarząd Powiatu Leskiego w formie uchwały po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, która ocenia oferty zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r., poz. 239 ze zm.), mając na względzie wybór oferty najlepiej służącej realizacji zadania.
Do uchwały Zarządu Powiatu Leskiego w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert nie stosuje się trybu odwoławczego. Rozstrzygnięcie konkursu podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń, Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Starostwa Powiatowego.

2) Skład komisji oraz zasady jej pracy określi uchwała Zarządu Powiatu Leskiego.

3) Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu miesiąca od daty upływu terminu składania ofert.

4) Wybór oferty stanowiącej formę realizacji zadania nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

Lp. Kryteria oceny merytorycznej Skala punktacji
1 Udokumentowane doświadczenie organizacji pozarządowej w realizacji zadań z zakresu udzielania pomocy prawnej 0 – 5 pkt
2 Kwalifikacje osób przy udziale których organizacja będzie realizowała zadanie 0 – 5 pkt
3 Planowany sposób promocji zadania wśród mieszkańców Powiatu Leskiego 0 – 3 pkt
4 Zadeklarowanie przez organizację pozarządową dodatkowych działań z zakresu edukacji prawnej na rzecz lokalnej społeczności 0 – 3 pkt

 VIII. Warunki i terminy realizacji zadania
Podstawą do podpisania umowy z wyłonioną w konkursie organizacją będzie uchwała Zarządu Powiatu Leskiego, zatwierdzająca opinię Komisji Konkursowej.
Umowy o powierzenie realizacji zadania podpisane zostaną bez zbędnej zwłoki po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert. Oferty wraz z załącznikami nie będą zwracane Oferentom.

Zleceniobiorca zobowiązany jest m. in. do:
a) prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie,
b) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na zasadach określonych w art. 5 ust. 2, art. 7 oraz art. 8 ust. 2 i 3 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej,
c) złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r.  w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących  realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300)

IX.  W 2015 r. zadanie z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej nie było realizowane. W 2016 r. Powiat Leski realizował zadanie z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej przez jedną organizacje pozarządową, której przyznano dotację w kwocie 59 946,00 zł.

Dodatkowych informacji o konkursie udziela Czesław Gawłowski – Sekretarz Powiatu Leskiego, pok. Nr 5 - Rynek 1, 38-600 Lesko, tel. 13 469 71 24, w. 126

Załączniki:
- nr 1 - wzór Oferty,
- nr 2 - wzór oświadczenia o poufności,
- nr 3 – wzór oświadczenia o profesjonalności i rzetelności,
- nr 4 – wzór oświadczenia o braku przesłanek wykluczających,
- nr 5 -  szczegółowy harmonogram realizacji zadania publicznego,

- Uchwała Nr 86.140.2016 Zarządu Powiatu Leskiego z dnia 31.10.2016 r.

- Skan ogłoszenia konkursu
 

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłWydział IT - Informatyk2016-11-03
Publikujący -

GN.6840.2.12.2016

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd Powiatu Leskiego działający na podstawie art. 38, art. 40 ust. 1 pkt 1 art. 67 ust. 2 pkt 1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.), oraz § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Powiatu Leskiego Nr XXIV.112.2016 z dnia 19 sierpnia 2016 r., ogłasza:

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony

1. Na sprzedaż nieobciążonej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Leskiego, składającej się z kompleksu trzech działek nr: 1365/12 o pow. 0,3540 ha, 1365/13 o pow. 0,0552 ha, 1365/14 o pow. 0,0519 ha, położonej w m-ci Lesko obręb Posada Leska gm. Lesko, objętej KW nr KS1E/00028675/1.

Przedmiotowa nieruchomość zabudowana budynkiem dawnego Zespołu Szkół Drzewnych (budynek aktualnie nieużytkowany) częściowo jedno i częściowo dwukondygnacyjny, wykonany w technologii tradycyjnej.

