Starostwo Powiatowe w Lesku
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieobciążonych nieruchomości stanowiących własność Powiatu Leskiego:

ZMIANY:
2016-08-26 14:19:37: utworzono dokument

GN.6840.2.1÷6.2016

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd Powiatu Leskiego działający na podstawie art. 38, art. 40 ust. 1 pkt 1 art. 67 ust. 2 pkt 1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.), oraz § 4 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.) oraz uchwał Rady Powiatu w Lesku: Nr XXV.142.2012 z 28 września 2012 r.; Nr XII.64.2011 z dnia 20 lipca 2011 r.; Nr XII.55.2015 z dnia 2 września 2015 r., ogłasza:


Czwarty przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieobciążonych nieruchomości stanowiących własność Powiatu Leskiego:

 I. Położonych w Lesku obręb Posada Leska uwidocznionych w księdze wieczystej Nr KS1E/00029166/7 znajdujących się w obszarze: „Nad stawami” – są to nieruchomości niezabudowane położone po lewej stronie drogi powiatowej 2227 relacji Lesko - Załuż; (dotychczas wykorzystane w produkcji rolniczej) obejmujące teren z pagórkowatym wzniesieniem, po lewej stronie ulicy Stawowej (w stronę Łukawicy) z opracowanym MPZP "Lesko 7": przeznaczonymi pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z przeznaczeniem na cele rekreacji indywidualnej (natomiast działka nr 206/13 w MPZP oznaczona jest jako tereny dróg wewnętrznych projektowanych oraz tereny drogi publicznej – drogi zbiorczej istniejącej), a oznaczonych w ewidencji gruntów jako:
1. nr 206/8 o pow. 0,3420 ha wraz z udziałem 1/11 części w działce nr 206/13 o pow. 0,1896 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 206/8; cena wywoławcza: 81 350,00 zł.;  wadium:    8 100,00 zł.
2. nr 206/9 o pow. 0,1871 ha wraz z udziałem 1/11 części w działce nr 206/13 o pow. 0,1896 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 206/9; cena wywoławcza: 48 540,00 zł.;  wadium:    4 850,00 zł.
3. nr 206/10 o pow. 0,1892 ha wraz z udziałem 1/11 części w działce nr 206/13 o pow. 0,1896 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 206/10; cena wywoławcza: 49 050,00 zł.;  wadium:    4 900,00 zł.
4. nr 206/11 o pow. 0,1895 ha wraz z udziałem 1/11 części w działce nr 206/13 o pow. 0,1896 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 206/11; cena wywoławcza: 49 130,00 zł.;  wadium:    4 920,00 zł.
5. nr 206/12 o pow. 0,1848 ha wraz z udziałem 1/11 części w działce nr 206/13 o pow. 0,1896 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 206/12; cena wywoławcza: 47 940,00 zł.;  wadium:    4 800,00 zł.

„Na Łukawicę” - są to nieruchomości niezabudowane, położone po prawej stronie drogi powiatowej relacji Lesko - Załuż; (dotychczas wykorzystane w produkcji rolniczej) obejmujące teren z  pagórkowatym wzniesieniem, po prawej stronie ulicy Stawowej (w stronę Łukawicy)
z opracowanym MPZP "Lesko 7": przeznaczonymi pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem obiektów usługowych, rzemiosła i handlu oraz pasem o szerokości ok. 2,5 m  wzdłuż granicy z drogą powiatową przeznaczonym pod tereny drogi publicznej – drogi zbiorczej istniejącej, a oznaczonych w ewidencji gruntów jako:
6. nr 306/35 o pow. 0,1744 ha wraz z udziałem 1/10 części w działce nr 306/46 o pow. 0,1594 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 306/35; cena wywoławcza: 44 070,00 zł.;  wadium:    4 400,00 zł.
7. nr 306/36 o pow. 0,2039 ha wraz z udziałem 1/10 części w działce nr 306/46 o pow. 0,1594 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 306/36; cena wywoławcza: 44 920,00 zł.;  wadium:    4 500,00 zł.
8. nr 306/37 o pow. 0,1991 ha wraz z udziałem 1/10 części w działce nr 306/46 o pow. 0,1594 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 306/37; cena wywoławcza: 47 300,00 zł.;  wadium:    4 700,00  zł.
9. nr 306/38 o pow. 0,2095 ha wraz z udziałem 1/10 części w działce nr 306/46 o pow. 0,1594 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 306/38; cena wywoławcza: 48 740,00 zł.;  wadium:    4 800,00 zł.
10. nr 306/39 o pow. 0,1816 ha wraz z udziałem 1/10 części w działce nr 306/46 o pow. 0,1594 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 306/39; cena wywoławcza: 45 260,00 zł.;  wadium:    4 500,00 zł.
11. nr 306/40 o pow. 0,2512 ha wraz z udziałem 1/10 części w działce nr 306/46 o pow. 0,1594 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 306/40; cena wywoławcza: 60 730,00 zł.;  wadium:    6 100,00 zł.
12. nr 306/41 o pow. 0,1164 ha wraz z udziałem 1/10 części w działce nr 306/46 o pow. 0,1594 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 306/41; cena wywoławcza: 32 590,00 zł.;  wadium:    3 300,00 zł.
13. nr 306/42 o pow. 0,1373 ha wraz z udziałem 1/10 części w działce nr 306/46 o pow. 0,1594 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 306/42; cena wywoławcza: 37 010,00.;  wadium:    3 700,00 zł.
14. nr 306/43 o pow. 0,2155 ha wraz z udziałem 1/10 części w działce nr 306/46 o pow. 0,1594 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 306/43; cena wywoławcza: 52 480,00 zł.;  wadium:    5 200,00 zł.
15. nr 306/44 o pow. 0,1417 ha wraz z udziałem 1/10 części w działce nr 306/46 o pow. 0,1594 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 306/44; cena wywoławcza: 37 100,00 zł.;  wadium:    3 700,00 zł.


