[Bursa Szkolna] Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa żywności na potrzeby Bursy Szkolnej w Lesku w 2016 r.

ZMIANY:
2015-12-18 14:08:19: utworzono dokument

Lesko: Dostawa żywności na potrzeby Bursy Szkolnej w Lesku w 2016 r.
Numer ogłoszenia: 348030 - 2015; data zamieszczenia: 18.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

Dokumenty do pobrania:
1) SIWZ
2) Zał. nr 1 – Wzór formularza ofertowego z  oświadczeniami.
3) Zał. nr 2 – Formularz cenowy (wykaz produktów) (XLS)
4) Zał. nr 3 – Projekt umowy


Lesko: Dostawa żywności na potrzeby Bursy Szkolnej w Lesku w 2016 r.
Numer ogłoszenia: 348030 - 2015; data zamieszczenia: 18.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

Dokumenty do pobrania:
1) SIWZ
2) Zał. nr 1 – Wzór formularza ofertowego z  oświadczeniami.
3) Zał. nr 2 – Formularz cenowy (wykaz produktów) (XLS)
4) Zał. nr 3 – Projekt umowy


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Bursa Szkolna , ul. Piłsudskiego 31, 38-600 Lesko, woj. podkarpackie, tel. 13 469 62 73, faks 13 469 62 73.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bursalesko.republika.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa żywności na potrzeby Bursy Szkolnej w Lesku w 2016 r..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawy produktów żywnościowych do Bursy Szkolnej w Lesku. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: Kod CPV: 15800000-6 - produkty spożywcze; 15500000-3 - produkty mleczarskie; 15110000-2 - mięso; 15131130-5 - wędliny; 15112000-6 - drób; 15811000-6 - pieczywo,15300000-1 - owoce i warzywa; 15331170-9 -warzywa mrożone. Podane ilości produktów są szacunkowe i mogą ulec zmniejszeniu, tzn. nie stanowią ostatecznego rozmiaru zamówienia, w wyniku czego nie mogą stanowić podstaw do zgłaszania roszczeń z tytułu niezrealizowanych dostaw albo podstawy do odmowy realizacji dostaw. Zamawiający nie będzie ponosił ujemnych skutków finansowych spowodowanych zmniejszeniem ilości i wartości dostaw. Dostawy realizowane będą na podstawie bieżących zamówień składanych przez uprawnionego pracownika Zamawiającego /telefonicznie, pisemnie lub elektronicznie (maks. 2 razy dziennie). Dostawa, rozładunek i wniesienie realizowane będą na koszt dostawy wkalkulowany w cenę produktów objętych umową. Dostawa przedmiotu zamówienia wykonywana będzie własnymi środkami transportu Wykonawcy spełniającymi wymogi sanitarne. Osoby wykonujące dostawę muszą legitymować się aktualnym zaświadczeniem lekarskim do celów sanitarno-epidemiologicznych, które okazują na każde żądanie zamawiającego. Zamawiający zastrzega możliwość dostawy do 2 razy dziennie. Oferowane produkty winny spełniać wymagania wymienione w obowiązujących przepisach prawa dotyczącego produkcji i obrotu żywności, Każdy produkt winny być wyprodukowany i wprowadzony do obrotu zgodnie z normami systemu HACCP. Dostarczane produkty winny odpowiadać Polskim Normom oraz być zgodne z normami określonymi i obowiązującymi na obszarze Unii Europejskiej. Materiał opakowaniowy winny być dopuszczony do kontaktu z żywnością. Dostarczane produkty będą świeże, pełnowartościowe, należytej jakości oraz będą dostarczane nie później, niż w połowie okresu przydatności do spożycia przewidzianego dla danego produktu, z zastrzeżeniem: pieczywo i wyroby cukiernicze oraz wyroby garmażeryjne - wyprodukowane będą w dobie dostawy; ryby i mrożonki będą posiadać termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 30 dni od dostawy; warzywa i owoce świeże cechować się będą regularnym kształtem właściwym dla danej odmiany, będą wolne od szkodników, zanieczyszczeń ziemią, uszkodzeń, oznak wyrastania korzenia w pęd nasienny, brakiem oznak więdnięcia, wyschnięcia czy gnicia; mięso i wędliny będą produktami świeżymi, z terminem przydatności do spożycia nie krótszym niż połowy jego okresu. Artykuły spożywcze mają spełniać normy zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. nr 1256 z 2015 r.) W przypadku dostawy produktu równoważnego, zamawiający wymaga, aby opakowanie tego produktu zawierało wszystkie informacje umożliwiające identyfikację. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady jakościowe dostarczanych produktów (ukryte, nie ukryte) i za uszkodzenia powstałe w wyniku ich transportu oraz zobowiązany jest do niezwłocznej wymiany wadliwego towaru we własnym zakresie i na własny koszt. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych, tj. ofert obejmujących artykuły odpowiadające właściwościom artykułów wyszczególnionych w Formularzu cenowym, różniących się od nich nazwą i producentem. Ze względu na często zmieniające się nazwy produktów Zamawiający w trakcie trwania umowy dopuszcza także możliwość dokonywania zakupów artykułów równoważnych takich, które nie zostaną wymienione w formularzu ofertowym, a odpowiadają właściwościom artykułów wyszczególnionych w formularzu, różnią się od nich nazwą i producentem. Decyzję o uznaniu towaru za równoważny podejmuje Zamawiający. Szczegółowy wykaz produktów zawierają załączniki 1-2 dołączone do SIWZ.