Dostępne instalacje: energii elektrycznej, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, odgromowa oraz centralnego ogrzewania. W skład dawnego Zespołu Szkół Drzewnych wchodzi blisko 45 pomieszczeń o różnych powierzchniach użytkowych od około 3 m2 do 178,31 m2 (sala gimnastyczna). Łączna powierzchnia użytkowa wynosi 1243,00 m2.  Dla działek 1365/13 i 1365/14 brak urządzonego zjazdu.

Przedmiotowa nieruchomości nie posiada Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, zgodnie z wypisem ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lesko oznaczona jest jako istniejące zespoły zabudowy o różnej intensywności wraz z funkcjami usługowymi, a działka nr 1365/12 w SUiKZP dodatkowo oznaczona jest jako obszar koncentracji usług publicznych.
 
cena wywoławcza: 1 041 600,00 zł.; 

wadium:    104 160,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 30 grudnia 2016 r. - od godz. 10:00 w Starostwie Powiatowym w Lesku, ul. Rynek 1, w sali narad na parterze budynku.
Do wylicytowanej ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu sprzedaży.

WARUNKI PRZETARGU

1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne jeżeli wpłacą wadium
w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu.
2. Dowód wniesienia przez uczestnika przetargu wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
3. Wadium winno być wpłacone w pieniądzu do dnia 23 grudnia 2016 r. na konto Starostwa Powiatowego w Lesku na konto Nr 82 8642 1012 2003 1205 1489 0004 Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku Oddział w Lesku z dopiskiem budynek Zespołu Szkół Drzewnych. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu  środków na w/w konto.
4. Osoby fizyczne uczestniczące w przetargu zobowiązane są do przedłożenia dokumentu tożsamości, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej i nabywania nieruchomości na rzecz prowadzonej firmy zaświadczenia o wpisie do centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej. Przedstawiciele osób prawnych oprócz dokumentu tożsamości zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej aktualny wypis z KRS oraz stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania osoby prawnej w przetargu.
5. Wpłacone wadium zostanie:
- zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli uczestnik wpłacający wadium przetarg wygra (kwota wadium zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia w dniu zapłaty pełnej kwoty należności);
- zwrócone niezwłocznie, po odwołaniu przetargu, unieważnieniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3-ech dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
6. Wpłacone wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się bez usprawiedliwienia od zawarcia umowy uczestnika, który przetarg wygrał.
7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z uczestników zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
8.O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
9. W przypadku gdy nabycie nieruchomości nastąpi do majątku wspólnego, warunkiem dopuszczenia do przetargu ustnego jest stawiennictwo obojga małżonków na przetargu lub jednego z nich, posiadającego pisemną zgodę współmałżonka na zakup nieruchomości
z własnoręcznym podpisem współmałżonka, poświadczonym przez notariusza.
10. Organizator przetargu zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.
11. Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Lesku w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości ul. Rynek 1, pokój 210 lub telefonicznie 13 469 71 25 lub 13 469 71 24.

Lesko, dnia 24 października 2016 r.

Skan ogłoszenia

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłWydział IT - Informatyk2016-10-25
Publikujący -
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłWydział IT - Informatyk2016-10-14
Publikujący -

GN.6840.2.8.2016

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU PRZETARGU

Zarząd Powiatu Leskiego działający na podstawie § 23 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.) zawiadamia o:
Wyniku pierwszego  przetargu pisemnego ograniczonego przeprowadzonego w Starostwie Powiatowym w Lesku w dniu 19 lipca 2016 r. na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Leskiego:

1.   Nieruchomość zlokalizowana na działce nr 643 o pow. 0,1731 ha, przy ul. Kazimierza Wielkiego 4 w Lesku, gm. Lesko, zabudowanej budynkiem Przychodni Rejonowej SP ZOZ w Lesku, który jest w całości użytkowany na cele ochrony zdrowia (Przychodnia Rejonowa SP ZOZ w Lesku), uwidocznionej w KW nr KS1E/00027248/2 prowa-dzonej przez Sąd Rejonowy w Lesku. Nieruchomość nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań, ani nie toczy się żadne postępowanie w stosunku do nieruchomości oraz nie ma przeszkód prawnych do rozporządzania nią. Przedmiotowa nieruchomość nie posiada Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, zgodnie z wypisem ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Lesko oznaczona jest jako obszar rewitalizacji centrum i zespołu staromiejskiego Leska.