II. Położonych w miejscowości Lesko obręb Posada Leska gm. Lesko, uwidocznionych w KW nr KS1E/00029166/7. Zgodnie z wypisem z MPZP przeznaczone pod tereny zabudowy usługowej, rzemiosła i handlu z dopuszczeniem obiektów produkcyjnych, składów  i magazynów, oznaczone jako:
16. działka nr 200/8 o pow. 2,5448 ha - nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona przy drodze krajowej nr 84 łączącej Sanok z granicą z Ukrainą w Krościenku. Najbliższe sąsiedztwo tworzą grunty niezabudowane, nieco dalej znajduje się pojedyncza zabudowa handlowo – usługowa.
cena wywoławcza: 260 950,00 zł.;  wadium: 26 100,00 zł.


Przetargi odbędą się w dniu 30 września 2016 r. - od godz. 10:00 w Starostwie Powiatowym
w Lesku, ul. Rynek 1, w sali narad na parterze budynku.

Ceny wywoławcze w przetargu zostały obniżone o 15 %  wartości nieruchomości.
Pierwszy przetarg na sprzedaż przedmiotowych nieruchomości odbył się w dniu 16 października 2015 roku, drugi przetarg odbył się 22 lutego 2016 r., trzeci przetarg odbył się 15 lipca 2016 r. Ze względu na brak oferentów przetargi na ww. nieruchomości zakończyły się wynikami negatywnymi.
Do wylicytowanych cen nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu sprzedaży.

WARUNKI PRZETARGU

1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne jeżeli wpłacą wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu.
2. Dowód wniesienia przez uczestnika przetargu wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
3. Wadium winno być wpłacone w pieniądzu do dnia 26 września 2016 r. na konto Starostwa Powiatowego w Lesku na konto Nr 82 8642 1012 2003 1205 1489 0004 Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku Oddział w Lesku z dopiskiem numeru ewidencyjnego działki, na które zostało wpłacone wadium. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu  środków na w/w konto.
4. Osoby fizyczne uczestniczące w przetargu zobowiązane są do przedłożenia dokumentu tożsamości, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej i nabywania nieruchomości na rzecz prowadzonej firmy zaświadczenia o wpisie do centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej. Przedstawiciele osób prawnych oprócz dokumentu tożsamości zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej aktualny wypis z KRS oraz stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania osoby prawnej w przetargu.
5. Wpłacone wadium zostanie:
- zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli uczestnik wpłacający wadium przetarg wygra (kwota wadium zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia w dniu zapłaty pełnej kwoty należności);
- zwrócone niezwłocznie, po odwołaniu przetargu, unieważnieniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3-ech dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
6. Wpłacone wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się bez usprawiedliwienia od zawarcia umowy uczestnika, który przetarg wygrał.
7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z uczestników zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
8. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
9. W przypadku gdy nabycie nieruchomości nastąpi do majątku wspólnego, warunkiem dopuszczenia do przetargu ustnego jest stawiennictwo obojga małżonków na przetargu lub jednego z nich, posiadającego pisemną zgodę współmałżonka na zakup nieruchomości
z własnoręcznym podpisem współmałżonka, poświadczonym przez notariusza.
10. Organizator przetargu zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.
11. Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Lesku w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości ul. Rynek 1, pokój 210 lub telefonicznie 13 469 71 25 lub 13 469 71 24.

Dokumenty:

1. Ogłoszenie przetargu

Data składania ofert:
2016-09-30 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2016-09-26 15:00:00
powrót
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
Wytworzył Wydział IT 2016-08-26 08:00:00
PublikującyAdmin Administrator 2016-08-26 14:19:37
Modyfikował(a) Admin Administrator 2016-08-26 14:19:37

Ostatnio dodane
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2020-03-30
data dodania: 2020-02-14
data dodania: 2020-02-14
data dodania: 2020-01-31
data dodania: 2020-01-31
data dodania: 2020-01-31
data dodania: 2020-01-31
data dodania: 2020-01-31
data dodania: 2020-01-31
data dodania: 2020-01-31
Przetargi
Treści
data dodania: 2020-03-30
data dodania: 2020-03-30
data dodania: 2020-03-30
data dodania: 2020-03-25
data dodania: 2020-03-23
data dodania: 2020-03-10
Newsletter
Starostwo Powiatowe w Leskuul. Rynek 1, 38-600 Lesko tel. (13) 469 71 24 email: poczta@powiat-leski.pl
Wygenerowano: 04 kwietnia 2020r. 04:17:09
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.