II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających (polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień) w zakresie nie większym niż 50% wartości podstawowego zamówienia.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.80.00.00-6, 15.11.00.00-2, 15.13.11.30-5, 15.11.20.00-6, 15.81.10.00-6, 15.30.00.00-1, 15.33.11.70-9, 15.50.00.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca przedstawi odpowiednie oświadczenie

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wymaga spełnienia tego warunku

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wymaga spełnienia tego warunku

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wymaga spełnienia tego warunku

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wymaga spełnienia tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 80
 • 2 - Termin płatności - 20

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

a) w stosunku do terminu, zakresu realizacji umowy: a) w przypadku gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika z potrzeb Zamawiającego, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy: b) w stosunku do osób: zmiana osób reprezentujących w przypadku zmian organizacyjnych c) Inne: w przypadku zmiany stawki podatku VAT - o różnicę wynikającą z jej dotychczasowej wielkości a wprowadzoną zmianą;

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bursalesko.republika.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Bursa Szkolna ul. Piłsudskiego 31, 38-600 Lesko Pokój Dyrektora Bursy.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.12.2015 godzina 10:00, miejsce: Bursa Szkolna ul. Piłsudskiego 31, 38-600 Lesko Pokój Dyrektora Bursy.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Artykuły ogólnospożywcze i nabiałowe.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Artykuły ogólnospożywcze i nabiałowe.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.80.00.00-6, 15.50.00.00-3.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 80
  • 2. Termin płatności - 20

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Warzywa i owoce.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Warzywa i owoce.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.30.00.00-1.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 80
  • 2. Termin płatności - 20

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Mięso, wędliny, drób.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Mięso, wędliny, drób.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.11.00.00-2, 15.13.11.30-5, 15.11.20.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 80
  • 2. Termin płatności - 20

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Pieczywo, artykuły piekarnicze i cukiernicze.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pieczywo, artykuły piekarnicze i cukiernicze.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.81.10.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 80
  • 2. Termin płatności - 20

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Mrożonki.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Mrożonki.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.33.11.70-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 80
  • 2. Termin płatności - 20

 

Data składania ofert:
2015-12-29 10:00:00
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłCiółkowski Łukasz 2015-12-18 14:08:00
PublikującyAdmin Administrator 2015-12-18 14:08:19
Modyfikował(a) Admin Administrator 2015-12-18 14:08:19

Rejestr zmian