[Powiat Leski] Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2227R Załuż - Lesko dz. nr ewid. 116/1, 85, 84 w miejscowości Łukawica i Manasterzec w km 3+320- 6+591 wraz z przebudową przepustów w km 3+650, 4+250, 4+800, 5+250, 6+450

ZMIANY:
2015-05-22 12:22:03: utworzono dokument

Lesko: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2227R Załuż - Lesko dz. nr ewid. 116/1, 85, 84 w miejscowości Łukawica i Manasterzec w km 3+320- 6+591 wraz z przebudową przepustów w km 3+650, 4+250, 4+800, 5+250, 6+450
Numer ogłoszenia: 74443 - 2015; data zamieszczenia: 22.05.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Lesko: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2227R Załuż - Lesko dz. nr ewid. 116/1, 85, 84 w miejscowości Łukawica i Manasterzec w km 3+320- 6+591 wraz z przebudową przepustów w km 3+650, 4+250, 4+800, 5+250, 6+450
Numer ogłoszenia: 74443 - 2015; data zamieszczenia: 22.05.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Do pobrania:

1) SIWZ

2) Wzór formularza ofertowego z oświadczeniami
3) Projekt umowy
4) Kosztorys ofertowy
5) Przedmiar robót
6) Dokumentacja graficzna
7) Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
8) Opis techniczny

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Leski , ul. Rynek 1, 38-600 Lesko, woj. podkarpackie, tel. 13 4697124 w. 341; 13 493 9089, faks 13 4697130.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-leski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2227R Załuż - Lesko dz. nr ewid. 116/1, 85, 84 w miejscowości Łukawica i Manasterzec w km 3+320- 6+591 wraz z przebudową przepustów w km 3+650, 4+250, 4+800, 5+250, 6+450.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: - Likwidacja kolein - Rozebranie istniejącej nawierzchni - 1034m2 - Koryta o głębokości 50 cm wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV - 1034m2 - Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii i-IV - 1034m2 - Warstwa odsączająca po zagęszczeniu 30cm w korycie - zagęszczana mechanicznie - 1034m2 - Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 20 cm - 1034m2 -Nawierzchnia - Frezowanie nawierzchni bitumicznej gr. 5cm z wywozem do 1 km - 16,5 m2 - Mechaniczne oczyszczanie istniejącej nawierzchni bitumicznej - 18 095m2 - Skropienie emulsją asfaltową - 18 095m2 - Nawierzchnia z mieszanek mineralno -bitumicznych- warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 5 cm , na szerokości 5,5 m , z transportem mieszanki z wytwórni - 18 095 m2 - Nawierzchnia z mieszanek mineralno -bitumicznych - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4 cm , na szerokości 5,5m z transportem mieszanki z wytwórni - 18 095 m2 - Pobocza - ścinanie poboczy i ułożenie nawierzchni z kruszyw łamanych , grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - umocnienie poboczy rumoszem na szerokości 0,5 m - 3271 m2 - Odwodnienie - Rozebranie istniejącej nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 9cm na przepuście fi 80 w km 3+650, 4+250, 5+250, 6+450 - Wykonanie wykopu pod przepust fi 80 w km 3+650, 4+250, 5+250, 6+450 - rozebranie istniejącego puście fi 80przepustu Ø 80 - Zasypanie przepustu kruszywem łamanym - Ułożenie rur HDPE o średnicy 80cm na ławie z tłucznia - w km 3+650, 4+250, 5+250, 6+450 - Ułożenie zakończeń skośnych z rury HDPE o średnicy 80 cm na ławie z tłucznia - w km 3+650, 4+250, 5+250, 6+450 - Profilowanie i zagęszczenie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na przepustach fi 80 w km 3+650, 4+250, 5+250, 6+450 - Warstwa odsączająca po zagęszczeniu 30 cm w korycie na przepustach fi 80 w km 3+650, 4+250, 5+250, 6+450 - Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 20 cm na przepustach fi 80 w km 3+650, 4+250, 5+250, 6+450 - Ułożenie płyt ażurowych JOMB na wlotach i wylotach przepustów fi 80 w km 3+600, 4+250, 5+250, 6+450 - Montaż barier ochronnych SP-04 z 4 zakończeniami czołowymi na przepustach fi 80 w km 3+650, 4+250, 5+250, 6+450 - 64 mb - Podparcie murka czołowego - wykonanie koszy z siatki stalowej z wypełnieniem kamieniem łamanym na przepuście fi 150 w km 4+800 - 16m3 - Roboty inne - montaż barier ochronnych SP - 04 - 515 mb - likwidacja przełomów przy użyciu masy mineralno - asfaltowej śr. gr. 10 cm - 275 m2.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających (polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień) w zakresie nie większym niż 50% wartości podstawowego zamówienia.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6, 45.23.32.20-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 14.08.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępując do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości 35 000,00 PLN /słownie PLN: dziesięć tysięcy złotych 00/100/ Wadium może być wniesione: w pieniądzu, w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić na konto Zamawiającego w Podkarpackim Banku Spółdzielczym w Sanoku Oddział w Lesku, na nr konta: 82 8642 1012 2003 1205 1489 0004 Wadium będzie uznane za skutecznie wniesione jeżeli kwota wadium znajdzie się na koncie Zamawiającego przed datą otwarcia ofert. Wykonawcy, którzy nie wniosą wadium, lub nie zgodzą się na przedłużenie okresu związania ofertą zostaną wykluczeni z postępowania.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca przedstawi - dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca przedstawi - wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca przedstawi - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca przedstawi - opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Okres gwarancji - 10

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

a) w zakresie zmiany terminu wykonania umowy np.: - z tytułu realizacji zamówienia dodatkowego, warunkującego wykonanie zamówienia podstawowego; - w przypadku wystąpienia siły wyższej (zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia np. wywołane działaniem sił przyrody; - w przypadku wstrzymania realizacji robót na wniosek Zamawiającego; b) w zakresie zmiany przedstawicieli stron wskazanych w umowie np. kierownika budowy; c) zmiany zakresu zamówienia; d) w zakresie warunków płatności; e) ustawowej zmiany stawki podatku VAT; f) zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiat-leski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe, Rynek 1, 38-600 Lesko, pok. 306.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.06.2015 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe, Rynek 1, 38-600 Lesko, sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Data składania ofert:
2015-06-08 10:00:00
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłCiółkowski Łukasz 2015-05-22 12:21:00
PublikującyAdmin Administrator 2015-05-22 12:22:03
Modyfikował(a) Admin Administrator 2015-05-22 12:22:03

Rejestr zmian