[Nieruchomości] Drugi przetarg publiczny na sprzedaż niżej wymienionych zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego stanowiących własność Powiatu Leskiego

ZMIANY:
2015-06-01 13:32:35: utworzono dokument

GN-I.6840.3.2015                                                                                      Lesko, dnia:  29 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd Powiatu Leskiego działający na podstawie § 8 ust. 2 i § 9 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz.U. z 2010 r. Nr 114 poz. 761) ogłasza:

Drugi przetarg publiczny

1.    na sprzedaż niżej wymienionych zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego stanowiących własność Powiatu Leskiego, a znajdujących się w użytkowaniu Zespołu Szkół Technicznych
i Artystycznych w Lesku:

1)      Samochód osobowy Opel Corsa, nr rej.: RLS H840, rocznik: 2006, przebieg: 193 300 km;
Cena wywoławcza : 4.000,00 zł.; wadium: 400 zł.

2)      Siewnik rzędowy S-025/03, nr fabr. 3944, rocznik: 2006,
Cena wywoławcza: 5.000,00 zł.; wadium: 500 zł.

3)      Rozsiewacz nawozów MX Premium 850H, nr fabr. 317, rocznik: 2005,
Cena wywoławcza: 4.000,00 zł.; wadium: 400 zł. 


GN-I.6840.3.2015                                                                                      Lesko, dnia:  29 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd Powiatu Leskiego działający na podstawie § 8 ust. 2 i § 9 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz.U. z 2010 r. Nr 114 poz. 761) ogłasza:

Drugi przetarg publiczny

1.    na sprzedaż niżej wymienionych zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego stanowiących własność Powiatu Leskiego, a znajdujących się w użytkowaniu Zespołu Szkół Technicznych
i Artystycznych w Lesku:

1)      Samochód osobowy Opel Corsa, nr rej.: RLS H840, rocznik: 2006, przebieg: 193 300 km;
Cena wywoławcza : 4.000,00 zł.; wadium: 400 zł.

2)      Siewnik rzędowy S-025/03, nr fabr. 3944, rocznik: 2006,
Cena wywoławcza: 5.000,00 zł.; wadium: 500 zł.

3)      Rozsiewacz nawozów MX Premium 850H, nr fabr. 317, rocznik: 2005,
Cena wywoławcza: 4.000,00 zł.; wadium: 400 zł. 

2.    Ceny wywoławcze zawierają 23% podatek VAT.

3.    Pisemne oferty w zaklejonych kopertach zawierające:

1)      dowód potwierdzający wpłacenia wadium;

2)      imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta;

3)      oferowaną cenę i warunki jej zapłaty;

4)      oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin;

należy składać w zaklejonych kopertach opisem: „Oferta na sprzedaż sprzętu ZSTiA w Lesku” do dnia:  16 czerwca 2015 r. - do godz. 1200 w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lesku, ul. Rynek 1, na parterze budynku.

Okres związania ofertą do dnia: 24 czerwca 2015 r.

4.    Otwarcie ofert odbędzie się w dniu:  16 czerwca 2015 r. - o godz. 1300 w Starostwie Powiatowym w Lesku, ul. Rynek 1, w sali narad na parterze budynku.

5.    Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z uczestników zaoferował co najmniej jedno postąpienie (min. 1% ceny w zaokrągleniu w górę do 10,00 zł) powyżej ceny wywoławczej.

6.    Komisja przetargowa wybiera oferenta, który zaoferował najwyższą cenę.

7.    W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, komisja przetargowa postanawia o kontynuowaniu przetargu w formie aukcji między tymi oferentami. Komisja przetargowa zawiadomi oferentów, którzy złożyli równorzędne oferty, o terminie i miejscu przeprowadzenia aukcji.

8.    Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu przetargu można uzyskać (oraz dokonywać oględzin) w dniach roboczych od: 29 maja 2015 r. do: 16 czerwca 2015 r. w godz. 1200 ÷ 1400
(w dniu przetargu: w godz. 900 ÷ 1100) w
Zespole Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku
z siedzibą przy al. Jana Pawła II 18a, 38-600 Lesko, tel./fax. 13 469 66 73, e-mail:
zst.lesko@op.pl. Osobą upoważnioną do przeprowadzania oględzin przedmiotu przetargu jest Pan Zygmunt Gocek tel. 691 807 858.

9.    W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne jeżeli wpłacą wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu.

10.    Wadium winno być wpłacone wyłącznie gotówką do dnia: 16 czerwca 2015 r. do godz. 1130 na konto Starostwa Powiatowego w Lesku w Podkarpackim Banku Spółdzielczym w Sanoku Oddział w Lesku Nr 82 8642 1012 2003 1205 1489 0004 z dopiskiem: wadium na przetarg sprzętu ZSTiA w Lesku.

11.    Wpłacone wadium:

      zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli uczestnik wpłacający wadium przetarg wygra;

      zostanie zwrócone niezwłocznie, po odwołaniu przetargu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 7-miu dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

      ulega przepadkowi w razie uchylenia się bez usprawiedliwienia od zawarcia umowy uczestnika, który przetarg wygrał.

12.     Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:

      została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium;

      nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w ust. 3, lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

13.    Organizator przetargu zastrzega sobie możliwość zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

14.    Termin zawarcia umowy sprzedaży do dnia: 24 czerwca 2015 r.

15.    Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg, nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

16.    Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia.

17.    Szczegółowe informacje dotyczące warunków przetargu można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Lesku w Referacie Geodezji, Katastru i Nieruchomości ul. Rynek 1, pokój 209; telefonicznie 13 493 90 60 lub elektronicznie na adres: poczta@powiat-leski.pl.

Data składania ofert:
2015-06-16 13:00:00
Data wpłaty wadium:
2015-06-16 11:30:00
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłCiółkowski Łukasz 2015-05-29 08:00:00
PublikującyAdmin Administrator 2015-06-01 13:32:35
Modyfikował(a) Admin Administrator 2015-06-01 13:32:35

Rejestr zmian