[PZD Baligród] Ogłoszenie o zamówieniu: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Leskiego w sezonie 2015/2016

ZMIANY:
2015-10-20 13:27:11: utworzono dokument

Baligród: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Leskiego w sezonie 2015/2016
Numer ogłoszenia: 279130 - 2015; data zamieszczenia: 20.10.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Do pobrania:
1) SIWZ wraz z załącznikami


Baligród: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Leskiego w sezonie 2015/2016
Numer ogłoszenia: 279130 - 2015; data zamieszczenia: 20.10.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Do pobrania:
1) SIWZ wraz z załącznikami


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg w Lesku zs. w Baligrodzie , ul. Bieszczadzka 40, 38-606 Baligród, woj. podkarpackie, tel. 013 4684012, faks 013 4684012.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-leski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Leskiego w sezonie 2015/2016.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Leskiego w sezonie 2015/2016. Wykonanie usługi obejmuje zwalczanie śliskości zimowej i odśnieżanie dróg powiatowych poprzez pracę sprzętu wraz z użyciem materiałów uszorstniających. Przewidywana liczba kursów 45 . Cena za 1km utrzymanej drogi obejmuje; a) odśnieżenie całej szerokości jezdni niezależnie od ilości niezbędnych przejazdów aby zapewnić odpowiednią przejezdność ; b) posypanie materiałem uszorstniającym (piasek ostry 0-4mm z solą) całej szerokości jezdni przy założeniu, że droga ta została skutecznie posypana w miejscach niebezpiecznych, tzn. łuki, wzniesienia, skrzyżowania, przystanki i przejścia dla pieszych, mosty oraz niekiedy odcinki na prostej podczas gołoledzi decydujące o możliwości ruchu; c) posypanie materiałem uszorstniającym całej długości drogi : Olszanica - Ropienka ( zad. Nr 1), Łukawica - Bezmiechowa Górna w km 0+000 - 4+200 skrzyż. z drogą Nr 2265R ( zad. Nr 4), Załuż - Lesko (zad. Nr 4); Droga przez wieś Weremień ( zad. Nr 3), Przedmiot zamówienia podzielony jest na 4 zadania..

II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego w trybie art. 67 ust. 1 pkt. 5. w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego odpowiednio dla poszczególnych zadań.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.04.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca przedstawi:aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji , w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca przedstawi: wykaz niezbędnego sprzętu - oddzielnie dla każdego z zadań dla wykonania usługi określonego dla poszczególnych zadań

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca przedstawi: oraz wykaz osób.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca przedstawi:aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie wykonania decyzji właściwego organu; wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie wykonania decyzji właściwego organu; wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert opłaconą polisę lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Termin płatności - 10

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana postanowień umowy może być dokonana , w przypadku zmian nieistotnych w stosunku do treści oferty na podstawie , której dokonano wyboru Wykonawcy . Zmiana postanowień umowy może być dokonana ponadto w sytuacji zaistnienia okoliczności , których nie można było przewidzieć w chwili zwarcia umowy , a w szczególności : - wydłużenia terminu obowiązywania umowy ze względu na występowanie niesprzyjających warunków atmosferycznych ; - zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umowy - zmian teleadresowych Stron umowy określonych w umowie .

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiat-leski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Zarząd Dróg w Lesku z/s w Baligrodzie, ul. Bieszczadzka 40 38-606 Baligród.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.10.2015 godzina 10:00, miejsce: Powiatowy Zarząd Dróg w Lesku z/s w Baligrodzie, ul. Bieszczadzka 40 38-606 Baligród.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zadanie nr 1 - Podstawienie 1 szt. pojazdu min. dwunapędowego o mocy min. 200KM z własnym pługiem jednostronnym dociskowym i piaskarką ..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie nr 1 - Podstawienie 1 szt. pojazdu min. dwunapędowego o mocy min. 200KM z własnym pługiem jednostronnym dociskowym i piaskarką. Szczegóły w SIWZ..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. Termin płatności - 10

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zadanie nr 2 - Podstawienie 1 szt. pojazdu min. dwunapędowego o mocy min. 200KM z własnym pługiem jednostronnym dociskowym i piaskarką..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie nr 2 - Podstawienie 1 szt. pojazdu min. dwunapędowego o mocy min. 200KM z własnym pługiem jednostronnym dociskowym i piaskarką. Szczegóły w SIWZ..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. Termin płatności - 10

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zadanie nr 3 - Podstawienie 1 szt. pojazdu min. dwunapędowego o mocy min. 200KM z własnym pługiem jednostronnym dociskowym i piaskarką..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie nr 3 - Podstawienie 1 szt. pojazdu min. dwunapędowego o mocy min. 200KM z własnym pługiem jednostronnym dociskowym i piaskarką. Szczegóły w SIWZ..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. Termin płatności - 10

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Zadanie nr 4 - Podstawienie 1 szt. pojazdu min. dwunapędowego o mocy min. 200KM z własnym pługiem jednostronnym dociskowym i piaskarką..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie nr 4 - Podstawienie 1 szt. pojazdu min. dwunapędowego o mocy min. 200KM z własnym pługiem jednostronnym dociskowym i piaskarką. Szczegóły w SIWZ..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-3.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. Termin płatności - 10

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Zadanie nr 5 - Podstawienie 1 szt. pojazdu min. dwunapędowego o mocy min. 200KM z własnym pługiem jednostronnym dociskowym i piaskarką..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie nr 5 - Podstawienie 1 szt. pojazdu min. dwunapędowego o mocy min. 200KM z własnym pługiem jednostronnym dociskowym i piaskarką. Szczegóły w SIWZ..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. Termin płatności - 10
Data składania ofert:
2015-10-29 10:00:00
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłCiółkowski Łukasz 2015-10-20 08:00:00
PublikującyAdmin Administrator 2015-10-20 13:27:11
Modyfikował(a) Admin Administrator 2015-10-20 13:27:11

Rejestr zmian