Starostwo Powiatowe w Lesku
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
OU. 2110.2.2020

Starostwo Powiatowe w Lesku

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Młodszy Referent do spraw gospodarki mieniem Skarbu Państwa i Powiatu
w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych
 Starostwie Powiatowym w Lesku w pełnym wymiarze czasu pracy
 
Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282 ze zm.) oraz § 4 i § 5 Zarządzenia Nr 11/2016 Starosty Leskiego z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze ogłasza z dniem 06.07.2020 r. nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Młodszy Referent w Starostwie Powiatowym w Lesku w pełnym wymiarze czasu pracy.

I.    Nazwa i adres jednostki:
Starostwo Powiatowe w Lesku
38-600 Lesko, Rynek 1
tel. 13 469 71 24

II.    Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym:
1.    Wymagania niezbędne:
a)    obywatelstwo polskie lub spełnienie wymagań określonych w art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
b)    posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c)    nieposzlakowana opinia,
d)    brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e)    wykształcenie wyższe,
f)    co najmniej 12 - miesięczny staż pracy w administracji samorządowej.

2.    Wymagania dodatkowe:
1.    Znajomość przepisów prawa w szczególności z zakresu:
a)    ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 1989 r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65),
b)    ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 256),
c)    Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.).

3.   Inne wymagania niezbędne:
1.   Znajomość obsługi programu EWMAPA, EWOPIS.
2.   Umiejętność poruszania się i korzystania z infrastruktury węzłów Krajowej Infrastruktury   Informacji Przestrzennych – geoportal.gov.pl.
3.  Znajomość terenu Powiatu Leskiego.

III.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1.    Przygotowywanie, ogłaszanie, organizacja i przeprowadzanie przetargów oraz prowadzenie procedur bezprzetargowych na: sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, użyczenie, dzierżawę najem nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu,
2.    Ustalanie i aktualizacja opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, najmu i dzierżawy gruntów Skarbu Państwa i Powiatu,
3.    Wykonywanie czynności związanych z darowiznami i zamianami pomiędzy Skarbem Państwa i Powiatu a jednostkami samorządu terytorialnego.

IV.    Zakres odpowiedzialności pracownika na stanowisku
1.    Pełna odpowiedzialność za prowadzenie spraw i powierzonych obowiązków służbowych.
Wymagane dokumenty:
a)    życiorys zawodowy (CV),
b)    list motywacyjny,
c)    kopia dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
d)    kopia dokumentu potwierdzająca wymagany 12 – miesięczny staż pracy w administracji samorządowej,
e)    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
f)    klauzula informacyjna dla osób ubiegających się o zatrudnienie w Starostwie Powiatowym w Lesku oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
g)    oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym
w ogłoszeniu o konkursie,
h)    oświadczenia kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu
z pełni praw publicznych oraz o nieposzlakowanej opinii, a także o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

V.    Kandydat może też złożyć inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

VI.    Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV oraz kwestionariusz osobowy wraz z klauzulą informacyjną dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem, kopie dokumentów stwierdzone przez kandydata o zgodności z oryginałem.

VII.    Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Młodszy Referent do spraw gospodarki mieniem Skarbu Państwa i Powiatu w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych w Starostwie Powiatowym w Lesku w pełnym wymiarze czasu pracy” w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lesku lub przesłać pocztą na adres Starostwa – Rynek 1, 38-600 Lesko w terminie do 20.07.2020 r. do godziny 15:00. Dokumenty, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

VIII.    Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do drugiego etapu zostaną zawiadomienie pisemnie lub telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Starostwa Powiatowego: www.powiat-leski.pl, Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.powiat-leski.pl, oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lesku, Rynek 1, 38-600 Lesko.PLIKI DO POBRANIA

Ogłoszenie konkursu
Zarządzenie Starosty nr 21
Kwestionariusz osobowy
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Oświadczenie kandydata
Oswiadczenie o stanie zdrowia
Klazula informacyjna
Podmiot publikujący
WytworzyłWydział IT - Informatyk2020-07-06 00:00
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-07-06 07:55
Ostatnio dodane
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2020-11-13
data dodania: 2020-11-13
data dodania: 2020-11-13
data dodania: 2020-11-06
data dodania: 2020-11-06
data dodania: 2020-11-06
data dodania: 2020-11-06
data dodania: 2020-11-06
data dodania: 2020-11-06
data dodania: 2020-11-06
Przetargi
Treści
data dodania: 2020-11-27
data dodania: 2020-11-05
data dodania: 2020-11-04
Newsletter
Starostwo Powiatowe w Leskuul. Rynek 1, 38-600 Lesko tel. (13) 469 71 24 email: poczta@powiat-leski.pl
Wygenerowano: 27 listopada 2020r. 20:33:44
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.