Cena wywoławcza: 3433420 zł (netto), najwyższa cena osiągnięta w przetargu: 3500000 zł (netto); liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 1; nabywca: BOŚ INVEST MANAGEMENT SP. ZO.O., al. Żelazna 32, 00-832 Warszawa

2.  Nieruchomość zlokalizowana na działce Nr 1368/49 o pow. 0,5363 ha przy al. Jana Pawła II 18b 4 w Lesku gm. Lesko, zabudowanej budynkiem Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Lesku, który  jest w całości użytkowa-ny na cele oświatowe na podstawie trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Szkolnego Schroniska Młodzie-żowego w Lesku, uwidocznionej w KW nr KS1E/00028675/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesku wraz z ustanowieniem służebności dostępu do drogi publicznej poprzez działkę nr 1368/32.
Przedmiotowa nieruchomość nie posiada Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, zgodnie z wypisem ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Lesko oznaczona jest jako obszar koncentracji usług publicznych  oraz istniejące zespoły zabudowy o różnej intensywności  wraz z funkcjami usługowymi.

Cena wywoławcza: 4133000 zł (netto), najwyższa cena osiągnięta w przetargu: 4200000 zł (netto); liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 1; nabywca: BOŚ INVEST MANAGEMENT SP. ZO.O., al. Żelazna 32, 00-832 Warszawa

W terminie 7 dni od ogłoszenia wyniku przetargu ustnego nie wpłynęła żadna skarga na czynności związane z prze-prowadzeniem przetargu.

Szczegółowe informacje dotyczące w/w przetargu można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Lesku w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości ul. Rynek 1, pokój 210 lub telefonicznie 13 469 71 25 lub 13 469 71 24.


Przewodniczący Komisji Przetargowej
Lesko, dnia:  9 września 2016 r.

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłWydział IT - Informatyk2016-09-13
Publikujący -

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na wolne stanowisko urzędnicze Powiatowego Rzecznika Konsumentów

w wymiarze ½ etatu

w Starostwie Powiatowym w Lesku

Rynek 1, 38-600 Lesko

Informacja o wyborze (PDF)

             Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1045) informuję, że w wyniku przeprowadzonej procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany:

Pan Tadeusz Zięba zam. Krosno

Uzasadnienie

 

         W wyniku dokonanej analizy dokumentów aplikacyjnych i przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej Komisja Rekrutacyjna stwierdziła, że Pan Tadeusz Zięba  spełnił wymagania niezbędne do wykonywania pracy na w/w stanowisku. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej Komisja Rekrutacyjna wysoko oceniła Jego przygotowanie i znajomość przepisów i zagadnień z zakresu zadań realizowanych na w/w stanowisku.

 

 

Lesko, dn. 31.08.2016 r.

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłŁukasz Ciółkowski2016-08-31
Publikujący -

Wykaz nieruchomości Powiatu Leskiego przeznaczonych do  sprzedaży:

Dokumenty:

1. Wykaz nieruchomości - XLS

2. Wykaz nieruchomości - PDF

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłWydział IT - Informatyk2016-08-26
Publikujący -

Lesko, dnia 2016-08-16

OS.033.1.71.2016

 ZAWIADOMIENIE

W związku z pismem Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie znak: ZS.6004.1.2016 z dnia 08.08.2016 (data doręczenia: 2016-08-12) niniejszym informuję, że Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie działając na podstawie § 19 pkt 8 Statusu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe nadanego zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. zwołał:

1. Komisję Założeń Planu (KZP) dla Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne; wyznaczył termin i miejsce posiedzenia KZP – na dzień 19 września 2016 r., godz. 8.00, miejsce posiedzenia: siedziba Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne, ul. Rynek 6;

2. Komisję Założeń Planu (KZP) dla Nadleśnictwa Lesko; wyznaczył termin i miejsce posiedzenia KZP – na dzień 19 września 2016 r., godz. 13.00, miejsce posiedzenia: siedziba Technikum Leśnego w Lesku, ul. Jana Pawła II 1.

Podczas obrad prowadzonych w oparciu o referat Nadleśniczego i koreferat Naczelnika Wydziału Zarządzania Zasobami Leśnymi RDLP w Krośnie, zostaną wypracowane wytyczne w sprawie organizacji prac urządzeniowych oraz założenia do sporządzenia na lata 2019 – 2028 projektów planów urządzenia lasu dla Nadleśnictw Ustrzyki Dolne i Lesko.

Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. – Dz. U. z 2016 r., poz. 353, ze zm.) zapewnia się możliwość udziału społeczeństwa w ww. obradach.

Niniejsze zawiadomienie podaje się do publicznej wiadomości.


Z up. STAROSTY

Barbara Kucharska
KIEROWNIK WYDZIAŁU
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
 

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłWydział IT - Informatyk2016-08-19
Publikujący -

ZAWIADOMIENIE

W związku z pismem Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii znak: WIWzak.913.17.17.2016 z dnia 18.08.2016 niniejszym informuję o opublikowanym rozporządzeniu Nr 3/16 Wojewody Podkarpackiego z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatów: bieszczadzkiego, leskiego, sanockiego i przemyskiego.


Treść niniejszego rozporządzenia  podaje się do publicznej wiadomości


Barbara Kucharska
KIEROWNIK WYDZIAŁU
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
 

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłWydział IT - Informatyk2016-08-19
Publikujący -
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE
W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM
na wolne stanowisko urzędnicze księgowego
w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych w Lesku
Rynek 1, 38-600 Lesko.


W wyniku dokonanej analizy złożonych dokumentów aplikacyjnych Komisja Rekrutacyjna w dniu 9 sierpnia 2016 r. dopuściła do dalszego postępowania konkursowego następujące osoby:
1. p. Barbara Herbetko, zam. Mchawa;
2. p. Sabina Kaczak, zam. Bachlawa;
3. p. Janina Buczkowicz, zam. Tarnawa Dolna.

Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do dalszego postępowania konkursowego zostaną pisemnie powiadomieni o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.


Dokument (PDF)

Dyrektor PCUW w Lesku
Wojciech Wyrozumski


Lesko, 10 sierpnia 2016 r.

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłŁukasz Ciółkowski2016-08-10
Publikujący -

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Lesku

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

księgowego w PCUW w Lesku

w wymiarze ½ etatu

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902) oraz § 1  Zarządzenia Nr 7/2016 Dyrektora Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Lesku z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ogłasza z dniem 12.07.2016 r. nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze księgowego w PCUW w Lesku w wymiarze ½ etatu

  1. Nazwa i adres jednostki:

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Lesku

38-600 Lesko, ul. Rynek 1

tel. 13 493 90 78

więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłŁukasz Ciółkowski2016-07-28
Publikujący -

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych

Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia  i ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych wydane przez OPGK Rzeszów Spółka Akcyjna - Zakład Geodezji Ogólnej, ul. Geodetów 1, 35-328 Rzeszów:

Skan 1, Skan 2, Skan 3, Skan 4, Skan 5, Skan 6, skan 7

 

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłWydział IT - Informatyk2016-07-26
Publikujący -

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1045) informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania nie dokonano wyboru na w/w stanowisko urzędnicze.

UZASADNIENIE Komisja Rekrutacyjna stwierdziła, że do postępowania konkursowego na w/w stanowisko w wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta. W wyniku dokonanej analizy dokumentów aplikacyjnych Komisja Rekrutacyjna w dniu 25 lipca 2016 r. nie dopuściła kandydatki p. Barbary Herbetko do dalszego postępowania konkursowego ze względu na braki formalne. W związku z powyższym kandydatka nie spełniła wymagań niezbędnych do ubiegania się o wolne stanowisko urzędnicze w PCUW w Lesku.

Informacja (PDF)

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłŁukasz Ciółkowski2016-07-26
Publikujący -


Starostwo Powiatowe w Lesku
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Powiatowego Rzecznika Konsumentów
w wymiarze ½ etatu

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1445 ze zm.) oraz § 4 i § 5 Zarządzenia Nr 11/2016 Starosty Leskiego
z dnia 2 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze ogłasza z dniem 19.07.2016 r. nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Powiatowego Rzecznika Konsumentów  - w wymiarze ½ etatu.

I. Nazwa i adres jednostki:
Starostwo Powiatowe w Lesku
38-600 Lesko, Rynek 1
tel. 13 469 71 24

II. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym:

1. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie lub spełnienie wymagań określonych w art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) nieposzlakowana opinia,
d) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e) posiadanie wykształcenia wyższego w szczególności prawnicze lub ekonomiczne.
f) co najmniej 5-letni staż pracy zawodowej.

2.  Wymagania dodatkowe:
a) znajomość ;  ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, Kodeks cywilny, Kodeks postepowania cywilnego, Kodeks postepowania administracyjnego,
b) umiejętność obsługi komputera,
c) komunikatywność i umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
d) odporność na stres,
e) wysoka kultura osobista.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej
w zakresie interesów konsumentów,
b) składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany prawa miejscowego
w zakresie ochrony interesów konsumentów,
c) występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,
d) współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi,
e) wykonywanie innych zdań określonych w ustawie lub w przepisach odrębnych,
f) możliwość wytaczania powództwa na rzecz konsumentów oraz występować za ich zgodą  do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów,
g) przygotowywanie i składanie do 31 marca każdego roku, Staroście do zatwierdzenia roczne sprawozdanie ze swojej działalności w roku poprzednim oraz przekazywanie je właściwej miejscowo delegaturze Urzędu.

IV. Wymagane dokumenty:
a) podpisany życiorys (CV),
b) podpisany list motywacyjny
c) potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę ubiegającą się o pracę kopi dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
d) podpisany kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o pracę,
e) zaświadczenie lekarskie potwierdzające stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku od lekarza rodzinnego lub medycyny pracy,
f) podpisane oświadczenie, iż kandydat nie był karany za przestępstwa umyślne,
g) podpisane oświadczenie  kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie, danych osobowych.

V. Kandydat może tez złożyć inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

VI. Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 195) oraz ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2014 r. z poz. 1202 ze zm.)”.

VII. Termin i miejsce składania dokumentów:
1. Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Powiatowy Rzecznik Konsumentów” w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lesku lub przesłać pocztą na adres Starostwa – Rynek 1, 38-600 Lesko w terminie do 29.07.2016 r. do godziny 15:00. Dokumenty, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

VIII. Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do drugiego etapu zostaną zawiadomienie pisemnie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

IX. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Starostwa: www.powiat-leski.pl, Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.powiat-leski.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lesku, Rynek 1, 38-600 Lesko.

OGŁOSZENIE NABORU

ZARZĄDZENIE STAROSTY LESKIEGO

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłWydział IT - Informatyk2016-07-19
Publikujący -
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Ostatnio dodane
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2020-01-10
data dodania: 2020-01-10
data dodania: 2019-12-31
data dodania: 2019-12-30
data dodania: 2019-12-30
data dodania: 2019-12-30
data dodania: 2019-12-30
data dodania: 2019-12-30
data dodania: 2019-12-30
data dodania: 2019-12-20
Przetargi
Treści
data dodania: 2020-01-28
data dodania: 2020-01-17
data dodania: 2020-01-14
data dodania: 2020-01-10
data dodania: 2020-01-03
data dodania: 2020-01-03
Newsletter
Starostwo Powiatowe w Leskuul. Rynek 1, 38-600 Lesko tel. (13) 469 71 24 email: poczta@powiat-leski.pl
Wygenerowano: 29 stycznia 2020r. 10:48:14
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.